Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 22, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:22.03.2013 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 00.05 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಂಚಶೀಲ ನಗರದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಟಾಕ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರನ್ನು ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಮುರಳಿ ಎಮ್. ಎಸ್. ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮುಂಬಯಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಓಪನ್  ಬಂದಿದೆ ಕ್ಲೋಜ್ ನಂಬರಕ್ಕೆ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಟ್ಟುವ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 1) ಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಯ್ಯ ಗುತ್ತೆದಾರ 2) ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಹಿಬಾರೆ 3) ಅನೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ  ನಗದು ಹಣ 60,200/-, ಮೊಬೈಲ್ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:60/2013 ಕಲಂ, 78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀvÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.21-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁåAPÀgï ¯Áj.£ÀA.PÉJ-28-J-9001 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà vÁjªÁ¼À ZɮĪÁ¢ mÁåAPÀgï ¯Áj.£ÀA.PÉJ-28-J-9001gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.vÁjªÁ¼À vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £ÀfÃgÀ¸Á§gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ PÀqÉUÉ £Àqɹ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà ¥À°ÖUÉƽ¹zÀÝjAzÀ mÁåAPÀgÀ£À°èzÀÝ ¦ügÁå¢ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà vÁjªÁ¼À ªÀAiÀÄ.30 ªÀµÀð, ZɮĪÁ¢ mÁåAPÀgï ¯Áj.£ÀA.PÉJ-28-J-9001gÀ QèãÀgï ¸Á.vÁjªÁ¼À vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2013 PÀ®A:279,337 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:21-03-2013 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀÀ SÁzÀgÀ¨sÁµÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ UÀÆqÀì PÁåjÃeï UÁr £ÀA:J¦-26, n©-6400£ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ü J¸ï.PÉ.ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§, 23ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ UÀÆqÀì PÁåjÃeï QèãÀgï , ¸Á:£É®ÆègÀÄ, DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ FvÀÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ«vÁ¼ÀzÀ PÉ.E.©.D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÁrAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà UÀÆqÀì UÁr dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è.wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ SÁzÀgÀ¨sÁµÁ EªÀgÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 21-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ PÀ«vÁ¼ÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:32/2013 PÀ®A: 279,304 (J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ; 21.03.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï UÀ¤ vÀAzÉ ZÀAzÁ ºÀĸÉãÀ, 40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÀd EªÀgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉåQÛ ªÀAiÀiÁ 45-50 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®ªÀÄUÀή¢AzÀ JqÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÉåQÛUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ lPÀÌgï PÉÆlÖ mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ, mÁåAPÀgï £ÀA: PÉ.J-32/©-4507 ¸Á: ªÀiÁUÁAªÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2013 PÀ®A: 279, 338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 19-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-20 UÀAmÉUÉ »gÉèÉÃgÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀÀ zÁåªÀÄtÚ PÀÄgÀħgï gÀªÀgÀ d«ÄÃ£ï ¸ÀªÀð £ÀA 48 gÀ°ègÀĪÀ CªÀgÀ SÁ¸ÀV ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï£ÀÄß ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä «zÀÄåvï PÀA¨sÀ¢AzÀ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀ£ÀÄß PÀ°à¹zÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500 ¦ümï£ÀµÀÄÖ C.Q 2500/. gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀ£ÀÄß PÀmï ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æÃ. CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà ¦.r.N UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀ®äAV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2013 PÀ®A 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 20-03
-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 15-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄjUɪÀÄ䢨Éâ vÁAqÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀÝ ªÁ¹¸ÀĪÀ eÉÆÃ¥Àr ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ, DºÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÀeÉÓ ºÁUÀÄ ©Ã½ eÉÆüÀ ¸À¥ÉàAiÀÄ §tªÉ ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ 42,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.03.2013 gÀAzÀÄ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ; ªÁZÀ¥Àà, 40ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄjUɪÀÄ䢧â vÁAqÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå : ..08/2013 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 16-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 120-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄgɪÀÄä UÀAqÀ: vÀªÀÄätÚ, 22ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄAdįÉÆÃgÀzÉÆrØ. EªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ C.Q.15,000/- gÀÆ.ºÁUÀÄ §mÉÖ§gÉ C.Q.10,000/- gÀÆ.ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 5,000/- MlÄÖ 30,000/- ¸Á«gÀ gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå : 07/2013 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

fÃAiÀiÁ-G¯ï-ºÀPï ¸ËzÀUÁgÀ vÀAzÉ jAiÀiÁeï ¸ËzÀUÁgÀ, 30 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA, ZÀ¥Àà° ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.1-9-17 DeÁzÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÁPÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸ËzÀUÁgÀ 17 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ UÀAUÁ¤ªÁ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ d»Ãgï ±ÀªÀiÁ ¯ÉÃr¸ï mÉîgï FvÀ£À vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ°¸ÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ d»Ãgï £À ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄÝ »ÃUÉ 5 wAUÀ¼ÀUÀ¼À »AzÉ d»ÃgÀ£ÀÄ ªÀÄĩãÁ¼À£ÀÄßJ°èUÉÆà PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛV DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 19.03.2013 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ NzÀÄwÛzÀÝ DqÀªÀiï ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥Á®PÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎüÀî®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄĩãÁ FPÉAiÀÄÄ M§â¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ vÁªÀÅ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ 11 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ CPÉAiÀÄÄ EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ J¯Áè PÀqÉ «ZÁj¸À®Ä ºÁUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¹UÀ°¯Áè CzÀÝjAzÀ mÉîgï d»Ãgï FvÀ£ÀÄ vÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÁPÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄĩãÁ FPÉAiÀi£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2013 PÀ®A: 366 (J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

zÉÆqÀØzÁåªÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ²ÃªÀÄ¥Àà, ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: vÀqÀPÀ¯ï FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ¯É®è ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ ªÁ¹AiÀiÁUÀzÉà EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 21-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ £ÀĪÁPÁæ£ï JA§ Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼À D¸ÀàvÉæUÉ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£À« ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 21-03-2013 gÀAzÀÄ 16-50 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØzÁåªÀ¥Àà, ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: vÀqÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-03-2013 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 03/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

²æà ªÀÄw ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà 28 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀÄ ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À, ¸Á;-DAiÀÄ£ÀÆgÀ FPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 10 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ½UÉ E£ÀÆß ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ DUÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀ°¯Áèè £Á£ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÉãÀÄ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-21/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎÉ 9 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æà ªÀÄw zÉÆqÀغÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ªÀÄÆPÀ AiÀÄ®è¥Àà 32 ªÀµÀð,eÁ:-ªÀqÀØgÀÄ,¸Á;-ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀ FPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAw E§âgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è VqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ vÀ£Àß vÀAVUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ JuÉÚ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2013 PÀÀ®A.174.¹.Dgï.¦.¹¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

                     
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2013 gÀAzÀÄ 91 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-03-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-03-2013
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2013 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/03/2013 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¤ªÀiÁð¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ±À¥Áà AiÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ:AiÀiÁzÀªÀ UÉƯÁè G:ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆî PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄÄqÀ© ªÁr EªÀgÀÄ oÁuÉ §AzÀÄ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/03/2013 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢ü d£ÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀwæ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è §AzÀÄ “K gÀAr, ¨sÉÆøÀr” CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ ºÉÆîzÀ°è K£ÀÄ? PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý F ºÉÆî £ÀªÀÄäzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ PÁ²£ÁxÀ PÀwæ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ «±Àé£ÁxÀ PÀwæ EvÀ£ÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ C®è°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ±À§Ý PÉý zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É NqÁqÀĪÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©Ãr¹gÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆÃqÉzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £À£ÀUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆr CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 21/03/2013 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɬÄAzÀ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§â¼ÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ:55-58 ªÀµÀðzÀªÀ½zÀÄÝ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É §mÉÖ E®èzÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀÄZÀÑgÀAvÉ EzÀÄÝ ºÉÆmÉÖUÉ C£Àß ¤ÃgÀÄ E®èzÉ  ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ zÉêÀf gÁoÉÆÃqÀ, 40 ªÀµÀð, ®ªÀiÁätÂ, MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á/ ¤Ã®A£À½î vÁAqÁ vÁ/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 04/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ : 21/03/2013 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀÛç¬ÄAzÀ  ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÉvÉæUÉ  ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀÄÈvÀ£À ºÀwÛgÀ ºÁdjzÀÝÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ £ÉÃvÁdÄ eÁ£Á¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ 35 eÁ; ªÀÄgÁoÀ G; ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 8/3/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8:30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀgÉAl ¸ÉUÀr §AzÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁjzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ £ÉÃvÁf EªÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©¹ ¤ÃgÀÄ ©zÀÄÝ,  JzÉ ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÁzÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÁ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ; 21/3/2013 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè CAvÁ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.CzsÁgÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 21/03/2013 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æ zsÀªÉÄÃAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆwð ºÀ®§UÉð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÀ ¥sÁå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï J¥sÀ.Cgï.