Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 26, 2009

PRESS NOTE GULBARGA DISTRICT

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è C¥ÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À QëÃ¥Àæ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ §UÉÎ

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è C¥ÀgÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀÄgÀÄ, ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ,ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ ¥ÀvÉÛ ¸À®ÄªÁV UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¥ÉưøÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:30-11-09 «ÄùAUï ©ÃgÉÆå CAvÁ MAzÀÄ ¥ÀævÉÃPÀ WÀlPÀ vÉgÉzÀÄ F PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉUÉ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæ eÁÕ£À EgÀĪÀ M§â ¦.J¸ï.L. JgÀqÀÄ d£À ªÀÄ»¼Á ¥ÉÃzÉAiÀĪÀjUÉ ¤ÃAiÉÆd£É ªÀiÁrzÀÄÝ EªÀgÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉ UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è QëÃ¥ÀæUÀwAiÀÄ°è eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:30-11-09 jAzÀ 25-12-09 gÀªÀgÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ MlÄÖ 12 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 6 d£À ºÀÄqÀÄUÀjUÉ , 3 d£À ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ »ÃUÉ MlÄÖ 16 d£ÀjUÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ M¦à¸À¯ÁVzÀÄÝ EzÀÄ C®èzÉ 2 C¥ÀgÀºÀtPÉÆÌüÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄV¬ÄjUÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ M¦à¸À¯ÁVzÉ. UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ QëÃ¥Àæ ¥ÀæAiÀÄvÀß «ÄùAUï ©ÃgÉÆå¢AzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ gÀWÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛgÁd ¥Á¥Àr EªÀ¤UÉ vÀéjvÀ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ ¥sÀQÃgÀ NtÂAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÀÄÛgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛ ¥ÉÃjAiÀiÁ¼À ¥Á¥Àr EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13-12-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:45 ¦.JªÀiïPÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÀWÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛgÁd ¥Á¥Àr ªÀAiÀÄ|| 14 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ PÀªÀ£ÀªÀÄnÖ vÁ|| ºÀĸÀäA¨sÀnÖ f|| ªÀÄzsÀÄgÉÊ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdå E°èAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀuÉñÀ, ¥ÉÆ®ªÀÄtÂ, £ÉâªÀAiÀiÁ, F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¸Á|| PÀªÀ£ÀªÀÄnÖ vÁ|| ºÀĸÀèA§nÖ f|| ªÀÄzsÀÄvÀÈ ºÁ.ªÀ|| §®©üÃgÀ £ÀUÀgÀ zɺÀ° EªÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ §UÉÎ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ±ÉÆÃgÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:273/09 PÀ®A:363 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ gÀ«Ã±ï.J¸ï.£ÁAiÀÄPÀ ¦.L. ±ÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀÄ£À ¥ÀvÉÛ ¸À®ÄªÁV vÀéjvÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆÃqÀV C¥ÀgÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À EgÀÄ«PÉ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ²æà ¢Ã¥ÀPï ±ÀªÀÄð vÀAzÉ ¨Á®QñÀ£ï zÁ¸À ªÀÄ£É £ÀA:1-5794 UÀ°è £ÀA:13 §®©ÃgÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁzÁæ zɺÀ° ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä AiÀĸÀé¹AiÀiÁV ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀ §UÉÎ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-12-2009.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà PÉÆmÉ ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : ªÀÄ£É. £ÀA. 9-8-496 §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀÀ 24-12-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-12-09 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 1000 UÀAmÉUÉ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ MAzÀÄ vÀUÀqÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¸ÀjzÀÄ ¥ÉÆüÀÄî PÀt¸ÀÄwvÀÄÛ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ PÀ¼ÀĪÁVgÀ§ºÀÄzÉÃAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ±Áé£ÀzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ vÀdÕgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ CAUÀr AiÉÆüÀUÉ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1) qÀÆå ¥ÁåAl (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 702 ) PÉÆgÁf£À 60 JA.J¯ï G¼Àî E¥ÀàvÉÊzÀÄ ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ C.Q 17,500/- gÀÆ., 2) qÀÆå ¥ÁåAl PÀA (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 912 ). CªÁAl 1 °Ã. £À £Á®ÄÌ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 12,000/- gÀÆ. 3) qÀÆå ¥ÁåAl PÀA (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 917 ) CªÁAl 1/2 °Ã. (12) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 18,600/- gÀÆ. 4) qÀÆå ¥ÁåAl PÀA (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 904 ). CªÁAl 200 JA.J¯ï (25) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 15,500/- gÀÆ 5) ¹AeÉAmÁ PÀA. ¥ÉÆæÃPÉèêÀiï ( J¸ï.J¸ï.