Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 19, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 

    ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ §AqɨÁ« UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ vÀªÀÄätÚ 19 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPï, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ºÁUÀÆ PÀÆ°PÉ®¸À FPÉAiÀÄÄ MAzÀÄ ªµÀðzÀ »AzÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è AiÀÄgÀdAw UÁæªÀÄzÀ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ¥ÀjZÀAiÀĪÁV UɼÉvÀ£ÀPÉÌ wgÀÄV DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ C®èzÉ DPÉAiÉÆA¢UÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÄÝ, FUÉÎ 10-12 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ AiÀÄgÀdAwAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£À vÀAzÉ ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¸ÉÃj¹PÉƼÀîzÉ §qÉzÀÄ ºÉÆgÀzÀ©âzÀÄÝ DUÀ wªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ gÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß UÀÄqÀØzÀ PÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DPÉAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÉÆAzÀ gÀAUÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 18.06.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    

    ¢£ÁAPÀ 12.06.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1300 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw J¸ï .«dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ J¸ï ¥ÀæPÁ±ÀgÁªÀ .37 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¨ÁæºÀätgÀ Nt ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G¦àlÄÖ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ËÖªï ºÀaÑ aªÀÄuÉ JuÉÚ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀdÑzÀ ªÉÄðqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV qÀ©â ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ®AUÁ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊnUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 17.06.2011 gÀAzÀÄ 1520 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà J¸ï £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 18-06-11 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 19-06-11gÀ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è.¥ÉÆÃvÁß¼ï UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¥ÉÆÃvÁß¼ïzÀ
JqÀ¨ÁdÄ ©æqïÓUÉ M§â ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÀÄ PÀÄwÛVUÉ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀļÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀåQÛ FUÉÎ 3-4 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¥ÉÆÃvÁß¼ï UÁæªÀÄzÀ°è QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃmɯï£ÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÉøÁ¬Ä PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ ºÀt PÉÆrj CAvÁ ¢£Á®Ä wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢®è è CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð EzÀÄÝ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ JvÀÛgÀ 5'-2'' zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÀ¼ÉUÁAiÀÄzÀ PÀ¯É¬ÄzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ w½ ¤Ã° §tÚzÀ ¥sÀÄ¯ï ±Àmïð, £Á¹ PÉA¥ÀÄ PÀ®gï£À reÉÊ£À ®ÄAV, ¤Ã° eÁAUÀ vÉÆnÖzÀÄÝ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÀ¹gÀÄ PÀ¥ÀÄà gÀUï EzÀÄÝ MAzÀÄ HgÀÄUÉÆÃ®Ä ºÁUÀÆ ¤Ã° §tÚzÀ ºÀªÁ¬Ä ZÀ¥Àà° EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ²æÃ,ªÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ 28.ªÀµÀð.eÁ;-ªÀqÀØgÀ,G:-PÀÆ°PÉ®¸À.¸Á:-AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ ºÁ.ªÀ.¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß .±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á:AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ,,À FUÉÎ 1-ªÀµÀð¢AzÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÄ2).zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ , 3).zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ®Éà ¨ÉƸÀÄr ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ,PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ £Á£ÀÄ KµÁÖzÀgÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É E£ÉÆߪÉÄä £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÀÛ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ UÀÄ¢Ý £ÉÆêÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 19.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0900 UÀAmɬÄAzÀ 1000 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 55 jAzÀ 60 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ©PÉë ¨ÉÃqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÉƧâ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹n §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ FvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è CAvÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÉƺÀäzï ¸Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¸ÀÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

