Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 31, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

¢£ÁAPÀ:29.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 30.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁ vÀAzÉ «ÃgÁ¸Áé«Ä ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß gÁqï¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ ªÀÄAZÀzÀ UÁ¢AiÀÄ ¢A©£À PɼÀUÉ EzÀÝ QðAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ C¯ÁäjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt £ÀUÀzÀĺÀt ªÀÄvÀÄÛ PÁåªÀÄgÁ »ÃUÉ MlÄÖ 87.600/- ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ±ÁgÀzÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.07.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀtÚ £ÀgÀ¹AUÀ @ ¸ÀħâAiÀÄå vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ¸Á:gÁeÉÆ½î ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä Hj£À «gÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £À®ètÚ, GgÀÄPÀÄA¢ vÀAzÉ ²ªÀgÀrØ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd J®ègÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É UÉƧâgÀ vÀgÀ®Ä ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ°è UÉƧâgÀ PÉüÀ¯ÁV MAzÀÄ ªÁgÀ vÀqÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï vÀªÀÄä HjUÉ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß §eÁeï ¥Áèn£Á ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, AiÀÄÄ.9932 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ «gÉñÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ n¥Ààgï ¯ÁjAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀl ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ E§âjUÀÆ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ n¥Ààgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

     ¢£ÁAPÀ:30.07.2011 gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.15, ªÉÊ.5597 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®zÀAiÀÄ°è ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.20,«.4342 £ÉÃzÀÝgÀ mÉÊg笠ïÖ DVzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹, ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ ªÀĺÀäzÀ ¤eÁªÀÄ£ÀÄ mÉÊgÀ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¯ÁjUÉ eÁPÀ ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ JA.r.eÁºÀAVÃgÀ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄÃAiÀÄ 25 ªÀµÀð, ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á: DgÀÌ¥À°è ªÀiÁqÀÄUÀÄ¯ï ªÀÄAqÀ® vÁ:PÀ®ªÀPÀÄwð f: ªÀĺÀ§Æ§Ä£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjUÉ eÁPÀ ºÀZÀÄÑwÛzÀÝ QèãÀgÀ ªÀĺÀäzÀ ¤eÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á®¦ügï ¸Á: ¨ÉÆUÀ®¢¤ß EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj ¸ÀA:J¦.22, qÀ§Æè.4425 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ JA.r.eÁºÀAVÃgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.07.2011 gÀAzÀÄ 24.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D²vÉÆõÀ vÀAzÉ £ÀgÀzÉêÀ ¸Á:PÁ¬Ä ¥À¯Éè ªÀiÁPÉÃðmï JzÀgÀÄUÀqÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,«.7440 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆÃw¯Á¯ï 25 ªÀµÀð, ¸Á:¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ J¸ïJ£ïn mÁQÃeï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ vÉUÀΣÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV ¹ÌqÁØV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ E§âjUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ J£ï.»ÃgÁ¯Á® PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁAzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà 38 ªÀµÀð EªÀ£ÀzÀÄ PÀqÀ¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è 4 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ¹gÀªÁgÀzÀ°è ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼É ¸Á® gÀÆ:6,15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ, ¨ÁåAQUÉ ¸Á®zÀ ºÀt ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ®Ä DUÀ¢zÀÝjAzÀ ¨ÁåAQ£ÀªÀgÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtPÀlÖ®Ä £ÉÆÃn¸ï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.07.2011 gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ zÉÆrØUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ MzÁÝqÀÄwzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2011 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:30.07.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ zsÉÆÃvÀgÀ§Ar UÁæªÀÄzÀ°è eÉÆÃgÁV ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÁÝUÀ DzÉ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ¥ÀlÖt±ÉnÖ EªÀgÀ C.Q.gÀÆ.20,000/- ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ JªÉÄä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ¥ÀlÖt±ÉnÖ, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ n.¹.AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:31.07.2011 gÀAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvï C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.07.2011 gÀAzÀÄ 179 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 31,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 31-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 31-07-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A 323, 353, 504, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà UËAr ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð G: ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ £ÀA. 985, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄqÉØ J¸ï.n.r. CAUÀrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPïÌ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É 3 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J.39/JZï.8634 £ÉßÃzÀPÉÌ ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹. 1680, gÀªÀgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ¤°è¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á; vÉÆÃUÀ®ÆgÀ EvÀ¤UÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ¸ÀܼÀ zÀAqÀ 100/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁQzÁUÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÁzÀ«ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¦.J¸ï.L. CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊAiÀÄ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/07/2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃw¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀıÉnÖ Z˺Át ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §UÀzÀ®vÁAqÁ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ RÆ§Ä Z˺Át ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §UÀzÀ®vÁAqÁ EªÀgÀÄ ÉÆÃlzÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉAl vÀUÀ° ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/07/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CuÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ©ÃgÀ¥Áà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ²ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¨ÉÃ¥Áj ¸Á: §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°èAzÀ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ªÉƼÀPÁ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà £ÁnÃPÀgÀ ªÀ®AiÀÄ CgÀtå C¢üPÁj ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸Á¬ÄAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ªÀ®AiÀÄ CgÀtå C¢üPÁj PÀıÁ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/07/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÁzsÁPÀȵÀÚgÁªï UÁæªÀÄ¯É ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð, eÁ: §æºÀät G: J¯ï.L.¹. PÀbÉÃjAiÀÄ°è C¢üPÁj, ¸Á: ªÀÄ £ÀA 19-1-64/1 ²ªÀ£ÀUÀgÀ(zÀ) ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 28-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè ¦°è ªÀiÁr C®ªÀiÁj£À°èzÀÝ §AUÁgÀ, ¨É½î ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj 70,750/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಗಂಡನ ಕಿರಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಹೆಂಡತಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ :

ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ ಸಾ|| ಸಣ್ಣ ಅಗಸಿ ಸೇಡಂ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ರೇಣುಕಾ ಇವಳಿಗೆ ಅಳಿಯ ಪೀರಪ್ಪ ಇತನು ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ದಿನಾಂಕ: 18-7-11 ರಂದು ಮೇವು ( ಹುಲ್ಲು) ಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದು ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ: 29-7-11 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ಹಾವೇಜ್ ತಂದೆ ಅನ್ವರ್ ಹುಸೇನ್ ವಾಲಿಬ ಸಾ: ರೆಹಮತ್ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಮಹಮದ ಫಯಜ್ ಇಬ್ಬರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ.32 ವಾಯ್ 5794 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಖಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಪಾಯನ್ ಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಹಮದ್ ಫಯಾಜ್ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ  ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸ್ಕೀಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ನನಗೆ ಹಾಗೂ ಫಯಾಜ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Saturday, July 30, 2011

