Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 7, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 07-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-12-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 225/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 06/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà «ÄãÀUÁgÀ, PÀªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: gÉÃPÀļÀV, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ®PÀëöät vÀAzÉ §¸À¥Àà «ÄãÀUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ UÀÆqÀì ¥ÁåUÉÆà £ÀA. PÉJ-38/5244 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À PÁ夣À°è ºÁ®£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-PÀªÀÄoÁt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a¢æ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ-PÀªÀÄoÁt PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁåUÉÆà £ÀA. PÉJ-38/2622 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ®PÀëöät¤UÉ JqÀ ªÉÄîÄQUÉ, JqÀ PÉ£ÉßUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀ JzÉAiÀÄ PɼÀUÀqÉ, §® ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀgÀt£ÀUÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ @ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÀÄgÀzÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 6-7-2011 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è QtÂÚªÁr ²ªÁgÀzÀ gÁªÀÄuÁÚ ¨ÉÆ¬Ä£É gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ §AzÁj ªÉÄÃ¯É ±ÀgÀt£ÀUÀgÀ-QtÂÚªÁr gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀ°è£À ¥Éƽ£À°è ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÉÄÊ ªÉÄð£À ¥ÁåAl PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ¨sÁgÀªÁzÀ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRªÀÄvÀæ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dfÓ PÉÆ¯É ªÀiÁr C°èAiÉÄà PÀ°è£À ¥Éƽ£À vÀV£À°è ºÁQ ¸ÀzÀj PÉÆïÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaѺÁPÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ MnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ ¥ÉÆvÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw, ºÀjd£À, ¸Á: GqÀĨÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥ÉÆvÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ Hj£À DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-39/2902 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «Ä°AzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄÄvÀÛAV EvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¹àÃqÁV ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄĸÀÛj alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ Hj£À ªÀĺÀäzÀ¸Á§ gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ §®PÉÊUÉ, JqÀPÁ°UÉ, ¨É£Àß°è, vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ alUÀÄ¥ÁàzÀ°è SÁ¸ÀV E¯Ád ªÀiÁr¹ CzÉà DmÉÆÃzÀ°è ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 06-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ ¨sÁl¸ÁAUÀ« ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ, EvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ²ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¨sÁqÀ¸ÁAVé ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EªÀj§âgÀ ºÉÆ® C¼ÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÀAzÀQñÉÆÃgÀ, ¸ÀAdAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À ¥Ánî ¸Á: ¯ÁzÁ J®ègÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §AzÁj ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ²ªÁf EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ §æºÀä, «µÀÄÚ, ªÀĺÉñÀ EªÀgÉ®ègÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ §AzÀj£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr, §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, fªÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¨sÁqÀ¸ÁAVé ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ ¨sÁl¸ÁAUÀ« ¸Á: ¯ÁzsÁ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ §AzÀj£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 224/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 06/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¯ÁªÀtå UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀiÁ®UÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: £ÁUÀÆgÁ, ¸ÀzÀå: ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl¢AzÀ PÉ®¸ÀPÁÌV DgÉÆæ DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/4905 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ¥sÀÆ°UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ ªÀÄÆV£À §¢UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁë ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 240/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæAiÀÄ PÀªÀÄl¯ÁªÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÉƪÀÄnÖ, ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ ¤ªÁ¸À zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ vÀ£Àß CAUÀrUÉ §AzÀÄ CAUÀr vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°èzÀ PÁåªÉÄÃgÁ, r.