Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 28, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-10-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.< /span>


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-10-2013


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-10-2013 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ C®ªÀiÁeÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G;CgÀtå gÀPÀëPÀ ±ÁºÁ¥ÉÆgÀ UÀ¸ÀÄÛ ¸Á; ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå CgÀtå E¯ÁSÉ ªÀ¸Àw UÀȺÀ PÉ.E.© JzÀÄgÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-10-2013 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ±ÁºÁ¥ÉÆgÀ CgÀtå¥ÀæzÉñÀzÀ vÀAw ¨Éð PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CgÉÆæ «ÄeÁð ¥sÁgÉÆÃPÀ ¨ÉÃUÀ vÀAzÉ «ÄeÁð gÀ²ÃzÀ ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G;PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á;SÁ¸Á䮩à PÁ¯ÉÆä C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CgÉÆæºÁUÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ vÀAw ¨Éð ºÁUÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2013 PÀ®A 450, 448, 398, 307, 120(©)eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 26-10-2013 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¨ÁeÉÆüÀUÁ[PÉ] §qÀªÁuÉ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÉAPÀl ©gÁzÁgÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀå¸À gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÀt ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÀAzÀgÉ vÀªÀÄÆägÀ ²æêÀÄw ªÀZÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÉÆAr¨ÁgÁªÀ K¨Áf gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀîgÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUɹ§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨ÁeÉÆüÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ zÁ«¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀZÀ®¨Á¬Ä UÀAqÀ PÉÆArèÁgÁªÀ K¨Áf gÀªÀgÀºÉýPÉ PÉÆlÖÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ®UÀߪÀÄrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ ¢Ã°¥À ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ M§â¼É EgÀÄvÉÛ£É ¢£ÁAPÀ-26-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ®ÄUÀĪÀ gÉÆëģÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À §AzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁV°£À vÀnÖ ªÀÄÄaÑ M¼ÀPÉÆAr ºÁPÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀgÀ°è M§â ¨ÁV®Ä £ÉÆÃQ M¼ÀUÉ §AzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄUÉ PÉÊ»rzÀÄ MAzÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É »rzÀÄ G¹gÀÄ UÀnÖ MzÁÝr PÉÊ©r¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAqÀj £Á£ÀÄ ¸ÀvÉÛ, ¥ÀAqÀj £Á£ÀÄ ¸ÀvÉÛ, CAvÀ PÀÆVgÀÄvÉÛ£É ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ¥ÀÄ£ÀB vÀ£ÀßeÉé¤AzÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ gÉÆÃPÁ J°è EnÖ¢CAvÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Äè §AzÀ CµÀ×gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆUÀÄ PÉýzÀ ¥ÀAqÀj ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀiÁºÀzÉêÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉ zsÁ«¹ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä §AzÀªÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ MqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀ£ÀÄß M¼À §AzÀªÀ£À eÉÆÃvÉ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ E£ÀÆߧâgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À eÉÆÃvÉ CªÀgÀÄ MqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀgÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀªÀ£À£ÀÄß ¸ÀzÀj ¥ÀAqÀj CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀiÁºÀzÉêÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌgÁzÀ §§£À, zÀvÀÄÛ J®ègÀÄ PÀÆr »rzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄÆägÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À £ÉgÀzÀgÀÄ »rPÉÆAqÀªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Äè CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ vÀªÀääuÁÚ gÁeÉÆÃ¼É eÁw-zÀ°vÀ ¸Á-PÉÆAPÀ£À½î vÁ-¸ÉÃqÀA f¯Áè-UÀÄ®§UÁð CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ NrºÉÆÃzÀªÀgÀºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁæªÀt ªÀÄzÀ£ÀÆgÉ eÁw-PÉÆý ¸Á-zÁqÀVªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÉÆUÀ®ÆgÉ ¸Á-zÁqÀV ¸ÀzÀå-PÀ£ÀPÀmÁÖ CAvÀ w½¹gÀÄvÁۣɣÀAvÀgÀ d£À ¥ÉÆð¸ÀjUÉ ¥sÉÆ£À ªÀiÁrzÀgÀÄ RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆð¸ÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rPÉÆAqÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥Á¢vÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÀÆ¯É ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀǪÀiÁqÀ¨ÉPÉA§ M¼À¸ÀAa¤AzÀ F WÀl£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ಧನ್ನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 237/2013 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 27/10/2013 ರಂದು 1500 ಗಂಟೆಗೆ ಫೀರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಗಶೇಟೆಪ್ಪಾ ಗೌಡಪ್ಪನೌರ ಸಾ/ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ದೂರು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದೆರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹುಣಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಟಾವರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 26/10/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 0830 ಗಂಟೆಗೆ ಫೀರ್ಯಾದಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ಮನೆಗೆ ಹೊಗಿ ಮರಳಿ ರಾತ್ರಿ 1030 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೊಡಲು  ಟಾವರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯಾರೊ ಅಪರಿಚಿತರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಅಂ.ಕೀ.10,000/-ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


d£ÀªÁqÀ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2013 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 27-10-2013 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¤ì¯Á¯ï vÀAzÉ ¨Á§Ä¯Á® ¨sÀÆ« vÀ£Àß n.«.J¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38 PÉ-4945 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¨sÁªÀ ªÉÆúÀ£À vÀAzɪÀÄĤgÁªÀiï ¨sÀÆ« eÉÆvÉ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÀÄgÀR¯ï ªÁlgï ¦üîÖgï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¤ì¯Á¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆúÀ£À PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ EzÀjAzÀ §¤ì¯Á¯ï EªÀgÀ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À ªÀÄÄAUÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆúÀ£À EvÀ¤UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. rQ̪ÀiÁrzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀR¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠧¤ì¯Á® EªÀgÀÄ DvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ, vÀ¯ÉAiÀÄ»A¨sÁUÀzÀ°è, §® ªÉÄîQUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ 38 PÀÆå 3981 ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA. J¦ 28 qÀ§Æè 7836 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁeï ¤A¨ÁAiÀÄ, ¸Á: UÉÆÃmÁð (©), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt f: ©ÃzÀgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ rQ̺ÉÆqÉzÀ ºÉÆqÉzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 92/2013 ಕಲಂ 341, 323, 324, 504 506 ಐಪಿಸಿ :-
 ದಿನಾಂಕ 27/10/2013 ರಂದು 0030 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ 01:30 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟ್ಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳು ಫೀರ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ಸಾ ಗದಲೇಗಾಂವ(ಬಿ) ಇವರ ಹೆಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ26/10/2013 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಗೆ ಗದಲೇಗಾಂವ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಫೀರ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ಸಾ ಗದಲೇಗಾಂವ(ಬಿ) ಇವರ ಹೋಲ್ ಸರ್ವೆ.ನಂ 113 ನೇದ್ದರ ಹೋಲದ ಬಾಂದರಿ ಮೇಲಿಂದ ದನಗಳು ಹೋಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಶಂಕರರೇಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ರೇಡ್ಡಿ ಇವನು ಸದರಿ ದನಗಳು ಫೀರ್ಯಾದಿಯ ಹೋಲದ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿಂದ ಹೋಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಫೀರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫೀರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಂಡತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಶಂಕರ ರೇಡ್ಡಿ ಇವನಿಗೆ ದನಗಳು ಬಂದಾರಿ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಂಕರೇಡ್ಡಿ ಇವನು ರಂಡಿ ಮಗನೆ , ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ಹೋಲದ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿಂದ ದನಗಳು ಹೋಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಬೇಳೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಫೀರ್ಯಾದಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಫೀರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಹೋಡೆದು ಹಾಕುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿ ಜಗಳ ನೋಡಿ ಬೀಡಿಸಲು ಬಂದಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಂಡತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಇವಳಿಗೂ ಸಹ ಶಂಕರ ರೇಡ್ಡಿ ಇವನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.  93/2013  ಕಲಂ 341, 324, 504, 506 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 27/10/2013 ರಂದು 0030 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ 01:30 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟ್ಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶಂಕರ ರೇಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಾದವ ರೇಡ್ಡಿ ಎದಲೆ ವಯ 65 ವರ್ಷ ಸಾ ಗದಲೇಗಾಂವ(ಬಿ) ಇವರ ಹೆಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 26/10/2013 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಗೆ ಫೀರ್ಯಾದಿಯು ತಮ್ಮ ದನಗಳು ಹೋಲ್ ಸರ್ವೆ.