Raichur District Reported Crimes


¢£ÁAPÀ:30.07.2011 gÀAzÀÄ 07.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀÀA.J¦.21, JPïì.0355 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 16 ªÀµÀð, 10£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð, ¸Á: zÉêÀ£À¥À°è EªÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, DzÉ¥Àà @ DzÀAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 57 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ, gÁªÀÄ¥Àà 25 ªÀµÀð & ZÀAzÀæ¥Àà @ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï EªÀj§âgÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 20.03.2009 jAzÀ 18.04.2009 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è DzÉ¥Àà @ DzÀAiÀÄå EªÀ£ÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà @ ªÉAPÀmÉñÀ 24, mÉîgï ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ªÀÄUÀ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¸Àȶֹ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è C¥ÀæªÀiÁtÂPÀªÁV ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr E£ÉÆߧâgÀAvÉ £Àl£ÉªÀiÁr UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÉÆç½ ¸ÀªÉÃð £ÀA 430 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ JgÀqÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß JwÛºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀéAvÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀªÀAvÀ ªÀÄUÀ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¸Àȶֹ, ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è C¥ÀæªÀiÁtÂPÀªÁV ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr E£ÉÆߧâgÀAvÉ £Àl£ÉªÀiÁr UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÉÆç½ ¸ÀªÉÃð £ÀA 430 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ JgÀqÀÄ JPÉgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß JwÛºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀéAvÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà CªÀÄgÉñÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuɪÀiÁr ªÉÆøÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÁªÀÄ¥Àà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:29.07.2011 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀ£ÀÆð¯ï f¯Éè DzÉÆä CzÉÆä vÁ®ÆPÀ PËvÁ¼ÀA UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, AiÀÄUÀn ºÀA¥ÀtÚ EªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄ vÀªÀÄä PÉ.£ÁUÀgÁeï vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ AiÀÄUÀn ºÀA¥ÀtÚ 39 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:21.07.2011 gÀAzÀÄ zÉêÀ¸ÀÆÎj£À ²æà ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉ樀 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ gÉ樀 ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ dUÀfêÀ£ÀgÁªÀiï ªÀÈvÀÛzÀ°è ¤°è¹, £ÁUÀgÁeï£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr ªÁ¥Á¸ï §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ C°è PÁtzÉ EgÀzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV FªÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁuÉAiÀiÁzÀ AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÁzÁPÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, CAzÁdÄ 5' Cr 5" EAZÀÄ JvÀÛgÀ, PÉÆîĪÀÄÄR, GzÀݪÀÄÆUÀÄ, ªÀÄÆPÀ¤zÀÄÝ, Q« PÉüÀĪÀÅ¢¯Áè, vÀ¯É ¸Àj EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÀj¥ÁåAmï, ©½§tÚzÀ ¤Ã° UÉgÉAiÀÄļÀî ±ÀmïðzsÀj¹zÀÄÝ, PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀPÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀĪÀAvÉ AiÀÄĪÀPÀ£À vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:30.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀPÀ£À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀÄqÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀgÁd, 22 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, EªÀ½UÉ 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ «¥ÀjvÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.07.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãj£À°è PÀ°¹PÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ, 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀÄ«£ÀÆgÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ¨ÁUÉÃgÀzÉÆrØ (PÁå¢UÉÃgÁ) UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:29.07.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ¸Á:¨ÁUÉÃgÀzÉÆrØ ( PÁå¢UÉÃgÁ) EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ, UÀÄr¸À®°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:50000/-,2 vÉƯɧAUÁgÀ C.Q.gÀÆ:50000/- ºÀwÛ©ÃdzÀ ¥ÁåPÉÃmïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ:15000/- , 2 aîUÉƧâgÀ, C.Q.gÀÆ:2500/-, 4 aî¸ÀeÉÓ C.Q.gÀÆ:4500/-,1 QéAl¯ïºÀwÛ, C.Q.gÀÆ:4000/-, 1 aî ±ÉÃAUÁ C.Q.gÀÆ: 2500/- C¯ÁägÁ C.Q.gÀÆ: 4000/- ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:8000/- ªÀiË®åzÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:1,60,500/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zsÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

    ²æà PÉ.JA. §rUÉÃgï ¦.J¸ï.L (C«) ¸ÀzÀgÀ§eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 29.07.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ FzÁÎ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¨Á°ªÀÄĨÁPÀgÀ vÀAzÉ CªÀzÁ 23 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄ£É ¸ÀA:12-11-83 CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄÄgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß, JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:17,090/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ w½¢zÉÝãÀAzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §A¢zÀÝgÀÄ §A¢®èªÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁgÀuÉ UÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß DzÉÆä zÁ«zï ¸Á: DzÉÆä EªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2011 gÀAzÀÄ 139 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 25,600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಜಾನುವಾರು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಕಾಶೀಬಾ ಗಾಯಕವಾಡ  ಸಾ: ಬೆಟ್ಟಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ :27,28-07-2011 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆಕಳು ಕರುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಸಾ|| ಮುಗಟಾ ತಾ:ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:-29/07/2011 ರಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಗಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರೀಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ. ಕೆ.ಎ. 32 ಬಿ 3568 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಶಿವರಾಮ ತಂದೆ ಬಾಬು ದಂಡಗೂಲಕರ್ ಸಾ:ಚಂದರ ನಗರ ಇತನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ನಾನು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ. ಕೆ.ಎ. 32 ಬಿ 2022 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೂಡಿ ಶಿವರಾಮನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಬಲಗೈ ಹತ್ತಿರ ಬಲ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಾಯಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸೊರುತ್ತಿದ್ದು, ಎಡ ಮುಂಡಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ರಾಜಕುಮಾರ ಹಾಗು ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕ ಫಾರುಕ ಹರಸೂರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಂಡಗುರ್ತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕ ಶಿವರಾಮ ತಂದೆ ಬಾಬು ದಂಡಗೂಲಕರ್ ಸಾ:ಚಂದರ ನಗರ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಚೌಕ ಠಾಣೆ :.
ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಭಾವೆ ಸಾ|| ಬೋರಾಬಾಯಿ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 29.07.2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ತೊಳೆಯಲು ಮೈಕಾನ ಬಾರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಾಯಿ ವಾಟರ ವಾಸಿಂಗ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಶಿವ ಸಂಗಡ 7-8 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಳೆಯ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಜಿಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಡು, ಹಾಕಿಸ್ಟೀಕ ಹಾಗೂ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗೈ, ಮೊಳಕೈ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-07-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1535 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÀ ®PÀëöät ªÀĹªÀiÁqÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: £ÁªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzsÀå ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ¢ªÀ¸À¢AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåPÀÛ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 50 ªÀµÀð ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà vÉÀ¼ÀĪÁzÀ zÉúÀ G¼ÀîªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ° aQvÉìUÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨ÁåAqÉÃd EvÀÄÛ. ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¢£ÁAR 29-07-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬Ä PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ¥Ánî, 40 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á £ÀÆå ºË¹AUÀ PÁ¯ÉÆä PÉ.E.©. gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ 29-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1045 UÀAmÉUÉ r¹¹ ¨ÁåAQ¤AzÀ vÀªÀÄä SÁvɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ MAzÀÄ zÀ¹ÛAiÀÄ°è PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆAqÁ JQÖªÁ £ÀA PÉJ 38 PÉ 9096 £ÉÃzÀgÀ rQÌAiÀÄ°è ºÁQ rQÌUÉ Qð ºÁQ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¥Éæøï£À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ¤°è¹ ¥Éæ¸ï M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 10 ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°èlÖ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀÄîgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA 17/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ģÁd¨ÉÃUÀA UÀAqÀ UÀ¥sÁgÀ ©gÁzÁ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµðÀ, eÁw ªÀÄĹèA ¸Á °A¨Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ¸Àw: ªÀÄĹèA, ¸Á: °A¨Á¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉaÑUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠤zÉÝAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è gÁwæ 12 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV °A¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀzÀ ²æà ¨Á¨ÁgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Á«AiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 DªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1955 eÉÆvÉ ¥sÀnð¯ÉÊd¸Àð PÀAmÉÆæïï DqÀðgÀ 1985 :-
¢£ÁAPÀ 29/07/11 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦.L. r.¹.L.© ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀȶ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÀ¸ÉÛ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À §½ ºÉÆÃV ªÀÄ£Àß½î PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ L±ÀgÀ ¯Áj £ÀA. J¦-29/nJ-0773 £ÉÃzÀÝgÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ 175 aî AiÀÄÄjAiÀiÁ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ 19 PÁlð£À ±À¢£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ L±ÀgÀ ¯Áj CA.Qà 6,79,989.50/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 323, 324,504, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 28-07-2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä ¨ÁgÀzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀ£ÀÄß PÉÆÃqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÁUÀ CgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÀtÂÚ£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉñÀé vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀ ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ: ºÀlPÀgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: eÉƤßPÉÃj ¸ÀzÀå ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ºÀlPÀgÀ ¸Á: eÉƤßÃPÉj ¸ÀzÀå ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ eÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÉAzÀÄ ¤gÁPÀj¹ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ PÀ®è¥Áà gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ನಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ.ರಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ದಿ:ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾಡಗಿ, ಸಾ|| ಮಾಡಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 29/07/11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಮೊದಲು ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ತಹಶೀಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಯಶವಂತ ತಂದೆ ರುಕ್ಕಪ್ಪ ಗೋಳಾ, ಮಹೇಶ ಬಾಬು ಗೋಳಾ, ಅನೀಲಕುಮಾರ ಗೋಳಾ, ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಯಶವಂತ ಗೋಳಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಮಾನಭಂಗ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಮಚಲ್ಯಾ ಕಾಳೇ ಸಾ|| ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಸಧ್ಯ ಬೋಯಿನಪಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದಿನಾಂಕ 28-07-2011 ರಂದು ಮನೆಯ ಎದುರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ರಾಮು ತಂದೆ ಲಗಮ್ಯಾ, ಗಂಗ್ಯಾ ತಂದೆ ಜುಗಟ್ಯಾ, ಹೀರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಜನಮ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಬ್ಲೋಜ ಹರಿದರು. ನನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಈತನು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. .

