Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 29, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

     ²æêÀÄw ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ¢,ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄB48 ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB aAZÉÆÃr vÁBzÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀĪÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀªÀÄä vÀAzÉ ¢. ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¢. ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀÄÝ, ¢. ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ §zÀÄQzÁÝUÀ ¥ÀzÀݪÀÄä½UÉ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÁÌV CAvÁ PÀ«vÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 342/J £ÉÃzÀÝgÀ°è 8 JPÀgÉ 2 UÀÄAmÉ ºÉÆ® ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ¢,ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄB48 ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB aAZÉÆÃr vÁBzÉêÀzÀÄUÀð, ¹.ºÉZï.¸Áéw UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄð¨Á§Ä ªÀAiÀÄB27 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À UÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À PÀ«vÁ¼À ºÁUÀÆ ¹.ºÉZï.«dAiÀÄ UÀAqÀ gÁªÀÄQæµÀÚ ªÀAiÀÄB23 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB UÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥ÀzÀݪÀÄä¼ÀÄ ¹.ºÉZï.¸Áéw UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄð¨Á§Ä ªÀAiÀÄB27 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À UÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À PÀ«vÁ¼À ºÁUÀÆ ¹.ºÉZï.«dAiÀÄ UÀAqÀ gÁªÀÄQæµÀÚ ªÀAiÀÄB23 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB UÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À PÀ«vÁ¼À gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 08-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ«vÁ¼À¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄäUÀAqÀ:¹zÀÝtÚ ÁgÀrØ,ªÀAiÀÄ:36,eÁw:°AUÁAiÀÄvï,ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á:CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV
±ÀAPÀæªÀÄäUÀAqÀ;ªÀÄ®è£ÀUËqÀ,§¸ÀªÀgÁdvÀAzÉ;ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ; §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ºÉÆ£ÀߥÀà
gÀªÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀÄAmÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ KPÉ ºÉÆÃrAiÀÄÄwÛ¢ÝgÀ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀÀgÉ®ègÀÆ DªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2011 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À 7£Éà ªÉÄʯïPÁåA¥ïzÀ zsÀ£ÀgÁeï vÀAzÉ ¸ÀvÀåA FvÀ£ÀÄ«£ÁBPÁgÀt ±Á¯É PÀqÉUÉ vÀgÀUÀw £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrzÀPÉÌ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà ±ÉlÖgï ¥Àæ¨sÁj ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É 7£Éà ªÉÄʯïPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÁUÀ ¢:28-9-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀgÁeï EªÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ M¼ÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà ±ÉlÖgï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 24-09-2011 gÀAzÀÄ gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ; ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÁVÃgïeÁqÀ®¢¤ßAiÀÄ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°è 6 £Éà vÀgÀUÀw ªÁå¸ÁAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà UÁæªÀÄzÀ Dr£ÀzÉÆrØ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà, 20ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ
¤ÃgÀÄ JgÀZÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ: 27-09-2011 gÀAzÀÄ eÁVgÀ eÁqÀ®¢¤ßAiÀÄ ºÁ¸ÉÖ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉPÉAzÀÄ ¹gÀªÁgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ Dr£ÀzÉÆrØ ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ£ÀÄ
C°è PÀAqÁUÀ gÁªÀÄAiÀÄå£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ w½¹zÀÝjAzÀ Dr£ÀzÉÆrØ ªÉAPÀmÉñÀ£À£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ PÀgÉzÀÄ M¬Ä¢zÀÝjAzÀ ¹gÀªÁgÀzÀ oÁuÁ¢üPÁj¼ÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÀÝjAzÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

²æêÀÄw ªÀĪÀÄvÁ @ UÉæù UÀAqÀ CªÀÄgÉÃ±ï ªÀiÁ¢UÀ , ªÀAiÀÄ:24ªÀ, G: ªÀÄ£ÀUÉ®¸À , ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ C±Àävï ¥sÉÊ£À£ïì£À°è JgÉqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 18000/- ¸Á«gÀ gÀÆ. ¸Á® UÀÄA¦£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ , CzÀgÀ°è E£ÀÆß 400/- gÀÆ PÀlÄÖªÀ¢zÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÁgÀUÀ¼À »AzÉ C²ävï ¥sÉÊ£Á£ïì ¦üïïØ D¦ü¸Àgï UÉÆëAzÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¸Á® PÀlÄÖªÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¢£ÁAPÀ 25-09-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ªÀĪÀÄvÁ @ UÉæù EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ UÉÆëAzÀ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ ªÀĪÀÄvÁ½UÉ vÁªÀÅ ¥sÉÊ£Á£ïì¢AzÀ PÉÆlÖ UÀÄA¦£À ¸Á®zÀ G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr AiÀiÁgÀ PÀÆqÀ£Àß ºÀr¹PÉÆAqÁzÀÆæ ¸Á® PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ EAvÀºÀ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉjUÉ ¸Á® PÉÆlÄÖ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉÝÃªÉ CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ªÀĪÀÄvÁ @ UÉæù gÀªÀjUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 10 ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¹ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀAPÀlªÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀĪÀÄvÁ EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 28-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀqÀØzÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, 55 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgÀ, ¸Á:©.ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀÄ
EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¤AwzÁÝUÀ ±ÀgÀ§AiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, 40 ªÀµÀð, eÁ-PÀ¨ÉâÃgï, G-«Ää£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ©.ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀÄ CªÀ¤UÉ G¢æ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ «Ää£À ºÀt gÀÆ.60/- UÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ºÀt PÉüÉÆâPÉÌ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ zsÉÊAiÀÄð¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ MAzÀÄ PÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀgÀ§AiÀÄå£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ±ÀgÀ§AiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è
UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2011 gÀAzÀÄ 56 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-09-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-9-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ CgÀÄuÁ UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀªÁqÁ, ¸ÀzÀå: U˽ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ EªÀ¼ÀÄ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃAl¯ï ªÉÄðAzÀ vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ ªÉÄðAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ§â¢AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ PɼÀUÀqÉ GjAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁå¸À ºÀwÛ ªÉÄÊ J¯Áè ¨ÉAQÌ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: GZÁÑ, vÁ: ¨sÁ°Ì, EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/9/11 gÀAzÀÄ DgÉÆæ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: amÁÖ [PÉ] EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÆÃdªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: amÁÖ [PÉ], EªÀgÀ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±É²PÁAvÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀPÉÌ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è J°èAzÀ PÉÆqÀ° CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ E¨Áæ»A SÁ£À vÀAzÉ E¸ÀÄ¥sÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°A ºÀÀgÉvÁd UÀ°è EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ 1) MAzÀÄ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï (¤Ã° PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ) gÉf¸ÀÖgï £ÀA JA.ºÉZï-44/E-1448, EAf£ï £ÀA J¸ï-297¹.JA3f©f, ZÀ¹ì £ÀA 96619J¥sï00717, C.Q 15,000/- EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ 2) MAzÀÄ ¸ÀÄdÄQ ¦üAiÀÄgÉÆ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ gÉf¸ÀÖgï £ÀA PÉJ-39/E-5553, EAf£ï £ÀA JA1004JA002412, ZÀ¹ì £ÀA JA1002J¥sï000634 C.Q 18,000/- EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ«£ÀªÀÅ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.J¸ï. UÀnÖ ¹.¦.L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2011 PÀ®A 323, 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät d£ÀV¥À½î ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ, EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¤Ãj£À £À°è¤AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ °AUÀ¥Áà d£ÀV¥À½î ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀ¼ÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÆqÀ vÉUÉzÀÄ vÁ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ E§âgÀ ªÀÄzÀå vÀPÀgÁgÀÄ DV DgÉÆævÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/09/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ dªÀÄV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ dªÀÄV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-38/3734 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀiÁå ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (J£ï), EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ £ÀfÃgÀ«ÄÃAiÀiÁå EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçƧµÁºÀ vÀAzÉ ªÀÄ®AUÀµÁºÀÀ zÀªÉÃð±À ¸Á: eÉÆÃd£Á gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2011 PÀ®A DºÁgÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ vÀqÉUÀlÄÖªÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ-1954 PÀ®A 16, eÉÆvÉ 272 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 27/09/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ZÀ¥Áw ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G: ®Qëöä-¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÁ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ® ªÀiÁ°PÀ ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 2] ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ZÀ¥Áw ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ®Qëöä-¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÁ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ, ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÆ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EAqÀ¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ®Qëöä-¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÁ EAqÀ¹ÖçAiÀÄ°è CQÌ MqÉzÀÄ gÀªÁzÀAvÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°è PÉëÄPÀ¯ï ¨Égɹ UÉÆâügÀªÁ PÁtĪÀAvÉ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß UÉÆâü gÀªÁzÀ°è PÀ®¨ÉjPÉ ªÀiÁr vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ¨ÁåV£À°è vÀÄA© ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á°ªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄ°èzÀÝ gÀªÁ vÀAiÀiÁågÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ «ÄµÀ£ï ºÁUÀÄ EvÁå¢ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ಐದು ಜನರ ಬಂಧನ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ 28-09-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಕ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಂಚರು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ 1.ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ 2.ರಾಜಣ್ಣಾ ಬಿರೆದಾರ 3.ಇಮಾಮೋದ್ದಿನ್ 4.ರಾಜಣ್ಣಾ ಚಳಕಾಪೂರ 5.ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಮಗಾರರತವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರಿಂದ 2050-00 ರೂ. ಗಳ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಜಾನೆ ಸಾ;ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ) ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ. 28-9-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಲದ ಕೆಳಗಿನ ಬದುವಿನ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಗುಡು ತಂದೆ ಅಜ್ಜು @ ಅಜೀಜ ಇತನು ತಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದನು ಆಗ ನಾನು ಕರೆದು ಗುಡು ಇತನಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಿ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಅಂದುದಕ್ಕೆ ಸದರ ಗುಡು ಇತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ತಕರಾರು ಆಗಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಹೊಲೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಮಾಡುತಿಯಾ ಎಂದು ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು 1.ಗುಡು ತಂದೆ ಅಜ್ಜು @ ಅಜೀಜ ಕಡಗಂಚಿ , 2.ಮಹಿಬೂಬ ತಂದೆ ಅಜ್ಜು @ ಅಜೀಜ ಕಡಗಂಚಿ ,3.ರಫೀಕ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಡಬರಾಬಾದ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರಣಾಂತಿ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ವಾಡಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಗೌಸ ತಂದೆ ಹಾಜಿ ಕರೀಮ ಸಾ: ಬಿರ್ಲಾ ಏರಿಯಾ ವಾಡಿ ಇವರು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಮೊದಲು 1.ಶಬ್ಬಿರ ತಂದೆ ನಾಸೀರ ಖಾನ 2.ಶಮಶೀರ ತಂದೆ ನಾಸೀರ ಖಾನ 3.ಬಾಬಾ ಪಟೇಲ ಸಾ: ಎಲ್ಲರು ವಾಡಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟನಲ್ಲಿ ಕೇಸ ನಡೆದಿದ್ದು ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 28-09-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿ:ನಾ ಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.