Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 9, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

f. ¸ÀgÀªÀt£ï vÀAzÉ ¦.UÉÆëAzÀ ¸Áé«Ä, 24 ªÀµÀð, eÁ: MlÑgï, G: C¹¸ÉÖAmï EAf¤ÃAiÀÄgï E£ï ©ºÉZïEJ¯ï, ¸Á:ªÀÄlªÀiÁj PÁA¥ÉèPïì D±Á¥ÀÆgï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ ©.ºÉZï.E.J¯ï AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï £À°è C¹¸ÉÖAmï EAf¤AiÀÄgï CV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À ªÀÄqÀĪÀ PÁ¹ÃªÀiï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ PÁjUÉ qÉæöʪÀgï CV «£ÁAiÀÄPï J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.7.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊn£À°è PÉ®¸À ªÀÄqÀÄwÛzÁÝUÀ «£ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ ¸ÉÊmï D¦üÃ¸ï £À°è PÁgÀÄ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄ DUÀ vÁ£ÀÄ CªÀ¤UÉ D «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ vÀ£Àß D¦üøÀjUÉ w½¹zÀÝjAzÀ PÁgï vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ vÉUÉAiÀÄ°®è EzÉà zÉéõÀ¢AzÀ «£ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ UÀÄvÉÛzÁgÀ PÁ¹ÃªÀiï £ÀÄ «£ÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß qÉæöʪÀgï PÉ®¸À¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÄà CvÀ£À£ÀÄß PÉ®¸À¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁQ¹zÁÝ£É CAvÁ w½zÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.07.2013 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£Á D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄlªÀiÁj PÁA¥ÉèÃPïì £À gÀÆ«Ä£À°èzÁÝUÀ C°èUÉ «£ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ E£ÉÆßçâ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2013 PÀ®A. 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 08-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.D°ÃªÀiÁ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÀĺÀäzïU˸À ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: «zsÁåy𤠸Á: PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄFPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ £ÀA: 01 ¥sÉÊd¯ï vÀAzÉ ¥Á±Á FvÀ£ÀÄ »AzÉ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ £ÁfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄÄ PÁ¯ÉÃdÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ DUÁUÀ ¦æÃw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀAzÀÄ MvÁ۬ĸÀĪÀÅzÀÄ, ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ, JwÛ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝ, CzÉà GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃmï vÉUÉzÀÄ PÀA¥ËAqï M¼ÀUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ PÁ¯ÉÃdÄUÉ §A¢®è CAvÁ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr £À£Àß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß vÀAzÉ, vÁ¬Ä, CtÚ EªÀgÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. D°èAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀ 2) D¥Àìgï ¥Á±Á 3) ¥Á±Á J®ègÉÆ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ.£ÉÃzÀݪÀjUÉ DgÉÆæ £ÀA01 FvÀ£ÀÄ F jÃw ªÀiÁrzÁÝ£Éà DAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤ÃªÉãÀÄ K£ÉÆà ªÀiÁqÀÄPÉÆÃvÀjà ªÀiÁqÉÆÌý ¸ÉƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¤ªÀÄäzÀÄ K£ÀÄ £ÀqÉAiÉÆ¢®è E¯ÉèÃUÉ ¸ÀĪÉÄäãÉà Ejà E¯ÁèCAzÀgÉà ¤ªÀÄä ¥ÀjuÁªÀÄ £ÉlÖVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2013 PÀ®A. 509,341,448,354,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ

