Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 10, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10/03/2010
©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðmï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-03-10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 05,06-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß n.«.J¸ï. «PÀÖgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-6637 C.Q 15000=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÉÆqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2010 PÀ®A 147, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: PÀgÀAf[PÉ] EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/03/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ¥Ánî EªÀgÀÄ ºÉÆ® Rjâ ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉüÀ®Ä §AzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯Éèà DgÉÆæAiÀiÁzÀ «oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ ¸Á: PÀgÀAf[PÉ] ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀgÀAf[PÉ] PÀÆr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ® ºÉÃUÉ Rjâ ªÀiÁr¢ D ºÉÆ® £ÁªÀÅ Rjâ ªÀiÁqÀĪÀªÀjzÉݪÀÅ, D ºÉÆ® ¤£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ°è d£ÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä CPÀÌ E§âgÀÆ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ CAzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉƪÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸ÀÄgÀÆgÀ 50 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è KPÉ §A¢Ý¢ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ºÉÆ®zÀ°è PÁ°lÖgÉ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dÄAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 323, 324, 354, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¥sÀƯÉPÀgï ¸Á: ªÀĺÁzÉêÀ PÁ¯ÉÆä wæÃ¥ÀÆgÁAvÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ºÉÆøÀ ªÀÄ£É PÀlÖqÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ E¸Á䮥Áà ¹vÁgï ºÁUÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A 279,338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/03/2010 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹.EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¸ÀàvÉÛ ¨sÉÃn ¤Ãr JªÀÄ.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð eÁ/ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á/ºÀgÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/03/2010 gÀAzÀÄ 2040 UÀAmÉUÉ ¨Á¼ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.K.33 JZï. 9009 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ¼À¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ J¼ÀÆîgÉ 65 ªÀµÀð ¸Á: E¯Áèöå¼À oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, E¯Áèöå¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è £ÁªÀÄzÉêÀ gÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ±ÀªÀªÀÅ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀªÀªÀÅ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ §®UÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆ EªÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ±ÀªÀªÀÅ AiÀiÁjUÀÄ UÉÆvÁÛUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ zÀÆgÀ vÀAzÀÄ ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ±ÀªÀªÀÅ 4-5 ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÁUÉAiÉÄà ©¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ PÉÊPÁ®Ä ºÁUÀÄ EvÀgÉ PÀqÉ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀgÀ¯ÁgÀzÀ ºÁUÉ »rAiÀÄ°PÉÌ §gÀ¯ÁgÀzÀ ºÁUÉ MtV ¸ÉmÉzÀÄ ¤AwgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ªÀAiÀÄ-33 ªÀµÀð G-¯ÉÊ£ï ªÀÄå£À ºÀÄqÀV ¸ÀPÀPÀì£ï eÁ- vÉîAUï ¸Á-PÀ®ÄègÀ ¸ÀzÀå £ÀAzÀUÁªÀ.EªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀAzÀUÁªÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV £ÀAzÀUÁªÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸ïì ZÁ®PÀ ºÀtªÀÄAvÀgÉÃrØ vÀAzÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ gÉÃrØ §¸Àì £ÀA-PÉJ-38/J¥sï347 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-PÀÆqÀ° G -ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ïì r¥ÀÆ. EªÀgÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 09/03/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ±ÁæªÀt ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² 10 ªÀµÀð H-«zÁåyð ¸Á-RqÀPÉñÀégÀ UÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß N«Ä¤ ªÁå£À £ÀA-JªÀiïºÉZï-14-©PÉ-5272 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀj N«Ä¤ ªÁ夣À mÉÊgÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÁ® ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010 PÀ®A 279, 337, 308,304(J),L¦¹ eÉÆvÉ 187 :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ JZï¹ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² ¸Á WÉÆÃmÁ¼À EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/03/2010 gÀAzÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA-PÉJ-39-2153 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UÁæªÀÄzÀ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4-5 d£À C¥ÀjavÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjzÀÄÝ DmÉÆà ZÁ®PÀ ¢UÀA§gÀ ¸Á WÉÆÃmÁ¼À C£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ DmÉÆà ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¤Ã®PÀAlªÁr PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉà ºÉÆÃzÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA-PÉJ-39-n-2362-2363 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÄUÀuÁÚ ¸Á ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzÀgÀ mÁæ° DmÉÆÃPÉÌ rQÌ DzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ J®Ä§Ä ªÀÄÄjvÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊAiÀÄ°è ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ gÁeÁgÁªÀÄ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² EªÀ£À §®PÁ°£À J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.¢£ÁAPÀ 10/03/2010 gÀAzÀÄ 0040 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄÄPÁÛ, 24 ªÀµÀð, ¸Á WÉÆÃmÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 09/03/2010 gÀAzÀÄ gÁeÁgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ DzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è£À UÁAiÀÄUÀ½UÉ aQvÉì ªÀiÁr¸À®Ä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁð D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ GªÀÄUÁð ¸À«ÄÃ¥À zÁjAiÀÄ°è CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2010 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ G: nÃZÀgï ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀĺÁzÉêÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ E¸Á䮥Áà ¹vÁgï ¸Á: ªÀĺÁzÉêÀ PÁ¯ÉÆä wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ §.PÀ¯Áåt EªÀjUÉ ªÀÄÄ£À¹ ¥Á°Ö gÀªÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ ºÉýzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤°è¹zÁÝgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀ¥sÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á§ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð ¸Á: gÉÆüÁ vÁ: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ°PÀgÀ ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà PÁgÀ £ÀA PÉJ-39/JªÀiï-1026 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ PÀ®ÄègÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆÃAqÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀºÀ¹¯ï PÀqɬÄAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ZÁ®PÀ ¥ÀÆeÁ §¸ïì £ÀA PÉJ-39/5541 ¸Á: PÉÆýªÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è gÁj mÁåªÉÄÃeï DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÁî¯ÁVzÉ.