«.r. ZÀ®è¦°èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ UÉÆÃqÉ MqÉzÀÄ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 3,26,155/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÁåªÀÄgÁ, r«r ¥ÁèAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ J¯ÉÃPÁÖ¤PÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀļÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/05-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CAUÀrAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-12-2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmɬÄAzÀ 1345 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉéà ¸ÉÖñÀ£ÀzÀ UÉÆÃzÁªÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ G¨ÉÊzÀįÁèSÁ£À vÀAzÉ ºÀ©Ã§Ä¯ÁèSÁ£À PÀªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 17-4-272 »ÃgÉƺÉÆAqÀ ±ÉÆÃgÀƪÀiï »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄ£Àß½ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆÃqÀ ¹r 100 £ÀA PÉJ-37/eÉ-2966 C.Q. 15,000=00 £ÉÃzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 226/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ zsÀ£Áf ¹AzÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: J¸À,¹, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ, EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ±ÁªÀÄ vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸À,¹, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆæ mÁl207 DgÀ,JPÀì PÉJ-38/5770 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À CZÀÄÑvÀÛ EvÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÉÆèÁ¬Ä® mÁªÀgÀUÀ¼À°è røÀ® vÀÄA§ÄªÀ ¸À®ÄªÁV røÀ¯ï vÀgÀ®Ä PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ £ÀA¢ ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §APÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ DgÀ,n,N,PÁæ¸À ºÀwÛgÀ rªÁåqÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ±ÁªÀÄ EvÀ¤UÉ §®Q«UÉ, ªÀÄÆVUÉ ¥ÉÃmÁÖV gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ DUÀÄwÛvÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ºÁUÀÆ C®°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CZÀÄÑvÀ EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ, §® ºÀÄ©âUÉ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಖಣದಾಳ ಹಾಗೂ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪತ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಣದಾಳ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ, 2 ಜನರ ಬಂಧನ,

ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 7/12/2011 ರಂದು ಜೇವರಗಿ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು ಎರಡು ಜನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೊಪಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮದುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಪಿ ಸಿಪಿಐ ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ , ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ ಪಟೇಲ ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶ್ರೀ ಭೋಜರಾಜ ರಾಠೋಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ, ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ಸಗರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವಿವಿ ಠಾಣೆ, ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣೆ, ಪ್ರಬೋಶನರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಿರಾದಾರ, ಮಂಜುಳಾ ಮತ್ತು ನವಿನಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶಂಕರ ಹೆಚ್.ಸಿ, ದೇವಿಂದ್ರ ಪಿಸಿ, ಸುಬ್ಬುನಾಯಕ ಪಿಸಿ, ಕರಣಸಿಂಗ ಪಿಸಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಿಸಿ, ರವರು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 7/12/2011 ರಂದು ಜೇವರಗಿ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಹೀಮ ತಂದೆ ಮೌಲಾನಾಸಾಬ ಶೇಖ ಸಾ// ನಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಆಳಂದ ಚೇಕ್ ಪೊಸ್ಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೊಪಿತರಾದ ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಕೋಬಾಳ ವಃ 22 ವರ್ಷ ಸಾ// ಗಂಗಾ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶರಣು ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಮರತೂರ ವಃ 23 ವರ್ಷ ಸಾ// ಗಂಗಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ,ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೊಪಿತರು ಮೃತನಾದ ರಹೀಮ ಇತನು ಆರೊಪಿತರ ಕಡೆಯಿಂದ 60,000/- ರೂ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸದ ಕಾರಣ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಆರೊಪಿತರು ಮೃತ ರಹೀಮ ಇತನಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಹತ್ತಿರದ ಖಣದಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಮೃತ ರಹೀಮ ಇತನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹರಿತವಾದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಎದೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಏಳೆಂಟು ಬಾರಿ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ರಹಿಮ ಇತನು ಆರೊಪಿ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಇತನ ಕಡೆಯಿಂದ 60,000/- ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲದ ಹಣ ಪಡೆದು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಪೂರ್ವ ಯೊಜನೆಯಂತೆ ಆರೊಪಿತರು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ರಹೀಮ ಇತನಿಗೆ ಕೊಲೆಗೈದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೊಪಿತರಿಂದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೊಗಿಸಿದ ಒಂದು ಚಾಕು, ಒಂದು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ , ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಪೊನಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹತ್ತಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ವಗೈರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಸಂಚಿನ ಆರೊಪಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಪ್ರಶಂಸಸಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ,

ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರದ ಲಾಡ್ಜನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಆರೋಪಿತನ ಬಂಧನ