¢£ÁAPÀ : 08-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÁPÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.¥Á±Á vÀAzÉ UÀÆqÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ:48 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ d»Ãgï ¨ÉÃUÀA FPÀAiÉÄ PÁPÁ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¥sÉÊd¯ï FvÀ£À£ÀÄß ¹æöÛà ±ÀQÛ UÀÄA¦£À ºÀt PÀlÖ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ CzÉà £ÀÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀĺÀäzï U˸ï FvÀ£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÀªÀÄä NtÂUÉ AiÀiÁPÉ §A¢ÝâAiÀiÁ ¸ÉƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄV£ÀÄß ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÝPÉÌ ¤Ã£ÀÄ §A¢¢ÝÃAiÀiÁ J¯Éà ®AUÁ ¸ÉƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 2) ªÀĺÀäzï GªÀÄgï3) gÀ»ÃªÀiï 4) ¤¸Ágï J®ègÉÆ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ. 2) ªÀĺÀäzï GªÀÄgï.£ÉÃzÀݪÀgÀÄ J®ègÉÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ DgÉÆæ £ÀA: 01 FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ »rzÀ UÁvÀæzÀ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥sÉÊd¯ï FvÀ¤UÉ vÀÄnUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®vÉÆqÉAiÀÄ QgÀĨÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2013 PÀ®A.341.323.324.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¥Àæw CªÀĪÁ¸ÉAiÀÄAvÉ ¢£ÁAPÀ: 08-07-2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ªÀAiÀiÁ: 27, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ vÁ: ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À f: ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄÈvÀ vÀAzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÁ¬Ä E§âgÀÄ vÀªÀÄä n«J¸ï JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥sÀgï PÉ.J-28-En¹-7017 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨É½UÉÎ CAPÀ°ªÀÄoÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä avÁ¥ÀÆgÀ-£ÀgÀPÀ®¢¤ß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è avÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ avÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ £ÁUÀgÁ¼À PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ PÀæµÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀÆégÀ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯ÉÊ£ïìzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ vÀ£ÀUÁzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥sÀzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/13 PÀ®A. 279, 337, 338 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-08/07/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §¸ÀtÚ PÁåA¥À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ²ªÀªÀÄä, zÀÄUÀðªÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ PÁ¼ÀÄ Hj ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÉñÀ¥Àà 52 ªÀµÀð, eÁ;-UÁtÂUÉÃgÀ, ªÀiÁgÀÄw, PÁgï £ÀA.PÉ.J.19-JA.©.901. gÀ ZÁ®PÀ,¸Á:-ªÉÄð£À ªÀÄÄUÀÄqÀ, ¥ÉÆÃ.PÀAPÀ£Ár FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À »AzÉ lPÀÌgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©Ã¼À®Ä vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÆUÀqÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ Q«¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄzÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÁj£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2013. PÀ®A.279,304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

            


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:09.07.2013 gÀAzÀÄ 77 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,300/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-07-2013

