Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 18, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà PÀÄj ªÀAiÀiÁ-27 eÁw-PÀÄgÀ§gÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ    FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ಗಾಯಳು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ- ಕೆ.-36/ಇವಿ-1146 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ¢: 17-07-2014 gÀAzÀÄ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.00 ಗಂಟೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಸಸಿ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೊಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುನುಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಮಯ ಮತ್ತು   ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ   ಆಟೋ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋ ನಂ- ಕೆ.-36/8850 ನೇದ್ದನ್ನು  ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ರಮೇಶನಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಅದೇ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾ  ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 216/14 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಡುಮಾಳೆ, ವಯ: 34 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಮರಾಠ : ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್, ಸಾ: ಬಡಿಬೇಸ್ ಸಿಂಧನೂರು FPÉಯು 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಡುಮಾಳೆ ಸಾ: ಬಡಿಬೇಸ್ ಸಿಂಧನೂರು . FvÀನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ ದಿನಾಂಕ:16-07-2014 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಬಡಿಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಕುಡಿದು ಬಂದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎಲೇ ಸೂಳೆ ಮಿಂಡಗಾರನ ಮಾಡಾಕ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.160/2014, ಕಲಂ. 498(), 504, 323, 506 ಐಪಿಸಿ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-07-2014

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-07-2014

UÁA¢üUÀAd  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2014, PÀ®A 324, 307, 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÁ£Áf £ÀAzÀUÁAªÀPÀgï ¸Á: §¼ÀvÀ(PÉ), ¸ÀzÀå: ¹JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°èzÀÝ 1 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CzÀPÉÌ «gÉÆÃzsÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀzÀAvÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÉ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 17-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MtV¸À®Ä ºÁQzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÁ£Áf vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ £ÀAzÀUÁAªÀPÀgï ¸Á: §¼ÀvÀ(PÉ), ¸ÀzÀå: ¹JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀªÀiÁäPÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ “K ¸Àƽ” ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ® ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀzÀAvÉ PÉÆnð£À°è AiÀiÁPÉ PÉøÀÄ ªÀiÁr¢Ý, ¤£ÀUÉ EAzÀÄ fªÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄ PÀªÀiÁäPÀwÛ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ 3 PÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ, JqÀ ºÉÆmÉÖUÉ JgÀqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-07-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 16-07-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà D¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«AzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ CgÀ½ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©), ¸ÀzÀå:  ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 2 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ ¨É¼ÉzÀ MAzÀÄ ²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀ §ÄqÀ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀvÀÛj¹ §ÄqÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 5-6 ¦üÃmï ªÀÄgÀzÀ vÀÄPÀrAiÀÄ£ÀÄß PÀvÀÛj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛg,É ¸ÀzÀj ²æÃUÀAzsÀzÀ vÀÄPÀrAiÀÄÄ C.Q 42,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2014, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ±À¨sÀÄgÁªÀ ¸ÁUÀgÀ ¸Á: ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UɼÀw PÀ¸ÀÆÛj UÀAqÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¸Á: ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÉÃnAiÀiÁV E§âgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UɼÀw PÀ¸ÀÆÛjAiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ PÉ®¸À EzÉ, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀÀ CªÀ¼ÀÄ £ÀqɬÄj ºÉÆÃUÉÆuÁ CAvÀ ºÉýzÀÄÝ, E§âgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ CAzÁdÄ 2040 UÀAmÉUÉ »A¢¤AzÀ E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ MAzÀÄ ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ°èAiÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è §® PÉʺÁQ PÉÆgÀ½°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ UÀAl£À ¸ÀgÀ zÉÆÃaPÉƼÀÄîªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀ£À PÉʬÄUÉ PÀaÑzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ¢UÉ £ÉÆÃQPÉÆlÄÖ PÉÆgÀ¼À°zÀÝ §AUÁgÀzÀ UÀAl£À ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj §AUÁgÀ UÀAl£À ¸ÀgÀ 40 UÁæA. vÀÆPÀªÀżÀîzÀÄ C.Q. 1,12000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §AzÀ ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ §tÚ PÀvÀÛ®Ä EgÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀÄwð¸À®Ä DVgÀĪÀ¢¯Áè, ¸ÀzÀj E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ CAzÁdÄ 20-25 ªÀAiÀĸÀÄì EzÀÄÝ, ªÉÄÊAiÀÄ°è ¦APÀ §tÚzÀ ºÁ¥sï ±Àlð zsÀj¹zÀªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 17-07-2014 ರಂದು ಬಾವಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ  ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಕಳ್ಳ ಭಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ gÁdPÀĪÀiÁgÀ J.J¸À.L.. ºÉÆPÀæuÁ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÀªÀjUÉ ಬಾwä §AzÀ ಮೇರೆಗೆ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ಪಂಚgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಬಾವಲಗಾಂವ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳ ಭಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ @ ಅನುಸುಯಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜಾರಾಮ ರಾಠೋಡ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಮಾಣಿ, ಸಾ: ಬಾವಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ EPÉAiÀÄ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ 12 ಲೀಟರ ಕಳ್ಳ ಭಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ ಅ.ಕಿ 600/- ರೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆಂದು ತನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಸರಾಯಿಯನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗು ಸದರಿ DgÉÆævÀ½UÉ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-07-2014 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ UÀAdzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀ°G¯Áè ºÀĸÉä UÀĪÀÄädzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀégÁd ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: gÁªÀĪÀÄA¢gÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6,470/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÀÖl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/2014, PÀ®A 363 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ qÉʪÉÄAqÀ ¦.AiÀÄÄ.¹ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ°è «eÁÕ£À «¨sÁUÀzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-07-2014 gÀAzÀÄ qÉʪÀÄAqÀ ¦.AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃf£À §¸À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ qÉʪÉÄAqÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV zÉÊ£ÀA¢£ÀAvÉ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£ÀzÀ°è 4 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèPÉÌ  vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ UÀ°èAiÀÄ°è CµÉÆÖAzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ E°è JPÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ®è C£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¤zÉæ §AzÀ vÀgÀºÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ¤°è¹ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ ªÉƨÉÊ®£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ CqÀVPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ wæÃ¥ÀÄgÁAvÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ UËvÀªÀÄ ºÀ¼Éî gÀªÀjUÉ ªÉƨÉÊ® PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ UËvÀªÀÄ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ wæ¥ÀÄgÀAvÁzÀ°ègÀĪÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¨sÁ°ÌUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢EAiÀĪÀgÀ ªÀiÁªÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁåUÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀÄvÀÄÛNtÂAiÀÄ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀAUÉÆîÃVPÀgÀ «£ÉÆÃzÀ ªÉÆÃgÉ gÀªÀgÀÄ PÀÆæ¸ÀgÀ fæ£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ «µÀAiÀÄ PÉýzÁUÀ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ fæ£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÃgÀªÁV qÉʪÀÄAqÀ PÁ¯ÉÃfUÉ §AzÀÄ ²æà C²éä CqÀ¼Àw¢üPÁj gÀªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                                               


