Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, April 2, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :01-04-2013 gÀAzÀÄ 19-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ PÉE© ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀ:28 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆlÄÖ KjPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß [ªÀĺÉÃAzÀæ mÁæöåPÀÖgï EAd£ï £ÀA:555217R1,EF3876-E5112 ]mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ gÁd¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ¸Á:CAd¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉƯÉÃgÉÆà UÁr £ÀA:PÉJ-36 J-811 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï DVzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï£À°è EzÀÝ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ gÁd¥Àà£À §®UÀqÉ §ÄdPÉÌ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2013 PÀ®A. 279.337.338. L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 36 Dgï-6775 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÉÃvÁæªÀw EªÀ¼À£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀvÀåªÀwPÁåA¦¤AzÀ - UÁA¢ü£ÀUÀgÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ n¥Ààgï £ÀA PÉ.J 35 ¹-9927 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄPÁåA¦£À ªÉÊ £ÁgÁAiÀÄtgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ n¥Ààgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À §A¢zÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ zÁj ©qÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À ºÁUÀÆ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¯Áj »AzÉ EzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÉÃvÁæªÀw E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀĪÁUÀ ¯Áj »A¢£À JqÀUÀqÉ lAiÀÄgï EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÀwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÉñÀÀ¤UÉ §®UÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV §®UÀqÉ vÉÆqÉUÉ, §®¥ÀPÀÌqÉUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ºÁUÀÆ £ÉÃvÁæªÀwUÉ §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, EªÀj§âgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀÀ°è ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ vÀA¢gÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 6-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ n¥Ààgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 23 eÁ: G¥ÁàgÀ L.n.L ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ «zÁåyð ¸Á: ¸ÀvÀåªÀwPÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2013 PÀ®A 279. 337. 338. 304(J), L¦¹ & 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 02/04/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæ «gÀÄ¥ÀtÚ ¸ÁB ¨ÁåUÀªÁl EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉèAqÀègï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ZÁ®PÀ «gÀÄ¥ÀtÚ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2013 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.04.2013 gÀAzÀÄ 46 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,500 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-04-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-04-2013

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/13 PÀ®A 323, 353, 186, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 01/04/2013 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÀAiÀĸÀÄì 46 ªÀµÀð G : PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÄPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¨sÁ°Ì  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 01/04/2013 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì vÁ®ÄPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è £À£Àß CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì vÁ®ÄQ£À J®è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ vÁAwæPÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ GzÉÝò¹  ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü gÁ¶ÖçAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É ¥ÀæUÀw ¥Àj²Ã®£É ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 1600 UÀAmÉUÉ PÀ®è¥Áà G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ eÁåAw , NAPÁgÀ ¸Á : £ÉüÀV ºÁUÀÄ FvÀgÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸À¨sÉAiÀÄ°è £ÀÄVΠ PÁ£ÀÆ£À ¨Á»gÀªÁzÀ ºÁUÀÄ DvÀ¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ E®zÀè PÀqÀvÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤ÃªÀÅ EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁrj JAzÀÄ £À£ÀߣÀÄ MvÁ۬Ĺ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ £À£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¸À¨sÉAiÀÄ°èzÀÝ ²æà dUÀ£ÁxÀ gÉrØ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉñÀðPÀgÀÄ vÁ®ÄPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÀÆ PÀÆqÁ  ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÀÆqÁ ¸À» ªÀiÁr  £À£Àß PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ®è EAzÀÄ ¤ªÀÄäUÉ ©qÀĪÀ¢®è JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj PÀ®è¥Áà G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ eÁåAw ºÁUÀÄ NAPÁgÀ ¸Á : £ÉüÀV ¢£ÁAPÀ : 30/03/2013 gÀAzÀÄ JA.f.J£À.DgÀ.f PÀqÀvÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ ºÉzÀj¹ ¸À» ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/13 PÀ®A 304 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/04/2013 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠²æà AiÀiÁPÉÆèÁ vÀAzÉ C§ÄvÀgÁªÀ PÉÆÃmÁ ªÀAiÀÄB 26 ªÀµÀð eÁwB ¥Àj²µÀÖ eÁw GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ªÉëÄgÀgÉrØ ¥À°è vÁB E¸À£À¥ÉÃmÁ fB PÀȵÁ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ²æäªÁ¸ÀgÁªÀ ¥ÀÄPÀÄj ¦.J¸ï.Dgï.J¯ÁÌ£ï ¸Á|| J¸ï.Dgï. £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÁ®ÄQ£À ¤gÀAvÀgÀ «zÀÄåvÀ eÉÆåÃw PÁªÀÄUÁj PÉ®¸ÀzÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ ªÀÄÆwð vÀAzÉ PÀĨÉAzÀægÁªÀ ¥ÀÄ£ÁnÖ ¸Á|| J¸ï.Cgï. £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå C£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ü vÀªÀiÁä£ÁzÀ ZÀAzÀÄ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð ºÁUÀÄ E£ÀÄß 18 d£À CAzÁæ¥ÀæzÉñÀzÀªÀgÀ£ÀÄß 12 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¤gÀAvÀgÀ «zÀÄåvÀ eÉÆåÃw PÁªÀÄUÁj PÉ®¸ÀPÁÌV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgÀ PÉ®¸ÀPÁÌV dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀiÁºÁzɪÀ¥Àà vÉð ¸Á|| §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ  CªÀ£ÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ PÉ.E.©. E¯ÁSɬÄAzÀ J¯ï.¹. ¥ÀgÀ«ÄñÀ£ï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¥ÀlÖ M§â eÉ.E. ºÁUÀÄ M§â ¯ÉÊ£ï ªÉÄ£ï gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀĪÀjAzÀ ¤gÀAvÀgÀ «zÀÄåvÀ eÉÆåÃw PÁªÀÄUÁj PÉ®¸À ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 01-04-2013 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄ¥ÀªÉÊdgÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà vÉð EªÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ZÀAzÀÄ ºÁUÀÄ alÄÖ¨Á§Ä vÀAzÉ C§ÄvÀgÁªÀ PÉÆmÁ , £ÀgÀ¹AºÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀAiÀiÁå gÁd¨ÉÆAiÀÄt , E. dªÀÄ®AiÀiÁå vÀAzÉ AiÉÄúÁ£À EAr¥ÀÄ®¥Án ,r. gÀ« vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä , ©. ¨Á®Ä vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä §ÄQAiÀiÁ gÀªÀgÉîègÀ£ÀÄß ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀA§zÀ ªÉÄïÉÃj PÉ®¸À ªÀiÁræ CAvÀ ºÉý PÀA§zÀ ªÉÄïÉÃj¹zÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ZÀAzÀÄ ºÁUÀÄ £ÀgÀ¹AºÀgÁªÀ gÁd¨ÉÆAiÀÄt gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ PÀA§zÀ ªÉÄïÉÃjzÁUÀ  ZÀAzÀÄ EvÀ£ÀÄ «zÀåvÀ vÀUÀ° £ÀgÀ¹AºÀgÁªÀ EªÀ¤UÉ «zÀÄåvÀ ºÀwÛ ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ZÀAzÀÄ EvÀ£ÀÄ CAzÁdÄ 16:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgï dUÀ¢Ã±À vÉð , ²æÃgÁªÀÄ ªÀÄÆwð ªÀiÁå£ÉÃdgï , ªÀÄvÀÛAiÀÄÄ ²æäªÁ¸ÀgÁªÀ ¥ÀÄPÀÄj UÀÄvÉÛzÁgÀ gÀªÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT

::  ಪೊಲೀಸ್ ದ್ವಜಾ ದಿನಾಚರಣೆ::

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಕವಾಯತ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:02-04-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ದ್ವಜಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಮದ ವಜೀರ್ ಅಹಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ದ್ವಜಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣಾ ಕುಂಬಾರ ನಿವೃತ್ತ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪರೇಡ್ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಮಾನ್ಯ ಐ.ಜಿ.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ,ಎನ್.ಸತೀಷಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್,.ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಪರಾದದಲ್ಲಿ ನೊಂದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಬೂತಿ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಹಾಗು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿ,  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವವ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.  ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ, ಅಪರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು, 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ, ಮೋಹನ ತಂದೆ ಮೇಘು ಚವ್ಹಾಣ ವಯಾ||| 35 ಸಾ|| ಬಾಚವಾರ ಹೊಸ ತಾಂಡಾ ದಿನಾಂಕ 01-04-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋತಿಲಾಲ ಇತನು ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-33 ಎಲ್- 4636 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕೀಶನ ತಂದೆ ಯಮಕಾ ಚೌವ್ಹಾಣ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಯರಗೊಳದಿಂದ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೊಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಡಿ ಸಮೀಪ ರೋಡಿಗೆ ಮೋತಿಲಾಲ ಇತನು ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು  ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ ಇರುವ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೋತಿಲಾಲ ಇತನಿಗೆ ಬಲ ತಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕೀಶನ ಇತನಿಹೂ ಸಹ ಬಲಗೈ ಹಾಗು ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಯಾದಗಿರಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋತಿಲಾಲ ಇತನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮೋಹನ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:52/2013 ಕಲಂ 279,338,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಕೀಶನ ರಾವ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗ ರಾವ ಪೂಕಾಳೆ ಸಾ|| ಆದರ್ಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ:01-04-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮದನ ಟಾಕೀಜದಿಂದ ಚೌಕ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ನಂದಿ ವೈನ ಶಾಪ ಎದರುಗಡೆಯ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರ ನಂ:ಕೆಎ-32/ 0966 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಚೌಕ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ  ಬಲ ಗಾಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ  ತನ್ನ ಕಾರ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಕೀಶನ ರಾವ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ 21/2013 ಕಲಂ 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ, ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,