Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 23, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¦üAiÀiÁð¢ ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ, 35ವರ್ಷ, ಜಾ:ಭಜಂತ್ರಿ, ಉ:ಕುಲಕಸುಬು, ಸಾ:ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಶಕ್ತಿನಗರ ದಿನಾಂಕ: 23.04.2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರಾಯಚೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನ ಪೀರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂಗಿ ಮಗಳಾದ ಕು:ಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂದೆ ಪಾಲಪ್ಪ  8ವರ್ಷ, ಇವಳು ಲ್ಯಾಟ್ರೀನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಸಾ:ರಾಯಚುರು . FvÀ£ÀÄ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಕರ್ಪಿಯೋ ಕಾರ್ ನಂಬರ ಕೆಎ-36 ಎನ್ -0274 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಹೇಶ್ವರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಎರಡೂ ಮೊಣಕೈಗಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 35/2015 PÀ®A: 279, 337  ಐಪಿಸಿ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
           ದಿನಾಂಕಃ 22-04-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ  ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 81/2015 ದಿನಾಂಕಃ 18-04-2015 ನೇದ್ದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ಆರೋಪಿ ¸ÀAzsÁ¤ vÀAzÉ UÀįÁªÀiï ªÀĺÀäzï ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, G: PÁè¸ï 1 PÀAmÁæPÀÖgï, ¸Á|| ¨ÉÃgÀÆ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಇತನು  1 ನೇ ದರ್ಜೆಯ ಗುತ್ತೇದಾರರು ಇದ್ದು. ಅವರ ಲೈಸನ್ಸ್ ನಂ. 13169 ನೇದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ªÀqÉØ £ÁUÉñï vÀAzÉ ªÀqÉØ £ÁUÀgÁeï ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, G: UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À, ¸Á|| J£ï.¹.¹. D¦üøï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÀÄ£É £ÀA. 6-2-73/1 ©d£ÀUÉgÁ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ¤UÉ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸನ್ 2012 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ಇವೆ. ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಗುತ್ತೇದಾರ ಲೈಸನನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಹಣವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಬಂದ ಮೊತ್ತದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ 7 % ರಷ್ಟು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮಾತು ಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸನ್ 2012 ರಿಂದ 2015 ರವರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಒಟ್ಟು 29,33,309-00 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಇ.ಎಂ.ಡಿ.ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಸರಕಾರವು ತಾನು ಕಟ್ಟಿದ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿತನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡದೇ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಾನು ಇ.ಎಂ.ಡಿ.ಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಣ 29,33,309-00 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ `` ಅಬೇ ಸಾಲೆ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್-1 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೂ, ಪೊಲೀಸ್  ಡಿಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ ಜೌರ್, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಾಲೆ ಸಬ್ ಮೇರೆ ಹೂ ತು ಕುಚ್ ನಹಿ, ಕರಸಕ್ತಾ ಜಾ ಸಾಲೆ`` ಎಂದು  ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.82/2015 ಕಲಂ 406, 409, 420, 504, 506, 323 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

 ದಿನಾಂಕ 22-04-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ²æà ಚೆಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಫಕೀರAiÀÄå 40 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಹುಡಾ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು  ಹುಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಅಗಸಿ ಹತ್ತಿರ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ ಆದೇಪ್ಪನಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶಿವಮ್ಮ 65 ವರ್ಷ ಈಕೆಯ ವೃದ್ದಾಪ್ಯ ವೇತನದ ಹಣ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ  ಸೋಮನಾಥ ಈತನು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿಯಲೇ ಅಂತಾ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಸೋಮನಾಥನ ಮಗ ಆರೋಪಿ ಅಮರೇಶ ಈತನು ಬಂದವನೇ ನಮ್ಮಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ಮಾಡಿದಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಪಕ್ಕಡೆಗೆ ತಿವಿದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ. ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ   ಸಾರಾಂಶದ ಮೆಲಿಂದ  ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 51/2015, PÀ®A:323.324.307.504.506 L.¦.¹. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÁ½ ¥ÀæPÀætUÀ¼ÀÄ:-
ದಿನಾಂಕ-22-04-2015 ರಂದು ತುರುವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿ,ಎಸ್,ಐ ತುರುವಿಹಾಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರಾದ ಎ,ಎಸ್,ಐ (ಹೆಚ್) ಪಿಸಿ-388 ರವರ ಸಂಗಡ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ  ನೋಡಲು  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ : 28, eÁ: ಕುರುಬರು G: ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ¸Á: ತುರುವಿಹಾಳ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) ಕರಿಯಪ್ಪ ಟೈಲರ್ (ಬುಕ್ಕಿಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕಿ  ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ 1-00 ರೂ ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿ  ಜನರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿ ನಂ-1 ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಅವನನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ-500-00 ರೂ ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ತಾನು ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ-2 ಈತನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ವಿವರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À  ¥ÉÆð¸À oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ¸ÀA.44/2015 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ  ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
