Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 15, 2015

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2015 PÀ®A: 498(J) 307 ¸ÀA. 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 15/12/2015 gÀAzÀÄ 1-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï Dgï ¹ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ JªÀiïJ¯ï¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ  ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ ¢|| ªÀÄgÉtÚUËqÀ ªÀiÁ° ©gÉzÁgÀ ¸Á: C¯ÁݼÀ EªÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É gÁAiÀÄZÀÆgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀ EzÀÄÝ, £À£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 19 ªÀµÀðUÀ¼ÁVvÀÛªÉ. £À£ÀUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½gÀÄvÁÛ¼É £À£Àß UÀAqÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÉAiÉÄà wjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÌPÀ¼ÉÆA¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ D¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄ EzÉÝ£ÀÄ. UÀAqÀ wjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¤dUÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄZÀzÀæ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ° ©gÉzÁgÀ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ ¤dUÀÄt ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¤dUÀÄt EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ DUÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 14/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtUËqÀ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀi°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ PÁ®Ä ªÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EgÀĪÁUÀ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¤dUÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥ÀàUËqÀ, £ÉUÉtÂAiÀiÁzÀ ®Qëöä CªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀ¥ÀtÚ ªÀÄƪÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ qÀ©â ºÁUÀÆ PÀrØ ¥ÀlÖt vÀAzÀªÀgÉ ¤£ÀUÉ EAzÀÄ ©qÀĪÀ¢®è ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛªÉ. CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/2015 PÀ®A 448, 323, 354, 376, 511, L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 13/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¨sÀâ¼Éà EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ KPÁKQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß eÉÆvÉUÉ ªÀÄ®UÀÄ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ dVÎ , PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ,PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr, ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2015 PÀ®A 457, 380 L¦¹ DPïÖ :- ¦üAiÀiÁð¢ gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è  gÁwæ jÃrAUï PÁè¸ï ºÉüÀ®Ä ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13/12/2015 gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ jÃrAUï PÁè¸ï ªÀÄÄV¹ gÁwæ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉå UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀgÉrØ ¨sÀÆvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉ¢zÀÄÝ, ºÉÆgÀUÀqÉ ¨ÁV°£À PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁV®Ä PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ªÀÄ£ÉUÉ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ©âtzÀ C®ªÀiÁj ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 1) 2 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£Á, 2) MAzÀÄ 1/2 vÉÆ°AiÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ, 3) 1/2 vÉÆ¯É 02 §AUÁgÀzÀ dĪÀÄQUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 90,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè ¦¯Éè ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 13-12-2015 gÀ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 14-12-2015 gÀ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 90,000=00 gÀÆ|| ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 322/2015 PÀ®A 79,80 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ :- ದಿನಾಂಕ:13/12/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 23.15 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ವಿರೇಶ ಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧ ವಿಬಾಗ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯಾದಗಿರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ 7 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಅಸಂಜ್ಞ ಅಪರಾದವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ  ಜೆ.ಎಮ್.ಎಪ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಹಾಪೂರ ರವರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 23.58 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.322/2015 ಕಲಂ. 79,80 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 323/2015 PÀ®A 110 E&f ¹.Dgï.¦¹ :- ದಿನಾಂಕ:14/12/2015 ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ  ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಶಹಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬರೆದುಕೊಡುವ ವರದಿಸಲ್ಲಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ಮಾನ್ಯ ಪಿಐ ಸಾಹೇಬರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:14/12/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಬಂದವಾಗಿ ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಯ್ಯ ಮೂತರ್ಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಚಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ, ಏರುದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಚೀರಾಡುತ್ತಾ ತ್ನ ದೇಹ ದಾಡ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಕೈ ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಾಂತತಾ ಬಂಗವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾ ಬೈದಾಡುತ್ತಿರವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ  ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಲದ್ದಿ ವಯಾ||34 ಜಾ|| ಲಿಂಗಾಯತ ಉ|| ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ|| ಗಾಂದಿ ಚೌಕ್ ಯಾದಗಿರ ಹಾ/ವ ದೋರನಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತತೆಗೆ ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಾದರು ಗಂಬೀರವಾದ ಅಪರಾದ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆತನಿಗೆ  12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು .ವರಿದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.323/2015 ಕಲಂ.110 ಇ&ಜಿ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