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2013, PÀ®A 332 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ²£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ §¸À¥ÉÃmÉ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, G: PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸À £ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ-441 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: CwªÁ¼À EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀtf PÀqÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ºÁ®»¥ÀàUÁð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §¸À ¤°è¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß E½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-9486 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀ°PÉÌ §gÀĪÀ¢®èªÉãÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁUÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉüÀUÉ »ÃrzɼÉzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆAlzÀ°èzÀÝ  ¨ÉÃ®Ö §PÀÌ®¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ «ªÀįÁ UÀAqÀ ¥sÀÆ®¹AUÀ ZÀºÁét EªÀ½UÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ UÀ¨sÀðPÉÆñÀzÀ ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, EzÀjAzÀ «ªÀįÁ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-07-2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü PÀÄr¢gÀÄvÁÛ¼É, CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà «ªÀįÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: EA¢ÃgÁ £ÀUÀgï vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :- 
¢£ÁAPÀ 08-07-2013 gÀAzÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ J£ï.PÁA§¼É ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §¸ÀªÉ±ÀðªÀgÀ ZËPï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀÆgÀd vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀd£ÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÉ¼ÀªÀ, ¸Á: C¯Áè £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ PÉÊaî »rzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ PÉÊ aîzÀ°è K¤zÉ CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÉÊ aî vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¹zÁUÀ CzÀgÀ°è AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï £À ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, MAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¯É 44.32/- CAwzÀÄÝ MlÄÖ 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MlÄÖ 2127.36/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, ¸ÀzÀj ¨Ál®¼À ¸ÀA§AzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÊUÉgÉ EzÉ ºÉÃUÉ CAvÀ DgÉÆæUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÊUÉgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÉ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤Ãr ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-07-2013 gÀAzÀÄ UÀÆqÀì DmÉÆà mÁæ° £ÀA. J¦-13/qÀ§Æè-6235 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæ°AiÀÄ°è ¸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ-PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ PÀªÀiÁ£À PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aAiÉÆãÀ PÁ¯ÉÆä PÁæ¸À §½ rªÁAiÀÄqÀgÀ UÁå¥À£À°è M«Ää¯Éè §®PÉÌ CAzÀgÉ, PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ PÀqÉUÉ wgÀÄV¹ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ PÀªÀiÁ£À PÀqɬÄAzÀ-PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ gÀfAiÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥sÉʪÉÆâݣï, 19 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, «zÁåyð ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À. vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-29/Jf-3812 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ, PɼÀ vÀÄn PÀvÀÛj¹zÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ ±ÉºÀeÁzÀ£À JqÀUÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2013, PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¸Á: ¨Á¯Áf £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉAqÀw F¸ÁªÀvÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¥ÀAqÀgÀ¥ÀÄgÀPÉÌ AiÀiÁvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÆèÉʯï PÀ¼ÀªÀÅ DzÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°ènÖzÀÄÝ ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁgÁzÀ°èlÖ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è ¸ÀzÀj C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ 1) MAzÀÄ eÉÆÃvÉ §AUÁgÀzÀ §½ (¥Ál°) C/vÀÆ. 30 UÁæA. C/Q. 75,000/- gÀÆ, 2) MAzÀÄ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ (¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À) C/vÀÆ. 10 UÁæA. CzÀPÉÌ zsÁgÁ ¥É¤¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ PÉA¥ÀÄ UÀÄAqÁ EgÀÄvÀÛzÉ C/Q. 25,000/- gÀÆ, 3) MAzÀÄ eÉÆÃvÉ gÀhÄĪÀÄPÁ CzÀPÉÌ ¸ÀgÀ¥À½ C/vÀÆ. 9 UÁæA C/Q. 20,000/- gÀÆ, 4) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀgÀÄ C/vÀÆ. 3 UÁæA. C/Q. 7500/- gÀÆ, 5) MAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ CzÀgÀ°è PÀjªÀÄt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ C/vÀÆ. 5 UÁæA. C/Q. 12,500/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 1,40,000/- gÀÆ. ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ fAiÉÆå¢Ý£À vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀ»ÃzÀ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: zÀħUÀ®UÀÄAr EªÀgÀ PÉÆæùAiÀÄgï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-28/JªÀiï-3719 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CPÀâgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ¥Áå¹Adgï ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄß gÁwæ 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉÊ»gÀzÉñÉPÉÌAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj PÉÆæùAiÀÄgï ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 07-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj PÉÆæùAiÀÄgï ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°è¯Áè, gÁwæ 12 UÀAmɬÄAzÀ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå PÁ®zÀ°è AiÀiÁgÉÆà D¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß J¯Áè PÀqÉUÉ ºÉÆqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ J°èAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ  08-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2013, PÀ®A 376, 448, 511 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 08-07-2013 ರಂದು DgÉÆæAiÀÄÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ EªÀgÀ ಮಗ¼ÀÄ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಇರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಆರೋಪಿಯು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೆಪದಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಹಿಡಿದು ಏಳೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ಆಕೆಗೆ ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾತ ಕೆಡವಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆPÉAiÀÄÄ ಧರಿಸಿದ ಶರ್ಟ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಆಕೆಯ ಪೈಜಾಮಾ ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಕೆAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಚೀರಾಡುವುದು ಆಕೆಯ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಹಾಗು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ EªÀgÉ®ègÀÆ ಧಾವಿಸಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇವಳು DgÉÆæUÉ ಬೈಯುತ್ತಾ ಶರ್ಟ ಹಿಡಿದು ಏಳೆದಾಗ ಆತನು ಸದರಿ CfÓ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ನೂಕಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga Dist Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 08/07/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ. ಜಯವಂತರೆಡ್ಡಿ  ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಿ ಯನಗಲ : 40 ವರ್ಷ ಜಾ: ರೆಡ್ಡಿ :ಒಕ್ಕಲುತನ  ಸಾ: ಮುಸ್ತಾರಿವಾಡಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ  ಜಿ: ಬೀದರ  ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ : 45 ವರ್ಷ ಸಾ; ಚರಕಪಲ್ಲಿ ತಾ: ಜಹಿರಾಬಾದ ಜಿ: ಮೇದಕ (ಎ.ಪಿ) ರವರು ಹುಮನಾಬಾದ- ಗುಲಬರ್ಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ನೇದ್ದರ ಕಮಲಾಪೂರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೂನಿಯ ಹತ್ತಿರದ ದಾಬಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು  ಜಗನ್ನಾಥ ರೆಡ್ಡಿಯ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ-39- ಹೆಚ್ - 3834 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ  ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್  ಸಾ; ನವನಿಹಾಳ  ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ್ ಕೆಎ-32-ವಿ-2934 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿಯ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿಯ ತೆಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ  ಎಡಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಜಯವಂತರೆಡ್ಡಿ ಚಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಪಘಾತವು ದಿನಾಂಕ:08/07/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜರುಗಿದ್ದು. ನಂತರ ಯಾರೋ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಿಸಿ ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ತಂದು ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ  11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಹಿರಾಬಾದ ಸಮೀಪ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿ  ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ. ಜಯವಂತರೆಡ್ಡಿ  ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಿ ಯನಗಲ ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಂ 279. 304 [ಎ] ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ  187 ಐಎಂವ್ಹಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