ನಂ.114 ನೇದ್ದರ ಬಂದಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿ ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೇಂಡತಿ ಇವರಿಬ್ಬದು ಬಂದು ಫೀರ್ಯಾದಿಗೆ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆ ಮಾಡಿ ಎ ರಂಡಿ ಮಗನೆ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ಈ ಹೋಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದ ದನಗಳು ಬೇಳೆಯ ಒಳಗಿಂದ ಹೋಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಆರೋಪಿಯ ಹೇಂಡತಿ ಸಾವಿತ್ರ ಇವಳು ಫೀರ್ಯಾದಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೀಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ಕಲ್ಲಯ್ಯಾ ಇವನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ನೇಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕೇಡವಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡಗೈ ತೋರ ಬೇರಳಿಗೆ ಹೋಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ಸಹಿತ ಹೋಡೆದು ಹಾಕುತ್ತೆನೆಂದು ಜೀವದ ಭೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಕೋಟ್ಟ ಹೆಳಿಕೆ ಫೀರ್ಯಾದು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನೀಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27/10/2013 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, §®ªÀAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨sÉÆøÉè, ªÀAiÀÄ: 30, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: Gd¼ÀA§. gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 26/10/2013 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀzÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ PÁ½PÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ, ¸Á: Gd¼ÀA§. JªÀiï ºÉZï-24, J.©-7779 §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀA: JªÀiï.ºÉZï-24, J.©-7779 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ vÀ¦à vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ£Àß½î ²ªÁgÀzÀ ¸ÀgÀ¸À ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ®Qëöä ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2013 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27-10-2013 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨ÁwäªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï mÁªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ÄzÀ E¸Ààl dÆeÁmÁ DqÀÄwzÀÝ 1) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¸Áé«Ä ¸Á: OgÁzÀ 2) £À©¸Á§ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ ¸Á: OgÁzÀ, 3) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀiÁè ¥ÀªÁgÀ ¸Á; zÉñÀªÀÄÄR vÁAqÁ OgÁzÀ, 4) zÉëzÁ¸À vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀÄZÀPÀgÀÄ ¸Á; ¨ÉÆgÀ¼À, 5) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd mÉÆ£À¥É ¸Á; ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5200=00 gÀÆ, ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 367/2013 PÀ®A 366(ಎ) 509 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗು 16 ದ ಪ್ರಟೆಕ್ಷನ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ರನ್ ಫ್ರಮ ಸೆಕ್ಸುವೆಲ್ ಅಫೆನ್ಸೆಸ್ ಯಾಕ್ಟ 2012 :
ದಿನಾಂಕ 27/10/2013 ರಂದು 1300 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಪಾಶಾಮಿಯಾ ತಂದೆ ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿ ಶೇಖ ವಯ : 55 ವರ್ಷ ಜಾತಿ : ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ : ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ 4 ಜನ ಹಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗ ಗೌಸೋದ್ದಿನ ಎಂದು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ.ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಮಗಳಾದ ರಯಿಷಾ 14 ವರ್ಷ ಇವಳು 9 ನೇ ತರಗತಿಯ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಈವಾಗ ಸದ್ಯ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಈವಾಗ 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಕಲಮಡಗೆ ಈತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಾದ ರಯಿಷಾ ಇವಳಿಗೆ ಕಾಮದ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ನೊಡುವದು ಹಾಗೂ ಕೈಯಿಂದ ಸನ್ನೆ ಮಾಡುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.ಹಾಗೂ ಅವಳಿಗೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಬೇಕೆಂದು ಸಂಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಕಲಮಡಗೆ ಜಾತಿ : ವಡ್ಡರ ಸಾ : ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 25/10/2013 ರಂದು 6.30 ಪಿ.ಎಂ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಾದ ರಯಿಷಾ 14 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಈತನ ತಂದೆಯಾದ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಕಲಮಡಗೆ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣನಾದ ಅಶೋಕ ಕಲಮಡಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಚೊದನೆ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಂಬೇಸಿಂಗಾವಿ, ಬೀದರ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಹ ತನ್ನ ಮಗಳ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 197/2013 PÀ®A 504, 506, 324 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æêÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 45ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ®PÀëöät eÁzsÀªÀ eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ FvÀ£À ªÀÄzsÉå ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ zÁj ¸ÀA¨sÀAzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 27/10/2013 gÀAzÀÄ 07:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÉÆÃgÉ gÀªÀgÀ CwÛUÉAiÀiÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÆÃgÉ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼À UÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÀAr ¨sÉÆøÀr F eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤£ÉÃPÉ UÀÄr¸ÀÄwÛ¢Ý EzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀªÀħA¢ü¹zÀ eÁUÉ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ »ÃUÉPÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ«ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆÃPÀÄÌ eÁ¹Û §A¢¢Ý CAvÀ DgÉÆævÀ£ÀĦüAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀwÛ¬ÄAzÀ JqÀUÀqÉ ¥sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2013 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀįÉÃ¥ÁàºÁªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉîÆgÀ gÀªÀgÀĺÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¢£ÁAPÀ 03/10/2013 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉUÉ zÀ±ÀgÁ ºÀ§â EzÀÝ PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä DmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ.J-39/1095 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß zÉÆÃqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¨sÉÆÃd¥Áà ºÁªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁªÀtÚ£ÀªÀgÀ J®ègÀÆ PÉÆr §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ªÀÄĸÁÛ¥ÉÆÃgÀ qÁå«Ä£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃV §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒªÀiÁrPÉÆAqÀÄ qÁå«Ä£À PÀqɬÄAzÀ ¨ÉîÆgÀ PÀqÉUÉ DmÉÆà jPÁëzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆÃjPÀë £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÀPÁgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ DmÉÆà jPÁë M¼ÀUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢,zsÀ£ÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀıÉÃnÖ 3 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ qÁåªÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà jPÀë ZÁ®PÀ £ÁUÀ¥Áà ªÀPÁgÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà jPÁë Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±ÀÑPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «ÃgÀ±ÉÃnÖ PÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¥sÀÆ°£À ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß DmÉÆà jPÁë MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀªÀiÁr ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ DmÉÆà jPÁë M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUɪÀÄÄRPÉÌ §®PÉÌ gÀnÖUÉ 2 PÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®ÄUÀ½UÉ §®PÁ®Ä »ªÀÄärUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄÛ JqÀ PÉÊ ªÉÄîUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄÛ EzÀgÀAvÉ DmÉÆà jPÁë M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ zsÀ£ÀgÁd ºÁªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀıÉÃnÖ ºÁUÀÆ DmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ £ÁUÀ¥Áà ªÀPÁgÉ EªÀjUÉ AiÀĪÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV¯Áè. ¸ÀzÀj WÀl£É zsÀ£ÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀıÉÃnÖ ºÁUÀÆ UÀrUËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¹AQzÀgÀ vÀAzÉ §AzÉà C° EªÀgÉ®ègÀÆ £ÉÆÃr PÉÆqÀ¯É CzÉà DmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ.J-39/1095 £ÉÃzÀgÀ°è F¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆqÀ¯É CzÉà ¢ªÀ¸À GªÀÄUÁðzÀ PÀqÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÉÛ£É. aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ¢£ÁAPÀ 20/10/2013 gÀAzÀÄ GªÀÄUÁð D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀĤ±ÀPÀÛ DVzÀjAzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2013 PÀ®A 354J(1) (ii)(iv), 506, 509 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 17-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÁªÉÃgÁ UÀAqÀ ²ªÁf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħÄgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPɤÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/10/2013 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀĺÁUÀÄ vÀªÀÄä zÉÆrØAiÀÄ°è EzÀÝ EvÀgÉ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀªÉÄÃvÉæ, ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÄ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÉÆÃAr¨Á J®ègÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉÆrØAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁåw: PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á:»¥Àà¼ÀUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢UÉ “ K PÁªÉÃj K£ïªÀiÁqÀèwÛ¢Ý £Àr M¼ÀUÉ “ JAzÀÄ PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉzÀÄ J®ègÀ JzÀÄgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ £À£ÀߺÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr eÉÊ°UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀgÉUÉ ºÉÆÃV §A¢¤ £À£ÀUÉ ¥ÉÆð¸ÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è, £À£Àß ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝ¼É FUÀ ¤Ã£É £À£ÀߺÉAqÀw EzÁÝAUÀ E¢Ý, »ÃgÉÆä EzÁÝAUÀ E¢Ý £Àr £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®PÉÆà £Àr, ¤£ÀUɺÀqÁÛ JAzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.