Raichur District Reported Crimes

                                                                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ:15/12/2015ರಂದು 09-30ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಾದ ಹುಸೇನಬೀ ಗಂಡ ಹಾಜೀಸಾಬ, 25ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉ:ಮನೆಗೆಲಸ, ಸಾ: ತ್ರಿಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಗಳ್ತಿ ಓಣಿ, ಕವಿತಾಳ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ಕವಿತಾಳದ ತ್ರಿಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಗಳ್ತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ  ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿವೇಳೆ  ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್‌‌ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್‌‌ನ ಸ್ಟವ್‌ದಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್‌‌ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:15/12/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  07-00ಗಂಟೆಯಿಂದ 07-30ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಗಿರಿದಾಗ ಅದು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೇ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ & ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜರುಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್‌‌ ಪರ್ವಿನ್‌‌ ಗಂಡ ಮೋಹಿನ್‌ಪಾಶಾ, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, 22 ವರ್ಷ, ಉ:ಮನೆಗೆಲಸ,  ಸಾ: ತ್ರಿಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಗಳ್ತಿ ಓಣಿ, ಕವಿತಾಳ,FPÉAiÀÄÄ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಮೋಹಿನ್‌ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಬುಡ್ಡುಸಾಬ,ದೊಡ್ಡೇಬಿನಿ,ಈತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾವುಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ  ಅಂತಾ ನೀಡದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಯು ಡಿ ಆರ್ ನಂ-27/2015 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¦üAiÀiÁ𢠧¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ £ÀUÀ£ÁxÀ 26 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ  G:ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÁgÉrØ £ÀUÀ£ÁxÀ 30 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ J-1 £ÁUÀgÁd E§âgÀÄ SÁ¸À CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ zÉéõÀ EzÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 13/12/15 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J-1 £ÀgÀ¸ÀgÉrØUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr UÉÆÃ¥Á® eÁqÀgï EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ PÀgɹ  J-1 ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£ï¤AzÀ vÀ¯É »A¨sÁUÀzÀ°è, JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ    J-2 ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ £ÀgÀ¸ÀgÉrØUÉ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥Àr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆjUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 2345 UÀAmÉUÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.335/15PÀ®A 302 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 11/12/15 gÀAzÀÄ 1423 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgï  31 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.  1-11-154/16 ¨É®èAPÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ  §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ r.¹. ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ºÀwÛ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À »AzÉ 3 d£À C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ §¸ï ºÀwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 7 ªÉÄïï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ D 3 d£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ 1500 UÀAmÉ §¸ï E½zÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄzÀ w¥Àà£ÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §¹ì£À°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¨ÁåV£À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ EgÀ°®è 3 d£À C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÀ£Àß ¨ÁåV£À°èzÀÝ 4 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À PÁ®ÌqÀUÀ CA.Q.gÀÆ. 2,000/-  & 73 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 1,74,500/-  J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ. 1,76,500/ ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/15 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ 14/12/15 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¸ÀÄgÉñÀ, ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ 25 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï vÁ:AiÀÄ®§ÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ fêÀ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄPÀÄzÀĪÀiï ¸Á¨ï 45ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:¸ÀAPÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð f:PÉÆ¥Àà¼À 3 d£ÀgÀÄ  ¥sÁgɸïÖ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå G: ¯Áj £ÀA PÉJ-30 ©-7755 £ÉÃzÀÝgÀ°è »mÁaAiÀÄ£ÀÄß Kj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß  ºÉƸÀÆgÀÄ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  «zÀÄåvï PÀA§zÀ ªÉÊgï »mÁaUÉ vÀUÀÄ®ÄwÛzÀÝ jAzÀ ¥ÀæPÁ±À PÀnÖUɬÄAzÀ ªÉÊgï JvÀÄÛwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝ jAzÀ «zÀÄåvï ªÉÊgï vÀUÀ° ¥ÀæPÁ±À¤UÉ vÀ¯É »AzÀÄUÀqÉ,  ¨É¤ß£Àß PɼÀUÉ, M¼À¥ÉlÄÖ, §®¥ÀPÀÌrUÉ §® ªÉÆÃtPÁ°UÉ, §®UÁ°£À 1 ¨ÉgÀ¼ÀÄ JqÀUÁ°£À 3 ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA.186/15 PÀ®A 279, 304 (J)  