Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 11, 2020

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES


ªÀiÁqÀ§Æ¼À ¥Éưøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ:10/03/2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÉÃoÀ²gÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀªÀð gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ M§â£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É E£ÉÆߧâ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÀÅ ºÁUÉAiÉÄà ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃgÀlÄ 10-30 ¦.JA PÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr WÀl£Á ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛUÉ £ÉÆÃr ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ w½AiÀÄ®Ä ªÀÄ®è¥Àà zÉÆgÉ ¸Á:PÁRAqÀQ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ gÁwæ 12-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è WÀl£Á ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÈvÀ¤UÉ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è CªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PÀÆæ¸ÀgÀzÀ°è ºÁQ¹ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¨ÉAUÁªÀ°£À°è PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ f.f.JZï D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ gÀªÁ¤¹ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ f.f.JZï D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃgÀlÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ zÉÆgÉ ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð eÁ:¨ÉÃqÀgÀ (J¸ï.n) G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:PÁRAqÀV vÁ:AiÀÄqÁæ«Ä gÀªÀjUÉ WÀl£É §UÉÎ «ZÁj¹zÁÝUÀ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 10/03/2020 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À UÀÄvÉÛzÁgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå UÀÄvÉÛzÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ.J 32 E.PÀÆå-3139 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀAzÉýîUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àw±À vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå UÀÄvÉÛzÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÀÆqÀ EªÀgÀ »AzÉÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄUÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ EªÀj§âgÀÄ ¥ÉÃoÀ²gÀÆgÀ JA§ Hj£À ¸À«ÄÃ¥À DQìqÉAl DVzÉ JAzÀÄ ªÀĺÉñÀ£À ¥ÉÃoÀ²gÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§A¢PÀjAzÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀĨsÁµÀ, AiÀÄAPÀªÀÄä, zÉêÀQÌ, ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ªÀĺÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ªÀÄzÀå gÁwæ 12-30 PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁÝUÀ C°è ¥ÉưøÀgÀÄ PÀÆqÀ EzÀÝgÀÄ £ÁªÀÅ ¥ÉưøÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä fæ£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀPÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆèÉÊ® mÁZÀð ºÁQ ªÀÄ®è¥ÀàUÉ £ÉÆÃrzÁÝUÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è CAUÁvÀªÁV PÁ®Ä ªÀÄqÀa, PÉÊUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. §® ¨sÁUÀzÀ°è vÀ¯É MqÉzÀÄ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ PÉÊUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ £ÉÆÃrzÁÝUÀ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸À«ÄÃ¥À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÉqÀ ¯ÉÊl qÁåªÉÄÃe DVgÀÄvÀÛzÉ. C¯Éèà ¤AwgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÀwÛgÀĪÀÅ¢®è ªÀĺÉñÀ EvÀ£Éà £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV F ¸ÀܼÀzÀ°è PÀ®Äè JwÛ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀĺÉñÀ EvÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹gÀĪÀÅzÁV UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ PÀÆæ¸ÀgÀ£À°è ¥ÉưøÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ F D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÁQgÀÄvÉÛªÉ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà£À PÉƯÉUÉ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀªÀgÀ PÉʪÁqÀ EgÀÄvÀÛzÉ. 1)ºÀtªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå UÀÄvÉÛzÁgÀ 2)¤AUÀAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄ®AiÀÄå UÀÄvÉÛzÁgÀ 3)AiÀĪÀÄ£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå UÀÄvÉÛzÁgÀ 4)©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉÉ ¤AUÀAiÀÄå UÀÄvÉÛzÁgÀ 5)²æñÉÊ® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAiÀÄå UÀÄvÉÛzÁgÀ 6)«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAiÀÄå UÀÄvÉÛzÁgÀ 7)¸Àw±À vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå UÀÄvÉÛzÁgÀ 8)ªÀÄ°è£ÁxÀÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥Á¸ÉÆÃr 9)±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät ¥Á¸ÉÆÃr 10)PÉÆÃvÀ®¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät ¥Á¸ÉÆÃr 11)¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ ¥Á¸ÉÆÃr 12)®PÀëöät vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¥Á¸ÉÆÃr 13)¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 14)£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 15)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ 16)²ªÀªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj 17)FgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ºÉÆøÀªÀĤ 18)¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ºÉÆøÀªÀĤ 19)§¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj 20)¥Àæ«Ãt vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj 21)ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥Á¸ÉÆÃr 22)dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¥Á¸ÉÆÃr 23)ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÉÆvÀ®¥Àà ¥Á¸ÉÆÃj 24)ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¥Á¸ÉÆÃr 25)gÁd¥Àà vÀAzÉ PÉÆÃvÀ®¥Àà ¥Á¸ÉÆÃr 26)±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj 27)dmÉÖ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ 28)¹zÀ¥Àà vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ©¼ÀªÁgÀ 29)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ©¼ÀªÁgÀ 30)vÉÆÃmÉAzÀæ vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ©¼ÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà LzÁgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä J¯Áè PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ£ÀÄß fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝgÉ EzÀjAzÀ £ÁªÀÅ 3 wAUÀ¼ÀÄ HgÀÄ ©nÖzÉÝªÉ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §AzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹ 10 jAzÀ 20 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÉÆÃUÀ° PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÁÝgÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 10/03/2020 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JA ¢AzÀ 9-00 ¦.JA ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è dgÀÄVgÀ§ºÀÄzÀÄ F CfðAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ zÉÆgÉ EªÀjAzÀ ºÉý §gɬĹgÀÄvÉÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:11/03/2020 gÀAzÀÄ 5-30 J.JA PÉÌ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 6-00 J.JA PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §UÉÎ ªÀgÀ¢.
