Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 6, 2009

Bidar District : Daily Crime Update 06-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-05-2009


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/05/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¸Á; dªÀÄV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/05/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ £ÀgÀ¹AªÀÄÄè ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ «£Á PÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ §AzÀ eÁUÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è Cfð AiÀiÁPÉ PÉÆnÖ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÀqÉ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤µÁ̼ÀfAiÀÄÄvÀ ¨ÉÊPï ZÁ®£ÉÄAzÀ rQÌ : ªÀÈzÀÞ ªÀÄ»¼ÉUÉ rQÌ , wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::5/5/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 2030 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠥sÁzÀgÀ jf£Á¯ïØ ¦AlÆ vÀAzÉ eÉgÀªÀiÁeÁPÀÆqÀ ¦AlÄ ¸Á: «ÄjAiÀiÁ±ÀæA d®¹AV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁ墣À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 5/5/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ PÀĸÀÖgÉÆÃV ¥ÁgÀªÀÄä vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà ¢£ÀPÀgÀ eÁ-ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄ-58 ªÀµÀð ¸Á-ªÀÄAUÀ®V EªÀ¼ÀÄ FUÀ 6 ªÀµÀð¢AzÀ D±ÀæªÀÄzÀ°èzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁnPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉÄAzÀ M§â »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÁgÀªÀÄä EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀÝgÀÄvÁÛ¼É. §®UÁ°£À »A§¢AiÀÄ°è wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà - ¨ÉÊPï rQÌ : vÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÆjzÀÄ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjzÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 279.338. L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/05/09 gÀAzÀÄ 1700 WÀAmÉUÉ C¦à DlÆ £ÀA PÉJ.39-5452 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀ ºÀwÛgÀ §.PÀ¯Áåt - ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß DlƪÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸ÁÌfvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ºÀÆV JzÀj¤AzÀ §.PÀ¯ÁåtPÀqÀUÉ §gÀÄwÛzÀÝ §eÁd ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÀÆqÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ £ÁUÀ±ÀlÖ EvÀ£À §® UÁ®Ä vÀÆqÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV vÀÆqÀAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ºÀÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj C¦à DlÆ ZÁ®PÀ rQÌ ºÀÆqÀzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÀÆr¹PÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀgÀ£ÀÄß ªÉÆøÀUÉƽ¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 78 (!!!) PÉ.¦.JPÀÖ eÉÆvÉ 420 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-05-09 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L. gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ¨sÁwä J£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ aÃn PÉÆlÄÖ ªÀÄlPÁ M.¹. £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁ£É JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀ jAzÀ ¦.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ aÃn ªÉÄÃ¯É CAPÉ §gÉ¢zÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀA§AzsÀ OgÁzÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 78(!!!) PÉ.¦.JPÀÖ eÉÆvÉ 420 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ dUÀ¼À : £Á®égÀÄ ¸ÉÃj MªÀð ªÀÄ»¼É ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÁnzÁgÀjAzÀ zÀÆgÀÄ : JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä
1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 60/2009 PÀ®A-324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/05/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ §AqÉ¥Áà ¯ÉÆúÀgÀ ¸Á-KtPÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉý §gɹzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-4/5/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±À«ÄãÁ UÀAqÀ ZÁAzÀ gÀhÄgÉ 2] gÀ²ÃzÁ©Ã UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ gÀhÄgÉ 3] ¥ÁågÀ£À©Ã UÀAqÀ C¨Áâ¸À C° gÀhÄgÉ 4] ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ C¨Áâ¸À C° gÀhÄgÉ J®ègÀÆ ¸Á: ¸Á-KtPÀÄgÀ ¦ügÁå¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2009 PÀ®A-341,323,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/05/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw. ±À«ÄãÁ UÀAqÀ ZÁAzÀ gÀhÄgÉ ¸Á-KtPÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉý §gɹzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-5/5/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ §AqÉ¥Áà ¯ÉÆúÀgÀ ¸Á-KtPÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß ªÉƸÀUÉƽ¹ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝ §UÉÎ zÀÆgÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A 366(J) L¦¹ :-

