Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 15, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 07-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÀvÀߪÀÄä vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà zÉêÀzÁ¹ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1] ²æÃzÉë vÀAzÉ ¢: £ÁUÀ¥Àà ªÀ: 17 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåy𤠸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2] gÁeÉñÀéj vÁ¬Ä gÀvÀߪÀÄä ªÀAiÀiÁ: 17 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåy𤠸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¥Àæw ¢£À ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §¹ì£À ªÀÄÆ®PÀ C¤PÉÃvÀ£À PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀzÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ DgÉÆæ 1£Éà PÀĪÀiÁgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéjAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆæ 2£Éà ¥ÀæPÁ±À ¸ÁQëzÁgÀ §¸ÀìªÀÄä EªÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆæ 3£Éà C±ÉÆÃPÀ ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.11.2012 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2012 PÀ®A 366.366 (J). 109 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

C¥ÀºÀgÀtUÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄVgÀAiÀÄj§âgÀ ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À


1) ²æÃzÉë vÀAzÉ ¢: £ÁUÀ¥Àà ªÀ: 17 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåy𤠸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
2) gÁeÉñÀéj vÁ¬Ä gÀvÀߪÀÄä ªÀAiÀiÁ: 17 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåy𤠸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
C¥ÀºÀgÀtUÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è F PɼÀV£À zÀÆgÀªÁt £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä «£ÀAw.
1. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- 08535-244233, E-ªÉÄïï L.r. turvihalrcr@ksp.gov.in   
2. ¹.¦.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. :- 08535---220444.                                                                                                3. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀÆ:- 08532--235635-235100


     ¢£ÁAPÀ: 14.11.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14.11.2012 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ªÉÄîàlÄ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ, ±À² J£ÀÄߪÀ ªÉAqÀgï £ÀªÀÄä PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ gÉʯÉéà PÁélæ¸ï £À ¥ÀPÀÌzÀ°è SÁ°¬ÄzÀÝ gÉʯÉéà PÁålæ¸ï £À°è K£ÉÆà zÀĪÁð¸À£É §gÀÄwÛzÉ, d£ÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¹¦L ¸ÁºÉçjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹®Ä £ÀªÀÄä ¹¦L gÀªÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ ºÉÆÃV £ÉÆÃr CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ & Dgï ¦.¹. 77 gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÉAqÀgï ±À² »ÃUÉ £ÁªÀÅ 3 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉʯÉéà PÁélæ¸ï £À°è£À £ÀªÀÄä ¹¦L gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è SÁ° EgÀĪÀ PÉ.£ÀgÀ¹AºÀ®Ä J¸ï.Dgï. UÁqÀð / Dgï.¹. CAvÁ §gÉ¢zÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨ÁV°£À ºÉƸÀÛ°£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ±ÀªÀªÀÅ CAUÁvÀªÁV ¥À²ÑªÀÄ PÀqÉUÉ vÀ¯ÉAiÀiÁV zÉúÀzÀ CzsÀð¨sÁUÀ M¼ÀUÀqÉ DV ¸ÉÆAl¢AzÀ ªÉÄîÎqÉ AiÀiÁªÀÅzÉà §mÉÖUÀ¼ÀÄG E®èzÉà ©¢ÝzÀÄÝ, ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 45 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉzÁVzÀÄÝ, F ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ PÀ¼ÉzÀ 7-8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà SÁ¬Ä¯É ¬ÄAzÀ §¼À° ¸ÀvÀÛAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ, ±ÀªÀªÀÅ ¥ÀÆwðAiÀiÁV PÉƼÉvÀÄ ºÀļÀ ©zÀ¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÄRzÀ & vÀ¯ÉAiÀÄ ZÀªÀÄðªÀÅ PÉƼÉvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉêÀ® J®Ä§Ä & §gÀÄqÉ PÁtÄwÛzÉ, zÉúÀzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀgÉUÉ EzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÉÊ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ JzÉ ¨sÁUÀ¢AzÀ §®UÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ £Á¬Ä, ºÀA¢UÀ¼ÀÄ J¼ÉzÀÄ wA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ F PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/2012 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