C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : ದಿನಾಂಕ:10/03/2020 ರಂದು 1-30 ಪಿ.ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಳೇಂಧ್ರ @ ಅನೀಲ ಕಲಶೇಟ್ಟಿ ||32 ವರ್ಷ ಜಾ||ಗಾಣಿಗ ಸಾ||ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ||ಹಿಂಚಗೇರಾ ತಾ||ಅಫಜಲಪೂರ  ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ನಮಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನಾದ ಶಿವಾನಂದ ರವರು ಜಾನ್ ಡೀಯರ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಖರಿದಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಂಬರ ಬಿದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅದರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ 1PY5405EPLA001653 ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನ ನಂ. PY3029H136254 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೂಗಾರ ಈತನು ಡ್ರೈವ್ಹರ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 10-03-2020 ರಂದು 11:30 ಎಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವ ಶಿವಾನಂದ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮೈದುನಾದ ಸಂಗಣ್ಣರವರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ ಇತನು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಭಾವನಿಗೆ ತಿಳಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಮಳೇಂದ್ರ ಇತನು ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಸನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ 11-15 ,ಎಮ್,ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನಾದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಇತನು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜಿನನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ & ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಲಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಚಿದಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಶವವು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೇ ಅಫಜಲಪೂರದ ಶವಗಾರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ 1PY5405EPLA001653 ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನ ನಂ. PY3029H136254 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಪಘಾತಪಡಿ ಓಡಿ ಹೋದ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನಾದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೂಗಾರ ಸಾ||ಹಿಂಚಗೇರಾ ಈತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ   ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:31/2020 ಕಲಂ:279,304() .ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ:187 ,ಎಮ್,ವ್ಹಿ.ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು §UÉÎ ªÀgÀ¢.
C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : ದಿನಾಂಕ 10-03-2020 ರಂದು 19:10 ಗಂಟೆಗೆ ಫೀರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ನಾನು ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಬಿರಾದಾರ ವಯ: 40 ವರ್ಷ ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ : ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಲಾಡಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ: ಆಳಂದ  ಚಾಲಕ ಬಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 26352 ...ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಘಟಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ-32-ಎಫ್-1735 ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಫಜಲಪೂರ ದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸುಮಾರು 16:40 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಎದುಗಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಕಂಟೇನರ ಲಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಮ್.ಹೆಚ್-46-ಬಿಬಿ-5717 ಚಾಲಕನು ಅತೀಯಾದ ವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂಬದಿ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದ ಮೂಲೆ ಜಖಂ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರ ವಿವರ ಕೇಳಗಿನಂತಿದೆ. 1)         ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ದತ್ತು ಸಾ: ಅಫಜಲಪೂರ ವಯ: 45 ವರ್ಷ ಿವರ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2)   ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಸಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ ವಯ: 54 ವರ್ಷ  ಇವರ ಎದೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. 3)ಶ್ರೀ ಶಾಂತಯ್ಯ ತಂದೆ ಶರಣಯ್ಯ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ವಯ: 45 ವರ್ಷ ಿವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಂಡೇನರ್ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಸೂಮು ಸಾಳುಂಕೆ ವಯ: 34 ವರ್ಷ  ಸಾ: ಮಂಗಳವಾಡಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಮೂಲಕ ಫೀರ್ಯಾದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು §UÉÎ ªÀgÀ¢.
£ÀgÉÆÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ:10/03/2020 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ J.J¸ï.L £ÀgÉÆÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉ, JA.J¯ï.¹ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ AiÀÄÄ£ÉÊmÉÃqï D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀVUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ G¥ÀZÁgÀ ¤gÀvÀ ²æÃ.¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¯Á®¹AUï gÁoÉÆÃqï, ¸Á:£ÀgÉÆÃuÁ vÁAqÁ £ÀA:01 EªÀgÀ Cfð ¹éÃPÀj¹ 1630 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ zÀÆgÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:09/03/2020 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÉÃRÄ gÁoÉÆÃqï E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ dUÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ gÉÃRÄ gÁoÉÆÃqï EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄqÀQvÁAqÀPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä ¸ÀÄgÉñÀ£À ¸ÀéAvÀ ¹é¥sïÖ reÉÊgï «rL PÁgï £ÀA PÉJ30-J1839 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ, PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÀªÀÄä vÁAqÁ¢AzÀ 4-30 ¦.JAPÉÌ ©lÄÖ ªÀÄqÀQvÁAqÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀÄgÉñÀ£À vÁ¬ÄUÉ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄä vÁAqÁPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀgÀºÀj-PÀªÀįÁ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzÀå ¥sÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ 7-40 ¦.JAPÉÌ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ CwêÉÃUÀzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß MªÀÄä¯Éà PÀmïºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ PÁj£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°Ö DVzÀÝjAzÀ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ £À£ÀUÉ §®UÉʬÄUÉ ¨sÁj¥ÉmÁÖV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ PÁgï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄgÉñÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj¥ÉmÁÖV  gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. §®UÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀÄwÛVUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. §®UÀqÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ  ¨sÁUÀUÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ¬Ä ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ mÉÆAQ£À ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ gÁºÀįï vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀiï ZÀªÁíuï ¸Á:PÀgÀºÀjvÁAqÁ EªÀjUÉ UÉÆvÁÛV ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀgÀºÀj UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀgÉÆÃuÁ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ CA§Æå¯É£Àì°è ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®§ÄjVAiÀÄ AiÀÄÄ£ÉÊmÉÃqï D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £Á«§âgÀÄ ¸ÀzÀå G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ. PÁgÀt CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖªÀiÁr ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ¹é¥sïÖ reÉÊgï «rL PÁgï £ÀA PÉJ30-J1839 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAvÀ¹PÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §UÉÎ ªÀgÀ¢.