Friday, July 29, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

zsÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

²æà gÀÄzÉæñÀ.PÉ.¦. ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:28.07.2011 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀ£À¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ E§âgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ FgÀtÚ 52 ªÀµÀð, ¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä£ÀUËqÀ, 32 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ zÉÆqÀØ FgÀtÚ 20 ªÀµÀð,mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ J®ègÀÆ ¸Á: zÉêÀ£À¥À°è EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 4 ¥Áè¹ÖPÀ PÉÆqÀUÀ¼À°è MlÄÖ 60 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ 300=00, 2 SÁ° ¥Áè¹ÖPÀ vÀA©UÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q. gÀÆ. 400/-d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀªÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV, ¸ÀtÚ FgÀtÚ, vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, 42 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ §®gÁªÀÄ¥Àà, 36 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á:zÉêÀ£À¥À°è CAvÁ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ LzÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¥sÁªÀÄð¹ PÁ¯ÉÃeï ªÀÄvÀÄÛ qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï ªÀÄzsÀåzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 35 jAzÀ 40 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ, qÁ:²æÃPÁAvï vÀAzÉ f.gÁd£ï 33 ªÀµÀð, C¸ÉÆöAiÉÄñÀ£ï ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥ÁåAmï£À »A§¢ eÉéUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr, eÉé£À°èzÀÝ 13000 jAzÀ 13500 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ qÁ:²æÃPÁAvï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹, «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 31 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¤ªÀÄð®¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ LzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÀȺÀtÂUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CvÉÛ §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¥ÀwUÉ E¯Áè ¸À®èzÀ ZÁr ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ CvÉÛAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¥ÀwAiÀÄÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ §qÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ:27.07.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ E§âgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ UÉÆëAzÀgÁd vÀAzÉ d£ÁzÀð£À gÁªÀ 50 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀlgÁªï EªÀgÀÄ ¸ÀéAvÀ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀjzÀÄÝ, D¹Û ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ UÉÆëAzÀgÁeï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß ªÉAPÀlgÁªï EªÀgÀÄ ªÀÄÄaѹzÀ zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.07.2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆëAzÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀgÁeï£À ¥Àwß CPÀ̪ÀĺÁzÉë 32 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸ÉÃj ªÉAPÀlgÁªï£À ¥Àwß ¸À«vÁ 35 ªÀµÀð EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀlgÁªï£À vÀªÀÄäA¢gÀgÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ªÉAPÀmÉñÀ EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À«vÁ UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ªÉAPÀlgÁªï @ VjgÁeï vÀAzÉ d£ÁzsÀð£ÀgÁeï 48 ªÀµÀð, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 46 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀgÁd 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¸ÀéAvÀ CtÚ-vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, dªÀ®UÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦vÁæfðvÀ D¹Û 80 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ E£ÀÄß ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è. D¹Û ¨sÁUÀªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀPÀÄjvÀÄ UÉÆëAzÀgÁeï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ zÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:28.07.2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀlgÁªï ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï E§âgÀÄ ¸ÉÃj D¹Û ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÀÄ CAvÁ UÉÆëAzÀgÁeï£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ UÉÆëAzÀgÁeï£À vÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÀºÉÆÃzÀjUÀÆ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆëAzÀgÁeï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.07.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï¸ÀA-2 gÀ°è zÉêÀ¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ fvÉãÀ¸À£Á ºÁUÀÆ ®Qëöäà UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀj§âgÀÄ ¸ÉÃj zÀįÁ° UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀgÁAiÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ D¹Û¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀįÁ° PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29. 07.2011 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §®«ÃgÀ ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ dPÉÌÃgÀÄ ªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå 25 ªÀµÀð QèãÀgï ¸Á:PÁl£À½î EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2011 gÀAzÀÄ 175 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 35,800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೇ ಗೃಹಿಣೆ ಆತ್ನಹತ್ಯೆ

ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೌಡ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ 10/49 ಭವಾನಿ ಪೇಠ ಗೋಂಗಡೆ ವಸ್ತಿ ಸೋಲಾಪೂರ ರವರು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಶಕುಂತಲಾ ಇವಳಿಗೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವೃತ್ತ ಅಬಕಾರಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಮಗನಾದ ಅಮೀತಕುಮಾರನೊಂದಿಗೆ 2005 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ, ಲಗ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರನಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 4 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಢಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ತಂಗಿ ಶಕುಂತಲಾಗೆ ಅವಳ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ :ಮಹಾದೇವಮ್ಮಾ ,ಮಾವ ಜೆಟ್ಟಪ್ಪಾ ರವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಮೆಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಮರಯ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದು 11:45 ಎ.ಎಮ್. ಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ನಂ ಕೆ.ಎ.-32/ಎ-1072 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಆಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಆಟೋ ತಗೆಯಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ವಿಠಲ್ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಧರೆನ್ನವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ನನಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಬೋಸಡಿ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಗ ಆಗ ನಾನು ಸಂಗಡ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ತೆಗೆಯುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕನು ಈ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿನಿ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಮವಸ್ರ್ತ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಶರ್ಟನ್ನು ಹರಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-07-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-07-2011