¦ 9 JZï 038 ) 100 JA.J¯ï (40) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 32,000/- gÀÆ 6) ¹AeÉAmÁ PÀA. ¥ÉÆæÃPÉèêÀiï ( J¸ï.J¸ï.¦ 9 f 0301 ) 1/4 PÉ.f (14) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 25,900/- gÀÆ. 7) QæøÁÖ¯ï PÀA. «ÄøÁ¬Ä¯ï ( ¨ÁåZï £ÀA. 181/50 ) 1/4 PÉ.f (2) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 3,700/- gÀÆ. 8) QæøÁÖ¯ï PÀA. «ÄøÁ¬Ä¯ï ( ¨ÁåZï £ÀA. 181/41 ) 100 UÁæA (40) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 30,000/- gÀÆ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1,56,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄzÀÄ. ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ CArAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀt vÀUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß QwÛ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2009 PÀ®A 324, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 24/12/2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁf vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¤±ÁAzÁgÀ ¸Á// GqÀĨÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ DgÀÄd£À CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À»AzÉ gÀ¸ÉÛ C¥sÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ GªÀÄUÁð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ, zÉÆqÀØ¥Àà, aPÀÌ¥ÀàA¢gÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁVzÀÄÝ, J®èjUÀÄ MnÖUÉ MAzÀÄ §« EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà £ÁUÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ¥ÉÊ¥À ¯ÉÊ£À ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉüÉUÀ¼ÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà gÀ« gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà £ÁUÉÃAzÀæ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ eÉÊ»AzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrªÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÉÊ»AzÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ vÀA¢zÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ £É®PÉÌ PÉqÀ«zÁUÀ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ gÀ« ºÁUÀÆ aPÀ̪ÀiÁä ¸ÀgÉÆÃd£Á gÀªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀgÉ UÉÆëAzÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ²ªÁf MAzÉ E¢Ýj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ eÉÊ»AzÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ aPÀÌ¥Àà gÀ«AiÀÄ §®¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £É®PÉÌ ºÁQ ¨É£Àß°è §rUɬÄAzÀ £ÁUÉÃAzÀæ£ÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀgÉÆÃd¤ EªÀ½ÃUÉ eÉʬÄAzÀ£ÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £ÁUÉÃAzÀæ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ J®èjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃqÀzÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/09 PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤rzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸ÀªÀgÁd J£ÀÄߪÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ FUÀ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉÆ̼ÀÄîvÉÛ£É CAvÁ PÀgÉzÀ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤£Éß £ÀªÀÄä CwÛUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AUÁgÀ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVzÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀAzÀÄ PÉÆÃqÀÄ CAvÁ DgÉÆæ F±ÀégÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁvÀ: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ¼É, ºÉÆqÉ §qɪÀiÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A 323, 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¨sÁgÀw UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw zÀÄUÁð, 28 ªÀµÀð, ¸Á CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ C£ÀAzÀ EªÀ¤UÉ CgÉÆæv£ÁzÀ a£Áßöå @ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ gÁd£Á¼À G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ D£ÀAzÀ¤UÉ qÉÊj¥sÁgÀAUÉ ºÉÆÃV ªÉƸÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ w½¹zÀÄÝ DUÀ C£ÀAzÀ EªÀ£ÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ CgÉÆævÀ£ÀÄ C£ÀAzÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄĶ֪ÀiÁr Q« ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀUÀ CªÀ¼À vÁ¬ÄUÀÄ ¸ÀºÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-12-09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀ²ÃzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ C¨Áâ¸À C°, 40 ªÀµÀð, G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉÀ ¤Ã£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ C¨Áâ¸À C° vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§, 48 ªÀµÀð, ¸Á ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÁågÀÄ ºÉüÀĪÀ¼ÀÄ gÀAr CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¤£ÀÄ «gÉÆÃzsÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀįÁè ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀļÀÄ ²æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃwæ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ PÀjAiÀÄ¥Áà ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠤AwzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆæ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvɬÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JAJ¯ï¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ªÀÄzsÀÄgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄÃvÉæ ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦vÀgÁzÀ C«£Á±À ªÉÄÃvÉæ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀAr ¨sÀƸÀr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀA¢¥À EvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ gÀAr §Æ¸Àr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è UÉÆqÉ PÀlÄÖwÛzÀÝjAzÀ dUÀ¼À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. £ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¥ÀÄuÉ ªÀAiÀÄ:60 ¸Á:ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÁr gÀªÀgÀÄ gÁeÉñÀégÀzÀ ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÉqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£Àß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ¼À, §®UÁ® UÀÄl¤, ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/09 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÀÄAqÀV 40 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ ªÀÄ£ÁßKSÉý EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýUÉ n.«.J¸ï JPÀì¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/©f-2039 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ-9 gÀ gÉÆÃr£À C±ÉÆÃPÀ zsÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 25/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20-12-09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¸Á¬ÄUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ OµÀzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: CAvÀgÀ ¨sÁgÀw xÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, ®°vÁ¨Á¬Ä ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÉÆUÀj ¨É¼ÀUÉ OµÀzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀgÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è QÃl£Á±ÀPÀ O¸ÀzÀzÀ «µÀºÉÆVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-12-09 gÀAzÀÄ 1410 UÀAmÉUÉ ¸ÁgÀĨÁ¬Ä EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ±ÀA¸ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ CvÁåZÁgÀ, AiÀÄĪÀw zÀÆgÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAUÁ¤ªÁ¸À ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, eÁQÃgï vÀAzÉ ±Á®A EªÀ£ÀÄ CzÉà §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ±ÉÃR SÁeÁºÀĸÉãï EªÀgÀ 18 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß DUÁUÉÎ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄvÀÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, FUÉÎ 4 wAUÀ¼À »AzÉ CªÀ¼À EµÀÖPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV, CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀVzÀÝ®èzÉ, DV¤AzÀ®Ä ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ DUÁUÉÎ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ F «µÀAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.12.2009 gÀAzÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÁgÀzÉA§ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ D ¢£À¢AzÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ¹éZï D¥sï ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉýzÀgÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀÄwÛ®è. DzÀÝjAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV £ÀA©¹, EµÀÖPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV CvÁåZÁgÀ ªÉ¸ÀVzÀ eÁQÃgÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ CvÁåZÁgÀPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀw ¢£ÁAPÀ:25.12.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¸ÀPÁðj d«ÄãÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè, zÀÆgÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÀPÀÌ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:13 gÀ ¸ÀPÁðj d«Ää£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-30 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: PÀPÀÌ®zÉÆrØ EªÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 25.12.2009 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁAiÀÄ ¨É£ÀPÀ£ï, ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀætÚ zÉøÁ¬Ä, §¸ÀªÀgÁUËqÀ UÁtzsÁ¼À, ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï & ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-30 d£ÀgÀ UÀÄA¦£ÉÆA¢UÉ d«Ää£À°è ¥ÀæªÉò¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, d«Ää£À°è ¨É¼É¢zÀÝ ¸ÉÃAUÁ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß zÀ£ÀUÀ½AzÀ ªÉÄìĹ £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, 7 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:25.12.2009 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:J¦.22,AiÀÄÄ.3508 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£À°è EnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EnÖUÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AUÀ£ÉÆÃr-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀqÀªÀnÖ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à mÁæPÀÖgï mÁæ° ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É EnÖUÉUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀ¤UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ, £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÁUÀÄAmÉ¥Àà 