AiÀÄÄ.r.DIÄ. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
¢-22-04-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-45 J.JªÀiï UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁ®ºÀ½î §¸ïì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ agÀAf« ªÉÊ£ï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà UÀÄvÉÛÃzÁgÀ 30 ªÀµÀð eÁ:F½UÉÃgÁ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄÄzÀÆßgÀÄ PÉ vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄ EgÀĪÀzÀÝjAzÀ UÀtf° UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-04-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉý §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 22-04-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄÄ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ°è PÀÄrzÀ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÁÝ£ÉAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀAfêÀ¥Àà£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁßVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀÛªÀÄ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ EzÀÝjAzÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁV PÀÄrzÀ CªÀiÁ°£À°è DPÀ¹äPÀªÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨É½UÉÎ 9-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄðAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦gÁå¢ ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2015 PÀ®A-174 ¹.Cgï.¦.¹À CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2015 gÀAzÀÄ     17  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  3,100 /-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-04-2015


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-04-2015

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2015 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 22-04-2015 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁw: ¥ÀAZÁ¼À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ  UÁæªÀÄzÀ°è ¥sÉÆmÉÆà UÁæ¥sÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è G¥ÀføÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É. FUÀ 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M§â£É £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ£À ºÉAqÀw vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À ±Á¯É ¨ÉùUÉ gÀeÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21-04-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ 22-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ E£ÀÄß £À£Àß zÉÆqÀتÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ E£ÀÄß J¢ÝgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CªÀ£À PÉÆÃuÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁV®Ä M¼ÀUÀqɬÄAzÀ PÉÆAr ºÁQzÀÄÝ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ JµÀÄÖ ¨Áj ¨ÁV®Ä §qÉzÀgÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÉÄÃzÉ EzÁÝUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ajzÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ «oÀ® ¥ÀAZÁ¼À EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä §qÉzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄzÉ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀÄ CA¢zÀPÉÌ ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ vÀUÀqÀ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÁV°£À PÉÆAr vÉUÉzÁUÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ£ÀÄ ºÁ¹UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J©â¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀÄwÛUÉ ¸ÀÄvÁÛ gÀPÀÛ PÀAzÀÄUÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, JqÀ PÀtÂÚUÉ gÀPÀÛ PÀAzÀÄUÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà D¥ÀjavÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ CxÀªÁ ªÉÊgÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ EvÀ¤UÉ F «µÀAiÀÄ w½¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £ÁUÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÆÃuÉ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ ºÉÆÃV J©â¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ. JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ, PÀÄwÛUÉ UÀAl®Ä ¨sÁUÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ UÀAl®Ä ¨sÁUÀ MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 21-04-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2015 PÀ®A  498(J), 504, 323 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2015 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ D±Á UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆÃd qÉÆAUÀgÀUÁAªÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw QæñÀÑ£ï G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±ÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀzÀå QæñÀÑ£ïUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀð »AzÉ ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¸ÁB zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±ÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤gÀÄvÁۣɠ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ CªÀ¼À ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Qæ±ÀÑ£ï UÀ°èAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. E°èAiÀÄÆ PÀÆqÁ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ UÀ°èAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀªÁzÀgÀÄ ªÀiÁvÁrzÀgÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ gÀAr ¸Àƽ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ºÀUÀ¯Éîè PÉ®¸À ªÀiÁr gÁwæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸Àƽ ¤Ã£ÀÄ CªÁgÁ E¢Ý JAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀgÉ CªÀjUÀÆ PÀÆqÁ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À¸ÉAiÀÄ°è vÁ£É  ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ PÉÊ ªÉÄÊ  PÉÆAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîwÛgÀÄvÁÛ£É CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉzÀj ¸ÀĪÀÄä£É EzÀÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23/04/2015 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §»gÀÄzɸÉUÉ ºÉÆÃV §AzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ “¸Àƽ §»gÀÄzɸÉUÉ ºÉÆV §gÀ®Ä EµÀÄÖ AiÀiÁPÀ vÀqÀªÀiÁr¢Ý, AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄ®PÉÆAqÀÄ §A¢¢Ý, £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÁ C¯Éè J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃUÀÄ £À£ÀUÉ ¤£Àß ªÀÄÄR vÉÆÃj¸À¨ÉÃqÁ. JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ  ºÉÆqÉAiÀÄÄwgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr  ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ½AzÀ  CwAiÀiÁV ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2015 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2015 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt gÀªÀjUÉ  ©Ãj(©) UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 1740 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ©Ãj(©) UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1810 UÀAmÉUÉ vÀ®Ä¦ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä E§âgÀÄ ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ©½ aîªÀ£ÀÄß EnÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ¸ÁºÉçgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ M§â ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ ¹QÌ ©zÀÝ£ÀÄß ¹QÌ ©zÀÝ ªÀåQÛUÉ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÁUÉ ¸Á: ©Ãj(©) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ©Ãj(©) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¹QÌ ©zÀÝ ªÀåQÛ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀzÀj aîzÀ°è J¤zÉ CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ w½¹zÀ. vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ E¯Áè £ÁªÀÅ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ w½¹zÀ. ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹QÌ ©zÀÝ ªÀåQÛ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖÃPÀ aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ aîzÀ°è 1] N®Ø lªÀgÀ£ï «¹Ì 29 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ 180 JAJ¯ïzÀÄÝ EzÀÄÝ MAzÀgÀ ¨É¯É 56 gÀÆ¥Á¬Ä 29 ¨Ál®UÀ¼À ¨É¯É 1624 gÀÆ¥Á¬Ä 2] AiÀÄÄ J¸ï «¶Ì 147 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 90 JAJ¯ïzÀÄÝ EzÀÄÝ MAzÀgÀ §¯É 25 gÀÆ¥Á¬Ä 147 ¨Ál®UÀ¼À ¨É¯É 3675 gÀÆ¥Á¬Ä  »ÃUÉ MlÄÖ 5299 gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÁgÁ¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2015 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 22-04-2015 gÀAzÀÄ. 1630 UÀAmɬÄAzÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ. ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ zÀÄUÁð zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀUÀqÉ 3 d£ÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÉÆÃgÀ£À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 1915 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV fÃ¥À ¤°è¹ J®ÆègÀÄ PÉüÀUÉ E½zÀÄ zÀÆj¤AzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä zÀÄUÁð zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀUÀqÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ J®ÆègÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃV ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqɪÀÅ, M§â£ÀÆ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) C¤Ã® vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ- 26 ªÀµÀð eÁ/ PÀÄgÀħ ¸Á/ UÉÆÃgÀ£À½î  2) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Áà GdÓªÀgÀ 40 ªÀµÀð ¸Á/ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ Nr  ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÀAUÀgÀV ¸Á/ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj zÀÄUÁð zsÁ¨sÁzÀ ªÀiÁ°PÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÆ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¢AzÀ M®Ø lªÀjãÀ «¹Ì. 180 JªÀÄ.J® MlÄÖ. 