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/07/2011 gÀAzÀÄ eÉÆÃUɪÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ®PÀët vÀAzÉ ¤ªÀÈw ªÀiÁ¼ÀPÁ° ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÆÃUɪÁr EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl JA§ £À¹Ã©£À £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï UÉÆÃR¯É ¦.J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 180/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀĺÀvÁ§ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ ¸ÁªÀ RÄgÉù ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, 2) gÁªÀtÚ vÀAzÉ ¨ÁUÀÄ ®AUÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀj§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl JA§ £À¹Ã©£À £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï UÉÆÃR¯É ¦.J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 540/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-07-2011 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA. feÉ-16/«í-4283 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D²Ã¥sÀ vÀAzÉ JªÀÄ.r. ±ÀjÃ¥sÀ«ÄAiÀiÁå ¨ÉêÀļÀSÉÃqÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£À CtÚ ¥sÀjÃzÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥sÀjÃzÀ FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀÖnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA 60/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ C¦à DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-39-3571 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ «oÀ® ±Á£ÁªÉÄ ªÀAiÀÄ; 38 ªÀµÀð, ¸Á; ºÀtªÀÄAvÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¢PÀÄÌ vÉÆÃZÀzÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV ¨sÀwð ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 28.07.2011 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÁæªÀtPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀÖnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-07-2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ËvÀ£Àð lÆjµïÖ §¸ï £ÀA JA.JZï-43/JZï-2777 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ wªÀÄä¥ÁàUËqÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: UËqÀ, ¸Á: ©dÓªÀ½î, vÁ: wxÀðºÀ½î, f: ²ªÀªÀÄÆUÀÎ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á; ªÉÆUÀzÁ¼À, vÁ: ©ÃzÀgÀ, EvÀ£À CtÚ£À ºÉAqÀw ªÀÄÄPÀÛªÀÄä EªÀgÀÄ ªÀÄÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ gÁ.ºÉ 09 £ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÄPÀÛªÀÄä EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ:
ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪ ಸಿಂಗೆನವರ ಸಾ|| ಹಂಗನಳ್ಳಿ ತಾ|| ಸೇಡಂ ರವರು ನಾನು ಹೊಲ ಕಡತ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಕಲಕಂಬದವರ ಸಾ|| ಹಂಗನಳ್ಳಿ ಇತನು ತನ್ನ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಾ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೆಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಎಡಗೈ ಮೊಳಕೈ ಹತ್ತಿರ ಕೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಗುಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಅನಂತರೆಡ್ಡಿ ಸಾ: ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 28-7-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಕಮಲ ಹೋಟಲ ಎದುರಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ರಾಜೇಶ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಪ್ಲಾಟ ಮಾರಾಟದ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಕಾಲಿನ ಟೊಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಒದ್ದು ಗುಪ್ತ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಗುಲಬರ್ಗಾ   ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 27-07-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ  ಐವಾನ ಈ ಶಾಹಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುವೇಂಪು ನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎ 8295 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಮೇಲೆ ನಂ: ಕೆಎ 32 ವಿ 2146 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮೇಳಕುಂದಿ ಇವರಿಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಅಟೊರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ.
ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಬೆಳಕೋಟಾ ಸಾ; ಭೀಮನಗರ ರಾಮನಗರ ಕಾಲೂನಿ ರಿಂಗರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಪುಷ್ಪಾ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ 11 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ರಾಮ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಗೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಶಿಲ್ಡ ಇತನು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಪುಷ್ಪಾ ಇವಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ. 27-07-2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ರಮಾಬಾಯಿ , ತಂದೆಯಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಶಿಲ್ಡ ತಾಯಿ ಮಹಾದೇವಿ ಹಾಗು ಕಾರ ಚಾಲಕ ಇವರು ಅಪಹರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ: ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಫಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ  :   ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಿ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಬುಡಗ ಜಂಗಮ ಸಾ: ದಂಡೋತಿ ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಹಾಗು ಮಗ ಆಕಾಶ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 28-7-11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿವಿರುವ ವೀರಭದ್ರಶ್ವೇರ ಗುಡಿಯ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಟೋ ಕೆಎ 32 ಎ 8502 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡಾ ತಿಡ್ಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದವನೇ ರೋಡ ಬದಿ ಹೊರಟ ನನ್ನ ಮಗ ಆಕಾಶನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Thursday, July 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-07-2011


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ : 26/07/2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀ¼À 1) ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ zsÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) eÉÆåw E§âgÀÄ ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 399, 402 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄgÀ¨sÁUÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAZÀÄ ºÁQ ¤AwzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ°è E§âgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®°è Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ G½zÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁw J¸ï.¹. ºÀjd£À ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ 2) DPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¨sÁ«zÉÆrØ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw J¸ï,¹, ºÀjd£À, ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ 3) gÁºÀÄ® vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, ¸Á: gÉÃPÀļÀV vÁ: ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 4) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà zÁªÀtUÉgÉ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1) MAzÀÄ ªÉÄÃt¹£À SÁgÀzÀ ¥ÀÄr 2) MAzÀÄ 22 Cr GzÀÝzÀ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀÎ 3) MAzÀÄ 9 1/2 EAZÀ GzÀÝzÀ PÀ©âtzÀ ZÁPÀÄ 4) MAzÀÄ 12 1/2 EAZÀ GzÀÝzÀ ZÁPÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2011 PÀ®A 143, 148, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ CPÁÛgÀ vÀAzÉ C£ÀégÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ 26 ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ 1]ªÀÄÆ©£À @ nAPÀÄ 2] C¸ÀèA ªÀÄvÀÄÛ ¥Á±Á ºÁUÀÆ 7-8 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀiÁzÀ C£ÀégÀ SÁ£À EªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 27-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JAr C¸ÁèA vÀAzÉ PÉʸÀgÀ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ : 18 ¸Á: ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ EªÀgÀ qÉæöʪÀgïUÉ DgÉÆæ 1] C£ÀégÀ SÁ£À 2] CPÀÛgÀ SÁ£À 3] ¸ÉÊ¥sÉÆâݣÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 J¯ÁègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¸À®Ä DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÁqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2011 PÀ®A 304(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¨ÁRgÀC° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÁzÀPÀ C° ªÀAiÀÄ 45 ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°A ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ ©¸Á® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÁzÀPÀ C° ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: ªÀĤAiÀÄgÀ vÁ°A ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ £ÀA¢ ¹¯ÉAqÀgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ vÀUÀqÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É Jj ©zÀÄÝzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV vÀAzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀPÉÌ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ©¸Á® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÁzÀPÀ C° ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: ªÀĤAiÀÄgÀ vÁ°A ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ºÀUÀÎ CxÀªÁ JuÉ MzÀV¸ÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 447, 427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀ¥Áà vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ©gÁzÀgÀæ ªÀAiÀÄ: 73 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¤ªÀÈvÀ ¦.L ¸Á: CPÀÌ ªÀiÁºÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆîªÀÅ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 287 £ÉÃzÀgÀ°è 25 JPÀÌgÉ 2 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19/07/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ FgÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ UÀqÀAvÉ ¸Á: ºÀ¼ÉA§gÀ EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ °TvÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆîzÀ°è CwÛ PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆîPÉÌ ºÁQzÀ £Á®ÄÌ vÀAw ¨ÉðAiÀÄ ¹ªÉÄÃAl PÀA§UÀ£ÀÄß GzÉñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200/- gÀÆ £ÀµÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ zÀÄqÀÄPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26, 27/07/2011 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAzÀÄPÀ£À°èzÀÝ 2 UÁæA. N¯É 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ, ¨É½îAiÀÄ PÀqÀUÀ, ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ 2 UÁæA, 1 UÁæA. §AUÁgÀzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ, 5 UÁæA. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 15,500/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ. ¸ÉÃj MlÄÖ 20,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2011 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð eÁåw ®A¨Át G: «zsÁåyð ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁAqÁ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26, 27/07/2011 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ C¯Áäj MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 10 UÁæA. §AUÁgÀzÀ £ÉPÉèøï, 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ GAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ »ÃUÉ MlÄÖ 20,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 143,147,435,504 ,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 26-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸Á̦üðAiÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ 38 JA 1879 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ®V PÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀÆ©£À ºÁUÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ C Q 10000=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ EArPÁ PÁj£À°è Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è. CAvÀ ¦¸ÀÆÛ¯ï vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2011 120(©),415,416,420, 463,464 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 PÀ®A 192 (J) :-

