Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 16, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-03-2014


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-03-2014

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2014, PÀ®A 302 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¥ÀmÉß ¸Á: PÉÆãÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ºÉƸÁ¼É EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 195 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è FUÀ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÉÆUÀgÉ ¨É¼É gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀjUÉ UÀÄwÛUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-2014 gÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀgÉ ¨É¼É PÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼É PÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝ ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É aÃjzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä vÉÆUÀgÉ ¨É¼É ¸Á°£À°è MAzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À vÀ¯É §ÄgÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉÊ ©¢ÝzÀÄÝ EvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jUÉÆAqÀÄ E£ÀÆß½zÀ ±ÀjÃgÀzÀ ¨sÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è ©¢ÝgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ® ºÁUÀÆ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ §¸ÀªÀgÁd ºÉƸÁ¼É EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁd ºÉƸÁ¼É EªÀgÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉAiÀÄ ¸Á°£À°è ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ C¹Ü ¥ÀAdgÀ CzÀPÉÌ MAzÀÄ PÉÊ MAzÀÄ PÁ®Ä EzÀÄÝ PÉƼÉvÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛvÀÄÛ CzÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ EzÀjAzÁV ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ CAvÁ UÀÄwð¹zÀÄÝ ªÀAiÀĸÀÄì 20 jAzÀ 25 ªÀµÀð EgÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ CAUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ªÀiÁA¸ÀRAqÀ PÉƼÉvÀÄ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ J¯ÉÆèà PÉÆ¯É ªÀiÁr ²ªÀgÁd ºÉƸÁ¼É EªÀgÀ vÉÆUÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è ©¸Ár ºÉÆVzÀÝjAzÀ CqÀ«AiÀÄ°ègÀĪÀ £Á¬Ä £ÀjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ªÀiÁA¸ÀRAqÀªÀ£ÀÄß wAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ C¹Ü ¥ÀAdgÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §¸ÀªÀgÁd ºÉƸÁ¼É EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ vÉÆUÀj ¸Á°£À°è ©¸ÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2014 gÀAzÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ ®A¨Át ¦.J¸ï.L (C.«) gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ RArPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV  ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ¨sÁ§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 2)¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ UÀqÀzÉ, 3) ªÉAPÀl vÀAzÉ zÀvÀÄÛ ©gÁzÁgÀ, 4) £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÀgÁªÀ ªÀÄAUÀ®ªÁqÉ, 5)vÁ£Áf vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 6) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: J®ègÀÄ RArPÉÃj EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 4920/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¸ÉÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ F±ÀégÀ ªÉÆUÀqÀA¥À½î ¸Á: ¨ËV, ¸ÀzÀå: J¸ï.JªÀiï.PÀæµÁÚ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ F±ÀégÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ EªÀgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ gÁd ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¥sÁgÀ gÉÆõÀ£ÀªÁ¯É EªÀgÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ D¼ÀÄ ªÀÄUÀ CAvÁ ºÉÆîzÀ°è PÉî¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 13-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ F±ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ JA.r ©Ã¯Á¯ï vÀAzÉ ¯Á¯ï ªÀĺÀäzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr gÁdªÀĺÀäzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 15-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÉÄÃAUÁ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¨sÀzÀæAiÀiÁå ²ªÀ¥ÀÆf gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¨sÀAUÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ¨sÀzÀæ¥Áà ºÀ«Äî¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ  mÉA¥ÉÆà £ÀA. J¦-12/qÀ§Æèöå-0223 £ÉÃzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¹QÌ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ºÉÆgÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr¯ÁV UÀAUÁzsÀgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV rQ̬ÄAzÀ CªÀ£À JqÀPÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ »AzÀÄUÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ EªÀ£À JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀ ªÉÆzÀ°¤AzÀ EgÀĪÀÅ¢®è ªÉÆzÀ¯Éà PÀmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÀzÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2014, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 02-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¨sÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¦.AiÀÄÄ.¹ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀµÀðzÀ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä ºÁUÀÆ ¸ÁÌ®gï ²Ã¥ï ¸À®ÄªÁV ¨ÁåAPï SÁvÉ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ 300/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀ 03-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ zÁj £ÉÆÃrzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀ 04-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ J®è PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ  ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è ¢£ÁAPÀ 05-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À qÁ|| CA¨ÉÃqÀÌgï ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV ¦.AiÀÄÄ.¹ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ £Á®ÄÌ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ G½zÀ JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 06-03-2014 jAzÀ 14-03-2014 gÀªÀgÉUÉ ªÀÄUÀ£À PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä J°èAiÀÄÆ ªÀÄUÀ£À §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸À.