Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 6, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

  CAPÀıÀzÉÆrØAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ±Á¯ÉAiÀÄ 8 £Éà vÀgÀUÀw ªÀÄPÀ̽UÉ 2010-2011 ªÀÄvÀÄÛ 2011-2012 ¸Á°£À GavÀ ¸ÉÊPÀ¯UÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ MlÄÖ 119 ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ°ènÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 29/08/11 gÀ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30/08/11 gÀ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ 4 ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.10,380/- §¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ QæµÀÚ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÉÆ®ègÀÄ 31 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀiÁgÀ®¢¤ß ¸ÀzÀå °AUÀ¸ÀÆÎgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:05/09/11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16-30 UÀAmÉUÉ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ CzÉà UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄPÀAiÀÄå ,£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀÄÄPÀAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà,ºÁUÀÆ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀÄÄPÀAiÀÄå J®ègÀÆ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-09-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£À« PÁæ¸ï£À°ègÀĪÀ ©æeÉñÀ ¥Ánïï EªÀgÀ UÉÆÃzÁ«Ä£À ºÀwÛgÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ £ÁåAiÀiÁ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ 5 d£ÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¯Éà ®AUÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ¤£ÀUɵÀÄÖ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ PÉüÀªÀ°è CAvÁ ¹nÖUÉ §AzÀªÀgÉ CzÀgÀ°è AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ C®èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄÀ gÀPÁÛUÉÆý¹zÀÄÝ C®èzÉ G½zÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÀ¨ÁârzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:05-09-.2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÁUÀÆ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, PÀ¨ÉâÃgÀ, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÉà PÀqÉ EzÀÄÝ ¥Àæw ¢£Á®Æ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ CªÀÄgÉÃUËqÀ gÀªÀjUÉ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-09-11 gÀAzÀÄ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CªÀÄgÉÃUËqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ CªÀÄgÉÃUËqÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr J£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄäzÀÄ HgÀ°è §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ CªÀÄgÉÃUËqÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ Dgï.J¸ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ Dgï.f. ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ mÁ¥sÉ mÁæöåPÀÖgï PÀA¥À¤AiÀÄ°è KjAiÀiÁ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ D ¸ÀA§AzsÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 4/9/11 gÀAzÀÄ avÀæzÀÄUÀð¢AzÀ §¼ÁîjUÉ §¸ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀÄ C°èAzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ rîgïUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 5/09/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1015 UÀAmÉUÉ PÁgï £ÀA PÉ.J.34/J-3522 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁrUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼Áîj¬ÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ªÀiÁ£À« ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÁgï ZÁ®PÀ ¤Ã®PÀAoÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è mÁ¥sÉ mÁæöåPÀÖgï ±ÉÆà gÀƪÀÄ£À°è rîgÀUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤Ãr CzÉà PÁj£À°è gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ ºÉÆgÉ ºÀ¼ÀîzÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3.45 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉ.J.36/J¥sï-976 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §ªÀÄzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆÃUÀzÉà §®¨sÁUÀPÉÌ §AzÀÄ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÆ E¤ß§âjUÉ ¸ÁzÁ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ Dgï.J¸ï. ªÀÄÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

 
 