L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       ¢£ÁAPÀ 14/12/15 gÀAzÀÄ  1715 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.UÉÆÃ¥Á® EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ 27 ªÀµÀð eÁw F½UÉÃgÀ   PÀ®ªÀÄ®-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¦£À ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¸Á:MIG-II KHB PÁ¯ÉÆä AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 Er-6023 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®ªÀįÁ PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ¤UÉ vÀ¯É ¹Ã½ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. . CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 280/15 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       ¢£ÁAPÀ 14/12/15 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ®ªÀįÁ UÁæªÀÄzÀ ¹áÃqï ¨ÉæÃPÀgï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ©lÄÖ ªÀÄtÂÚ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 27 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:PÀ®ªÀįÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. JA¦-09 ºÉZïf-8897 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ¯Áj ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ «ÃgÉñÀ£À vÀ¯ÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ & §®¥ÀPÉÌUÉ ¨sÁjM¼À¥ÉlÄÖ & gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 2145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. . CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 280/15 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ದಿ.14-12-15ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 07-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಪಾಂಡಯ್ಯ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂಬರ     T.S-09/ U.A-4346 ಚಾಲಕ ಸಾ:ಹೈದ್ರಾಬಾದ  [.ಪಿ]  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂಬರ ಟಿ.ಎಸ್-09/ಯು.-4346 ನೇದ್ದನ್ನು ಸಿರವಾರ ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಿರವಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಾರು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಷ್ಣ ತಂದೆ ಭದ್ರಯ್ಯ ಜಾತಿ:ಪದ್ಮಶಾಲಿ, ವಯ-26ವರ್ಷ,:ಲ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಎಲ್.ಬಿ.ನಗರ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ,ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 3 ಜನರು ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀರ್ವ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ಧನ್ವಂತರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಧನ್ವಂತರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 252-2015 ಕಲಂ: 279,337.338 ಐ,ಪಿ,ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ 24/6/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁªÉÃj UÀAqÀ NA ¥ÀæPÁ±À 27 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ ¸Á: ®zÀªÀAw vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁ°ªÀ¹Û Dgï.n.¦.J¸ï PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1 ) NA ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±À gÁªï Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£À eÉÆvÉ DVzÀÄÝ, 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, 6 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃr PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ qÉʪÀ¸Àð PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¢£Á®Æ zÉÊ»PÀ & ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ 13/12/15 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 1) NA ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±À gÁªï Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ  EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ. ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/15 PÀ®A 143,498(J), 504,323 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3,4 r.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 14-12-2015 gÀAzÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÉÆý ¥ÀAzÀå  dÆeÁlzÀ  ªÀiÁ»w w½zÀĦ.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ.)°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  r.J¸ï.¦. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  ºÉÆÃV  ¢: 14-12-2015 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ    ¸ÁªÀðd¤PÀ  ¸ÀܼÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 1]  AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ®¥Àà ¥ÀªÁgÀ 36 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀgÀqÀPÀ¯ï vÁAqÁ 2)UÁå£À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà dÆ®UÀÄqÀØ 25 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: vÉÆÃgÀ®¨ÉÃAa 3) ºÉÃUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà PÀÄj PÀÄgÀħgÀÄ, 25 ªÀµÀð, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §Æ¥ÀÄgÀÄ(gÁA¥ÀÆgÀÄ) 4) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ 56 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ(§Æ¥ÀÄgÀÄ) 5) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà 34 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: FZÀ£Á¼À 6)£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà £ÁUÀgÁ¼À 24 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ(§Æ¥ÀÄgÀÄ) 7) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¨sÀdAwæ  25 ªÀµÀð, ZÁ®PÀ, ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À 8) ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà £ÁUÀgÁ¼À 23 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ(§Æ¥ÀÄgÀÄ) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ  ¹PÀÌ DgÉÆævÀjAzÀ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000/-gÀÆ. JgÀqÀÄ ºÀÄAdUÀ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  14 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼ÀÄ 3,15,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ  ªÀÄÄ0¢£À PÀæªÀÄPÁÌV M¦à¹zÀÝjAzÀ  ¸ÀzÀj zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 323/2015 PÀ®A . 87 PÉ.¦ DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .   
