Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 27, 2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-04-2009

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: fÃ¥À mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ rQÌ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ:
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. KPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2009 gÀAzÀÄ 03.30 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ ¯Á®¨ÁUï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ £ÀA. JA.JZï. 24/¹5853 £ÉßÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ @ gÁdÄ ºÁUÀÆ PÀĪÀiÁj ªÀÄÈvÀ C²éä gÀªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ zÁnzÀ §½PÀ ¯Á®¨ÁUï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.39/6308 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆPÉÌ §® ¨sÁUÀzÀ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ MªÀÄä¯Éà §®¨sÁUÀPÉÌ wgÀÄV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ¯Áj §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ mÁmÁ ¸ÉÆêÉÆ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ gÁeÉñÀ¤UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C²éä EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV vÀ¯É¬ÄAzÀ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆÃgÀ§A¢zÀÄÝ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: ¥ÁzÀZÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® rQÌ.
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-¢£ÁAPÀ 24/04/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À gÉrØ vÀAzÉ ©üªÀÄgÉrØ gÀªÀgÀ CtÚ gÁdVgÁ¢AzÀ PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¹AzÉÆî PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼À¤vÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ:
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-3736 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §UÀzÀ® ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¹¹ð [J] PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀ£Àß »rvÀzÀ°è EnÖ PÉƼÀîzÉ MªÉÄä¯É CªÀ£ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: ªÀÄƪÀjUÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 279, 337 eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀAzÁªÀ¤ UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ zsÀ£ÀªÁqÉ ¸Á: Q¯Áè vÁ: zsÁgÀÆgÀÄ f¯Áè ©ÃqÀ [JªÀiï.J¸ï.] gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è NjAiÀÄAl® PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄqÀÄwÛzÀÝ gÀÆ¥Á°, ¸ÉÆêÀiÁ¨Á¬Ä, J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÀÝ NjAiÀÄAl® E£ÉÆìÃgÉãÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸À¨sÉUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPÀì fÃ¥ï £ÀA. JªÀÄ.JZï-44/r 166 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃgÀlUÀ CAzÁdÄ ªÀÄzÁåºÀß 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï E£ÀÄß 1ªÀgÉ ¥sÀ¯ÁðAUÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ZÁAzÀÄj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ fÃ¥À £ÀA. JªÀiï.JZï-44/r 166 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ J1 ¸ÀĤî vÀAzÉ §½gÁªÀÄ PÁ¼É FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß Dw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÁQzÀ gÉÆÃr£À PɼÀUÉ 8 ¦üÃl PɼÀUÉ EzÀÝ vÀVΣÀ°è MªÉÄä PÀAmÉÆæïï vÀ¦à vÀVΣÀ°è ºÁQ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É DUÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üÃAiÀiÁåð¢UÉ fÃ¥À£À ¹Ãn£À PÀ©âtzÀ ¨sÁUÀ PɼÀ vÀÄnUÉ §rzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀ gÀÆ¥Á° UÀAqÀ §AqÀÄ ªÀiÁ£É gÀªÀgÀ §®UÉÊAiÀÄ°èzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁæªÀt vÀAzÉ §AqÀÄ 4ªÀµÀð FPÉAiÀÄ §®UÀtÂÚUÉ ¥ÉmÁÖV G©âzÀ UÁAiÀiÁ DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjD¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ: DmÉÆ ZÁ®PÀ£À ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¥ÁzÁZÁjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 279, 337 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/09 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ®PÀëöät SÁ±ÉA¥ÀÆgÉ ¸Á; ¨ÉÆÃVð gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÁAzÀ ¥Ánî ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ »AzÀÄ UÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸ÁÌ®f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è dUÀ¼À:
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-26/4/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄgÁoÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-25/4/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÉêÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ vÀªÀÄä¤gÀÄvÁÛ£É. ªÀiÁ«£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd GqÀ¨Á¼É gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÁæªÀÄzÀ d£ÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä ¸ÀĪÀÄä£É CªÀgÀ£ÀÄß KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀÄªÉ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÀÆ PÀÆqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©¸ÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwÛAiÀÄ PÁ°UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ£ÁªÀÄw DgÉÆÃ¥À :