    ²æà ¹.JA. SÁeÁ ¸Á¨ï ¥ÁµÁ vÀAzÉ C«ÄÃgï ¸Á¨ï, 28ªÀµÀð, £ÀÆå ªÉ®PÀªÀiï ZÀ¥Àà° CAUÀr, ¸Á: JA.f. ¸ÀPÀð¯ï, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢:06-10-08 gÀAzÀÄ ZÀ£ÀßAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä, 29ªÀµï, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjAzÀ 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ gÀÆ.43.000/- ºÀtªÀ£ÀÄß »A¢gÀÄV¹zÀÄÝ, E£ÀÆß gÀÆ.2.57.000/- ¨ÁQ EzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 12 SÁ° ZÉPïUÀ¼À£ÀÄß, 5 SÁ° ¥Áæ«Ä¸Àj £ÉÆÃmïUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÀßAiÀÄå EªÀgÀ PÉÊUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ²æ ¹.JªÀiï SÁeÁ¸Á§ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ZÀ¥Àà° CAUÀrAiÀÄ°è ¯Á¸ï DV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è E£ï¸Á¯ïªÉ¤ì ¥ÉnµÀ£ï £ÀA.02/11 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÄÌAzÀªÀrØ EªÀjAzÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀ£ÀßAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀgÀrØ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ SÁeÁ¸Á¨ ¤UÉ PÉÃqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ ªÀAa¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀļÀÄî ¸ÀȵÀÖ£É ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA.2 EªÀgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ«®èzÀ DgÉÆæ £ÀA.1 EªÀ¤UÉ SÁ° ZÉPÀÄÌ, ¥Áæ«Ä¸Àj £ÉÆÃmïUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ J£ï.L. DåPïÖ ºÁPÀĪÀzÁV ¢:02-06-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀÄwÛÃAiÀiÁ E®èªÁzÀgÉ SÁ° ZÉPÀÄÌ, ¥Áæ«Ä¸Àj £ÉÆÃlUÀ¼À°è ºÀt vÀÄA© J£ï.L. DåPïÖ£À°è PÉÃ¸ï ªÀiÁr¸ÀĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà ¹.JªÀiï SÁeÁ¸Á§ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ JgÀqÀÄ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢UÀ¼À ¸À°è¹zÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÄÌAqÀgÀqÀØ ºÁUÀÆ ±ÁAvÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀgÀrØAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ;18-06-2011 gÀAzÀÄ 11 J.JAPÉÌ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÁAqÀÄgÀAUÀPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ PÀæµÀgï £ÀA PÉ,J,34 J 4668 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÄæµÀågÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ,ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA;PÉ.J-36- AiÀÄÄ. 4648 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ E, gÁªÀÄÄ vÀAzÉ a£À߸ÀvÀåA ªÀ: 48 eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄzÀÝ£ÀÆgÀÄ vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀÄ f: AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ §®UÁtÂÚ£À G©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁUÀPÉÌ M¼¥ÉÀmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆgÀÄwÛzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ,DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÄæµÀgÀÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw PÀÄAwzÉë EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

    .¢£ÁAPÀ 15.06.2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌ-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©.¹.JªÀiï ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ DzÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉ J 36 J 1168 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà FvÀ£À §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.            

                        

    ¢£ÁAPÀB18/06/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, eÁ-£ÉÃPÁgÀ G-©.©.JªÀiï «zÁåyð ¸Á:- GzÀAiÀÄ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj PÁgïzÀ°è
gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ ©dÓ£ÀUÉÃjUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ©dÓ£ÀUÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæ ¯ÉÃrÃ¸ï ºÁ¸ÉÖïï zÁn 1 PÀ.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁj£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPï gÁªï 24 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á/«zÁå¨sÁgÀw ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß
CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà £ÀgÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

E¸É×Ãmï dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ


 

¢£ÁAPÀ 18.06.2011 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UËqÀ£À¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ ªÀÄj§¸À¥Àà vÁvÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸À¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlÖ¥Àà vÉÆüÀ¢¤ß ,40 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAzÀgÀ -¨ÁºÀgï E¸ÉÖÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ºÉZï .ªÀiÁ½UÉÃgÀ ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÄævÀézÀ°è ¦.J¸ï.L §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr CgÉÆævÀjAzÀ E¸ÉÖÃmï dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 16,140/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 17.06.2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ UÀtªÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀmÉñÀ G¥ÁàgÀ EªÀgÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, G¥ÁàgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 11 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ E¸ÉÖÃeï dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ðjà f.ºÀjõÀ ¹¦L gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt EªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ UÉÆëAzÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¹PÀÌzÀÄÝ G½zÀ 4 d£À CgÉÆævÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¹PÀÌ CgÉÆæÃvÀgÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.10,462 /- ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:19.06.2011 gÀAzÀÄ 99 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 19,100/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19/06/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-06-2011