      
     ¢£ÁAPÀ: 14.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw. ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ, 40 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgï, G:PÀÆ°, ¸Á:PÉÆgÀ«, vÁ:ªÀiÁ£À«, f:gÁAiÀÄZÀÆgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ  CAiÀÄå¥Àà 19 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ PÀ¯Áä®zÀ°è «zÁå¨sÁå¸ÀPÁÌV¤zÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 14.11.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä µÀtÄäR¥Àà ¸Á. PÀ¯Áä® FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄUÀ CAiÀÄå¥Àà FvÀ£ÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ PÀÄrzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÀwÛzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ. ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ PÁPÀwAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ¥ÀPÀÌzÀ°è CAiÀÄå¥Àà ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀvÀÄÛ ©¢zÀÄÝ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è £ÉÆgÉ §A¢zÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÁgÀtPÁÌV Qæ«Ä£ÁµÀPÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ£É EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/2012 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 14-11-2012 gÀAzÀÄ 11-40 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ  1) PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀÆgÀ£Àß ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 2) ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ±ÉÃRgÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: SÁ¸ÀV qÁPÀÖgï ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 3) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀªÀðvÉAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 4)¹.ºÉZï.gÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 442 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 5) gÁªÀĨÁ§Ä vÀAzÉ ¨Á¸ÀÌgï gÁªï ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 6) ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 7) ¥ÀÄgÀıÉÆÃvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 8) ¹ÃvÀgÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: AiÀÄ®ªÀÄÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï 9) DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁZÁj ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ G: PÁgÀ ¥ÉAlgï ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï £À°è ¨Á¸ÀÌgï gÁªï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ PÀ.gÁ. ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²æà J¸ï.JA. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L., ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 11250/-, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 327/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2012 gÀAzÀÄ  85  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   15,100 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-11-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ 15-11-2012ಚಿಂತಾಕಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ಸಂ: 69/2012 ಕಲಂ: 498[ಎ], 306 ಜೊತೆ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 13/11/2012 ರಂದು ಅಂದಾಜು 1600 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಮೃತ ಪವಿತ್ರಾ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ 25 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗ ಸಾ/ ಯಡೂರ [ಬಿ] ಇವಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧ ಸೇವಿದಾಗ ಅರೋಪಿ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಬಾಪು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 30 ವರ್ಷ ಇತನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮೃತ ಪವಿತ್ರಾ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಮೃತಳ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೃತನ ತಂದೆಗೆ ಔಷಧ ಕುಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ 1830 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.


ಮಾರ್ಕೆಟ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಬೀದರ ಗುನ್ನೆ ಸಂ: 134/2012 ಕಲಂ: 166,167,120(ಬಿ),209, 420,423, 424, 468,467,471, 506 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ:-
ದಿನಾಂಕ 13-11-2012 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮಗೊಂಡ ಖಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ವಯ 50 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕುರುಬ ಉ: ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ: ಗಾದಗಿ ಗ್ರಾಮ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 25-11-2009, 2010 ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು 21-11-2009 ರಂದು ಅರೋಪಿ 1) ರವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು 8 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಬೀದರ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಗಾದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದ ಸವರ್ೆ.ನಂ. 292,293,303/1,304/2 ಕ್ಷೆತ್ರ 4 ಎಕ್ಕರೆ 29 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಬೀದರ ನಗರದ ನೌಬಾದನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್.ನಂ.17 ರ ನಕಲಿ ಇಚ್ಚಾಪತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ.ಮಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ಭಗವಂತರಾಯ ಮಡಿವಾಳ, ವಯ|| 36,ಜಾತಿ|| ಅಗಸರ, || ನರ್ತಕಿಬಾರದಲ್ಲಿಸಾ|| ಗೌಡಗಾಂವ, ಹಾ|||| ಜಿ.ಆರ್ ನಗರ ಆಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:12/11/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ನರ್ತಕಿ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರಣ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಂಗಡ 4-5 ಜನರು ಬಂದು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ವೇಟರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಬೊಸಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಿರಾ ಅಂತಾ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು, ನೀವು ರೀತಿ ಮಾಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರುಗಳು ಪ್ರೀಜಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೀರ ಬಾಟಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೌಂಟರಗೆ ತಂದು ಒಡೆದು ಸುಮಾರು 500-600 ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಬಾರ ಅಂಗಡಿಯ ಶೇಟರ ಎಳೆದು ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ,  ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಡದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 10,000/- ರೂಪಾಯಿ ಲುಕ್ಸಾನ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 117/2012 ಕಲಂ: 143, 147, 341, 427, 504, 506 ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಪ್ರಸನ್ನಜೀತ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ: ಕಾಂತಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ:14/11/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಬಸ ಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಂಡದಿಂದ  ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಕಾಂತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ವೆಲ್ಡಿಂಗ ಅಂಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ  ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ತಲವಾರ ತೊರಿಸಿ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಶರ್ಟ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ  100/- ರೂಪಾಯಿಯ ನೋಟುಗಳುಳ್ಳ ಒಟ್ಟು 500/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಸ್‌.ಬಿ.ಐ ಖಾತೆಯ ಎ.ಟಿ.ಎಂ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.  ನಾನು ಚಿರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ  ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ  ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ 3 ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನು ಲೈಟಿನ ಬೇಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೆನೆ.  ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 101/2012 ಕಲಂ. 397 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:14/11/2012 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಏಜನ್ಸಿ ಎದರುಗಡೆ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಮೇಲಗೀರಿ ಪವಾರ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 4 ಜನರು ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ಶಹಾಬಾದ ಇವರು ಅಂದರ-ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಹುಲ್ಲೂರ ಪಿಐ ಡಿಸಿಐಬಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ 5 ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನಗದು 23030/-ರೂ ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 150/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.