22 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1232/- gÀÆ 2) QAUÀ¦Ã±ÀgÀ ¦æëÄAiÀÄA.650 JªÀÄ.J® MlÄÖ. 6 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 600/- gÀÆ 3) MAzÀÄ UÁå¯ÁPïì UÁæAqÀ ¥ÉæÃAiÀiÁªÀiï ¸ÁåªÀĸÀAUï qÉÆÃeï C.Q. 15000/- gÀÆ 4) MAzÀÄ ¸ÀÄeÁQ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ PÉJ- 38 ºÉZÀ. 5997 C.Q. 15000/- gÀÆ ¸ÀQÌgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2015 PÀ®A 143, 147, 447, 353 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2015 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÉÃnÖ UËgÁ PÀAzÁAiÀÄ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ PÀªÀÄoÁt ºÉÆç½ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22-04-2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄïÉzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÁzÀ ²æÃ, ¹.®PÀëöät vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ DzÉò¹zÉÝ£ÉÃAzÀgÉ ºÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀPÁðj d«Ää£À°è CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ ¤Ã° zsÀédªÀ£ÀÄß £ÉÃnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¤ÃªÀÅ vÀPÀët C°èUÉ ºÉÆÃV CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉUÉ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ºÀAzÁæ¼É UÁæªÀÄ ¯ÉÃPÁÌ¢üPÁj gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è PÉ®ªÀÅ zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ qÁ|| ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ ¤Ã° §tÚzÀ zsÀédªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ 1£À°è £ÉnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀPÁðj d«Ää£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ. ºÁQzÀ ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ zsÀédªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, £ÀªÀÄä §½UÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄUÉ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀPÀët vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ gÀªÀjUÉ w½¹zÀÄÝ,  F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝgÀÄ. D d£ÀgÀÄ zsÀéd vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß  KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÁªÀÅ CªÀjUÉ UÀÄgÀÄwð¸ÀÄvÉÛêÉ. £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß eÉÆvÉUÉ §AzÀ §AqÉ¥Áà UÁæªÀįÉÃPÁÌ¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr £ÉlÖ ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ zsÀéd ªÀÄvÀÄÛ zsÀédzÀ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ  £ÀªÀÄUÉ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀ 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽî JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2015 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2015 gÀAzÀÄ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¹zÀÝgÉÆÃqÀ ªÀÄoÀzÀ £ÀÆvÀ£À PÀªÀiÁ£ÀzÀ GzÁÏl£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd ¥Ánî vÀ£Àß E£ÉÆêÁ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉJ-38/JªÀiï-3136 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆlÄÖ §gÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ DtzÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¤gÀAPÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DtzÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ¸ÀtÚ ¥sÀÄ®UÉ (©æfÓ£À PÀmÉÖUÉ) rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ©ædÓ£À PÀlÖqÀ ©zÀÄÝ. ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ²ªÀgÁd ¥Ánî EªÀgÀ §® PÀtÂÚ£À ªÉÄð£À ºÀÄ©âUÉ ºÀtÂAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ gÀPÁÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ°£À gÉÆArUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¤gÀAPÁgÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ-¥Àr¹zÀ vÀPÀët ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2015 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
  ¢£ÁAPÀ 22/04/2015 gÀAzÀÄ 17;30 UÀAmÉUÉ ¢Ã¥ÀPÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ®£ÀA. PÉJ38PÀÆå2811 £ÉzÀ£ÀÄ߸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¯ÉçgÀPÁ¯ÉÆä ²Ã®Ä¨É ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹èÃ¥ï DV vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ UÁAiÀÄ¥ÀqɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ  ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2015 PÀ® 279, 337,L¦¹ 187 LJA« DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 22/04/2015 gÀAzÀÄ 10 J.JA.PÉÌ  ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß j£Ë¯ïÖ qÀ¸ÀÖgï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-32, J£ï-4969 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ®§ÄgÀÄV¬ÄAzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀĪÁUÀ C°è¥ÀÄgÀ-AiÀiÁzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ZÀªÁít EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ  mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA. PÉJ-33, nJ-4522, £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ qÀ¸ÀÖgï ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉà vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ  zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2015 PÀ®A 