ದಿನಾಂಕ:-26-11-2011 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಾರುತಿ ತಂ/ಭೀಮಶಾ ದೇವರಮನೆ ರಘುನಂದನ ಸರಸ್ವತಿ ಲಾಡ್ಜಿನ ಮಾಲಿಕ ಸಾ||ದೇ.ಗಾಣಗಾಪೂರ ಇವರು ದೇ.ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಂದರೆ ದಿ;26-11-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿ;27-11-2011 ರ ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ 02-30 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜನಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂ/ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದೇವಿಕಾಲನಿ ತಾರ್ಫೈಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ರೂಮ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸದರ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಎರಡು ಕೈಗಳು ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪಿರ್ಯಾದ ಮೇರೆಗೆ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮದುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್. ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ. ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ.ಸಾಂಬಾ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಆಳಂದ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಅಪಜಲಪುರ ಶ್ರೀ ಕೆ.ರಾಜೇಂದ್ರ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಐ ಬಶೀರ ಪಟೇಲ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮಂಜುನಾಥ ಕುಸಗಲ್ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರ ಠಾಣೆ, ಪ್ರೋಬೆಶನರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಲ್.ಬಿ ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಮಾರುತಿ , ರಾಜೇಶಖರ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾಳಿ ಅರವಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಮತ್ತು ತುಳಜಪ್ಪಾ ವಗೈರೆರು ಮೃತಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರೊಪಿತನಾದ 1) ಕರ್ತವ್ಯ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಗುಬ್ಬನ್ ವ||24 ಸಾ||ವಿಕೆ ಸಲಗರ ತಾ||ಆಳಂದ ಇತನನ್ನು ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿಯಂತೆ ಈ ದಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೊಪಿತನನ್ನು ವಿಕೆ ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೊಪಿತನು ಮೃತಳಾದ ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗಂ/ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ಗದ್ವಾಲ ವ||45 ಸಾ||ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಪಿಲ್ಟರ ಬೆಡ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯಿಂದ ಆರೊಪಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತನು 8000/- ರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಆಕೆ ಮರಳಿಸುವಂತೆ ಆಗಾಗ ಪಿಸಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದೇಂಬ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ದೇವಲಗಾಣಗಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ರಘುನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಲಾಡ್ಜಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಆಕೆಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಫರಾರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೊಪಿತನು ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಪ್ರಶಂಸಸಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ,

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ:-06/12/2011 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ, ¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð.eÁ:-ªÀiÁ¢UÀ.G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,. ¸Á;-¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DvÀ£ÀÄ ªÉƺÁgÀA ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀðAqÀ¥Àà J.J¸ï.L.gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ªÀiË£ÉñÀ,AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ºÁUÀÆ ¤gÀÄ¥Á¢ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀgÉà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ «£ÀPÁgÀt ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr §rAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄ EzÀÝ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆlgÀa¹PÉÆAqÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉAiÀÄÄvÀÛ §AzÀªÀgÉà £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À CtÚ¤UÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀ°è¤AzÀ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2011.PÀ®A.143,147,323,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

qÁ:§¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ, DvÀ£À qÁ:¥ÀæwªÀiÁ UÀAqÀ qÁ:§¸À£ÀUËqÀ E§âgÀÄ ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ ©.J.JA.J¸ï. DAiÀÄĪÉÃð¢Pï ¥ÀzÀ«zsÀgÀjzÀÄÝ, UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ Qè¤PÀzÀ°è DAiÀÄĪÉÃð¢Pï ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉà C¯ÉÆÃ¥ÀwPï ªÉÊzÀå ¥ÀzÀÝwAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ aQvÉì ¤Ãr OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß aÃnAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ vÁªÀÅ ¥ÀqÉzÀ ªÉÊzÀå ¥ÀzÀ«UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà EArAiÀÄ£ï ªÉÄr¯ï Pˤì¯ï ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ªÉÄrPÀ¯ï Pˤì¯ï ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ C¨sÁå¸À £ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ r.J¸ï.©.WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjAzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ªÀ¸ÀƯÁzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.12.2011 gÀAzÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2011 PÀ®A:-420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 15(3) EArAiÀÄ£ï ªÉÄrPÀ¯ï Pˤì¯ï PÁAiÉÄÝ 1956 ºÁUÀÄ 36 PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÆ£Á¤ ªÉÊzÀå ªÀÄAqÀ½ PÁAiÉÄÝ 1961 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¯Á®¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¨ÉÆA¨Á¬Ä ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð.eÁ:-ªÀiÁ¢UÀ, G:-PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á:-PÀÄgÀÄPÀÄA¢ vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ;-ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á:-¥ÀgÁ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ¸ÀA§AzsÀ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-06/12/2011 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯Á®¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¨ÉÆA¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄQæõÀÚ vÀAzÉ ±ÀgÀ§tÚ ºÁUÀÆ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆúÁgÀA ºÀ§âzÀ zÉêÀgÀ£ÀÄß ºÀ¼ÀîPÉÌ ©lÄÖ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ;-ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á:-¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè, PÀnÖUÉ,PÉÆqÀ°UÀ¼À£ÀÄß §AzÀªÀgÉà '¯Éà PÀÄgÀÄPÀÄA¢ ¯Á¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÆPÀÄÌ vÉÆÃj¸ÀÄwÛAiÀÄ£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ,PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, DUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ gÁªÀÄQæõÀÚ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀªÀÄä EªÀjUÉ PÀ®Äè,PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ HgÀ°è §AzÀgÉà G½¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¯Á®¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA196/2011.PÀ®A.143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹: ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉåPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ 06-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03.00 UÀAmÉUÉ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §Ä¢ÝªÀAvɪÀÄä vÁ¬Ä ±ÀgÀt§¸ÀªÀÄä 50 ªÀµÀð, eÁw-ZɮĪÁ¢ G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ £ÁUÀgÁd & ªÀÄAdÄ£ÁvÀ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÁ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ CwAiÀiÁV PÀÄrzÀÄ ©zÀݪÀ£À£ÀÄß DvÀ£À ºÉAqÀw zÉêÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹j CAvÁ ºÉýzÁUÀ PÀÆr¹zÁUÀ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ & eÁw JwÛ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £ÀªÀÄä zÉêÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ°UÉ ªÀiÁrzÀgÀ£ÉïÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ & ¨Á¬ÄUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ £ÁUÀgÁd¤UÉ ºÉeÉÓ ºÁPÀĪÀ UÀÄtPÀ¢AzÀ §®UÁ°£À ªÉÆtPÁ®Ä & vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è ºÉÆqÉzÀgÀÄ §Ä¢ÝªÀAvɪÀÄä FPÉAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚ £ÁUÀgÁd CzÉà UÀÄtÂPɬÄAzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ JqÀvÀ¯ÉUÀ & ¨É¤ß£À JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ §Ä¢ÝªÀAvɪÀÄä ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ DPÉUÀÆ ¸ÀºÁ ¨É¤ß£À £ÀqÀ mÉÆAPÀPÉÌ DgÉÆæ ªÀiÁ£À¥Àà£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà PÉʬÄAzÀ UÀÄtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀjAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ F HgÁUÀ ºÁåAUÀ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀ¯Éà ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ zÀÄBR¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 282/11 PÀ®A. 504,323,324,506,¸À»vÀ 34 L.¦.¹ sL.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 7(1)(r) ¦.¹.Dgï PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 06-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è dqÉ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ G- ©.JªÀiï.n.¹.PÀAqÀPÀÖgï ¸Á|| ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ ºÁ/ªÀ 22 £Éà r¥ÉÆà ¦£Áå ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ ¥ÀAdUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤AwzÁÝUÀ ) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @CAd¥Àà vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄä & ±ÀgÀt¥Àà vÁ¬Ä §ÄqÀتÀÄä £ÉÃzÀݪÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ K£À¯Éà ¨ÉƸÀr ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ºÀÄZÀÑ¥Àà ,DvÀ£À vÀAzÉ & PÀPÁÌ£À ªÀÄUÀ CªÀÄgÉñÀ J¯ÁègÀÆ PÀÆr PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CzÀ£ÉãÀÄ PÉüÀ®Ä §A¢ K¯Éà CAvÁ CAzÀÄ MzÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà & CªÀÄgÉñÀ¤UÉ ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ MzÀÄÝ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀÄZÀÑ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 283/11 PÀ®A.504,323,324,326, s¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:6/12/2011 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ/DgÉÆævÀ£ÁzÀ J£ï PÀ¯Áåt¸ÀÄAzÀgÀA FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:nJ£ï:10, eÉ:9455£ÉÃzÀÝgÀ°è PÁè¸ï PÁæ¥ï PÀA¥À¤AiÀÄ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «ÄµÀ£ï£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀPÁåA¥ï ªÀÄÆ®PÀ ºÀAa£Á¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀAa£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ CªÀÄgÉñÀ ºÀÄ®ÆègÀÄ JA¨ÁvÀ£ÀÄ °ÃdÄ ªÀiÁrzÀ ¹zÀÝ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄîÄUÀqÉ EgÀĪÀ «zÀÄåvï ªÉÊgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀÝjAzÀ MAzÀÄ «zÀÄåvï ªÉÊgï ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ ªÀĶãïUÉ vÀUÀ°zÀÄÝ PÁwðPï JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ PÀÆUÁrzÁUÀ ¯ÁjZÁ®PÀ£ÁzÀ J£ï PÀ¯Áåt¸ÀÄAzÀgÀA vÀAzÉ J¸ïn ¤Ã®PÀAoÀ FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Æ ¹ÜwAiÀÄ°èAiÉÄà ¤°è¹ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ²æà gÁªÀÄzÁ¸ï vÀAzÉ UÀuÉñÀ£ï ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ & PÁwðPÀ 3 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ fV¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ J£ï PÀ¯Áåt¸ÀÄAzÀgÀA vÀAzÉ J¸ïn ¤Ã®PÀAoÀ, ¸Á:QîPÉÆë¥ÀvÀÄÛ, vÁ:¥ÁªÀ£Á±ÀA, f¯Áè:vÀAeÁªÀÇgÀÄ, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ vÀ£ÀÄ £É®ÄèPÉÆAiÀÄÄåªÀ ªÀĶ£ïUÉ «zÀÄåvï ªÉÊgï vÀUÀÄ°zÀÝ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ZÁ®Ä EzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §AzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É KjzÁUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà DvÀ¤UÉ «zÀÄåvï ±ÁPï DV »AzÀPÉÌ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ & PÁwðPï JA§ÄªÀªÀgÀÄ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ C°èAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀĹÌUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ²æà gÁªÀÄzÁ¸ï vÀAzÉ UÀuÉñÀ£ï, 20ªÀµÀð,eÁ:»AzÀÆCA§ègï, G:ºÁªÉÃð¸ÀÖgï D¥ÀgÉÃlgï, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA:3-567 ªÉÄãï gÉÆÃqï, QîPÉÆë¥ÀvÀÄÛ, vÁ:¥ÁªÀ£Á±ÀA, f¯Áè:vÀAeÁªÀÇgÀÄ, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2011 PÀ®A: 336,304-JL¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ

agÀvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ¨Áå£ÀgÀ ºÁUÀÄ zÀéeÁ EgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 06.12.2011gÀAzÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀ¥Àà UÁ½ vÀA;FgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄ®ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ FUɯÁè ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ gÁd¥Àà vÀA;PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;28 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; agÀvÁß¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝÀPÉÌÉ CªÀgÉ®ègÀÆ MnÖUÉ ¸ÉÃj UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K¯Éà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ¨ÁgÀ¯Éà zÀéeÁ PÀmÉÖ ¤ªÀÄä¥Àà£ÀzÉãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀ-¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ gÁd¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/11 PÀ®A 143, 147, 323.504.506. gÉ/« 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n/ AiÀiÁPïÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.12.2011 gÀAzÀÄ 83 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 310/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ PÉ. gÁªÀiÁgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: PÁ¥ÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 06-12-2011 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ n. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «ÃgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-4131 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ, PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 4:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ CªÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ D£ÉÃUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-37/ ©-6768 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ SÁeÁºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉÃ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀzÉà MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß ªÀiÁªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀiÁªÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ZÀ¥ÉàUÉ ¸ÀºÀ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 6-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ¥ÉÇÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ C°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä PÀÆr zÀÄgÀUÀªÀÄä¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÉñÀ EªÀ¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ«®èzÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï : PÉ.J- 35 / PÀÆå-1772 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ£ÀPÀ®è ºÀwÛgÀzÀ ªÀĺÉñÀ gÉÊ¸ï «Ä®è ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀzÀgï «gÉñÀ¤UÉ AiÀiÁªÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ £ÁUÀ£ÀPÀ®è PÀqɬÄAzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï : PÉ.J- 37 / Dgï- 2478 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AwzÀÝ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀjUÉ §®UÁ®Ä ¨ÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä½UÉ, vÀÄnUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwzÀÝ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æêÀÄw. ¥sÀQÃgÀªÀÄä J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಟು ಸಾವು:
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಜ್ನಾನದೇವ ತಂದೆ ನಾನಾ ಮಾನೆ ಸಾ ಶಾವಳ ತಾ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲಾ: ಸೋಲಾಪೂರ ರವರು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಮಚೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾನೆ ಇವನು ಕುಸ್ತಿ ಪಟ್ಟು ಇದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸುಮಾರು 58 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವನು ಕುಸ್ತಿ ಆಡಲು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಜಾತ್ರೆ ಕೇತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ:06/12/2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದು ಕುಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದನು. ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದಾಜ 12 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಿದನೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಮಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಮಚೇಂದ್ರ ಇವರು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:06/12/2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-30 ಗಂಟಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕುಸ್ತಿಯ ಪೌಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಇತರೆ ಸಂಬಂದಿಕರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬಿದನುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಮಚೇಂದ್ರ ಇವನ ಶವವು ಬಿದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಕುಸ್ತಿಯ ಪೌಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಮೈಮೇಲೆ ಚಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಮಚೇಂದ್ರನು ಕುಸ್ತಿ ಆಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ದಮ್ಮು ಬಂದು ಸತ್ತಿರಬಹುದು ಮಚೇಂದ್ರನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.