Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 15, 2011

Raichur District Reported Crimes
zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:- 14-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-15 UÀAmÉUÉ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ J£ï.ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV D½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä UÀÄgÀĸÁé«Ä vÀAzÉ FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¹PÀÄÌ ©zÀÝ SÁeÁ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ EªÀ¤AzÀ 2 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀUÀ¼À°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÉÆAzÀÄ PÉÆqÀzÀ°è CAzÁdÄ 15 °Ãlgï£ÀAvÉ MlÄÖ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ CA. Q. gÀÆ. 150/-, CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀÝ ¹.ºÉZï, ¥ËqÀgÀ vÀgÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA. PÉJ-36/qÀ§Æèöå-6531 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÉmÉÆæïï mÁåAPï PÀªÀgÀ£À°è ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è CAzÁdÄ CzsÀð PÉ.f. ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï CA.Q. gÀÆ. 250/-, ºÁUÀÆ VgÁQUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï C .Q. gÀÆ. 300/-, »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ; 35.700/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÉÃgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 14.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ G¥Áæ¼À UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÀÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀÄgÀUÉÃgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr zÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á: AiÀÄ®èAzÉÆrØ ºÁUÀÆ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á: G¥Áæ¼À gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ 2 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ,2 PÉ.f. ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï 1 ªÉÆèÉʯï MªÀÄzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï MlÄÖ gÀÆ: 27,600/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¢£ÁAPÀ: 14.07.2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ²æà «.J¸ï. »ÃgɪÀÄoÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ gÁAªÀÄ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¢gÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄgÁd 35 ªÀµÀð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 32 ¨Ánè ¨ÁæöåAr ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ; 100/- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÁAiÀÄZÀÆj£À ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆAzÁD¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 12.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ §ÄZÀѪÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄgÀªÀÄzÉÆrØ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°è §¢£ÉPÁ¬Ä vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¥ÀÄjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆj£À ²ªÀA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁeÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁeÉ PÀÄjvÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¢£ÁAPÀ:13.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CzÉ UÁæªÀÄ CPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢ü £ÁUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄ¥À®¢£Àß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 30.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ J¸ï.J¸ï. »ÃgɪÀÄoÀ ¸ÉÊmï EAf¤AiÀÄgï ºÁUÀÆ »mÁa C¥ÀgÉÃlgï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ¹Ì -§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉgÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ eɸÀÌA ªÀÄ¹Ì E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃj£À 9 «zÀÄåvï PÀA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß vÀÄAqÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁr E¯ÁSÉUÉ MlÄÖ 1.80.000/- gÀÆ; UÀ¼À£ÀÄß £ÀµÀÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ eɸÀÌA ªÀÄ¹Ì eÉ.E. gÀªÀgÁzÀ ²æà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:14.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁDR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 14.07.2011 gÀAzÀÄ J¸ï UÀuÉÃPÀ¯ï- ²gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀuÉÃPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÁgÀzÀ°è n.Cgï.©¹ÉÌ£Á¯ï ºÀwÛgÀ zÉêÉAzÀæUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ¸É×ÃjAUï gÁqï JzÉUÉ §rzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æêÀÄw UÀAUÁ¨sÁ¬Ä UÀAqÀ gÀÄzÀæUËqÀ ¸Á: ¨ÉÆüÀªÁqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 14.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - vÁªÀgÀUÉÃgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ºÀwÛgÀ PÉ£Á¯ï ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ PÁ²A¸Á¨ï ¸Á; UÀÄAd½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¹ÌÃqï DV PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀgÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀjÃ¥sï ¸Á¨ï ¸Á: UÀÄAdºÀ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 14.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ -UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÉÆî¥°è ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è DgÉÆæ ²ªÀtÚ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 26 ªÀµÀð ¸Á: ZÀ£ÀߥÀlÖt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®Äßöß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹ÌÃqÁV PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀƼÀ¥Àà ¸Á: UÉÆî¥À°è EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 14.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀªÀÄmÉUÉ ºÀÆ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà¤UÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ zÉÆqÀتÀjUÉ ¨ÉÊzÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ UÀ®èPÉÌ PÀrzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä ¸Á: ªÉÄ¢Q£Á¼À FPÉUÉ ºÉÆÃPÁætÂAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ 1 ªÀµÀð ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV®è §ºÀ¼À JvÀÛgÀ E¢Ý CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ FUÉÎ 4 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.07.2011 gÀAzÀÄ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 15.07.2011 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAlUÉ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ JªÀÄ.r. ¥sÀAiÀiÁeï ¸Á:vÀlÖ¥À°è f¯Áè: gÀAUÁgÉrØ J.¦. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CvÀwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð ¸Á: PÀÆqÀèV FvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.07.2011 gÀAzÀÄ 78 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,200/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-07-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-07-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 279 L¦¹ 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/72011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G : ¯Áj Qè£ÀgÀ ¸Á: CµÀÆÖgÀ vÁ: f: £ÁAzÉÃqÀ EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA.¹f-04/J¥sï©-5794 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ DVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ ZÀAZÀ®¹AUÀ vÀAzÉ UÀįÁ§¹AUï ¸Á: £ÁAzÉÃqÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÁUÀ¥ÀÆgÀzÀ°è PÉÆüÀ¹ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆüÀ¹ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár ªÀUÉÊgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ JzÀÄj£À UÁè¸À MqÉzÀÄ ºÁ¤VgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 14/07/2011 gÀAzÀÄ 1510 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆÃgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ ¨ÉA¨Áæ gÀ¸ÉÛVgÀĪÀ ªÀiÁtÂPÀ ºÉƼÀUÉ gÀªÀgÀ PÉÆnÖUÉ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ £À²Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÀȵÁÚ vÀAzÉ £ÁUÉÆAqÁ ¨ÉÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©)
JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀvÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MlÄÖ ºÀt 2820/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/07/2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÀÄvÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ G: §rUÉvÀ£À ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ©Ãr vÀgÀ®Ä ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä ¥Ánïï gÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆæ 1) UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÀÄvÁgÀ 55 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ G: §rUÉvÀ£À ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©). 2) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÀÄvÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ¼É ¤Ãj£À ºÀjAiÀÄÄ«PÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÉƼÀPÀ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÀzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 14/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/07/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ zÀ¯Á¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹.(zÀ°vÀ) G: ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á; PÀıÁ® £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ CdÄð£À zÀ¯Á¯É ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹.(zÀ°vÀ) G : «zsÁåyð ¸Á; PÀıÁ® £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄjUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁPÀĪÁUÀ §®UÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ºÁªÀÅ PÀr¢gÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A 25 CªÀÄìð CPïÖ 1959 CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ ; 14/07/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J£ï.JZï-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â vÀ£Àß ¨ÁåV£À°è MAzÀÄ ¦¸ÀÆÛ¯ï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¯ÁjUÀ½UÉ ¸À£Éß ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¦¸ÀÆÛ¯ï£ÀÄß ªÀiÁgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¨Á¼ÀĸÁºÉç vÀAzÉ ¨ÁºÀÄ ¸ÁºÉç PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ : 27 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÉ®àgï PÉ®¸À ¸Á: PÀÄqÀÄUÀÄ£ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå CPÀ̪ÀĺÁzÉë £ÀUÀgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°zÀÝ PÀAnæ ¦¸ÉÆÛïï C.Q. 10.000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 14/07/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ²æêÀÄAUÀ¯É ªÀAiÀÄ : 42 ªÀµÀð G: ²ÃPÀëPÀgÀÄ ¸À.».¥Áæ. ±Á¯É »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ: OgÁzÀ f : ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ DPÁ±À @ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ QñÀ£ÀgÁªÀ ²æêÀÄAUÀ¯Éà ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ: OgÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃgÁfð zÉøÁ¬Ä ªÀiÁzÀj ªÀ¸Àw ±Á¯É §UÀzÀ® vÁ: ©ÃzÀgÀ £À°è 9 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è 2011 £Éà ¸Á°£À°è ±Á¯Á DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ : 26/06/2011 gÀAzÀÄ C°èAiÀÄ «zÁåyð¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÀÄ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è E¯Áè JA§ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2011 PÀ®A 498 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/07/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁæAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ªÁr ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB ¸ÀĨsÁ±À gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀgÉÆÃeÁ UÀAqÀ «PÁæAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÁB ¨sÀªÁ¤UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ DgÉƦ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ªÀVÎ ªÀAiÀÄ : 28ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §UÀzÀ¯ï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/07/2011 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄgÀÄzÁ¸ï ¨ÉÆÃrAðUï vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï JA§ ¤¹©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉƪÀÄäzï ±À¦üÃgï ªÀAiÀÄ : 44 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ, E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á: vÉÆÃ¥ÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 7,935/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಅಣದೂರಗಿ ಸಾ: ಜಮಗಾ (ಜೆ)
ರವರು ನನಗೆ ಹಳೇ ದ್ವೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ಕಾಳಮಂದರಿ ಸಂಗಡ 3 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ .

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಕಾಳಮದರಿ ಸಾ: ಜಮಗಾ (ಜೆ) ರವರು ನನಗೆ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಅಣದೂರಗಿ ಸಂಗಡ 3 ಜನರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ .

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಜ ತಂದೆ ಹಿರಾಚಂದ ದುರ್ಗೆ ಸಾ:ಜೈನ ಗಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ರವರು ನನಗೆ ಮಗನದ ಹಿರಾಚಂದ ಇತನು ಹೊಲ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಿದು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ .

ಅಪಘಾತ ಪ್ರರಕಣ :
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
: ಪ್ರಭಾಕರ ಸೂಗುರ
A.E. ಜೆಸ್ಕಾಂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಳಂದ ರವರು ಕೆಎ 32. 5557 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾಯಕ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಜೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಅಂದಾಜು 9000/- ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಮತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ರುಕ್ಕಯ್ಯಾ ಕಲಾಲ ಸಾಃ ಸಿಂದಗಿ ತಾಃ ಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ದಿನಾಂಕ 13/7/2011 ರಂದು 10 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ ಆದರು ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಇರುವದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ 14/7/2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ರವಿ ಇತನು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಭಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಇವಳ ಶವ ತೆಲುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಶವವು ನಮ್ಮ ತಂಗೆಯಾದ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಇವಳದ್ದು ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾಲು ಜಾರಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅವಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರೆ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.