Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 10, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.09/09/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄÄPÀÛªÀÄä ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï ¥ÀoÁt 21 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ZÁ®PÀ ¸Á: §rUÉÃgÀ Nt ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¤AzÀ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀPÉÌ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA.PÉ.22 JªÀiï.-5686 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiÁgɪÀÄäzÉëAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀmÉÖªÀÄÄAzÉ ¤zÁ£ÀªÁV ºÉÆÃgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â ¯Áj £ÀA.f.eÉ.1/©.ªÉÊ-5472 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ C£ÀégÀ¨ÁµÀ ºÁUÀÆ dįÉÃSÁ, ZÁAzÀ©Ã, ºÁUÀÆ ºÀĸÉãï¸Á¨ï EªÀjUÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.AvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/13 PÀ®A.279, 337 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 09-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½ÃUÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ: ZÀ£ÀߥÀà, PÀÆ° PÉ®¸À, 25ªÀµÀð, Z˪Áíuï, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ. FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.36 qÀ§Æè 1737 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹gÀªÁgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §qÉøÁ§ vÀAzÉ: EªÀiÁªÀiï¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ qÁPÀ¥Àà vÀAzÉ: vÁAiÀÄ¥Àà, gÁoÉÆÃqï ¸Á: £ÁgÀAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÃUÀªÁV §gÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÉÃAzÁæ C¯Áá DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.36 /9833 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: ±ÀAPÀæ¥Àà, aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄtÂ, ªÀĺÉÃAzÁæ FvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀágÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌPÉÆmÁÖUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ E§âgÀÆ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀQ«AiÀÄ°è gÀPÀÛ§A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ . UÀÄ£Éß £ÀA.253/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 08-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ zÀ¨ÁðgÀ NtÂAiÀÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÝgÁªÀÄ vÀAzÉ: gÁªÀÄtÚ, PÉÆÃgÀªÀgÀÄ, 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ; ¸ÀAfêÀ 3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ; ZÀAzÀ¥Àà, 4) QÃgÀ°AUÀ vÀAzÉ: ZÀAzÀ¥Àà. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AvÀÄ PÉÆArzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ: gÁªÀÄtÚ, PÉÆÃgÀªÀgÀ, 58ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ½UÀrØ zÉêÀzÀÄUÀÀð. FvÀ£ÀÄ CªÀjUÉ `` ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢gÀÄ«gÀAvÉ EzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è '' F jÃw ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÁUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä ºÀA¢ AiÀiÁgÀÄ »r¢zÁÝgÉ JAzÀÄ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrzÀÄÝ E£ÉÆߧâ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌ°è ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/2013 PÀ®A. 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:10.09.2013 gÀAzÀÄ 76 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,500/- /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-09-2013


              ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-09-2013

 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 09-09-2013 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¨sÉƸÉè ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á : ¨sÁqÀ¸ÁAUÀ« gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DzsÁgï PÁqÀð £ÉÆÃAzÀt ¸À®ÄªÁV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹zÀÄÝ ¢: 08-09-2013 gÀAzÀÄ Er d£ÀgÀ DzsÁgÀ PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹APï ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÉÆÃuÉAiÀÄ°è mÁªÀgï ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt 2 ¯Áå¥ÀmÁ¥ï UÀ¼À£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgï £ÀA. JªÀiï.04-¹r-6078 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥À¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÀgÉAmï ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀwõÀ ªÀÄvÀÄÛ «µÀÄÚ gÀªÀgÀÄ PÁgÀ£À°èzÀÝ AiÀÄĦJ¸ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è §gÀĪÀµÀÖgÀ°è PÁj£À°èzÀÝ MAzÀÄ ¯É£ÉƪÁ PÀA¥É¤AiÀÄ ¯Áå¥ï mÁå¥ï CA.Q. 20000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/13 PÀ®A 279,336 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 192 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢: 07-09-2013 gÀAzÀÄ rJ¸ï¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ RAqÉgÁªÀ ºÉZï.¹., GªÀiÁPÁAvÀ ¹¦¹ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÉ.J-38-6143 ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ PÁå©£ï ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ Mr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¥Àj²°¹zÁUÀ CzÀgÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 10 eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß JvÀÄÛ, DPÀ¼ÀÄ, JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¢: 09-09-2013 gÀAzÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/13 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/09/2013 gÀAzÀÄ 19:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁd¥Àà ¸Á:AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÄgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. KA38J5006 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃeïzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¯ÁqÀUÉÃjAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. KA38J5006  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀÆgÀ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀmÁ¬ÄUÉ, §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀºÀÄ©âUÉ, ªÀÄÆVUÉ, §®UÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ/¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ JqÀUÀqÉ vɯÉUÉ, JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 297/13 PÀ®A 273, 328 L¦¹ :-