¢£ÁAPÀ 06-11-2004 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ¸Á PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ alÖ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë ²æà CºÀäzÀ¸Á§ vÀAzÉ CA§gÀįÁè ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁðzÀ²ÃAiÀiÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀÄgÉÆûvÀ gÀªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 300 301, ªÀÄvÀÄÛ 302 gÀ°è MAzÀÄ JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ ¸ÀPÁðj ¨sÀÆ«Ä MvÀÄÛªÀj ªÀiÁr QæAiÀÄnªÀ JdÄåPÉñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁjmɧ¯ï læ¸ÀÖ (j) gÀªÀgÀÄ eÁÕ£À¨sÁgÀw ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï PÀlÖqÀ PÀnÖ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ ²¸Éð vÀºÀ²¯ÁÝgÀgÀÄ vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Áà £ÁAiÀÄPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â®UÉÃgÀ G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ C¥Àja ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Àà£À §® ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ §® PÀuÉÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÁâUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV JgÀqÀÄ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ §ÄgÀÄUÀ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀ EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ QÚµÀÚ¥Áá EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀå¢üPÁjgÀªÀgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸À®ºÉ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁUÀ PÁqÀªÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ 1-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ aQvÉì PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁå÷íºÀßzÀ 2-20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÀhÄgÀt¥Àà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 16.07.2011 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¤w£ï vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÁå¥ÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ 36 PÉ 1614 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉqï ¥ÉÆøïÖ D¦üù£À ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.45 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÁqÀ EgÀ°°è E°èAiÀĪÀgÀUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV UÁr ¹QÌ®è vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ C.Q.gÀÆ: 30,000/- CUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt

DgÉÆæ ¸À®«£ï UÁå©æ¯ï ¸Á: zÉêÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ²æà gÁªÀiï aÃmïì PÀA¥À¤¥ÀæªÉÃmï °«ÄmÉqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è jPÀªÀj C¹¸ÉÖAmï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 4.05.09 gÀAzÀÄ JA.r. E¸Áä¬Ä¯ï EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E£ÀÄìgÉ£ïì PÀAw£À ºÀt 20.000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¹Ã¢ £ÀA: 3270595 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀÄgÉñÀ ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E£ÀÄìgÉ£ïì PÀAw£À ºÀt 20.000/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¹Ã¢ £ÀA: 3270598 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E£ÀÄìgÉ£ïì PÀAw£À ºÀt 20.000/-gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¹Ã¢ £ÀA: 3270599 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É »ÃUÉJ MlÄÖ 60.000/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀA¥À¤UÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ PÀA¥À¤UÉ £ÀA©PÉ zÉÆæÃd ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¤AUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 27.07.2011 gÁwæ 21.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄåzÀ ¥sÁgÀÆSï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ZÁAzÀ ¥ÁµÁ, ªÀÄĹèA, G: ªÉÄøÀ£ï,¸Á; ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27.07.2011 gÀAzÀÄ dªÀÄ䮪ÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, ºÀĸÉãÀ© FPÉAiÀÄÄ E¯ÁåPÉ PÀĽvÀÄPÉÆAr¢Ý E°è ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ DZÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ ¤£ÀUÉ £ÁaPÉAiÀiÁUÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ D ±À§Ý PÉý DPÉAiÀÄ UÀAqÀ UÀÆqÀÄ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÀlÄÖUÉƽ¹ ¤£ÀߣÀÄß PÀ¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÀ¯É ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï
oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 27.07.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ J. £ÁUÀgÁd ¨Á§Ä vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå G; G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á; ¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀA. PÉJ-29/JªÀiï-5105 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAeï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¹UÀß¯ï ©zÀÝjAzÀ vÀ£Àß PÁgÀ ¤°è¹PÉÆArzÁÝUÀ , ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÀA. J.¦.26/nn-9459 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ PÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À §®¨ÁdÄ ¥ÀÆwðAiÀiÁV dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ºÀjd£À ¸Á: eÁ®ºÀ½î FvÀ£ÀÄ UÉÆëAzÀ¥À°èUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß CPÀPÀÌ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8.30 UÀAmÉUÉ EgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAz¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ ºÀt PÉýzÀgÉ PÉÆÃqÀĪÀ¢®è CAvÁ CAwAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ªÀiË£ÉñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 26.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀªÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ fãÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆzÀ°è©¢ÝzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄ« ºÉÆqÉzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ fãÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ gÁªÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©¢zÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ wgÀÄ«zÀÝgÀ »£ÉßïÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀªÀgÁd £ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

. ¢£ÁAPÀ 27.7.2011 gÀAzÀÄ 3.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á;ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà(ªÀÄÈvÀ) vÀAzÉ wªÀÄätÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀ; 60ªÀµÀð,eÁ; £ÁAiÀÄPï ¸Á; ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ §Ä¢Ý¤ßUÉ §A¢zÀÄÝ ,ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §Ä¢Ý¤ß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀÄ¢¯Áè. ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27.07.2011 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß vÀAzÉ ¨ÁÀ«AiÀÄ°è vÉîÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2011 gÀAzÀÄ 179 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 31,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ :

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಬಿ.ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಆಧಾರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಜೋನಲ್ ನಂ 1 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಶ್ರೀ. ಶರಣಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಎಂಬುವರು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಾರದ ಜನರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಆಧಾರ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಸದರಿಯವನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತಾನು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾನು ಆಧಾರ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆಧಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಯಾವುದೆ ಅರ್ಜಿಯು ನೊಂದಣಿ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ , ಇವರು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ದಿನಾಲು ಇದೆ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಸುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಂದಿ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ
: ದಿನಾಂಕ: 28-7-11 ರಂದು  ಮುಂಜಾನೆ ಬಸವ ನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸೆಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಬಾಬುಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ|| ಬಸವನಗರ ಸೇಡಂ ರವರು ಅಕ್ರಮ ಸೆಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ 150 ಲೀಟರ ಸೆಂದಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
:
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಾಹಾದೇವಪ್ಪ ಹರಸೂರ ಸಾ: ಆಲಗೂಡ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನಾವು 4 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರರಿದ್ದು, ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಿ 4 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 25,000/-ರೂಯಪಾಯಿಗಳು ಇತ್ತು ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ & ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅವ್ಯಾಚ್ಛವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ: ಸಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ ಕಲಗುರ್ತಿ ಸಾ|| ಮಳಖೇಡ ರವರು ನಾನು ರಜನಿಕಾಂತ, ಶಶಿಕಲಾ, ಮಾಣಿಕಮ್ಮ  ಇವರೊಂದಿಗೆ ಶಿವಭದ್ರಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ   ಗೌತಮ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ, ಗೈಬಣ್ಣ ಕಾಳಿಂಗ ಸುಭಾಸ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ, ಪಾರಮ್ಮ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಮಳಖೇಡ ರವರು   ಕುಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿನಾಕಾರಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನಿಂಗಮಾರಿ ಸಾ|| ಮಳಖೇಡ ತಾ|| ಸೇಡಂ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ   ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮತ್ತು ಮಹಾಂತೇಶ, ಮಾರುತಿ, ದೇವಿಂದ್ರ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಶಿವರಾಯ, ರಾಮು, ಶಿವಭದ್ರಮ್ಮ, ಸರಡಗಿ ರವರು ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಮಳಖೇಡ ರವರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿನಾಕಾರಣ ಆವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ನಿಂಬರಗಿ ಸಾ|| ಗೌರ (ಬಿ) ಹಾ|| ವ|| ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ನನಗೆ ಶರಣು ದೆಗಿನಾಳ ಈತನು ವಿನಾಯಕ ಹೋಟಲಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಕರೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವಿನಾಯಕ ಹೋಟಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಶರಣು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅಗರಖೇಡ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಭೀಮಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಗೆ ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತನಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ಕೊಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇರುತ್ತವೆ. ಎ ಟಿ ಎಂ ಇದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ಶರಣು ದೆಗಿನಾಳ ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ. ಸಿಂದಗಿ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರೋಡಿಗೆ ಹೊರಟು ಸಿಂದಗಿಯಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರ ಕಾರ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿತು. ಶರಣು ಮತ್ತು ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಸಿಂದಗಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದಿನಾಂಕ 27/7/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯುನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ದಿಂದ 20,000=00 ರೂ. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶರಣು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತೆಕಡರ ಸಾ|| ಬಸವ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ   ನಾನು ದಿನಾಂಕ 27/07/2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೆ ಇರುವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ರೇಣುಕಾ ಅವರ ತಾಯಿ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಮ್ಮ  ಹುಡುಗಿಗೆ ನೋಡಿ ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹುಡಗಿಗೆ ಚುಡಾಯಿಸಿ ಹುಡಗಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಅನ್ವರ ಸಾ|| ಬಸವ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 27/07/2011 ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಶರಣು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇತನು ಬಂದವನೇ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರೇಣುಕಾ ಇವಳಿಗೂ ಸಹ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Wednesday, July 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/07/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27/07/2011

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/2011, PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ CvÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊzÀævÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: CvÁè¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà PÁA§¼É E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: CvÁè¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “K ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É eÉÊzÀævÁå gÉÆPÉÌ PÉüÁPÀ ¤Ã ¨sÁ°ÌUÉ §gÉÛ£ÉÆà gÀAr ªÀÄUÀ£É ¨ÁgÉÆà ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÁUÀ” JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀ ºÉAqÀw £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ PɼÀUÉ eÉÆÃgÁV ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.55/2011, PÀ®A 323,324,504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/7/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄfç«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ±ËPÀvÀ«ÄÃAiÀiÁ zÀ¥sÉÃzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÉÄPÁå¤PÀ ¸Á: PÉÆgÀÄgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ©r vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÁªÀiÁf ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀÄð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁAiÀĪÀÄ UÀAqÀ ¨Á®AiÀiÁå zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G: PÁl ¦£ÀÄß ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: D¼ÀAzÀ ZÉPÀ ¥ÉƸÀÖ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåw @ ¨Á®ªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á: ¹gÀPÀl£À½î UÁæªÀÄ. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ªÉÄÃJuÉÚ ¸ÉÆÖÃªï ºÀwÛ¹ ¸ÉÆÖÃPÉ JuÉÚ ©lÄÖ ¨ÉAQ PÀrØ PÉÃgÀzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁÝUÀ MªÉÄä¯É Gj ªÉÄʪÉÄÃ¯É JzÀÄÝ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ 90% ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ºÉÃaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-7-2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉìAiÀÄ°è ¸ÀzÀj eÉÆÃw @ ¨Á®ªÀÄä ¢£ÁAPÀ 25-7-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj AiÀĪÀ¼À ¸Á«£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.157/2011, PÀ®A 341,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 26/07/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÁUÀägÉ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ CªÀÄgÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ JzÀgÀÄUÀqÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £ÀÆå ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£À ±Á¥ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) CªÀÄgÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà RUÉð ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §PÀà¥Áà RUÉð ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð eÁ : ºjd£À 3) VÃvÁ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ 36 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À G : ºÁ¸ÉÖîzÀ°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À 4) ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð eÁ : ºÀjd£À J®ègÀÄ ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ «dAiÀÄ ªÀiÁºÀAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ CªÀÄgÀ ºÁUÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ “ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀfUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ºÁQ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ CªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ CzÉ §rUɬÄAzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ DgÉÆæ VÃvÁ EªÀ¼À PÀ°è¤AzÀ JqÀ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ “ J ¸Àƽ gÀAr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.97/2011, PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ gÁeÁgÁA ¥ÀAZÁ¼À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄjUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ ¤£ÀUÉãÀÄ vÀPÀ°Ã¥ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Q¥ÀrAiÀÄ°è vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw gÁzsÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÀÄ PÀÆqÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ PÀaÑ G©âzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Á¬ÄPÀ vÀAzÉ G¸ÀªÀiÁ£À°è ¦ÃgÀ¸Á§ªÁ¯É ¸Á: ªÀÄ£ÁåSÉý ¯Áj £ÀA PÉJ39-7160 ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀAUÀæªÀÄ ©æÃqÀÓ £À¢AiÀÄ°è ¥ÀnÖ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁåSÉý EvÀ¤UÉ JqÀUÁ® »ªÀÄärUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ PÀtÂߣÀ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ JzÉAiÀÄ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/2011, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CqÉÃ¥Áà ¹¦¹ 962 ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 1551 E§âjUÉ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ZÉPï ¥ÉƸÀÖ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PÀÆr PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-07-2011 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄß §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjÃavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ gÉÆÃr£À §¢UÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 1551 E§âgÀÄ PÀÆr ºÉÆÃV 0300 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â C¥ÀjÃavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjÃavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ C¥ÀjÃavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ CªÀ½UÉ ºÉZÀÄÑ gÀPÀÛ±ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÉA¥ÀÄ aÃn£À ¹ÃgÉ CªÀ¼À ªÉÄʧtÚ ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà CªÀ¼À JvÀÛgÀ 4’ 8” ªÉÄÊPÀlÄÖ vÀ¼Àî£É EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.113/2011, PÀ®A 279,337, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁA¥ÉèÃPÀì JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¹gÀ¥Àw »¥ÀàUÉð ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÀ ¸Á:¨sÉÆøÀUÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.JA.ºÉZï-43/n-6907 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÀÄr¹PÉÆA¸ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÁÌV §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¸ÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀPÀqÉUÉ MAzÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.39/eÉ-5379 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUÀgÀÆl ¸ÉÊrUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwgÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À J©â¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.110/2011, 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ªÀqÀØgÀ 40 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À eÁ|| ªÀqÀØgÀ ¸Á|| ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á|| ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉÃ¼É ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉAqÀwUÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ¨sÁªÀAzÉjUÉ UÉÆvÁÛV ¢£ÁAPÀ 26-07-2011 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ gÁwæ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄªÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.126/2011, 279.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/07/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀªÀÄðgÁd vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð G: PÉ,J¸À,Dgï,n,¹ §¸Àì PÀAqÁPÀÖgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®âUÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĸÉÊn ºÀwÛgÀ UÀÄ®âUÁð PÀqɬÄAzÀ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.-32/2278 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ. Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. rQ̪ÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

