Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 11, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 9-7-2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ü£ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 38 eÁ £ÁAiÀÄPÀ G ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀUÀgÀUÀÄAqÀzÀ ¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀð PÉÌ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ zÉêÀzÀÄUÀð- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦qÀ§Æèr C¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CmÉÆãÀA PÉ J 33- 5800 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖ¢ÝAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdð£À FvÀ¤UÉ §®vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è C®èzÉ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ C®è°è vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ WÀl£É dgÀÄVzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ G¸Áä£ï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ 35 eÁ ªÀÄĹèA G qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á ªÉƤ£À¥ÀÄgÀ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2013 PÀ®A. 279.337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ :09-07-2013 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ªÀ:33 eÁ:PÀÄA¨ÁgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ ¸Á:PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ (n«J¸ï¸ÁÖgï¹n £ÀA:PÉJ-36 EJ-4942) £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®Æèj¤AzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ qË£À£À°è DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ , ¦üAiÀiÁð¢üUÉ §®ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀÄgÁPÁë D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2013 PÀ®A. 279.337. 338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 11-07-2013 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA.PÉÌ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-36-J¥sï-792 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA. PÉJ-36-J¥sï-792 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ¸ÀzÀj §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ JwÛ£À §ArUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §ArAiÀÄ°è PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢ü £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1]¸ÀAfêÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢2) ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ J¯ÁègÀÆ ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §Ar ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀÄì dRAUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

ªÀÄÈvÀ zÉêÉAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå 40 ªÀµÀð eÁ-F½ÃUÉgÀ ¸Á-©.UÀuÉPÀ¯ï   FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ UÁAiÀļÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ-10/07/2013 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÉ.F.© PÀA§PÉÌ ¸ÀgÀ«¸ï ªÉÊgï vÀAzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV  ºÁPÀĪÁUÀ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ªÉÊgï DPÀ¹äÃPÀªÁV PɼÉUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀļÀÄ«UÉ vÀUÀÄ°zÁUÀ agÁqÀ®Ä, Nr §AzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ, UÁAiÀļÀÄ«UÉ ©r¸À®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äÃPÀªÁV «zÀÄåvï ¸Àà±ÀðªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¦ügÁå¢,ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA-15/2013 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ. 


 