¢: 09-09-2013 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ JJ¸ïL ¨sÁ°Ì£ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¨sÁ°Ì gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì gÉʯÉé ¤¯ÁÝt JzÀÄgÀÄUÀqÉ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ 50=00 gÀÆ. MAzÀgÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ §j¸ÀĪÀ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CAiÀÄħSÁ£À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ gÀÆ.150 ªÀÄvÀÄÛ 70 ¥ËqÀgÀ ºÁQzÀ ¤Ã° §tÚzÀ ªÀÄvÀÄÛ §gÀĪÀ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 09-09-2013 ರಂದು ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಉಮಲಾ ಜಾಧವ    ಸಾ: ಮರಮಂಚಿ  ತಾಂಡಾ  ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಮೃತ ವಾಚು ಚವ್ಹಾಣ ಮತ್ತು ಥಾವರು ಚವ್ಹಾಣ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಢುತ್ತಾ ಮರಮಂಚಿ ತಾಂಢಾದ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮರಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಕಅಪ್ ಜೀಫ ನಂ: ಎಂ.ಹೆಚ್,.13 –ಎ.ಎನ್-5488 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಢು ಬಂದು ಮಾತನಾಢುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ವಾಚು ಚವ್ಹಾಣ ಈತನಿಗೆ ತೆಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ಥಾವರು ಚವ್ಹಾಣ ಈತನಿಗೆ ಎಡಭುಜಕ್ಕೆ ತರಚಿತ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗೈಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಹಣೆಗೆ, ಎಡ ಹುಬ್ಬಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೈ-ಕೈಗಳೀಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪಿಕಅಪ್ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೀಪನ್ನುಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಆತನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಸಾ: ಮದನಾ ಗ್ರಾಮ, ದಿನಾಂಕ: 09-09-2013 ರಂದು  ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಸಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಇತನು ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ಬಚ್ಚಲು ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು, ಆಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸದರಿಯವನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಬಚ್ಚಲ ನೀರು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದನು, ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯ ಬೇಡಾ ಬಂದ ಮಾಡು ಅಂದಾಗ ಸದರಿಯವನು, ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಜಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಾಯಪ್ಪ ಇವರು ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಮಗನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ನೀ ಏನು ಕೇಳುತ್ತಿ, ಮಗನೆ ನಿನಗೆ ನೋಡೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುತ್ತಾ, ಇಬ್ಬರು ನನಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡುತ್ತಾ. ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಏದೆಗೆ ಹೊಡೆದು, ಏಳೆದಾಡುತ್ತಾ. ಅಲ್ಲೆ ಬಾಜು ಇದ್ದ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಶೇರಿ ಇವರ ಕಲ್ಲು ಗೊಡೆಯಲ್ಲಿ ನೂಕಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಏಡಗೈ ಮೊಣಕೈಗೆ, ಏಡಗಾಲ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಡಿದು ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಇತನಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಸಾಯಪ್ಪನು, ಕಲ್ಲನಿಂದ ಏಡಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.