Koppal District CrimesPÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2014 PÀ®A 78 (111) KP ACT
¢£ÁAPÀ : 17-07-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ AiÀÄgÀqÉÆÃt qÀVÎPÁåA¥ï UÁæªÀÄ DAd£ÉAiÀÄå UÀÄrºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è è DgÉÆævÀgÁzÀÀ «ÃgÀÄ¥ÁQë vÀA¢ ¤AUÀ¥Àà §ÄPÀ£ÀnÖ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á. qÀVÎPÁåA¥ï AiÀÄgÀqÉÆÃt vÁ: UÀAUÁªÀw f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ PÁgÀlVgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆrVzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ  ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ- 580=00 UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹PÀÌ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2014 PÀ®A: 379 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 17-07-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ PÉ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ªÁ°äÃQ Nt Cj¹PÉÃgÉ ¥ÉÆøïÖ vÁ: ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î f: zÁªÀtUÉgÉ, ºÁ:ªÀ: qÁgÀªÉÄÃAnæ ªÀ¸Àw UÀȺÀ£ÀA: 09 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ FUÉÎ ¸À£ï 2008 £Éà ¸Á°£À°è zÁªÀtUÉgÉ µÉÆà gÀƪÀiï£À°è »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, F ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß £À£Àß ºÉ¸Àj£À°è £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹zÀÄÝ, £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå KA 17/ Y 5461  CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 06-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤vÀåzÀ D¦üøï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃj PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ f¯Áè DqÀ½vÀ PÀbÉÃj ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹ £À£Àß PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ vÀÀªÀÄä D¦üøïUÉ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀÝ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÁt°¯Áè, PÀÆqÀ¯Éà vÁ£ÀÄ f¯Áè DqÀ½vÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ¸ÀÄvÁÛªÀÄÄvÁÛ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï, ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ UÉÆÃvÁÛVzÉÝ£ÉAzÀgÉ   1] ¦.PÉ. ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀÄÆwð vÀAzÉ Dgï.¦ PÀȵÀÚªÀÄÆwð  ºÁ:ªÀ: ¸ÀÄtÚzÀ ¨sÀnÖ KjAiÀiÁ, VqÀØAiÀÄAPÀ¥Àà£À ªÀÄ£É, PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw f: PÉÆ¥Àà¼À 2] PÀÄ®PÀtÂð PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁA PÀÄ®PÀtÂð ºÁ:ªÀ: ¸ÀÄtÚzÀ ¨sÀnÖ KjAiÀiÁ, VqÀØAiÀÄAPÀ¥Àà£À ªÀÄ£É, PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw f: PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ dUÀ¼ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ£Àß »r¢gÀĪÀÅzÀÄ UÉÆÃvÁÛV, £ÀAvÀgÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼ÀÆgÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃr vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:152/2014 PÀ®A: 498[J],504,324,506 L¦¹.
ಇಂದು ದಿ: 17-07-14 ರಂದು 4-30 ಪಿ,ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಎಫ್.ಡಿ. ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗಂಡನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2008 ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೇ ತಾನೇ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಟಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದನು. ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಸಹಪಾಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯಪಡುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲ್ಲಿ ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ದಿ: 17-07-14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-15 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಫೀ ಕಟ್ಟಲು ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಟಿವಿ ಶೋಕೇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ತನ್ನ ಗಂಡನು ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ನೀನು ಬಾಯಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಿಯಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ತನ್ನ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕುರಿ ಎಪಿಸಿ-158 ಡಿ..ಆರ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.
UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 160/14 PÀ®A  87 PÉ.¦. DåPïÖ
ದಿನಾಂಕ: 17-07-2014 ರಂದು 19-30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಈ. ಕಾಳಿಕೃಷ್ಣ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 10 ಜನರ ಮೇಲೆ  ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಒಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 17-07-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಗೌಸಿಯಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ್-ಬಾಹರ್ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀ ಈ.ಕಾಳಿಕೃಷ್ಣ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್  ರವರು ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ ರೂ. 2,845-00 ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ 5-30 ಪಿ.ಎಂ. ದಿಂದ 6-30 ಪಿ.ಎಂ. ವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ನೀಡಿದ ವರದಿ ಮೇಲಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 160/14 ಕಲಂ. 87 .ಪೊ.ಕಾಯ್ದೆ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.