Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 30, 2010

Bidar District Daily Crime Update 30/01/2010

¢£ÀA ¥Àwæ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30/01/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 395, 397 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/01/2010 gÀAzÀÄ 1950 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUɬÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 6 d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄPÀÆìzÀ° vÀAzÉ ªÀÄAdÆgÀ° E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á// zsÀ£ÀÆgÁ [JZï] vÁ// ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæUÉ PÀl®j CAUÀr , fë®gïì CAUÀrUÀ¼ÀÄ , ªÀÄPÀ̼À DlzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À CAUÀrUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ VÃ¥sïÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À CAUÀr ºÁQPÉÆArgÀĪÀ d£ÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 28/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAAiÀÄPÁ® 18:30 UÀAmÉUÉ 1]. ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ dAfÃgÀ 2].¸ÀaãÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀiÁqÀUÀƼÀ 3].C£ÀÄd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¥ÉÆÃªÉ 4].ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ gÁeÉñÀégÀ ¸Á// J®ègÀÄ ¸Á// EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzsÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÉÆÃV ºÀ¥sÁÛ ªÀ¸ÀÄ° ªÀiÁqÀĪÁUÀ CAUÀrUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÀÄ CªÀgÀ eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ CªÀgÀ°è E§âgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 29/01/2010 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉUÉ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÉÆÃzÀ ªÀiÁrzÀ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ .ºÁUÀÄ E£ÀÄß 10-12 d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj CAUÀrUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀ¥sÁÛ PÉÆÃqÀ®Ä PÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÀt ®Æn ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀĪÀgÀÄ 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ E£ÀÄß E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃV EA¢gÁ£ÀUÀgÀ¢AzÀ 10-12 d£ÀgÀ£ÀÄß §rUÉUÀ¼ÀÄ , ¸À°PÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J®ègÀÄ ¸ÉÃj eÁvÉæAiÀÄ°è CAUÀr ºÁQPÉÆArgÀĪÀ 1]. ªÀÄPÀÆìzÀ° vÀAzÉ ªÀÄAdÆgÀ° E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á// zsÀ£ÀÆgÁ [JZÀ] 2]. ¦üÃzÁºÀıɣÀ vÀAzÉ PÀ¦üî CºÉêÀÄzÀ ±ÁºÁ ¸Á// ªÀÄÄA¨Á¬Ä 3].CgÀ§SÁ£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄ¥sÀSÁ£À ¸Á// eÁgÀRAqÀ 4]. ªÀÄwªÀůÁè ºÁ¹ä vÀAzÉ CwªÀůÁè ºÁ¹ä ¸Á// OgÀAUÀ¨ÁzÀ 5]. ªÀÄÄgÁzÀ° vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀÄ°PÀ ¸Á// OgÀAUÁ¨ÁzÀ 6]. ¤gÀAd£À vÀAzÉ §¸ÀAzÉç ªÀiÁ¯ÁÝgÀ ¸Á// ©ºÁgÀ gÀªÀjUÉ §rUÉ, ¸À°PÉ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ MlÄÖ 23,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀl®j ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß C£ÉÃPÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ®Æn ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ dAfÃgÀ .C£ÀÄd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¥ÉÆÃªÉ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-09/f-6568 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÀ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ; 28-10-2010 gÀAzÀÄ 0715 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¦ü¬ÄªÀÄĤ¸Áì EªÀ¼ÀÄ ºÁ®Ä PÁ¬Ä¸À®Ä ¸ÉÆÖ ºÀaÑzÀÄÝ, ºÀªÁ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¸ÉÆÖªÀzÀ JuÉÚ ºÁPÀĪÀ ªÀÄÄZÀѽPÉ MªÉÄä¯É vÉgÉzÀÄ JuÉÚ ºÁj ªÉÄÊ ªÉÄ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqɬÄwÛzÁÝUÀ ¢: 29-01-10 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 0345 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À CtÚ£ÁzÀ JªÀiï.J. RªÀÄgï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A 341, 324, 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/01/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw zÉë¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á// ¨ÁzÁæ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/01/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä ¯ÉçgÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdÄ ZÀªÁít EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ºÉÆ®PÉÌ ¯ÉçgÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠦ü®Ø ªÀiÁå£ï £ÀªÀÄä PÀnAUÀ DqÀgï §A¢zÉ CAvÁ ºÉýzÀjAzÀ £À£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀÄqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CavÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 489 (©) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/01/2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃAzÀæ ±ÁSÁ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¨sÁgÀwAiÀÄ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥sÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 01/12/2009 jAzÀ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÁgÀzÀ°è ¨sÁ°Ì J¸À.©.ºÉZÀ ¨ÁåAQUÉ DgÀ.©.L ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¨ÁåAQ£À°è UÁæºÀPÀjAzÀ §AzÀ ºÀt JtÂPÉ ªÀiÁrzÁUÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è 500=00 gÀÆ £ÀA : 8 CS 579738 £ÉÃzÀÄ SÉÆÃn £ÉÆÃlÄ JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÀ.©.L ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¯ÉPÀÌ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀgÀ¢ ¸À°è¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 20/2010 PÀ®A : 489 (©) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-01-2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ vÀļÀeÁgÁªÀÄ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28-1-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄPÀ̼À Uàtw ¸À®ÄªÁV ¦ügÁå¢ JPÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£É vÉÆÃj¹gÀvÁÛ£É.EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-1-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ vÉÆArºÁ¼ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, FgÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà vÁ½PÉÆÃmÉ 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ MA§vÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ «eÁ¥ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ §¸ÀªÀ£À¨ÁUɪÁr vÁ®ÆQ£À AiÀÄ®ªÁgï UÁæªÀÄzÀ AiÀÄĪÀw §¸ÀªÀÄä¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è ¥ÀwßUÉ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ CªÀ¼À ¨ÁªÀ UÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀ¥Àà£À ¥Àwß ±ÁAvÀªÀé EªÀgÀÄ ¸ÀºÁ ¥ÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.01.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ 23.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.01.2010 gÀAzÀÄ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¨ÁUÉêÁr PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.01.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §ÄqÀØ vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ ¸Á: »gÉ ¨ÁzÀgÀ¢¤ß EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36, 6663 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ DmÉÆà UÉÆî¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ¸Á: zÉêÀvÀUÀ¯ï vÁ:ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 29.01.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.25, J.9873 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð- eÁ®ºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ¯Áj dA§®¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ wªÀÄätÚ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 48 ªÀµÀð ¸Á: §ÄAPÀ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ wªÀÄätÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 29.01.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ PÁªÀ° ¸Á: ºÉZï.¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁmÁJ¹ ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.36,5547 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß wAxÀt¸ÉÃvÀĪÉ- eÁ®ºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wAxÀt PÀqɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀƪÀÄtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.33,ºÉZï.3792 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÁ®ºÀ½î PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §ÄAPÀ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRA UÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¨sÀƪÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸Àtðt ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ ¸Á: ºÉZï.¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 29.01.2010 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.40,4464 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,4743 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ CA§qÉ¥Àà 28 ªÀµÀð,¸Á:¸ÀÄSÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀA¥Á¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 2£Éà ¥ÀÄlPÉÌ

¢£ÁAPÀ: 29.01.2010 gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ. 01,¦.7558 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,PÉ.9432 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¥ÀÄ°gÁdÄ ¸Á:ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ PÁgÀÄ ¤°è¹, Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÉÆ¥ÀàgÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀàUËqÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.01.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ PÉÆ¥ÀàgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À£ÀÄß PÉÆ¥ÀàgÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀĤ°è¹, fæ£À°è PÀĽwzÀÝ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ 32 ªÀµÀðzÀ ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð PÀĽwzÀÝ ¹Ãn£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉÊ ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÀĽvÀÄPÉÆà CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÁÖ¥sï£À¸Àð ¢£ÁAPÀ:29.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ §ÆªÀÄ£ÀUÀÄAqÁUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄÆqÀ®ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢ü §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ªÀÄÆqÀ®ªÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è eÉÆÃ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀªÀÄä d«Ää£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ gÀAUÀ¥Àà£À aPÀÌ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà£À MAzÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß gÀAUÀ¥Àà ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ Rjâ¹zÀÝjAzÀ CzÉà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà DUÁUÉÎ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:28.01.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¥Àwß gÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀªÀÄUÀ ²ªÀÀ¥Àà, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¢£ÁAPÀ:29.