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.47/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: DtzÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ AiÀiÁzÀÄ¯ï ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 38 PÉ 9438 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁzÀįï EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁzÀÆ® EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ vÀgÀazÀ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.86/2011, PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd gÉÃPÀļÀUÉ ¸Á: ºÁ®ºÀ½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À 10 wAUÀ¼À »AzÉ £ÉAl¸ÁÜ£À ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄz DgÉÆæ 1] UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄUÉΣÀÆgÀ 2] ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ 3] dUÀzÉë UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀUÉΣÀÆgÀ 4] ¸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀUÉΣÀÆgÀ 4d£À J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. DgÉÆæ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀUÉΣÀÆgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 24/05/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤±ÀÑAiÀiªÁV ®UÀßzÀ ¥ÀwæPÉ ¦æAmï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzÀÄªÉ «ÀµÀAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀĪÁVzÉ ªÉÆzÀ®Ä CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄ£ÀB DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ PÉÆlÖ 40,000/- gÀÆ ºÁUÀÄ 5 UÁæA §AUÁgÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ RZÀÄðAiÀiÁVªÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ªÀÄÄAzÀÄqÀĪÀ zÀĵÉàÃgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ²ªÀgÁd gÉÃPÀļÀUÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/06/11 gÀAzÀÄ zÀĵÉàçÃgÀuÉ ªÀiÁrzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥À¸Éì UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2011, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/6/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæªÉĹAUÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁw ®AªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AzÉÆïï vÁAqÁ EªÀgÀ ¨sÁUÀ¢UÀ¼ÁzÀ DgÉÆæ 1) ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ºÁªÀuÁÚ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 60 2) ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ ±ÉÃnÖ ¥ÀªÁgÀ 3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ 4) §§®Ä vÀAzÉ ²ªÁf ¥ÀªÁgÀ 5) ªÀiÁ£À¹AUÀ vÀAzÉ ºÁªÀuÁÚ 6) gÀAV¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀAUÁgÁªÀÄ 7) ¹PÁå vÀAzÀ ºÀj¹AUï J®ègÉÆ ¸Á: ¹AzÉÆïï vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆæ ¹PÁå EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ. UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ©r¹PÉƼÀÄî §AzÁUÀ EvÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆæ ±ÉÃnÖ EªÀ£ÀÄ §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁ±À EvÀ£ÀÄPÀ°è¤AzÀ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ DgÉÆæ ªÀiÁ£À¹AUÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ gÀAV¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ PÉÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ §§®Ä EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÀuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/2011, PÀ®A 324, 504, 506, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀªÀÄzÉ ¸ÉÆãÀ¨Á ºÀvÁUÀ¼É ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð
eÁ: ªÀiÁAUÀgÀ ¸Á: ªÀiÁAUÀgÀªÁr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ 1) PÉÃgÀ¨Á vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸ÀPÀl ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð 2) gÁªÀÄ vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á ¸ÀPÀl ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á: ªÀiÁAUÀgÀªÁr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ aÃgÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ DgÉÆæ C½AiÀÄ PÉÃgÀ¨Á EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ¼É ºÉüÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢ÝgÀĪÀ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ gÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ ¨sÀPÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.68/2011, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/6/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Áà AiÀÄ®UÀÄwð ªÀAiÀÄ: 60 eÁ: AiÀÄzÀªÀ UÉÆïÁè ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ.PÉÊ £ÉÆêÀÅ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA KA32/2493 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CzÉ jÃw DmÉÆÃzÀ°è ¨ÉÃgÉ d£ÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀgÀÄ. «oÀ®¥ÀÆgÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 1030 UÀAmÉUÉ ©ÃlÄÖ ZÁAUÁ¯ÉÃgÁ PÀqÉUÉ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀ ªÀÄUÀ®°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÀÛ£É. EzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JqÀªÉÆüÀPÀ®ÄUÀ¼À PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.47/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ mÉÆÃ¥ÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä ZÀºÁét ªÀAiÀÄ; 30 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át ¸Á: »ÃgÀÄvÁAqÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA.PÉ.J56/E908 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à CwªÉÃUÀzÀ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ RÄvÀ¨sÉÆâü£ï vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§ ¸ÀÄ£ÁgÀ ªÀAiÀÄ; 40 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄĹèÃA ¸Á; ¯ÁvÀvÀ¯Á§ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ, ಸಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ರಾಂಪೂರೆ ಸಾ|| ದೇವಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 17-06-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ, ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು, ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು, ಅಲಮಾರದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ 700/-ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 93,200/- ರೂಪಾಯಿಗಳನೇದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