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)PÁ±ÀuÁ vÀAzÉ «gÀuÁÚ PÀlgÀ¥ÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, 2) ®PÀëöät vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÉÄÃqÀ¨Á£É ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, 3) zÀvÀÄÛ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¹AzsÉ eÁw: UÉÆÃAzÀ½, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 4) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ¥ÀzÉä ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð , 5) ²ªÀgÁd vÀAzsÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃqÀ¨Á£É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, 6) ±ÁåªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ WÁ¼É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2050/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2014, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄUÀ) :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ §fÓ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: FqÀ£À PÁ¯ÉÆä ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/1128 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ gÉÆúÀ£À CªÀ£À PÁ®gÀ ²Ã¥À §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÉÆúÀ£À EvÀ¤UÉ ¨ÁåAQUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà EgÀÄ CAvÁ ºÉý gÉÊZÀ¯ï ºÁUÀÆ gÉÆÃ²ß CªÀjUÉ ±Á¯ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉAqÀw C¤vÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀݼÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÁåºÀß  ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÉÆúÀ£À CªÀ£ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ£É CªÀ¤UÉ PÀgÉ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉýzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ gÉÆúÀ£À CªÀ£ÀÄ Dl DqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄrQzÀgÀÆ J®Æè ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä ªÀÄUÀ£À ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2014, PÀ®A 307, 324 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj eÉÆÃåw vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀUÀ®Ä dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15-03-2014 gÀAzÀÄ £À¸ÀÆQ£À eÁªÀ 0500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄgÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆüÀÄîªÀzÀÄ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAV ¥À¢ät CPÀÌ «ÄãÁQë J®ègÀÄ JZÀÑgÀUÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀAV ªÀÄzÀå ºÉÆÃV ©r¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ¤«Ää§âjUÉ £ÀªÀÄä dUÀ¼ÀzÀ°è §gÀ ¨ÉÃqÀj CAvÀ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤ÃªÀÅ ªÀÄzÀå §gÀÄwÛj, ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄUÀĹ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÀ PÀÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð,  eÁw: PÀ§â°UÉgÀ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄzÀÝjAzÀ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ PÀqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀAV ¥À¢ä¤UÉ ¸ÀºÀ PÀÆrè¬ÄAzÀ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2014, PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 16-03-2014 gÀAzÀÄ ¹AzÉÆî vÁAqÉAiÀÄ°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁågÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£Àß½ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzÉÆî vÁAqÉUÉ ºÉÆV ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¹AzÉÆî vÁAqÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ DgÉÆæ ¥ÀÄArèPÀ  vÀAzÉ F±ÀégÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ¹AzÉÆïï vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr M¯ÉAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ªÀÄrPÉUÉ MzÀÄÝ MqÉzÀÄ NqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ C¯Éè »rzÀÄ ¸ÀzÀj MqÉzÀ ªÀÄrPÉAiÀÄ°è ºÀĽ ªÀUÀæ ªÁ¸À£ÉAiÀÄļÀî PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸Àé®à ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ±ÁåA¥À® PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ 180 JªÀiï. J¯ï ¨Ál®zÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¹Ã¯ï ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ MqÉzÀ ªÀÄrPÉ ªÀÄÆgÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                      ¢£ÁAPÀ: 15-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ: ºÉƼɥÀà, eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢, 55ªÀµÀð, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:PÀÄA¨ÁgÀNtªÀÄÄzÀUÀ¯ïºÁUÀÄ  ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¸ÀAvÉUÉ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß Rj¢¸À®Ä §AzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¦PÀ¥ï UÁr £ÀA. PÉ.J. 37 J-604 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ¨ÉÆÃd¥Àà vÀAzÉ: PÀȵÀÚ¥Àà gÁoÉÆÃqï, ¸Á: Q®ègïºÀnÖ vÁAqÀ.  FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð - eÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À PÀjUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁzÁZÁj ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄAmÁVzÀÄÝ, ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2014. PÀ®A. 279, 337, 338  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                       ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.±À©Ã£Á vÀ§¸ÀÄìªÀiï UÀAqÀ PÉ.ªÀĺÀäzï «Ä¸ÁâG¯ïºÀPï PÉÊPÀr, ªÀAiÀÄ:30ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:U˹AiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà , ºÁ.ªÀ: PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   FPÉAiÀÄÄ  DgÉÆæ £ÀA.01 FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 16-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ 01 FvÀ¤UÉ 60,000/- gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ , MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 70,000/- gÀÆ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 5 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ , ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ EªÀgÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QjQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ 15000/- gÀÆ ªÀÄAZÀ ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ , £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 29-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ ®UÀß«zÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 01 EªÀgÀÄ ®UÀßPÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §A¢zÀÄÝ, ®UÀß ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 2,00,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀAzÀgÉ ¸Àj E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2014 PÀ®A. 498(J), 504, 323, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  39  d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 05 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2014 gÀAzÀÄ     65 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನ ಬಂಧನ :
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 15-03-2014 ರಂದು 05;10 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಪೂರ[ಜೆ] ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಸಾ: ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಇತನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್ ಹಟ್ಟಿ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಆಳಂದ ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಡಿ. ಬಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನ ಹತ್ತೀರ ಇದ್ದ 1] ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯಿಸ್ ಡಿಲೇಕ್ಸ ವಿಸ್ಕಿ ಬರೆದ 180 ಎಂ. ಎಲ್ ಮಧ್ಯ ತುಂಬಿದ ಪಾಕೇಟ್  ಒಟ್ಟು = 52 ಪಾಕೀಟ್‌ಗಳು ಅಂದಾಜು ಕಿ, 2496/- ರೂಪಾಯಿಗಳು 2] ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯಿಸ್ ಡಿಲೇಕ್ಸ ವಿಸ್ಕಿ ಬರೆದ 90 ಎಂ. ಎಲ್ ಮಧ್ಯ ತುಂಬಿದ ಪಾಕೇಟ್  ಒಟ್ಟು = 19 ಪಾಕೀಟ್‌ಗಳು ಅಂದಾಜು ಕಿ, 456/- ರೂಪಾಯಿಗಳು.3] ಓಲ್ದ ಟವರನ್ ವಿಸ್ಕಿ ಇದ್ದ 180 ಎಂ. ಎಲ್ ಮಧ್ಯ ತುಂಬಿದ ಪಾಕೇಟ್ ಒಟ್ಟು = 09  ಪಾಕೀಟ್‌ಗಳು ಅಂದಾಜು ಕಿ, 504/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತೀನದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.