£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÁ¬Ä ¸ÀIJî¨Á¬Ä ªÀ.60 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå®Qëöä vÀAzÉ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ªÀ.2 ªÀgÉ ªÀµÀð, 3 d£À PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀĮĸÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ¨sÁUÀå®Qëöä EªÀ½UÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAxÀgÀ¨sÁgÀw vÁAqÀ PÁæ¸À ºÀwÛÃgÀ ºÀĮĸÀÆgÀÄ PÀqÉ  JzÀÄj¤AzÀ CmÉÆà mÁæ° £ÀA§gÀ PÉ.J.56/0707 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆÃmÁæ° CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ MªÉÄäÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr CmÉÆà mÁæ° C¯Éèà ©lÄÖ ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®PÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÀwÛ ¨sÁgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JqÀPÉÊ CAUÉÊUÉ §®PÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÀgÀAvÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀIJî¨Á¬Ä EªÀ½UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ vÀ¯É¬ÄAzÀ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¨sÁUÀå®Qëöä EªÀ½UÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É CzÀ £ÀAvÀgÀ 108 CA§Ä¯É£Àì£À° aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæ ºÀĮĸÀÆgÀÄ£À°è ¸ÉÃjPÉ CVzÀÄÝ rPÉÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃzÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ²ªÁf ¸Á:PÁzÀ¯Á¨ÁzÀ ªÁr CAvÀ UÉÆvÁÛwgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2013 PÀ®A 109, 419 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-03-2013 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄ vÀAzÉ PÁªÀiÁf ªÁUÀªÀiÁgÉ ¥ÁæA±ÀĪÀiÁ®gÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦.AiÀÄÄ.¹ ¢éwAiÀÄ «zsÁåyðAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë EzÀÄÝ «µÀÄÚ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ gÀrØ £ÉÆÃzÀt ¸ÀA 865319 gÀªÀgÀ §zÀ¯ÁV ¨ÉÃgÉ «zsÁåyð ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjÃPÉë ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæzÀ°è ¨sÁªÀ avÀæPÉÌ UÀÄgÀÄvÁUÀzÀAvÉ C½¹zÀÄ PÉÆÃoÀr ¸ÀASÉå 16 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄî «ZÁgÀPÀgÁzÀ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀgÀ EªÀgÀÄ °ÃTvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ. PÀÄqÀ¯Éà PÉÆÃoÀrUÉ ºÉÆÃV «zsÁåyðAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ¥Éưøï vÁ¨ÉUÉ PÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ°è «zsÁåyð Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171(E) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/03/2013 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ²æà ¨sÀgÀvÀ £ÁUÀÆgÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 21/03/2013 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÀæzÀQëuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 0900 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ w£ÀzÀÄPÁ£À ºÀwÛgÀ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî JA§ÄªÀªÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨ÉÆÃgÀªÉïï Jeɤì gÀªÀgÀ  «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄuÁªÀuÉ WÉÆõÀuÉ AiÀiÁVzÀÝgÀÄ PÀÆqÁ ¨sÀÆ «eÁÕ¤UÀ¼À ºÁUÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀzÉ jÃwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå J¦-29-Jn-9068 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉƼÀªÉ ¨Á« PÉÆgÉzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄuÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁAiÀÄ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ ¸À°è¹ 1900 UÀAmÉUÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2013 PÀ®A 279, 336 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-3-2013 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1900 UÀAmÉUÉ PÀÄAmɹ¹ð-ªÀÄgÀÆgÀÄ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄAmɹ¹ð UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ. ªÀÄgÀÆgÀÄ PÀqÉ¢AzÀ DgÉÆæ¸À«ÄÃgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄÃAiÀiÁå «ÄgÀPÀ¯É ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄĹè0 G; PÀÆæ¸ÀgÀ £ÀA J¦ 22 « 1435 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; JtPÀÆgÀ FvÀ£Àß PÀÆæ¸ÀgÀ £ÀA J¦ 22 « 1435 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É 6-7 d£ÀgÀ£ÀÄß PÉÆÃr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁr mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹ÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ EzÉ CAvÁ w½zÀÆ PÀÆqÁ ªÁºÀ£ÀzÀ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2013 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 21-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉÃO vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á: ±É¯Áå¼À vÁ: GzÀVÃgÀ (ªÀĺÁgÁµÀÖç) DmÉÆà £ÀA. JA.ºÉZï-20 Jn-2016 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß UÀÆqÀì DmÉÆà £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á; ¸ÀAUÀ£Á¼À EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄ¢AzÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ DmÉÆà ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É ©æeï PÀlÖqÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À JqÀ ªÀÄUÀ¯ÁèV ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ® ¦AræUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DV J®§Ä ªÀÄÄ¢zÀAvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ  ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರ ದೇಸಾಯಿ ಸಾಃ ಇಂದ್ರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾಂಕ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಡತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲು ಇಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವುದರ ಸಂಬಂಧ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.15 ಪಿ.ಎಮಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 8,00,000/- ಹಣವನ್ನು ಖಾತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-32-ಕ್ಯೂ-7338 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೋದಾಮಿನ ಹೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಗೋದಾಮಿನ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಜನರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುನಿಮರಾದ ಸುಭಾಷ ಕುಂಬಾರ ಮತ್ತು ಡಾ.ನಿಸಾರ ಪಟೇಲ ಮತ್ತು ಹಮಾಲರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಂಜನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಡತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಗಾಡಿಯ ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 8,00,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 66/2013 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ದತ್ತು ತಂದೆ ಬಾಬು ಜಾಧವ ಸಾ||ಗೊಬ್ಬುರವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:20-03-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಅಪರಿಚಿತ 60 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ಅಪರಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ದತ್ತು ಜಾಧವ ಅನ್ನುವವರು   ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 26/2013 ಕಲಂ 279.304 [ಎ] ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವ್ಹಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.