¢£ÁAPÀ 04/09/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 05/09/11 gÀ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃr£ÀªÉÄÃ¯É ²æà CªÀÄgÉñÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ FvÀ¤UÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ G¯ÉèñÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 5.09.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-03/09/2011. gÀAzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄUÀð PÁåA¥À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzsÀæ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ £ÀA.55 gÀ ZÉÊ£ï £ÀA.154 gÀ ºÀwÛgÀ CPÁéqÉÃmï ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è §®UÀqÉAiÀÄ ¯ÉʤAUï gÀAzÀæ PÉÆgÉzÀÄ/MqÉzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£ï ºÁQPÉÆAqÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß 1CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà ¸Á;-UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ ,.PÀj§¸Àì¥Àà zÉøÁ¬Ä ¸Á;-UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ.¸ÀvÀå¥Àà ¸Á:-UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ/zÀÄUÀðPÁåA¥À.gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹PÉÆAqÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ gÉÊvÀjUÉ ¸ÁPÁµÀÄÖ ¤Ãj£À vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr PÁ®ÄªÉ MqÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ D¹ÛUÉ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀæPÁ±À EAfäAiÀÄgï ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ªÀÄ¹Ì PÉÆlÖ °TvÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À UÀAUÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æÃ. ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ªÀqÀØgÀ DvÀ£À DvÀ£À ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ «ÃgÉñÀ gÀªÀgÀÄ ©üêÀÄtÚ£À ºÉAqÀwUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 04.09.2011 gÀAzÀÄ UÀÄrØgÁªÀÄAiÀÄå£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ zÀļÀîAiÀÄå, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ¸ÀtÚ ®PÀëöät, zÉÆqÀØ ®PÀëöät, zÉêÀtÚ, ¥ÁæuÉñÀ, ¸ÀvÀåªÀÄä, ®Qëöäà ºÁUÀÄ gÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ©üêÀÄtÚ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ "K£À¯Éà ªÀqÀØgï ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÉÃ, ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÀ®Äè ºÉAUÀ vÉUɹzɯÉÃ" CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 05.09.2011 gÀAzÀÄ ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À UÀAUÀªÁgï UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄtÚ, «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, ¨ÉÆÃqɪÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄt,Ú £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ªÀqÀØgï EªÀgÉîègÀÆ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 04.09.2011 gÀAzÀÄ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ "¤Ã£ÁåPÀ¯Éà £ÀªÀÄÆäjUÉ §gÀÄwÛÃAiÀiÁ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£ÉÃ" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ, §®Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, C®èzÉà ºÀ°è¤AzÀ £ÀqÀĨÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¸ÀvÀåªÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄtÚ£À CvÉÛUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀļÀîAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.09.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.09.2011 gÀAzÀÄ 116 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 06-09-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/11 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05.09.2011 gÀAzÀÄ 1045 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²ªÀgÁd J¦¹-258 fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®gÉrØ vÀAzÉ vÀÄPÁÌgÉrØ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ZÀ£Àß«ÃgÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ: 3 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®gÉrØ vÀAzÉ vÀÄPÁÌgÉrØ zsÀ£À¹gÉ, ¸Á: E¯Áå¼À. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/11 PÀ®A 279,283,304(J) L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 06/09/2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiºÁzÉêÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÀÄÄ¼É gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÀÄÄ¼É ªÀAiÀÄ:36 ªÀµÀð, G:QgÁt CAUÀr, ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è UɼÉAiÀÄgÀ ªÉÄ£ÀAiÀÄ°è ®Qëöä ¥ÀÆeÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 39/ ºÉZï-8086 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt -§AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉÆ»£ÀÆgÀ ªÁlgÀ ¥ÉæñÀgÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 39/ 6340 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/11 PÀ®A 420, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 08-07-2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ £Ë¨ÁzÀ ªÀÄfÃzï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ gÀªÀgÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆÃqÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ £À¬ÄªÀÄ vÀAzÉ d»gÉƢݣï, ¸ÁzÀvÀ©Ã UÀAqÀ d»gÉƢݣï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà §AUÁgÀ PÉÆÃqÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßêÉÄä §AUÁgÀ PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ ¤«Ää§âjUÉ Nr¹ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ¢AzÀ §AzÀ Cfð ¸ÀA. 3599/11 ¢: 03-09-2011 gÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 05/09/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è 08.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ 60-65 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀÄfÓÃzÀ JzÀjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ CPÀâgÀ vÀAzÉ eÁ¤¨ÉÃUï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: §¨ÁâgÀ ¨ÁUÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¼É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/11 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 188 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/09/2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è jAPÀÆ ¨Ágï & gÀqÀ¸ÉÆÖgÉAmï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr PÀ¼Àî ¸ÀAvɬÄAzÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr 1] AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 9 PÁlð£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï.£ÀzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 432 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 21,600/- 2] Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì 5 PÁlð£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï.£ÀzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 240 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À C.Q.12000/- gÀÆ . 3] N®Ø mÁªÀj£ï CAvÀ §gÉzÀ MlÄÖ 4 PÁlð£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÁlð£ÀUÀ¼À°è 180 JªÀiï.J¯ï.£ÀzÀÄÝ 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 192 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À C.Q.11,200/- gÀÆ . »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ ¸ÉÃj 44,800/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ. 4] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 740/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ M§â DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¸ÁB ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/11 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 05-09-2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ .¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ 10 Q.«Ä zÀÆgÀ zÀQëtPÉÌ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¨É¼Éî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 26 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1065 gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 133/2011 PÀ®A 279,338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 05/09/2011 gÀAzÀÄ 0145 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁf JA.J¯ï.J. RƨÁ gÀªÀgÀ ªÉÄ£ÀAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 38/ JA-1386 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 32/ J- 8765 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á¬Ä gÉrØ gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

1. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2011 PÀ®A: 279, 338, L¦¹

ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ-26 PÀÆå-3790 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÆqÀĸÁ§ §rUÉÃgÀ ¸Á:UÁéUÉÃj J£ÀÄߪÁvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ SÁeÁ¸Á§ UÉÆÃqÉPÁgï FvÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À J¸ï.J¥ï.J¸ï. ±Á¯É zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J¸ï.J¥sï.J¸ï. ±Á¯É zÁnzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JªÉÄä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¹ÌÃqÁØV ©zÀÄÝ, ªÉÆÃ.¸ÉÊ. zÀ°èzÀÝ E§âgÀÆ ¨sÁjÃUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

2. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 156/11, PÀ®A. 457-380 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 05-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzsÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥À£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁAvÀUÉÆAqÀ (¨ÁAqÉ) EªÀgÀÄ ²æñÉÊ®PÉÌÉ ºÉÆÃzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ vÉgÉzÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁj vÉUÉzÀÄ CzÀgÉƼÀUÉ EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.15,000-00 ªÀÄvÀÄÛ CA. 15 UÁæA vÀÆPÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ dĪÀÄÄQUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ CAzÁdÄ ªÀiË®å 24,900-00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

3. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 145/2011 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ : 28-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ9¢zÁgÀ vÁ¬Ä ºÀA¥ÀªÀÄä EªÀgÀÄ ªÀįÁð£ÀºÀ½îAiÀÄ°è QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀįÁð£ÀºÀ½îAiÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÀ¯ £ÀA§g : PÉ.J- 37/Dgï-9368 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ¥Àà zÀÄAqÀÆgÀ, ¸Á: ªÀiÁjPÁåA¥ï ºÁ: ªÀ: ªÀįÁð£ÀºÀ½î, EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀg ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÀ®è£ÀÄß PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀA¥ÀªÀÄä EªÀjUÉ lPÀÌg PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ JqÀUÁ°UÉ ¨Áj ¥ÉmÁÖV ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀA¥ÀªÀÄä EªÀgÀ aQvÉìUÁV DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ ²æÃzsÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀIJ® D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉìAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr¹ FUÀ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉgÉ EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ9¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀg ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼ÁîjUÉ ºÉÆzÁUÉÎ ºÀA¥ÀªÀÄä EPÉAiÀÄÄ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ : 5-9-2011 gÀAzÀÄ 5-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ J¸.ºÉZ.N. PÀAmÉÆãÉäAm ¦.J¸. §¼Áîj¬ÄAzÀ qÉv EAnªÉÄñÀ£ J£., Dg- 252 f.Dg- 50 ¢£ÁAPÀ : 5-9-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀg ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304 (C) L.¦.¹. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀA. 163/2011 PÀ®A-454,457,380 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 30-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:02-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è »gÉøÀƽPÉÃj vÁAqÀzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ ©UÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀzÀ MAzÀÄ ¨ÁgÀvï UÁå¸ï ¹°AqÀgï CA:Q: 2,500.gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ PÀ¼ÀĪÁzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄRå²PÀëPÀjUÉ w½¹ C®è° ºÀÄqÀÄPÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ  ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ  ಕೆರೂರ್ ವಯಾ 28 ವರ್ಷ ಉ : ಒಕ್ಕಲುತನ    ಸಾ: ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ  ರವರು  ನಾನು  ನನ್ನ  ಅಣ್ಣ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕೂಡಿ ದಿನಾಂಕ;05/09/2011 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ  ಹಾಲು ಹಿಂಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೊದೆವು  ಹಾಲು ಹಿಂಡಿದ  ನಂತರ ಅಂದಾಜು 6:30 ಸುಮಾರಿಗೆ  ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಟನು  ನಾನು  ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ  20 ರಿಂದ 30  ಮಾರು ಅಂತರದಲ್ಲಿ  ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಅಷ್ಷರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕಾಜೆಪ್ಪ  ಕಲಶೇಟ್ಟಿ  ಬಂದಾರಿಯ  ಕಾಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗುವಾಗ  ನನ್ನ ಅಣ್ಣ  ಚಿರಿದ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿಸಿತು.  ನಾನು ಎನು ಅಂತಾ  ನೊಡುವಾಗ  ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ  ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡೆಲೆಯಿಂದ  ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದೆನು  ಹೊಡೆಯ ಬೇಡಿರಿ ಅಂತಾ ನಾನು ಚಿರಿದೆನು  ಅಷ್ಷರಲ್ಲಿ  ಅಲ್ಲಯೇ  ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಮಾಳಪ್ಪ ಇವನು  ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಗುಂಡಪ್ಪನಿಗೆ  ಹೊಡೆದನು  ಆಗ ಅಲ್ಲಯೆ ಇದ್ದ  ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ  ಶರಣಪ್ಪ, ಬೀರಪ್ಪ ತಂದೆ  ಸಿದ್ದಪ್ಪ , ಶರಣಪ್ಪ ತಂಧೆ ಬೀರಪ್ಪ  ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂಧೆ  ಬೀರಪ್ಪ  ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ  ಬೀರಪ್ಪ  ಈರಣ್ಣಾ  ತಂದೆ  ಶರಣಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಹಾದೇವ  ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಮದಾನ ಹಿಪಪರಗಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ  ಹೊಡಿ ಸೂಳಿಮಗನಿಗೆ  ಹೊಡೆಯಿರಿ  ಮುಗಿಸಿಬಿಡರಿ ಅಂತಾ  ಚಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು  ಸಮೀಪ ಬಂದರೆ  ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸುವದಾಗಿ  ಹೆದರಿಸಿದರು  ನಾನು  ಚಿರಾಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ನಂತರು  ಈವರೆಲ್ಲರೂ  ಒಡಿಹೊದರು  ನಂತರ  ನನ್ನಅಣ್ಣನಹತ್ತಿರ  ನೊಡಲಾಗಿ ಬಲಗಡೆ  ತಲೆಗೆ  ಕಪಾಳಕ್ಕೆ  ಬಲಗೈಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ  ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ  ಹೊಡೆದು  ಕೊಲೆಮಾಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.  ನಮ್ಮಅಣ್ಣ  ಬರುವ.ದಾರಿಗೆ  ಗಿಡಕಂಟಿಯ  ಮರೆಯಾಗಿ  ಅಡಗಿ ಕುಳಿತು  ಎಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಜನರು  ಈ  ಹಿಂದೆ  ನಮ್ಮಗೂ  ಅವರಿಗೆ   ಆದ  ಜಮಿನು ತಂಟೆ  ವಿಷಯದಿಂದ  ಹೊಡೆದು  ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ .ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ದೇವಿಂದ್ರಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪರಶುರಾಮ ನಡವಿನ ಮನಿ ಸಾ: ರಾಜಾಪೂರ ಏರಿಯಾ ಶಹಾಬಜಾರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ.32 ಡಬ್ಲ್ಯೂ 3707 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸವೇರಾ ಹೋಟೆಲ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಾರ ನಂ : ಎಮ್.ಹೆಚ. 04 ಎ.ಪಿ 6530 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನ ದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.