379, L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22/01/2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ ±À©ãÃgÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀzÀ°è EgÀĪÀ vÉÃd PÀªÀÄ® PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ°è £ÀA¢¤ mÉîgÀ ±Á¦£À PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-04 ºÉZï.J¸ï-6062 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉ ¤°è¹ ©°ØAUï ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ £ÀA¢¤ mÉîgÀ CAUÀrAiÀÄ°è §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉƯÉAiÀÄ®Ä ºÁQ ªÀÄgÀ½ ªÀÄzsÁåºÀß 3.30 ¦JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä C½AiÀÄ ±À©âÃgÀ ElÖ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï E®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/03/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 ¦JªÀiï ¢AzÀ 3.30 ¦JªÀiïzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆlgï £ÀA.PÉJ-04 ºÉZï.J¸ï-6062 »ÃgÉÆ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ¨ÁèPï ªÉʯÉl PÀ®gÀ Chassis No. MBLHA10ALEHB67144 & Engine No. HA10EJEHB46431 CAzÁdÄ 30,000/-QªÀÄäwÛ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ Cfð ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
 ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2015 PÀ®A: 109 ¹.Dgï.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ: 22/04/2015 ರಂದು ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಸಿ-284 ಶಿವರಾಜ ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸುರಪೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 06:00 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತುವ, ಇಳಿಯುವ ಜನರ ಜೆಬುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಚ್ಚುವದು ಗಂಟು ಮುಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ನೊಡಿ ಅವನ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಲು ಹತ್ತಿದನು. ಆಗ ಸದರಿಯವರನ್ನು ಹಿಡಿದು, ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತಡವರಿಸುತ್ತಾ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವನ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಸಂಶಯ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಲಂಕೂಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ರವಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಮಾಯಗೊಂಡ ವ: 21 ವರ್ಷ ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಹಾಲಬಾವಿ ತಾ: ಸುರಪೂರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಸದರಿಯವನು ಹಾಜರಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸದರಿಯವರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧವೆಸಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ನಡುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರನ್ನು 06:00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 07:00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 25/2015 ಕಲಂ: 109 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ.


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2015 PÀ®A; PÀ®A. 323,324,504,506 ¸ÀA. 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22-04-2015 gÀAzÀÄ 01.30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀ|| 22 ªÀµÀð eÁ|| PÀA¨ÁgÀ G|| PÀA¨ÁjPÉ ¸Á|| £ÀgÉÆÃuÁ vÁ|| D¼ÀAzÀ f|| PÀ®§ÄgÀV ºÁ.ªÀ|| ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ CUÀ¹, vÀ¥ÀàqÀUÉÃgÁ KjAiÀiÁ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 22-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀPÀð±Á¥À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¤Ãj£À £À¼ÀzÀ°è £À£Àß 7 ªÀµÀðzÀ vÀAV ¸ÀĤvÁ EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. CzÉà £À¼ÀPÉÌ CzÉà NtÂAiÀÄ ¸ÉÆæü vÀAzÉ ªÀiÁ°¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄUÀ §A¢zÀÝ£ÀÄ. JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸ÀܼÀzÀ° vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀÅ. C°èUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV JgÀqÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉzÀj¹ dUÀ¼À©r¹ §A¢zÉÝ£ÀÄ. CzÁzÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ CAzÀgÉ 12.30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÉÆæü¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ½¸Á§ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀÄAqÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà AiÀÄgÀUÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉzÀj¹ PÀ½¹¢ÝAiÀiÁ ¤AzÀÄ §ºÁ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ EzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛÃj ªÀÄPÀ̼ÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉzÀj¹zÉÝÃ£É CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. DUÀ ¸ÉÆæü¸Á§ EªÀ£ÀÄ C¯Éèà EzÀÝ £Á£ÀÄ PÀA¨ÁjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¸ÀÄwÛUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. Dad£ÉÃAiÀÄ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. DUÀ £ÀªÀÄä ªÀPÀð±Á¥À ªÀiÁ°PÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ PÀA¨ÁgÀ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C±ÉÆî PÀA¨ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß C¯Éèà MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¤ªÀÄä fêÀ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2015 PÀ®A: 323,324,504,506 ¸ÀA. 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ. 