PÀ¼ÀĪÁVzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛ : DgÉÆæ §AzsÀ£À :

¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄAd½î UÁæªÀÄzÀ f.¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ f. gÁªÀÄZÀAzÀæ gÉrØ, ¸Á:UÀÄAd½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï E®èzÀ §ÆzÀÄ §tÚzÀ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AwzÉ CAvÁ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ ²æà PÉ.¦.gÀÄzÉæÃ±ï ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ UÀÄAd½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV f.¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ §ÆzÀÄ §tÚzÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¤AwzÀÄÝ, CzÀPÉÌ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï EgÀ°®è, EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä EzÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2011 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝzÀjAzÀ, f. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÉrØAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV, ¢£ÁAPÀ:22.02.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ SÁ£ÁªÀ½ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr DAzsÀæzÀ dA¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£À JgÀqÀÆ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃlUÀ¼À£ÀÄß QwÛ ©¸ÁQzÀÄÝ dA¥Á¥ÀÆgÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ªÁ¥Á¸ï §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:25.07.2011 gÀAzÀÄ dA¥Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

PÉƯÉ:

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¨sÉÆÃd£ÀUËqÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀjUÉ E£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ£ÀÄ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áèl£ÀÄß ¸ÀºÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr PÀÄrzÀÄ RZÀÄð ªÀiÁrzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ¥Áèmï£ÀÄß UÀÄdjAiÀĪÀjUÉ ¨ÁrUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ £ÉÆÃr £À£Àß D¹ÛAiÀÄ£Éß®è ¤Ã£Éà w£ÀÄßwÛ £À£ÀUÉ K£ÀÄ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÉ F ¹ÜwUÉ §A¢¢Ý CAvÁ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®ÄPÉÆqÀ®ÄªÀÄvÀÄÛ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ dUÀ¼ÁªÁVzÀÄÝ D ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¥ÀÄ£À: ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀÄgÉñÀ£À°èUÉ §AzÀÄ ¥ÀÄ£À: dUÀ¼Á vÉUÉ¢zÀÝjAzÀ EªÀ£À PÀxÉ EªÀvÀÄÛªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAzÀÄ vÀéjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¨sÀÆ¥À£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ §¸ÀtÚ @ §¸À¥Àà PÁ£ÉÃgï ¸Á:gÁªÀÄ£Á¼ï, vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð EªÀ£ÀÄ CgÀ¶tV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:58 «¹ÛÃtð 5 JPÀgÉ, 4 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ºÀwÛ £Án ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉõÀ¥Àà @ ±ÉõÀAiÀÄå ¸Á:PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ ºÁ:ªÀ: CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ºÀwÛ £Án ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ©r¸À®Ä §AzÀ ±ÉõÀ¥Àà @ ±ÉõÀAiÀÄå¤UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ £ÁUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.05.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå 40 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 06.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃAUÁzÀ ºÉÆnÖ£À ¨Ét«AiÀÄ°è ºÉÆlÖ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆnÖ£À ¨Ét«AiÀÄ°èzÀÝ ºÁªÀÅ §®UÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà SÁ¸ÀV OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¹, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀnÖ PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 11.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ®Qëöäà PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆQ£À ºÀÄt¸ÀV UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, zÀ¸ÀÛVj¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀǯï¸Á§, 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À EªÀ£ÀÄ «¥ÀjvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¢£ÁAPÀ: 26.07.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¦£À°è «Ã¥ÀjvÀÀ PÀÄrzÀÄ C¸Àé¸ÀÞ£ÁV ©¢ÝzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ 22.10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§Äݯï gÀ»ÃªÀiÁ£À qÉæöʪÀgÀ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ¸Á: ºÀÄt¸ÀV EªÀgÀÄPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà 57 ªÀµÀð ¸Á:UÀÆUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ¸ÀÆUÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:27.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 27.07.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɬÄAzÀ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀÄAPÁgÉrØ 55 ªÀµÀð ¸Á: gÀ§âtPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ gÀ§â£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ©qÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀA¥À±Émï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¥ÀA¥À±ÉnÖ£À ¥ÉÊ¥À£À°è PÀgÉAmï ºÀjzÀÄ «zsÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ¹zÁÝgÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ wrUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ «zsÀÄåvï PÀA§UÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ «zsÀÄåvï vÀAwUÀ¼ÀÄ UÁ½UÉ ºÀjzÀÄ gÀ¸ÉÛªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ 05.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ CªÀÄgÉÃUËqÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ MAzÀÄ JªÉÄäAiÀÄÄ «zsÀÄåvï vÀAwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä EnÖzÀÝjAzÀ «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ C.Q.gÀÆ:40,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvï C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :

²æà §¸Àì¥Àà J.J¸ï.L. ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ 17.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹AiÀÄvÀ¯Á¨ï ºÀwÛgÀ gÁfêÀ £ÀUÀgÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²æ ¸ÉÃA¢ü ªÀÄgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¦ÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ ªÀiÁgÉ¥Àà, 55 ªÀµÀð, ¸Á:gÁfêÀ £ÀUÀgÀ ¹AiÀÄvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:300/- ªÀiË®åzÀ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÀl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀt :150/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.07.2011 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä J¸ï.©.avÀæªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.Dgï.¤AUÀ¥Àà ¦J¸ïL (PÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ NªÀð£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà 37 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:580/-gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á¨Á ¸Á:PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ JAzÀÄ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2011 gÀAzÀÄ 160 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 28700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪರಾವ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾ: ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಹಾಗು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇಯ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಸಂದೀಪ ಇತನು ಮನೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕಿಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಲೇಡನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾ|| ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂದೀಪ ಇತನು ಬೇಹುಷ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದ ಆತನ ತಾಯಿಯಾದ ಮಂಗಲಾಬಾಯಿ ಕಾಂಬಳೆ ರವರು ನಾನು ಹಾಗು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸಂದೀಪ್ ಇತನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಇವರು ಬಂದವರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸಂದೀಪನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲೆಕೆ ಕುಳಿತಿರುವಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ಸಹ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಸಂದೀಪನ ತೆಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಂದೀಪನು ಬೆಹುಷ ಆಗಿ ನೇಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಿರಿ ಅಂತಾ ನಾನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ನೀನೆ ಕಾರಣ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.


 

Tuesday, July 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-07-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-07-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 436 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁeï vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀ¥Áà ºÉUÉÎ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÀ¼É aîUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀ¥Áà ºÉUÉÎ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉUÉÎ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AQ£À°è ºÀalÖ aîUÀ¼À UÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀQUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ, EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ aîUÀ¼ÀÄ, PÀqÀQ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀUÀ¼ÀÄ ¨ÁV®UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 80,000/- gÀÆ gÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «oÀ×® »ÃgɨÁ« ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°ÃUÀ, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï,L ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, DvÀ¤AzÀ MlÄÖ 32 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀÄ.J®. C.Q 1280=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ CZÀð£Á UÀAqÀ UÀÄAqÉgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ EPÉAiÀÄÄ ªÉAPÀl ªÀiÁPÀuÉ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ¤ªÀiÁð vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ «zÀåªÁ£À vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ@UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ FvÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁQ §AzÀ ªÀiÁr¢Ý £À£ÀUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj E¯Áè CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «zÀåªÁ£À 2) zÉʪÀvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ@UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, 3) ¢¥Á° zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ@UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÁvÀ¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆAUÀ½ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ CªÀgÉ®ègÀÆ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ¸ÀºÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É J.¦.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸Àì £ÀA J¦-28/gÀhÄqï-5518 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠩æ£À vÀAzÉ ¨Á®PÀȵÀÚ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: UÀļÀÄA, vÁ: ªÁ¬Ä, f¯Áè: ¸ÁvÁgÁ (JA.J¸ï.) EvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-13/Dgï-2170 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±À©âgÀ vÀAzÉ ªÀĪÀĺɧƧSÁ£À PÉÆgÀ§Ä ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: «£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ §¹ìUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà UÀqÀgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ vÁ¬Ä ±ÀgÀtªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÁUÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 25/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 315 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «¯Áè ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÀ ªÉÄ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ zÀÆgÀÄ E¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà UÀqÀgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 25.07.2011 gÀAzÀÄ £ÁUÀ¨sÀƵÀ£ï dƤAiÀÄgï ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï eɸÁÌA vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄzÀ dA¨sÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «ÄÃlgï £ÀA: 12 gÀ «zÀÄåvï ¨ÁQ ©¯ï gÀÆ: 3574/- PÀlÖ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁQ ªÀ¸ÀÆ°UÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ dA¨sÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ CqÀvÀzÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 24.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wrUÉƼÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ FvÀ£À vÀAV ºÀÄ°UɪÀÄä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀiÁvÁ£Ár¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀÄ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀiÁ¢UÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è ºÁPÉ §AzɯÉà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄPÀå¬ÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ¥ÀA¥Á¥Àw gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ: 24.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À §¸ªÀ£À ¨sÁ« ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ ªÁr ¸ÀÆÌ°£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄA¨ÁgÀ Nt gÁAiÀÄZÀÆj£À DgÉÆævÀgÁzÀ C¯Áè¥ÁqÀÄ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï °AUÁAiÀÄvï J¯ï.L.¹ KeÉAmï ¸Á: PÀjUÀÄqÀØ ºÁ:ªÀ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ JzÉ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÀzÀÄ PÀ£ÀßqÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 23.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 AmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ £Á¯ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ »mÁaAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀªÁV ±Álð ¸ÀPÀÆåðmÁV ¨ÉAQºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼É®èªÀÅ ¸ÀÄlÄÖ r¸ÉÃ¯ï ¸ÉÆÃjPÉAiÀiÁV ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ C.Q. gÀÆ: 6.50.000/- ®ÄPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2011 gÀAzÀÄ ²æà J¸ï.JA. PÀj§¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ :17.07.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ MAn ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ¢BªÀi˯Á¸Á§ ªÀÄĹèA 40 ªÀµÀð, g˦ü vÀAzÉ MAn ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ 20 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÀ, ªÀi˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï ¸Á¨ï 50 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÁظÁ§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï 20 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ.¨ÁUÀ®ªÁqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀiË®ªÀÄä¼ÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è PÉøÀÄ ºÁQ¹zÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¨ÁUÀ®ªÁqÀzÀ PÀ¯Áåt §¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¨ÁµÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ 35 ªÀµÀð ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¨sÁµÁ¸Á§ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:25.07.2011 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ aAZÉÆÃr UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄätÚ 45 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ 40 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸ÉÃj aAZÉÆÃr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀëgÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ «gÀÄzÀÝ C«±Áé¸À ¸ÀA§AzsÀªÁV, ¢£ÁAPÀ:-20-7-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 22;00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢AiÀÄ°è aAZÉÆr UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄäAiÀÄå »gɪÀÄr 72 ªÀµÀð eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- °AUÀzÀºÀ½î EPÉAiÀÄÆ aAZÉÆr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå½zÀÄÝ FPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥Àj¹zÀÄÝ C®èzÉ CPÉUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:25.07.2011 gÀAzÀÄ CPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ²æà wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå »gɪÀÄr 42 ªÀµÀð eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- °AUÀzÀºÀ½îFvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 23.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á ¸Á: UÁA¢£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉÎ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀzÉ CPÉAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ UÁA¢£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt¸Á: ºÉƸÀºÀ½î PÁåA¥ï EªÀgÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAvÀå QæAiÉÄà ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:18.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ PÁªÀÄtÚ ¸Á¼À §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ 11 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ªÀÄzÁåºÀß Hl PÉÆqÀ®Ä ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV C°è£À ¦ü¯ÉÆëģÀ ºÁUÀÆ C¦üøÀzÀ°è£À gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ±Á¯ÉUÉ §A¢®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ DzÀgÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 1 £Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀÆÌ¯ï ¨ÁåUï ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. D ¨ÁåUÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ DvÀ£À vÁ¬Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :

¢£ÁAPÀ: 25.07.2011 gÀAzÀÄgÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ ªÀÄAiÀÄÆgÀ zÁ¨ÁzÀ »AzÉ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä PÉ. «dAiÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ºÀt 2735/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.07.2011 gÀAzÀÄ 215 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 38,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.