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.12.2015 gÀAzÀÄ 65 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13200/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-12-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 15-12-2015

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 263/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 14-12-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAoÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÉ-4314 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤lÆÖgÀÄ PÉÃgÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉÃgÀÆgÀÄ ²ÃªÁgÀzÀ ¢UÀA§gÀ UÀÄteÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CªÀÄzÁ¨Ázï PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39/n-3983 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É¬ÄAzÀ ªÉÄÃzÀļÀÄ MqÉzÀÄ a¢AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2015, PÀ®A 302 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÁgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð, ¸Á: Gd¤, ¸ÀzÀå: CVæPÀ®ÑgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ CVæPÀ®ÑgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°èAiÀÄ «¯Á¸ÀgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀ½UÉ ¨Á§½ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è UÀAUÉÆÃwæ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀèPÀð PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 wAUÀ¼À »AzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À PÀ«ÃvÁ JA§ÄªÀ¼À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CªÀj§âgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°èAiÉÄà JªÀiï.J¸ï ¥Án¯ï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ »AzÉ MAzÀÄ PÉÆuÉ ¨ÁrUɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ M§â£É ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ¥ÀÆuÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âgÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DUÁUÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ CªÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §gÀĪÀªÀgÉUÉ EgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 12-12-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ PÁgÀt ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉAiÀÄ PÉÆAr ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°¤AzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀ UÁæªÀĪÁzÀ vÉ®AUÁtzÀ ªÀqÀÀUÁAªÀ vÀÄQð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀAvÉ ºÉý vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw F ªÉÆzÀ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ºÀwÛgÀ ¥ÀÆuÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ ¥ÀæPÁ±À EªÀ¤UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ PÀgÉ ¹éÃPÀj¸À°®è, CzÉ jÃw ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀgÉ ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛ®è, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14-12-2015 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀqÀUÁAªÀ vÀÄQð UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ EzÀݪÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊ vÀj¹ ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV §mÉÖUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀªÀÅ, M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ zÉêÀgÀ PÉÆuÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÀ«ÃvÁ EªÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉUÉ £ÉʯÁ¤£À vÉüÀĪÁzÀ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ eÉÆÃgÁV ©V¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CªÀgÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆuÉAiÀÄ°è ªÀÄAZÀzÀ PɼÀUÀqÉ ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, CªÀ£À PÀÄwÛUÉUÀÆ ¸ÀºÀ £ÉÊïÁ¤£À vɼÀĪÁzÀ ºÀUÀ΢AzÀ ©V¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JgÀqÀÄ ±ÀªÀUÀ¼ÀÄ zÀĪÁð¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ, PÁgÀt AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÉÇzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 12-12-2015 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 13-12-2015 gÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 25/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಜಾಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಸರ್ವೇ ನಂ. 15 ನೇದರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೇ ನಂ. 