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA., 40/2015 PÀ®A 498(J), 306  L¦¹:- ¢£ÁAPÀ  21-04-2015 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ©üªÀĪÀé EªÀ½UÉ “¤£ÀUÉ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è, ¤£Àß JgÀqÀÄ ºÉÃjUÉUÀ¼À PÁ®PÉÌ ¹ÃdjAUÀ DV ¤¤ßAzÀ £À£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸Á¯Á ªÁVzÉ. ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄƯÁV¢Ý J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄÄ” CAvÁ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ½UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À QgÀPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ ªÀÄÈvÀ ©üêÀĪÀé EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀB 21.04.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ wªÀÄä¥Àà¤UÉ, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁåtÂUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ UÀÄr¸À® ºÀwÛgÀ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ PÀÄr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj PÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ §zÀÄQzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2015 PÀ®A 307, 302  L¦¹:- ¢£ÁAPÀ  21-04-2015 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÀÄ  ¢£ÁAPÀB 21.04.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ wªÀÄä¥Àà¤UÉ, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁåtÂUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ UÀÄr¸À® ºÀwÛgÀ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ PÀÄr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ PÀÄr¢ÝzÀÝjAzÀ PÀĪÀiÁgÀ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀiÁB 5 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ §zÀÄQzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
         
PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2015 PÀ®A 323,354,498(J), 504, 506(2) L ¦ ¹:- ¢£ÁAPÀ:22.03.2015gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥ï.¹ PÉÆÃlð ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁ𢠸ÀASÉå.34/2015£ÉÃzÀÝ£ÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ zÀƼÀ¥Àà CUÀ¹ªÀÄÄA¢£ÀªÀgÀ@CUÀ¹ªÀÄÄAzÀ ªÀAiÀÄ:40ªÀµÀð G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁ||ªÀ|| ºÀÄ°PÉÃj vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½zÀÄÝ FPÉAiÀÄÄ zÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ CUÀ¹ªÀÄÄA¢£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ:45ªÀµÀð G:±ÉÃwÌ ¸Á:eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À f¯Éè:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ PÁAiÀÄݹgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ºÉAqÀw EzÀÄÝ EªÀj§âgÀ ªÀÄzÀÄªÉ »AzÀÆ zÀªÀÄðzÀ CªÀgÀ eÁw jªÁd ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ FPÉAiÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  £ÉÃgÀªÉÃjzÀÄÝ EzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ CAvÁ gÀÆ 50,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀÄ gÀÆ:10,000/-  QªÀÄäwÛ£À §mÉÖ gÀÆ 50,000/- UÀ¼À Q«ÄäwÛ£À ¨ÁAqÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
»VzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 19 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁA¥ÀvÀå fêÀ£À £ÉqɹzÀÄÝ D CªÀ¢AiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä zÁA¥ÀvÀå fêÀ£À¢AzÀ 1) ªÀÄ®èªÀÄä 2)¨ÁUÀªÀÄä 3) zÉêÀªÀÄä 4) ªÀÄÄvÀÛtÚ C£ÀÄߪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ d¤¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ  DgÉÆævÀ£ÀÄ gÀAqÀ¨Áf ºÁUÀÆ PÀÄrvÀ E¸Éàl DqÀĪÀ zÀıÀÑlPÉÌ §°AiÀiÁV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ D¸ÉUÁV ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß CªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
           DgÉÆæ zÀĵÀÖ¸Àé¨sÁªÀzÀ zÁArUÀ ªÉQÛ EzÀÄÝ AiÀiÁªÀ ºÉÆwÛ£À°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½AiÀÄzÁÝVzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 22.03.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 04-03 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÁÝUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è§AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À vÁ½ ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¤UÉ   CAV ºÀjzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÀAqÀ¸ÀA»AvÉ PÀ®A 323,354,498(J), 504,506(2) UÀ¼À CrAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀÄVzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÉÆÃUÀå ²PÉë AiÀiÁUÀ®Ä «£ÀAw CzÉ. CAvÁ ªÉUÉÊgÉ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2015 PÀ®A 323,354,498(J), 504,506(2) L ¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.