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 09-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 19-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd ZÁ®PÀ PÀA.¤ªÁðºÀPÀ ¸ÀA.905 zÉêÀzÀÄUÀÀð r¥ÉÆà zÉêÀzÀÄUÀÀð. gÀªÀgÀÄ PÉ.J.33 J¥sï 20 £ÉÃzÀÝgÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð WÀlPÀzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀð §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ UÀÆUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÀÄ §¸ï ºÀwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ §¹ì£À M¼ÀUÀqÉ §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, ²æà §¸ÀªÀgÁd ZÁ®PÀ PÀA.¤ªÁðºÀPÀ ¸ÀA.905 zÉêÀzÀÄUÀÀð r¥ÉÆà zÉêÀzÀÄUÀÀð. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ «£ÁPÁgÀtªÁV ¦üAiÀiÁð¢ CAVAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.216/2013 PÀ®A. 504,353,323 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 10-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: CªÀÄgÀAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ, 40ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: w®Pï Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 3 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ ¸ÁÖgï ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°èzÀÝ 1) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà, 2) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ; ªÀÄgÉ¥Àà, 3) ¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà, 4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ªÀÄgÉ¥Àà, 5) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄgÉ¥Àà 6) ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ: ªÀÄgÉ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀÀð. EªÀgÀ£ÀÄß F ¨sÁUÀzÀ eÁUÀzÀ°è ¨sÁUÀ §gÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ`` K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄUÉ J°è eÁUÀ §gÀÄvÀÛzÉ EzÀgÀ°è J¯Áè eÁUÉ £À£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÉ CAvÁ ºÉý EvÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÉÆA¢UÉ EzÀÝ EvÀgÀgÀ£ÀÄß zÀ¨ÁârzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ £ÁUÀ¥Àà¤UÉ PÀ°è¤AzÀ JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, E£ÉÆߪÉÄä F eÁUÀzÀ°è ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/2013 PÀ®A. 143,147,148,504,323,324,506,¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 10-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, 38ªÀµÀð, PÁ¯ÉUÁgÀ PÉ®¸À, ¸Á: w®Pï Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÁUÀÄ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¤®ªÀAf EªÀgÉÆA¢UÉ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ vÀ£Àß eÁUÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁÖgï ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ZÀºÀ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ, 1) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ; ¤Ã®¥Àà, 2) ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ: ¨Á®AiÀÄå, 3) UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà, 4) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: CªÀÄgÀAiÀÄå, 5) F±ÀégÀ¥Àà vÀAzÉ: CªÀÄgÀAiÀÄå, ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀÀð. gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 4 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ `` K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É F eÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ £ÁªÀÅ CAUÀrUÀ¼À ¨ÁrUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛªÉ '' CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ eÁUÉ ¤ªÀÄäzÀÄ ºÉÃUÉ DUÀÄvÀÛzÉ eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EªÉ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 3 ªÀÄvÀÄÛ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CzÀgÀ°è CgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DUÀ DgÉÆæ £ÀA. 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2013 PÀ®A. 143,147,341,504,323,324,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:11.07.2013 gÀAzÀÄ 68 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ: ದಿನಾಂಕ 09-07-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಖಾನ ಮೋಟಾರ್ಸ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಮೃತ ಮಹ್ಮದ ಖಯುಮ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ   ಈತನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಗಂಜ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟಂ.ಟಂ ಗೂಡ್ಸ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೃತ ಮಹ್ಮದ ಖಯುಮ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ ಈತನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂಡ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು  ನಂತರ 108 ಅಂಬುಲೈನ್ಸ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತನು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆದ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ 08-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇಂದು ಮೃತ ದೇಹವು ಗುರ್ತಿಸಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ:ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 10/07/2013 ರಂದು 9-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ವ: 43 ಸಾ: ಜೈನಗಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾ: ಆಳಂದ  ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 10/07/2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಆಳಂದ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಚ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಕರದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ 1) ಬಂಗಾರದ ನೇಕಲೇಸ್ ಅಂದಾಜು 8 ತೊಲೆ ಅ.ಕಿ. 2 ಲಕ್ಷ  2) ಗಂಟನಾ (ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ) 8 ತೊಲೆ  ಅ.ಕಿ. 2 ಲಕ್ಷ 3) ಪಾಟಲಿ ಬಂಗಾರದ 6 ತೊಲೆ ಅ.ಕಿ. 1,1/2 ಲಕ್ಷ 4) ಬ್ರಾಸಲೇಟ್ ಬಂಗಾರದ  2 ತೊಲೆ ಅ.ಕಿ. 50 ಸಾವಿರ 5) ನೇಕಲೇಸ (ಲಾಕೇಟ) ಬಂಗಾರದ 1 ವರೇ ತೊಲೆ ಅ.ಕಿ. 30 ಸಾವಿರ 6) 2 ಡಿಸೈನ್ ಉಂಗುರ ಬಂಗಾರದ 7 ಗ್ರಾಂ  ಅ.ಕಿ. 20 ಸಾವಿರ 7) 1 ಸಾದಾ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ 5 ಗ್ರಾಂ ಅ.ಕಿ. 13 ಸಾವಿರ 8) ಕಿವಿಯ ಬಂಗಾರದ ಓಲೆ 5 ಗ್ರಾಂ ಅ.ಕಿ. 13 ಸಾವಿರ 9) 2 ಜೊತೆ ಕಾಲುಂಗರ ಬೆಳ್ಳಿ  2 ತೊಲೆ ಅ.ಕಿ. 8 ಸಾವಿರ 10) 2 ಜೊತೆ ಕಾಲು ಚೈನ್ ಬೆಳ್ಳಿ  8 ತೊಲೆ  28 ಸಾವಿರ 11) ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಬಂಗಾರದ 1,1/2 ತೊಲೆ 38 ಸಾವಿರ  ಲಾಕರ ಇಂದ ತೆಗೆದಕೊಂಡು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗನ ಮುದುವೆಗೆ ಹೋಗಲು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳು ವಿಕ್ರಮ್, ಆದಿತ್ಯಾ ಹಾಗು ನಂದಿನಿ ಅಅವರು ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್ದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ರಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ನಂ. 10-105/4 ಶರಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-35 ಕ್ಕೆ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಆಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 5-45 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 5-50 ಪಿ.ಎಮ್. ಗಂಟೆಗೆ ಬೀದರಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಸ ನಂ. ಕೆ.ಎ-38 ಎಫ್- 588 ಕುಳಿತು ಕೊಂಡು ರಾಜಹಂಸ ಬಸ್ಸ ಕ್ಯಾರಿಯರ ಮೇಲೆ ಸೂಟಕೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಟಿಕೇಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುತ್ತಿದ್ದೇವು.
          ಸುಮಾರು 6 ಪಿ.ಎಂ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ Hello by by ಅಂತಾ ಹೆಳಿದ ಆಗ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಏ ಮೇಲೆ ಬಿಳಬೇಡ ಅಂದ ಗದರಿಸಿದೇವು ಆಗ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ತೊದಲುತ್ತಾ Time ಕೇಳಿದ ಆಗ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಬಗ್ಗಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದೇವು. ಆಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ 3 ಜನ ಸೇರಿ carrier  ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸೂಟಕೇಸ್ ಹಾಗು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೇಗಳು ಹಾಗು 6-7 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.
             ಆ ಕಳ್ಳರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೇ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 106/2013 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.