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ §ÆªÀÄ£ÀUÀÄAqÁUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ªÀÄÆqÀ®ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢ü gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄÆqÀ®ªÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è eÉÆÃ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀªÀÄä d«Ää£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢ü AiÀÄ®è¥Àà£À MAzÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ Rjâ¸À®Ä GzÉÝò¹zÀÄÝ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ Rjâ¹zÀÄÝ CzÉà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ DUÁUÉÎ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:28.01.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®VzÀÝ §¸À¥Àà £ÉÆA¢UÉ gÀAUÀ¥Àà ¥Àwß vÁAiÀĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ §¸À¥Àà, ZÀAzÀ¥Àà, zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÉÆrè PÁ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¢£ÁAPÀ:29.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¹ÃvÁ£ÀUÀgÀPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¹ÃªÀÄtÚ 30 ªÀµÀð EªÀ£À ¥Àwß UÉÆëAzÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.01.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀÝ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ M¯ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀVUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊvÀÄA§ DªÀj¹zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¥ÀwAiÀÄÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¤UÀÆ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊPÉʸÀÄlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:28.01.2010 gÀAzÀÄ 21.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¥Á®AiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÀÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼À oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ,¢£ÁAPÀ: 29.01.2010 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà PÀ®PÀÄtÂ, ¹zÀÝAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀÄG ¢¤ßÃgï¸Áé«Ä & AiÀĪÀÄ£À¥Àà @ §¸ÉnÖ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:57,481/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:1055/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/10 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 30-01-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UËqÀ¥Àà EªÀgÀ PÀPÀÌ£ÀªÀÄUÀ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ wæêÀÄÆwð ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆñï£ÉÆA¢UÉ PÁgÀlVAiÀÄ eÉ.¦. £ÀUÀgÀzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ¸À¥sÁj PÁgï £ÀA: PÉ.J-37/JA-3007, £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ wæêÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆñï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-9108 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgï PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ ¸À¢æAiÀĪÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ UÀÄr¸À°UÉ £ÀÄVùzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀjAzÀ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï EªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ wæêÀÄÆwð EªÀgÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄØ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgï C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÀgÉÃrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. §ÄzÀÄÝ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ r. UÀ£ÁߣÁAiÀÄÌ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-40/1603 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀA¦è PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JªÀiï.E.PÉ-4575 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ¸ÉÊqï£À°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1). ²ªÀgÁeï, 2) PÉÆmÉæñÀ, ºÁUÀÆ 3) ºÀ£ÀªÀÄAvÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À & DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÆ ªÀÄÄA¨sÁUÀªÀÅ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉà DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ µÀtÄäRAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð, ¢£ÁAPÀ: 29-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÀ£ÀPÀVj PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀ£ÀPÀVj gÉÆÃr£À°è qÁPÀÖgï PÁåA¥ï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà §®PÉÌ PÀmï ªÀiÁr £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÉÝêÀÅ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£Àß §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV J®§Ä ªÀÄÄj¢zÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß »AzÉ PÀĽvÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÁUÀÆ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-01-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 7,30 UÀAmÉUÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀÄPÀÄA§ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

Q¯ÁègÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è N.¹ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä M§â DgÉÆæ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà zÁ¸À£ÀÆgÀ ¸Á: Q¯ÁègÀºÀnÖ EªÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ MAzÀÄ N.¹ £ÀA§gï §gÉzÀ MAzÀÄ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3840=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.