¢::5/5/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æÃ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Á¥Á¯Á® gÀd¥ÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-41 ªÀµÀð eÁ- gÀd¥ÀÄvÀ G-ZÁ®PÀ ¸Á-PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw ªÀAiÀÄ-16 ªÀµÀð 11 wAUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EªÀ¼À «zÁå¨sÁå¸ÀUÉÆøÀÌgÀ ©ÃzÀgÀ°è ¨ÁrUÉÄAzÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjgÀªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà §¥ÀZÀqÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁdÄ §¥ÀZÀqÉ JA§ ºÀÄqÀÄUÀ EzÀÝ£ÀÄ, EªÀ¤UÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀiÁªÀiÁ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. EªÀgÀÄ UÁA¢ü UÀAd ©zÀgÀzÀ°è EªÀgÀ CqÀvÀ zÀÄPÁ£À EzÀÄÝ C°è gÁdÄ JA§ ºÀÄqÀÄUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »ÃUÉ ¸Àé®à ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ UÁæªÀĪÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆýUÉ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛªÉ.ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EgÀĪÀ eÉÆåÃwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ¢£ÁAPÀ 29/4/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä CfÓ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §AzÀÄ MAzÀÄ jwAiÀÄ ºÉÆAZÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀVAiÀÄ£ÀÄß gÁdÄ §¥ÀZÀqÉ JA§ ºÀÄqÀUÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É. J°è ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¹UÀÄwÛ¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀÄqÀQzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è F jÃw ºÀÄqÀVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ºÀÄqÀÄUÀ gÁdÄ EªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÀªÀÄä£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ J¼ÉzÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀÝPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/05/2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ ¥ÀjÃl ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á: ºÁ®½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/05/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ FvÀ£ÀÄ n.«í. £ÉÆqÀ®Ä C¥Á¢vÀ£ÁzÀ J1 zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: ºÁ®½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä¤UÉ £Àrà ªÀÄ£ÉUÉ JAzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ J1 zÀ±ÀgÀxÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ GªÀiÁPÁAvÀ¤UÉ KPÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PɽzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÉÝ£É. CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ zÀ±ÀgÀxÀ ºÁUÀÆ J2 ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr G¯ÁÖ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛà CAvÀ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ FvÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ ¥sÀÄPÀtÂÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ §rUÉÄAzÀ §®PÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÉÆAqÀzÀ°è ©zÀÄÝ AiÀÄĪÀPÀ£ÉÆêÀð£À DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;-

¦üÃAiÀiÁð¢ UÀÄtªÀAy UÀAqÀ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ ¸Á: PÀªÀÄoÁt gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁdÄ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ PÉgÉAiÀÄ zÀAqÉVgÀĪÀ PÀÈ ºÉÆAqÀPÉÌ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ 1130 UÀAmÉ ÄAzÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ºÉÆAqÀzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV FdÄ §gÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥Àæ. ªÀ. ªÀ. eÁj ªÀiÁqÀ®VzÉ.

CeÁUÀgÀÄPÀvÉÄAzÀ ¨ÉÊPï ZÀ¯ÁĹ ¨Á®QUÉ rQÌ ªÀiÁr ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ AiÀÄĪÀPÀ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/05/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. gÁd²æà UÀAqÀ ¸ÀwõÀPÀĪÀiÁgÀgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ L±ÀéAiÀiÁð 6 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ¥Àæ¨sÁ EªÀgÉÆA¢UÉ 1730 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÁUÀ ¨sÁ°Ì UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉÄAzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39-6577 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvÉÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄzsÀå PÀÄrvÀzÀ ZÀl¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà £ÉÃtºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì AiÀÄÄrDgÀ £ÀA 06/09 PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/05/09 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀgÀPÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹zÉÝñÀégÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes,¢£ÁAPÀ 05.05.2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è zÉêÀzÀÄUÁð-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀÆqïì CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 36/7672 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ36/J¯ï 3544 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ MlÄÖ 5 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . F §UÉÎ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 56/09 PÀ®A 279,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134 ,187 L.JªÀiï « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 05.05.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ -ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁ¸ÀÄgrØ ¸Á: ªÀÄ®zÀPÀ¯ï PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÄÝ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĺÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.. F §UÉÎ 57/09 PÀ®A 279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..

¢£ÁAPÀ 05.05.2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ Dgï.ºÉZï PÁåA¥ï £ÀA§gÀ 4 gÀ°è £ÀAfÃvï §eÁgÀ vÀAzÉ ¤vÁ¬Ä§eÁgÀ ¸Á: Dgï,ºÉZï. PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 J¸ï.944 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 128/09 PÀ®A 279,338 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..

©¹AiÀÄÆlzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛUÉ wêÀæ ±ÉÆÃzsÀ.