18 ªÀµÀð ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸Áé«Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.12.2009 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.28,n«.5859 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÉÆmÉÃPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ®PÀëöät ¸Á: qÉÆÃtªÀÄgÀr ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ²ªÀ¥Àà EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ®PÀëöät PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.12.2009 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ ¸Á: gÁAiÀÄzÀÄUÀðEªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,AiÀÄÄ.5913 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CA§tÚ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt £ËPÀgÀ ¸Á: ltªÀÄPÀ¯ï EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉƪÀÄqÀÄ ºÀnÖ-UÀÄqÀÄUÀÄAmÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ PÉÆÃoÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à GgÀĽ©zÀÄÝ E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :

²æÃ.f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.12.2009 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄļÀÆîgÀÄ PÁåA¥ïzÀ°è E¹àÃmïdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ zÉêÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà CgÀ¼ÀºÀ½î ¸Á: ªÀÄļÀÆîgÀÄ PÁåA¥ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 5800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå dUÀ¼Á, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 24.12.2009 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀA¥À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà£À ªÀÄzsÀå ¨Á¬ÄªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:25.12.2009 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀAzÀUÀ®è£ÉÆA¢UÉ ¸Áé«Ä vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á: PÀAzÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, £ÁUÀ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÀAzÀUÀ¯ï, ZÀ£ÀߥÀà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄAiÀÄå EªÀjUÉ PÉÆrè, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    EzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ¸Áé«Ä vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, §¸À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÉÆqÀzÁgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ ºÀ¯Éè, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 25.12.2009 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CqÀ«¨Á« vÁAqÁzÀ°è ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¥ÀA¥ÀtÚ EªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, gÀÆ:500/- a®ègÉ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀÄvÀÛ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà EªÀ¤UÉ zÁj©qÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, JwÛ £É®PÉÌ ºÁQzÁUÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀwßAiÀÄ ªÉÄïÉAiÀÄÆ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÀȺÀt «µÀ ¸É«¹ DvÀäºÀvÉå:

ªÀiÁ¤é vÁ®ÄPÀ ¥ÉÆÃvÁß¼ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀıÀ¥Àà 26 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄR ªÁUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.12.2009 gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ZÁ®UÀ£ÀÆgÀÄ ¸Á: ªÀÄÄzÀÝl£ÀÆgÀÄ, vÁ: ¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, C.Q.gÀÆ:23,000/- £ÀµÀÖ :

¢£ÁAPÀ:24.12.2009 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Hn UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ºÁ®¨Á« EªÀgÀÄ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ CªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ 4 aî ¸ÀeÉÓ, 4 aî ¨sÀvÀÛ, §mÉÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:23,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²ªÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁj :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 25-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ²ªÀªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ VgÀtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà Nt ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ PÀÄrPÉÆAqÀÄ UËqÀ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî DAzÉÆïÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À ºÀÄlÄÖ ºÀ§âzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ 28 jAzÀ 30 ªÀµÀðzÀ »ÃgÀÆ ºÀÄAqÁ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀ£Éà £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ 42.5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ 68,000=00 gÀÆ QªÀÄwÛ£ÀzÀÄ QwÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢. 24-12-09 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà ¢¨Áâ ¸Á: AiÀÄgÀUÉÆüÀ vÁ: AiÀiÁzÀVgÀ f¯Áè UÀÄ®§UÁð ¸ÀAUÀqÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ffJZï. PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ32/PÉ 6121 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉêÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.