Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 22, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಕೀಶನ ತಂದೆ ವಿಟ್ಟು ಪವಾರ ಉ: ಎನ.ಈ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಡಿವಿಜನ ಆಪೀಸ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಛೇರಿ ಖಾಸಗಿ ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕರು ಹಾವ ಮನೆ ನಂ 11-1791/4 ವಿದ್ಯಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ನಾಯಿಕೊಡಿ ಚಾಲಕ ಪಿ ಸಂ 5713 ಘಟಕ 2 ಇತನು ಬಂದು ನನಗೆ ಏಕ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ಟೇಬಲನ್ನು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿ.ಎನ್ ಕೆಂಬಾವಿ ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಗುಂಡಪ್ಪ ಭದ್ರತಾ ಹವಾಲ್ದಾರ ಇವರುಗಳು ನೋಡಿ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದರು ಸಹಿತ ಕೇಳಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 215/2011 ಕಲಂ 353, 504 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ.21/12/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï DmÉÆÃjPÁë ¤¯ÁÞtzÀ°è ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄÌ 35 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ¥ÀwæPÁ ªÀgÀ¢UÁgÀ ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÀ. FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉìUÁV ªÀÄÄzÀUÀ¯ï D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ.21-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw £ÁAiÀÄÌ 30 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2011 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    

¢£ÁAPÀ: 22.12.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2.00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 3.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀAiÀÄ:41ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: ºÀaUÀ PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 01/15 dwÛ ¯ÉÊ£ï ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ QÃ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ §mÉÖ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 20,000/- ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉà ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ PÀÄ¥Àà£À FvÀ£ÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ ªÁ¥À¸ï ºÀnÖUÉ §AzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÀAvÀgÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¹zÀÝjAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2011 PÀ®A: 457.380.436 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.12.2011 gÀAzÀÄ 142 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 33,600 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

    
 


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-12-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 279, 304 (J). 283 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 21-12-2011 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄAiÀiÁå vÀAzÉ PÁ±ÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: ¸Áé«Ä G: ¥ÀÆeÁj ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgï vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ1) ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgï ºÁUÀÆ CvÀ£À UɼÉAiÀÄ 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Áà ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: UËqÀUÁAªÀ vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ f: ªÉÄÃzÀPÀ (J.¦) EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-12-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ À ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É E®èzÉ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀدÁV PÀ®Äè vÀÄA©zÀ mÁæPÀÖgï mÁæ° £ÀA§gÀ JªÀiï.n.© - 6259 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÝjAzÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Áà ©gÁzÀgÀ EvÀ¤UÉ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 14/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-12-2011 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®Ä @ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄf gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ vÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ «oÀ® vÀAzÉ ¯Á®Ä @ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ¢AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢zÀÄÝ gÁwæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ 1000 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 21/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀÄ£À¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: vÀ¼À¨ÉÆÃUÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÀÄwÛ vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀ½UÉ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ°®è ºÉÆmÉÖ¨É£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢: 20/12/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀ PÀÆr¢zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ §.PÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 21/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 21/12/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ ªÀqÀØgÀ ¸Á|| GqÀ¨Á¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàuÁÚ EvÀ¤UÉ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÄZÉðgÉÆÃUÀ EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄR DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 20-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¢£À¤vÀåzÀAvÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀAPÀgÀgÀrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨Á«AiÀÄ°è£À ¤ÃgÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄÄZÉðgÉÆÃUÀ J¢ÝzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ DPÀ¹äÃPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 238/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/12/2011 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ CfêÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: zsÁ¨ÁzÀ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°è zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 eÉ-8704 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄE rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2011 PÀ®A 302, 201 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 21/12/11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĸÁÛ£ÀSÁ£À vÀAzÉ ¦ügÉÆÃdSÁ£À ©ÃzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀµÀå¤UÉ ªÉÊj¤AzÀ PÀÄwÛUÉ ©ÃVzÀÄ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ EzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌç«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÉÇzÉÆ GzÉÝñÀ¢AzÀ J¯ÉÆè PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÀªÀÄÆägÀ ©æÃeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁ.ºÉ 9 ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¥Àæ¨sÀÄ °ÃqÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ©Ã¸Ár ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±Á¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯Á¸ÀVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2011 PÀ®A 78(III) PÉ.¦. CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 21/12/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà zÉêÀgÀ ªÀÄA¢gÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÉåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÉåQÛUÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ 250/- gÀÆ EzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 250/201 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-12-2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ : 28 G ºÉÆl® PÉ®¸À ¸Á: ªÀĸÀÌ®, ¸ÀzÀå PÉƼÁgÀ (PÉ) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ©üêÀÄuÁÚ ¥Ánî ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 251/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-12-2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ PÀA¥ÉUËqÀ ªÉêzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÀA 405£Éà ªÀĺÀr ©æªÀÄì ªÀ¸Àw UÀȺÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA PÉJ 11 PÉ 7889 ZÀ¹ð £ÀA 02JA20J¯ï22022 EAfãÀ £ÀA 02JA18JA25913 C.Q 25,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß 1030 UÀAmɬÄAzÀ 11 gÀ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2011 PÀ®A 498 (J), 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ. 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄãÁQë UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð G ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: CPÀ̸Á°UÀ ¸Á|| ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á|| ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÆ£À, ªÉÄÊzÀÆ£À£À ºÉAqÀw, J®ÆègÀÄ PÀÆr QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÁÝgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಚಿಂಚನಸೂರ ಸಾ: ಕಡಗಂಚಿ ತಾ:ಆಳಂದ ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 21-12-11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಕೈ ಮಾಡಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಕೆಎ 32 7326 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಬ್ಬರು 25-30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಆಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಟೋದ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡು ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಬೈದು ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಬಾಯಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟ ಹತ್ತಿರ ಆಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತವನು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಣು ಹಣ ಇದೆ ತೆಗೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಶರ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಲಾವಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೋಬಾಯಿಲ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು. ಹೀರಾಪೂರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಮೊಲಕ ಚೋರ ಗುಮ್ಮಜ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ಆಟೋ ನಿದಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನ್ನು ಕೆಳೆಗೆ ಹಾರಿದನು. ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಮೊಲಕ ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಇಳಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಪೈಪದಿಂದ ಬಲ ಮೊಳಕೈ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ದು:ಖಾಪತಗೊಳಿಸಿ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ವಾಚ ಪಾಕೇಟದಲ್ಲಿದ್ದ 3100/- ರೂ. ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 375/2011 ಕಲಂ 394 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ @ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ವಾಲೀಕರ ಉ:ಟಂಟಂ ಕೆಎ 32 ಎ 9151 ಚಾಲಕ ಸಾ:ಯಳವಂತಗಿ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪಳಾಂವ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಬಿರಾದಾರ ಕಂಕರ ಮಶೀನ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸೈಡ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ಕೆಎ 32 ಬಿ 5826 ಚಾಲಕ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಫಿರಂಗಿ ಸಾ: ಗೌನಳ್ಳಿ ತಾ:ಚಿಂಚೋಳಿ ಈತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ನನ್ನ ಟಂಟಂ ಕೆಎ 32 ಎ 9151 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಲಾರಿ ಸಮೇತ ಚಾಲಕ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 376/2011 ಕಲಂ 279, 337,338 ಸಂಗಡ 187 ಐಎಮವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.