¢£ÁAPÀ 29.04.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¸À.».¥Áæ.±Á¯ÉAiÀÄ ©¹AiÀÄÆlzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ , C.Q.gÀÆ 650 /- ¨É¯ÉAiÀÄļÀî CQÌ, ¨ÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ M¼ÉîuÉÚßAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå ²PÀëPÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÁ C,¸ÀA 54/09 PÀ®A 379 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛUÁV ±ÉÆÃzsÀ£Á PÁAiÀÄð PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ:

¢£ÁAPÀ 04/05.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛg«gÀĪÀ CAUÀrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°èAiÉÄà CAzÁd 36 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉƧâ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, FvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è FvÀ£ÀÄ ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ ©½AiÀÄ §tÚzÀ ó±Àlð, PÀAzÀÄ §tÚzÀ ¥ÁåAl ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ §¤AiÀÄ£ï zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ªÉƺÀäzÀ U˸À vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§SÁ£ï ¸Á. ªÀÄPÀÛ®¥ÉÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ C¸Áé¨sÁ« ªÀÄgÀt ¸ÀA 02/09 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 05-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¯Áj £ÀA PÉJ 32-3338 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J©J¯ï DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA.PÉJ 32 5995£ÉßzÀÝPÉÌ rQ̹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁåQìPÁå¨ï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 04-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ PÉ.J¸ï.Dgï.n.§¸Àì £ÀA PÉJ 32 J¥sï 919 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ WÀlPÀ. EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁlªÀÄ£À½î ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ 33 n 7102,7103 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ mÁåPÀÖgÀzÀ°è PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¹r®Ä §rzÀÄ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ :¢. 05-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÀdgÀvÀ© EªÀ¼ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ a£ÁßPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ©gÀÄUÁ½ ©nÖzÀÄÝ CzÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ «ÄAa£ÉÆA¢UÉ ¨sÁj ±À§ÝzÉÆA¢UÉ ¹r®Ä ©zÀÄÝ ºÀdgÀvÀ© ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ :¢. 05-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà QʵÀÚ¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄtÚ ¨ÉÆìģï gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ ºÀÄ®Äè, ±ÉÃAUÁzÀ ºÉÆlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƦàUÉ ¹r®Ä ©zÀÄÝ ¨ÉAQºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAzÁd 75,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁzÀ §UÉÎ UÀÄgÀ«ÄlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 05-05-09 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw gÁZÀªÀiÁä UÀAqÀ«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸Á:PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÆA¢UÉ ¨ÉÆÃdgÁd vÀAzÉ ²ÃªÀ¥Áà gÁeÉñÀégÀ ¸Á:PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ «:£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢ 05-05-09 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀ EªÀgÀÄ £Á° ¸ÀéZÀÒvÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £Á° ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ §ArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ SÁ¹A¸Á¨ï ¸Á : «ÄdUÀÄjAiÀĪÀjUÉ EªÀjUÉ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÀÝPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀ¼ÀÄ PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢. 05-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦J¸ïL gÉÆÃeÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ E§âgÀÄ MAzÀÄ DPÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è ¥ÉưøÀ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ªÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ M§â£À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ PÀgÀUÀgÀ ¸Á:§Ä®AzÀ ¥ÀgÀªÉÃeï PÁ®¤ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ E¨Áæ»A vÀAzÉ «oÀ×¯ï ¸Á:ªÀiÁ®UÀwÛ PÁæ¸ï UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ DPÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ªÀiÁ»w PÉÆÃqÀzÀzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzsÀÞ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ®ÄUÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢ 05-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦ævÀªÀÄ ¯ÁqÀÓzÀ gÀÆ«Ä£À°ègÀĪÀ ²æêÀÄw AiÀıÉÆÃzÁ UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: ¨sÀzÁæªÀw £ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉUÁgÀ PÀȵÁÚZÁAiÀÄð §rUÉÃgÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ CzÉ ¦æÃvÀªÀÄ ¯ÁrÓ£À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£ÁzsÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄÆ°ªÀĤ ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉUÁgÀgÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ, ªÀÄ£ÉÆÃd zÉÆé, ºÁUÀÄ ªÀĺÀäzÀ AiÀiÁ¹Ã£ïgÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃV CªÀjUÀ®èzÉ CªÀgÀ eÉÆvÉUÁgÀjUÉ ºÉzÀj¹ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 400=00 gÀÆ MlÄÖ 5000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.