Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 13, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 13/04/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 13-04-2011


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 24/3/2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÉAPÀæ¥Áà ¹ÃUÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, G: ¦ªÀÇå£À, eÁ :°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ½î vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄA¢£À UÉÃl ºÀwÛgÀ GqÀÄUÀÄwÛzÁÝUÀ EªÀgÀ vÀAzÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃmÉ®PÉÌ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ «¯Á¸À vÀAzÉ C£ÀAvÀgÁªÀ PÁ¯Éð ªÀAiÀÄ: 60 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-23, J¸ï-9914 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀÄð¢ vÀAzÉ ±ÉAPÉæÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¹ÃUÉ ªÀAiÀÄ:70 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½î vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ : 12/04/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ GªÀiÁðUÀzÀ aAZÉÆý JA§ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ 5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÁUÀ ¨É¼ÀUÉÎ 0620 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 11/04/2011 gÀªÀÄzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÁnPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÁ G: PÉÆ°PÉ®¸À ¸Á|| gÁdVÃgÁ EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà £ÁnPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| gÁdVÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀjUÉ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀjAzÀ SÁ¸ÀV ¸Á®ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ EªÀgÀ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl «zÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ DªÀÄ°£À°è JªÉÄäUÉ ºÀÄ®Äè ºÁQ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°è£À UÀįɨÁ£À¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ : 11/04/2011 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ : 22 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á|| vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ vÁ|| ¨sÁ°Ì f|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ qÁªÀgÀUÁAªÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd a¢æ ¸Á|| UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁÌfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CzÀ°è PÀĽwzÀݪÀjUÉ vÀgÀazÀ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2011 PÀ®A 448, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 12-04-11 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ£ÁAzÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á|| alÖªÁr EªÀgÀ ¸ËºÁðzÀ ¸ÀºÀPÁj ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨ÁåAQ£À°è DgÉÆæ ªÀiÁnð£À ºÁUÀÆ E£ÀÆߧgÀ PÀÆr CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 457, 380, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 12/04/2011 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀÄtZÀVÃgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| «zsÁå²æà PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¨É½î, §AUÁgÀ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 8000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 353, 504, 506, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 12/04/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩. §¸À¥Áà ¹.JA.¹. ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¹.JA.¹. PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÁVzÀÄÝ PÀZÉÃjAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ PÉÆlÖrUÉ ¹.JA.¹. ¸ÀzÀ¸Àå DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd @ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÉƸÀªÀĤ G: £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ PÀqÀvÀUÀ½ªÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸À» ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ DAiÀÄÄPÀÛPÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ¸À» ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £À£Àß PÀqÀvÀ K£ÀÄ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸À» ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ : 09-04-11 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀiÁtgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: RgÀzÀUÀÄwÛ vÁAqÁ vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ 39 1147 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ºÀ½îPÉÃqÀ (©) PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆAlzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 16/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 11/04/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ CdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ eÁ£À«ÃgÀ ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| EA¢gÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°gÀĪÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ DAiÀiÁð gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀPÁÌV zÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À¯Éèà EgÀÄwÛzÀÝ. »ÃVgÀĪÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ UÉÆé ¨É¼ÀUÉ ¥ËqÀgï ¹A¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸Àé®Äà ¥ËqÀgï ¤Ãj£À°è PÀ®¹ PÀÄrzÀÄ £À±É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½zÀÄ gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ ¥ËqÀgï ¤Ãj£À°è ºÁQ PÀÄrzÀÄ ºÁUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛwzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì ªÀiÁqÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÉà 1825 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÉÃUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ CdÄð£À eÁ£À«ÃgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 12/04/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå £ÀAzÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: mÁmÁ EArUÉÆà PÁgÀ £ÀA PÉJ-39/JA-0688 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ eÁ; ¸Áé«Ä, ¸Á: ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÀUÀgÀ alÖUÀÄ¥Áà vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¸ÁPÀgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄgÁoÁ, G: ¯Áj £ÀA PÉJ-01 ¹-9564 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÀªÀÄä GªÀÄUÁð ªÀĺÁzÉêÀ ªÁr G¢ÎÃgÀ. (JA.J¸ï) EªÀgÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQ̪ÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur district Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ f.r.vÉÆÃl §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, £ÀÆgïªÀĺÀäzï vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ¨ï EªÀ£À 21 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:11.04.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÀAzÉ 23.30 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄĪÀw PÁuÉ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:12.04.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:UÀlPÀ£ÀÆgÀÄ, vÁ:ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.36,J.321 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CAvÀgÀUÀAV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,qÀ§Æèöå.0431 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ dªÀÄzÀVß vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 24 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÉƸÀÆgÀÄ ¸Á:gÁªÀÄPÀȵÀÚ PÁ¯ÉÆä ªÀÄ¹Ì EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀĹÌoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.04.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dªÀÄzÀVß vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 24 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,qÀ§Æèöå.0431 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAvÀgÀUÀAV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.36,J.321 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.36, J.321 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ dªÀÄzÀVßUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¯ÁjZÁ®PÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:UÀlPÀ£ÀÆgÀÄ, vÁ:ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.04.2011 gÀAzÀÄ 05.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á:CgÀ¼ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆà ¦PÀ¥ïªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.14, J.3895 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀÄæ ªÀÄvÀÄÛ ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ J¯ï.¸É®éA vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 46 ªÀµÀð, ¸Á:¨sÀzÁæªÀw EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ J¯ï.¸É®éA PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:06.04.2011 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄlè ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á:ºÀgÀ« EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, PÀÆå.8757 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝ jAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà 60 ªÀµÀð ¸Á:ºÀgÀ« EªÀ½UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÉƪÀÄäUÀ ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á:ºÀgÀ« EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:12..04.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.04.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ¸Á:zÉøÁ¬Ä ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ºÀĸÉãÀ¥Àà qÀA§gï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¸Á:zÉøÁ¬Ä ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ E°èUÁåPÉ §A¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:11.04.2011 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: GªÀĽºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ C.Q.gÀÆ:22,000/- ªÀiË®åzÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¹ÖPÀgï ºÉÆA¢gÀĪÀ §eÁeï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,Dgï.4778 ZÀ¹ì¸ÀASÉå: MD2DD222PWG82267 EAd£ï ¸ÀASÉå: DUMBPG63410 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÉÆÃvÁß¼ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CAiÀÄåAUÁgï ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹, ¨ÉÃPÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ 15 ¤«ÄµÀzÀ°è £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. F ªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:12.04.2011 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà GªÀĽºÉƸÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.