32 ನೇದರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುಶಿಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಕಾಂಬ್ಳೆ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಜಾಂತಿ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ಹೇಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಇವರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಮಗ ಯೋಹಾನ ವಯ: 28 ವರ್ಷ ಇವನು ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಬೇಳೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಹಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 45,000/- ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವು ಕುಡ ಸರಿಯಾದ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಾಲಾರದ ಕಾರಣ ಮುಂದೆ ಉಪಜೀವನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೋಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 13-12-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಯವರ ಮಗ ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ  ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ವಿಷದ ವಾಸನೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುಣಮುಖನಾಗದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮಗ ಯೊಹಾನ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಕಾಂಬ್ಳೆ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಜಾಂತಿ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಇತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮಗ ರೈತನಾಗಿದ್ದು ಬೇಳೆ ಬೇಳೆಯಾರಾದ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಿಸಬೆಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೊ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಮೌಖಿಕ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2015, PÀ®A 51(J), 51(©), 63 PÁ¦ gÉÊmï DåPïÖ 1957 :-
ದಿನಾಂಕ 14-12-2015 ರಂದು ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಸಾಗರ ಆಟೊ ಮೊಬೈಲ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರನ್ ಆಟೊ ಮೊಬೈಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಡುಪಲಿಕೆಟ್ ಬೋಸ್ಚ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ  ಆಟೊ ಸ್ಪೆರ್ಸ & ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧೀಕ್ರತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹರೀಶಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕುಮಾರ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, : ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎಸ್ ..ಪಿ.ಆರ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ.ಲಿ ಮುಂಬೈ, ಸಾ: ಬೆಂಗಳೂರ ರವರ ಜೊತೆ ಸಾಗರ ಆಟೊ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡುಪಲಿಕೆಟ್ 1) ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಯಿಲ 1 ಲೀಟರಿನ ಒಟ್ಟು 7 ಡಬ್ಬಿಗಳು .ಕಿ 1,995/- ರೂ., 2) ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಸಿ.ಆರ್.ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಲೀಟರಿನ್ 2 ಡಬ್ಬಿಗಳು .ಕಿ 690/- ರೂ., 3) ಬೋಸ್ಚ ಪ್ಲಗ್ ಯು4 ಒಟ್ಟು 22 .ಕಿ 1760/- ರೂ., 4) ಬೋಸ್ಚ್ ಯುಆರ್ 3ಎಸಿ ಒಟ್ಟು 9 .ಕಿ 729/- ರೂ., 5) ಬೋಸ್ಚ್ ಪ್ಲಗ್ (ಓರಿಜಿನಲ್) ಒಟ್ಟು 2 .ಕಿ 140/- ರೂ., 6) ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಕ್ಟಿವ್ ಆಯಿಲ ಒಟ್ಟು 1 .ಕಿ 285/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಒಟ್ಟು .ಕಿ 5599/- ಬೆಲೆಬಾಳುವುದನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ತಾಬೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು  ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಾಡ್ರನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಡುಪಲಿಕೆಟ್ 1) ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಯಿಲ 1 ಲೀಟರಿನ 2 ಡಬ್ಬಿಗಳು .ಕಿ 570/- ರೂ., 2) ಬಜಾಜ ಡಿಸ್ಕ ಕ್ಲಚ್ ಒಟ್ಟು 3 .ಕಿ 2682/- ರೂ., 3) ಬಜಾಜ್ ಶಾಪ್ಟ ರಿಲಿಜ್ ಕ್ಲಚ್ 1 .ಕಿ 85/- ರೂ., 4) ಬಜಾಜ ಡಿಸ್ಕ ಕ್ಲಚ್ ಎಕ್ಸ.ಸಿ.ಡಿ ಒಟ್ಟು 7 .ಕಿ 2170/- ರೂ., 5) ಬಜಾಜ ಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಕ್ಸನ್ ಒಟ್ಟು 4 .ಕಿ 3272/- ರೂ., 6) ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಸರ್ ಒಟ್ಟು 23 .ಕಿ 1472/- ರೂ., 7) ಬಜಾಜ ಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಿಟಿ 100 ಒಟ್ಟು 5 .ಕಿ 1,500/- ರೂ., 8) ಬಜಾಜ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಬ್ಬರ್ ಒಟ್ಟು 14 .ಕಿ 1652/- ರೂ., 9) ಬಜಾಜ್ ಲಿವರ ಅಸಂಬ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 .ಕಿ 792/- ರೂ., 10) ಬಜಾಜ್ ಶೋ ಬ್ರೆಕ್ ಅಸಂಬ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1 .ಕಿ 163/- ರೂ., 11) ಬೋಸ್ಟ ಪ್ಲಗ್ ಯು4 ಒಟ್ಟು 10 .ಕಿ 800/- ರೂ., 12) ಬೋಸ್ಚ್ ಪ್ಲಗ್ ಡಬ್ಲು175ಝಡ್1 ಒಟ್ಟು 15 .ಕಿ 1050/- ರೂ., 13) ಬಜಾಜ್ ಗ್ಯಾಸ ಕಿಟ್ಟ ಹೆಡ್ (ಓರಿಜಿನಲ್) ಒಟ್ಟು 1 .ಕಿ 150 ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಒಟ್ಟು .ಕಿ 16,358/- ಬೆಲೆಬಾಳುವುದನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ತಾಬೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ಸಾಗರ ಅಟೊಮೊಬೈಲ್ ಮಾಲಿಕನಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1) ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರನ್ ಅಟೊಮೊಬೈಲ ಮಾಲಿಕನಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2) ಸೈಯದ ದಾವುದ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಇಬ್ಬರು ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ರವರನ್ನು ತಾಬೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.