Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 3, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-07-2017

                                 
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-07-2017


ºÉÆÃPÁæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/17 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-07-2017gÀAzÀÄ 1130UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÁªÀVÃgÁªÀ vÀAzÉ DvÀägÁªÀ qÁAUÉ ªÀ:51 ªÀµÀð   G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:zÁ§PÁ(¹) vÁ:OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01-07-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ MAzÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. E£ÉßgÀqÀÄ  PÉÆÃuÉUÀ½UÉ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 02-07-2017gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  JZÀÑgÀªÁV ¨ÁV®Ä vÀnÖ vÉÃgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀnÖ vÉgÉzÉ EgÀĪÁUÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¨ÁV°¤AzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è §AzÁUÀ   ªÀÄ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÆÃuÉUÀ¼ÀÄ vÉÃgÉ¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ C¯ÁäjAiÀÄ°èzÀÝ  §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ, ¨É½î D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 24200/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/17 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 304(J) L¦¹ :-

ದಿನಾಂಕ : 01/07/2017 ರಂದು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾಣೆಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸುಭಾಸ ಭಾಗ್ಗೆಕರ ವಯ: 35 ವರ್ಷ ಜಾ: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗ : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ದುಬಲಗುಂಡಿ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಬಾಜೋಳಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೆದೆ ಕಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ವರವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ ತಂದೆ ಜೈರಾಮ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 22 ವರ್ಷ ರವರ ಬಜಾಜ ಆಟೋ ನಂ: ಕೆ.-38/9567 ನೇದ್ದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ 1100 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಜೋಳಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದುಬಲಗುಂಡಿ-ಭಾಲ್ಕಿ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಮುಗನೂರ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಅಶೋಕ ಚಳಕಾಪೂರೆ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು 1130 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ತಾನು ಆಟೋ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಮಾಂಡೊ ಜೀಪ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸದರಿ ಜೀಪ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೋ ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಜೀಪ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಒಳಗೆ ಕೂಳಿತಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಜೀಪ ನಂ: ಕೆ.-32/ಎಂ-5150 ಇದ್ದು . ಜೀಪ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೋತ್ತಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ,  ಸದರಿ ಘಟನೆ  ದಿನಾಂಕ: 01/07/2017 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 1130 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದುಬಲಗುಂಡಿ- ಬಾಲ್ಕಿ ರೋಡ ಮುಗನೂರ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಅಶೋಕ ಚಳಕಾಪುರೆ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಜೀಪ ಚಾಲಕನ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತದೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಾಂತಮ್ಮ ವಯ: 40 ವರ್ಷ EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd @ §¸À¥Áà ರವರ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಂತಮ್ಮಾ ಇವಳು  ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ  ದಿನಾಂಕ: 01/07/2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಋಎಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 114/17 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ;-

¢£ÁAPÀ ; 02/07/2017 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ   ©Ãj [©] UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°èè PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt PÀnÖ ¥Àt vÉÆnÖ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr  dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1] ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà UÀĪÉÄä ªÀAiÀÄ 65   2] ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 62    3] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃmÉÖ¥Áà ºÀ¼ÉA§ÆgÉ ªÀAiÀÄ 35 eÁ ; UÁtÂUÀ  4] ¨Á§Ä vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ 60  5] fêÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ 26  6] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ ºÀd£Á¼É ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð  7] ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 21  ªÀµÀð, 8] UÀt¥Àw vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÀÄteÉ ªÀAiÀÄ 30  9] dAiÀÄgÁd vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÀaÑUÁAªÉ ªÀAiÀÄ 28  gÀªÀgÀÄUÀ½AzÀ  MlÄÖ 52 E¹ÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 5080/- gÀÆ¥Á¬Ä. £ÉãzÀÝ£Àäß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.