ºÁUÀÄ E¯Áè CAzÉæ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ zsÀªÀÄQºÁQgÀÄvÁÛ£É. DUÀ C¯Éè EzÀÝ F ªÉÄð£ÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2013 PÀ®A 109, 417, 465, 467, 468, 471, 420 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 26-10-2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ²æà UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ¨É°Ã¥sÀ f¯Áè ¸ÉµÀ£Àì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ²æà PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¹.J.N f¯Áè ¸ÉµÀ£Àì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ Cfð vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄߥÀj²Ã°¹ ¢£ÁAPÀ 27-10-2013 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, CgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ ¥Ánïï mÉʦ¹Ö FvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 13 d£ÀgÀÄ ¥À¢ät¨Á¬Ä EªÀ½UÉ F »AzÉ £ÀqÉzÀ ¥ÀÆåAiÀÄ£ï £ËPÀjUÉ ¤ÃªÀÅ CAPÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è eÁ¹ÛªÀiÁPÀìðUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ ¥ÀÆå£ï £ËPÀjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ ºÁUÀÆ F »AzÉ ¥ÀÆåAiÀÄ£À £ËPÀjUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä eÁ° CAPÀ ¥ÀnÖ ºÁdgÀ¥Àr¹ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉýgÀĪÀÅzÀjAzÀ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2013 PÀ®A 143 147 148 324 323 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 28/10/2013 ರಂದು 0745 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಬಾಪುನ್ನಾ ವಯ: 60 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಎಸಸಿ ಮಾದಿಗ ಸಾ: ಹೊಕ್ರಾಣ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಕ್ರಣಾ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟು 21 ಜನರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ದೂರಿನ ಸಂಕ್ಷೀಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯಲ್ಲಿನ ಡಾ; ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಭಾವು ಸಾಠೆ ರವರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ ದೆರಿಸಿದ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾ; ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದ ಕಂಪೌಂಡ ವಾಲ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಪೊಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ದಿವಸ ಬೆಳೆಗ್ಗೆ 0600 ಗಂಟೆಗೆ ಸದರಿ ಕಲ್ಲಿನ ಪೊಳು ನೊಡುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟದಿಂದ ಬಂದು ಏನು ನೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಿ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಡೆಯ ಇನ್ನು 7 ಜನರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113 /2013 PÀ®A 143 147 148 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 28/10/2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 0830 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಕಸ್ತೂರೆ ವಯ 22 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಎಸ್.ಸಿ ಮಾಹರ ಹಾಗು 12 ಜನರು ಗಾಯಾಳುಗಳು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆನು ದೂರಿನ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ಎಸಸಿ ಸಮಾಜದವರಾದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮತ್ತು ಇತರರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದ ಸಿ ಮಾಹರ ಬಾಜು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಡ ಕಡ್ಡಿ ತಿಪ್ಪಿ ಹಾಕಿದರಿಂದ ಭವನದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಚ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಭವನದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಖೇಳಿ ಗೊಡೆ ಹಾಕಿದರಿಂದ ಎಸಸಿ ಮಾಂಗ ಜನಾಂಗದವರಾದ ಭಗವಾನ ತಂದೆ ವೆಂಕಟ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು 17 ಜನರು ಎಲ್ಲರು ಸಾ: ಹೊಕ್ರಾಣ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 28/10/2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 0600-0630ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು 5 ಜನರು ಭವನದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಖೇಳೆ ಹಾಕಗೊಡಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಜನರ ತಲೆಗೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÀ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


ದಿನಾಂಕ:27-10-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ CA§ªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: G½ªÉÄñÀégÀ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ 14 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಕೊಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ºÉÆ®zÀ°è ಮೇವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿಜಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಎಡ ಗಾಲಿ£À ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ಯಾªÀÇzÉÆà ಹುಳು ªÀÄÄಟ್ಟಿvÀÄ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾಧಿAiÀÄÄ ಅವನ ಪಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಹಾವು ಕಡಿದ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಅವನ ಹೆಬ್ಬರಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ್ದು. ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುತ್ತ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಹಾವು ಆಕಾಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಊರೊಳಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಲಿಂಗಸೂಗುರು ನಂತರ ಹಟ್ಟಿ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄ.r.Cgï. £ÀA: 18/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : PÁvÀgÀQ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£À ತಂದೆಯಾದ ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ವಯ 50 ವರ್ಷ ಸಾ : ಕಾತರಕಿ ಈತನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 27-10-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾತರಕಿ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ದಂಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನೀರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 26-10-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ದಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ರಬ್ಬಸದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ರಾಮಣ್ಣನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 30/13 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.10.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 UÀAmÉUÉ ©¹ä¯Á ¥sÉèöÊAiÀiÁ±ï ©æPïì EAqÀ¹ÖçAiÀÄzÀ°è PÀ¸ÀUÀÄr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆæü¸Á¨ï vÀAzÉ ¨Á¯É¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À¸Á:ªÀiÁqÀUÉÃj vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁ.ªÀ EAqÀ¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉèöÊAiÀiÁ¸ï ©æPïì ¥ÀAaAUï «Ä±À£ï PÀ©âtzÀ ºÉqÀÓUÉ DvÀ£À JqÀgÀmÉÖUÉ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É PÀgÉAmï ¥Á¸ï DV ¸ÉÆæ ¸Á§£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¨sÁªÀªÉÄÊzÀÄ£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ EAqÀ¹Öçeï ¥ÉèöÊAiÀiÁ±ï ¥Áèmï ¥sÁªÀÄðUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV F eÁUÉAiÀÄ°è MAzÀÄ 6 ºÁ¸Àð ¥ÀªÀgÀ ªÀĶ£ï EzÀÄÝ vÀ£Àß vÀªÀÄä ¸ÉÆæ¸Á§£ÀÄ ªÀĶ£ï ªÀÄÄAzÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV DvÀ£À gÀmÉÖUÉ vÀUÀÄ°èzÀÝjAzÀ PÀgÉAmï ¥Á¸ÁV ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É F WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ²æà C° ¸Á¨ï vÀAzÉ ¨Á¯Éà ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G:PÀÆ° ¸Á:ªÀiÁqÀUÉÃj vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁ.ªÀ ¸ÀAPÀ£ÀÆgÀÄ.f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÆmïÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA§gï 13/2013 PÀ®A 174 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¥ÁÀ¸À£É PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ®Qëöäà UÀAqÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 48, eÁw: PÀªÀiÁä G: PÀÆ° ¸Á: PÀgÀqÀPÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J.¦-28-J.J£ï-2806 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ PÀgÀqÀPÀ¯ï¢AzÀ UÀÄAvÀÄUÉÆüÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¢: 27-10-2013 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ PÉ.E.© PÁémïð¸ïð ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄjUÉ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV¹ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 297/13 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ     CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.10.2013 gÀAzÀÄ 172 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕಳವು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ :
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 17-10-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:00 ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರಕೂಡ ಮುತ್ಯಾನ ಗುಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಳಸವನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿ ಕಳ್ಳರು  ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕರಾವ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ನೀಲಹಳ್ಳಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 26-10-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  11=00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ವಾಯಿ 8071 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ನಾಗರಾಜ ಈತನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭೀಮ ನಗರ ಕಮುನಿಟಿ ಹಾಲ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ವಿ 6322 ನೆದ್ದರ ಸವಾರನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಕನ್ನಯ್ಯಾ ವಾಡಿ ಸಾ : ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ತಾ :ಚಿಂಚೋಳಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 27.10.2013 ರಂಧು ರಾತ್ರಿ 08.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಗುತ್ತೆದಾರ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ  ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ನಾಗಪ್ಪ ತಂಧೆ ಪಾಪಯ್ಯ ಸಂಗೈ, ರಾಜು ತಂಧೆ ಪಾಪಯ್ಯ , ಸತೀಶ ತಂಧೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ  ಸಂಗೈ, ಸೀನು ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗೈ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸಂಗೈ  ಎಂಬುವವರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ನಿನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ನಿನಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಹೋಡೆದು ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.