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2009 PÀ®A: 143, 147, 448, 323, 354, 504, 436 eÉÆvÉ149 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà ºÁ±À¥À£ÉÆÃgÀ ¸Á/ PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÁgÁzÀ ¤gÀAd¥Áà ±ÉÃlPÀgï ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤gÀAd¥Àà£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĹ¯Á¨Á¬ÄUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ``gÀAqÉgÉ ¨ÉÆøÉØgÉ ¤ÃªÀÇ HgÀ°è ¨sÁ£ÀªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀAd¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ UÀÄA¥ÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨Á£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀgÀ eÉÆvÉ EzÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ £É®PÉÌ PÉÃqÀ«zÀjAzÀ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÉÄʯÁgÀ PÀÄAqÀzÀ°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ:
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 26/04/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀgÀÄ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, G: CmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á/ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. d£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢°Ã¥ÀÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á/ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É zÉêÀgÁzÀ ªÉÄʯÁgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÁߣÀ PÀÄAqÀzÀ°è §AzÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ E§âgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁjzÀÝjAzÀ PÀÄAqÀzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸À¨sÀå ªÀvÀð£É E§âgÀÄ ªÀÄ»¼É ¸ÉÃj ªÀÄƪÀgÀ §AzsÀ£À:
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 75/2009 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 27/04/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¥sÁfïï CºÀäzï ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀAPÀgÀAiÀÄå vÀAzÉ: UÀÄgÀħ¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 2] EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ ¤gÀAd¥Áà ±ÉÃlPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 3] ¸ÀIJïÁ vÀAzÉ ¤gÀAd¥Àà ±ÉÃlPÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á; PËqÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉà ©lÖ°è HgÀ°è UÀ®¨sÉ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported CrimesC£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzÀå zÁ½, .gÀÆ.3,344/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀ±À:

¢£ÁAPÀ:25.04.09gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL. ²æà ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼ÉgÀÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr C.Q.gÀÆ.3,344/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 180 JA J¯ï£À 68 Mjd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 180 JA J¯ï£À 20 ªÀiÁåfPï «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.102/09 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀævÉåÃPÀ 4 PÀqÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, M§â£À ¸ÁªÀÅ 5 ªÀÄA¢UÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 25.04.2009gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ CAfÃgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÁÚgÉrØ, 25 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆvÀÛPÉÆÃl FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J¦ 28/©J¥sï 4706 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ CAfÃgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÁÚgÉrØ, 21 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆvÀÛPÉÆÃl f¯Éè ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ (J.¦)£À£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV C¸ÀàvÉæAiÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÉ CAfÃgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÁÚgÉrØ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æà UÀÄgÀĸÁé«ÄgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.104/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.04.2009gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0400 jAzÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄqÀzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60-75ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝÀÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀgÁjAiÀiÁV §UÉÎ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.70/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.04.2009gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÆgÀÄ-zÉëPÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ¸ÁA§AiÄå£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 36/J¸ï 5594 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ aP̪ÀÄä GªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÀ¥Àà 70 ªÀµÀð EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà gÁeÁ£ÁAiÀÄPÀgÀÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.113/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.04.2009gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ©.n. ®°vÁ £ÁAiÀÄPï PÉÊUÁjPÁ PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è C¥ÀjavÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ §¢AiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¹zÀÄÝgÀªjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÄÝ £ÀAvÀgÀ JzÀÄj¤AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ E¸Áä¬Ä¯ïUÉ ¸ºÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVÝ C¥WÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥ï ¸À»vÀ CgÉÆæ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄĪÀw PÁuÉ:
¢éwÃAiÀÄ ¦AiÀÄĹ ¥ÀjÃPÉÀë §gÉ¢gÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ 18 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ JvÀÛgÀ 5’2”, PÉA¥ÀÄ §tÚ«zÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ »A¢ EAVèõï GzÀÄð ªÀÄvÀÄÛ vÉ®UÀÄ ¨sÁµÀÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ ZÀÆrzÁgÀ ¥ÉÊeÁªÀÄ zsÀj¹gÀĪÀ FPÉAiÀÄÄ ªÉĺÀ§Æ§ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:23.04.2009gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀƪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ²æà JA.r. eÁ«ÃzïgÀªÀgÀÄ ¢:25.4.09gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£ÀÉß è £ÀA.85/09 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 26-04-09 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JAPÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ ¨Á®£ÀUËqÀ FvÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀA/ AiÀÄAPÀtÚ ¨ÁåUÀªÁl ªÀAiÀiÁ 24 eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. dAUÀgÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ¨Á®£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®£ÀUËqÀ£À UɼÉAiÀÄ ±ÀgÀtUËqÀ ªÀÄƪÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 25 eÉ. 5433 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆüÀV GtÚ®Ä UÀÄqÀÄjUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀA¥Á PÁA¥ÉèPÀì ºÀvÀÛgÀ UÁr ¤°è¹ ªÉÄÃWÀ£Á ¨ÁgÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¨ÁgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtUËqÀ E§âgÀÄ §ArAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄãÀÄ w£Àß®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨Á®£ÀUËqÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥ÀA¥Á PÁA¥ÉèPÀë PɼÀUÉ vÉVΣÀ°è ©zÀÄÝ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üÃPï vÀAzÉ ªÀ°¸Á¨ï 35 ªÀµÀð ¸Á// ¸ÀAdAiÀiï PÁ¯ÉÆä ¨sÀzÁæªÀw ²ªÀªÉÆUÀÎ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæ ²ªÀgÁd UËqÀÄæ LµÀgÀ PÁåAlgï £ÀA.PÉ.J.14/J-4645 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// ¨sÀzÁæªÀw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÁæªÀw¬ÄAzÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ C«Ä£ÀUÀqÀ PÀÄj¸ÀAvÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛ G¥À஢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Q¯ÉÆëÄlgï PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸À°AUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2009 PÀ®A 143, 447, 379, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ PÉÆlæAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, ªÀÄgÀPÀÄA© ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 17/© EzÀgÀ «¹ÛÃtð 02:00 JPÀgÉ £Á£Éà ¸ÁUÀĪÀ½zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ R¨ÁÓzÁgÀ¤gÀÄvÉÛãÉ. ¢:- 14-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ZÀ£Àß«gÀ¥Àà vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà, CAUÀr, (2) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà CAUÀr (3) µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà CAUÀr, (4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà CAUÀr (5) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà CAUÀr, (6) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà CAUÀr J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀƼÉÃPÀ¯ï (7) £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÁÛ¼À £ÁgÁAiÀÄt¥Àà (8) ¸ÀvÀå vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀÄÄvÁÛ¼À E§âgÀÆ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65 jAzÀ 70 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj £À£Àß d«Ää£À°è £Á£ÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj D¹ÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀiÁ£Àå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀAZÁj ¦ÃoÀ zsÁgÀªÁqÀgÀªÀgÀ°è jmï ¥ÉnµÀ£ïgÀ£ÀéAiÀÄ £À£Àß ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.16/09 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà £ÉÃPÁgÀ eÁ// £ÉÃPÁgÀ G.¥Á£À±Á¥ï ¸Á// »mÁß¼À PÁæ¸ï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ PÁAZÀ£Á ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á//»mÁß¼À EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £É® Mj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁjà ªÀÄ¼É UÀÄqÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹r®Ä §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw PÁAZÀ£Á FPÉUÉ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄævÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.