Raichur Disric Repored Crimes

¢£ÁAPÀ: 08.03.2010gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÁ¬Ä AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀé PÉÆqÀUÀ° ¸Á: ¥À®UÀ®¢¤ß EªÀ£ÀÄ ¥À®UÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀÄA§® UÀÄqÀØ EªÀ£ÀÄ ¤£Éß gÁwæ K£ÉãÀÄ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ªÀiÁvÀ£Ár¢Ý FUÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:09.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 08.03.2010gÀAzÀÄ 08.30UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀÄA§® UÀÄqÀØ ¸Á: ¥À®UÀ®¢¤ß EªÀ£ÀÄ ¥À®UÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÁ¬Ä AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀé PÉÆqÀUÀ° EªÀ£ÀÄ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸Á§tÚ ¢£ÁAPÀ:09.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 09.03.2010gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀdÓ£ï ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ PÀgÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤Ãj£À mÁåAPï¤AzÀ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀgÁd ¨Á¼ÉUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨Á¼ÉUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà PÀgÀqÀPÀ¯ï E§âgÀÆ ¸ÉÃj vÀÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ©qÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ, ¸Áàöå£Àgï¢AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 09.03.2010gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ZÀ£Àß½î EªÀgÀ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:06.03.2010 gÀAzÀÄ 16.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä 40ªÀµÀð ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ¸ËÖ ªÉÄÃ¯É ZÀºÁ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÉÆðºÉÆÃV ¸ËÖªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2010 gÀAzÀÄ 16.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ±ÀAPÀæªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2

¢£ÁAPÀ:07.03.2010 gÀAzÀÄ 18.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉlÖzÀÆgÀÄ EªÀ£À ¥Àwß ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ ºÉÃUÉ fêÀ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À aPÀÌ¥Àà ªÀÄĸÀ¯É¥Àà ¢£ÁAPÀ: 09.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.03.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɬÄAzÀ 09.03.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ²æà C¼ÀªÀ¼À ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ 2 PÀAa£À ¸ÀªÉÄ, 8 PÀAa£À UÀAmÉUÀ¼ÀÄ & 2 PÀAa£À PÀÄzÀÄgÉUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj.C.Q.gÀÆ:10,000/- ªÀiË®åzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.03.2010 PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:02.03.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀªÀÄä£ÀUËqÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt¨ÁåAPï £ËPÀgÀ ¸Á:«zsÁå£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄEªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉ ¸ÀܼÀzÀ°è C.Q.gÀÆ:15,000/- ªÀiË®åzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,eÉ.3328 £ÉÃzÀÝgÀ ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ªÀiÁr £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉÆÃV PÉ®¸ÀªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÁ¥Á¸ï§AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.03.2010 PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:13.02.2010 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀĺÀnÖ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀQîgÀÄ ¸Á: ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ DªÀgÀtzÀ°è C.Q.gÀÆ:25,000/- ªÀiË®åzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,eÉ.4796 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉÆÃV PÉ®¸ÀªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 10 ¤«ÄµÀzÀ°è ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀĺÀnÖ ªÀQîgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.03.2010 PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :-

zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ.09-3-2010 gÀAzÀÄ aÃtªÀÄUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà «ÃgÀ ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁAiÀÄ¥Áà vÁ¬Ä ªÀÄgɪÁé ¹AUÉ ¸Á|| aÃtªÀÄUÉÃgÁ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 280=00 gÀÆ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 08-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §®©ÃªÀÄ ¸Á:ªÀqÀØgÀ ¸ÀAWÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ ¥Á°Ã¸À ªÀIJãÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ C°èzÀÝ 2 ¥Á°Ã¸À ªÀiÁqÀĪÀ qÉʪÀÄAqÀ ¥ÉèÃlUÀ¼ÀÄ C.Q.7800/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¨ÁrAiÀiÁ® ¸Á|| eÁA§«ÃgÀ £ÀUÀgÀ UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08,09-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.¦ PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ZÀºÁ CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼Àî®gÀÄ M¼ÀV¤AzÀ UÁå¸ï ªÀ°, ºÁUÀÄ ©.r ¹UÀgÉÃmï, UÀÄlPÁ, EvÁå¢ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.8000/- ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀįɥÉÃl oÁuÉ :²æêÀÄw ±Á»£ï¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ¥ÉÆvÀAUÀ¯ï ¸Á|| ¤qÀÄUÀÄAzÁ EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ §AzÉð¸Á§ ªÀ:38 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¤qÀÄUÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è.£ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨A¢üPÀgÀ°è & D PÀqÉ F PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ¹QÌ¢gÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįɥÉÃl oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀȺÀtÂAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄà JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß :-

«ÄjAiÀiÁt oÁuÉ :²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ UÁåzÀUÉj ¸Á||«ÄjAiÀiÁt EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀtÚ¥Áà UÁåzÀUÉj EªÀgÉÆÃA¢UÉ DVzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CtÚvÀªÀÄäA¢jAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉý «:£Á PÁgÀt ªÉƨÉÊ¯ï «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀ¼À ¤Ãr ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «ÄjAiÀiÁt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 09-03-2010 gÀAzÀÄ ²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ. AiÀıÀéAvÀgÁAiÀÄ ªÀiÁ°¥Ánî ¸Á; UÀÄqÀÄgÀÄ J¸ïJ£ï & EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ªÉÆgÀlV ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß HjUÉ lAlA PÉJ £ÀA 33/6844 £ÉÃzÀÝgÀ°è eÉÃgÀlV zÁn ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ lAlAUÉ »A¢¤AzÀ JADgï §¸Àì £ÀA PÉJ 32/J 9929 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ lAlA zÀ°è PÀĽvÀªÀjUÉ ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥À gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/10 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 03.03.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ QqÀzÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃ.¸É £ÀA PÉ.J-25/J¯-8894 £ÉÃzÀÝgÀ°è VtÂUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀ¤UÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA PÉ.J-37/J¥sïs-208 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ QªÀiì ºÀħâ½îUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀi UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ 09-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħ⽬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/10 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 09-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀtÚ «gÉñÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÁ¼ÉªÀÄä EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¤ÃrzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀįÁð£ÀºÀ½è UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ¦ÃgÀ ªÉ°ØAUï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-35/1200 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀg ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀÄrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀg UÁ¼ÉªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ n¥Ààg ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥Ààgï C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/10 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 06-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 08-03-2010 ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ¸À.¥ËæqÀ. ±Á¯ÉAiÀÄ ©¹ HlzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 4 G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁgÀvï UÁå¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ¹°AqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 11,700=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÀÄ ¸À.¥ËæqÀ.±Á¯É UÀÄ£Àß½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.