Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 19, 2013

Raichur District Reported Crimes


:: £Á¼É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ½AzÀ £ÀUÀgÀzÀ CmÉÆà ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ¸À¨sÉ::
£Á¼É ¢£ÁAPÀ: 20.10.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀªÁAiÀÄvï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CmÉÆà ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀÄUÀªÀĪÁUÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀAZÁgÀzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À §UÉÎ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉ¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸À¨sÉUÉ CmÉÆà ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ , G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè CmÉÆà ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. JªÀiï.J£ï. £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ PÉÆjgÀÄvÁÛgÉ.

 

 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ : 18/10/13 ರಂದು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ.ಸು.) ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ.ಮಾನವಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಯಡಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿ ರಮೇಶ ಈತನ ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನಿಂದ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಣ ರೂ 4,595/- ರೂಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ನೊಕೀಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಟ್ಕಾ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ರಮೇಶ ಈತನು ತನ್ನ ಮಟ್ಕಾ ಬರೆದ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಸಾ-ಮಾನವಿ ಈತನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ರಮೇಶನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.215/2013 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು CzÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

 
¢£ÁAPÀ:18-10-2013 gÀAzÀÄ 14-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ s ¹ÃªÀiÁzÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA:01 wªÀÄäAiÀÄå@§ÄqÀØ¥Àà £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ £ÀgÀ¸ÀtÚ zÀ¤ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ AiÀiÁPÀ¥Àà ¤£Éß ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è ¤£ÁåPÉ CqÀØ §gÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 01 ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ ²æà gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå , 28 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ C°èUÉ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, vÀªÀÄäA¢gÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, CªÀÄgÉñÀ, ²ªÀPÁAvï, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå¤UÉ, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ, ²ªÀPÁAvÀ¤UÉ, CªÀÄgÉñÀ¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2013 PÀ®A. 143,147,341, 323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

 

¢£ÁAPÀ:18-10-2013 gÀAzÀÄ 13-30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸ÀtÚ zsÀ¤ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀiÁ°UËqÀgï , 45 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:AiÀÄgÀdAw UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ü ºÉAqÀw E§âgÀÆ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁPÉÌ ¸ÀAvÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀÄ gÁªÀÄAiÀÄå¤UÉ , ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2013 PÀ®A. 143,147,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:18-10-2013 gÀAzÀÄ 15-45 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÉÆÃoÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà 32 ªÀµÀð, ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ (ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ-36 EJ-5721 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ)FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-36 EJ-5721 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀĨsÁµïZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà, 45 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄgÁoÀ, G:PÀÆ°, ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀnÖ¬ÄAzÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀgÀÄ«£À°è ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ, ¦ügÁå¢UÉ §®UÁ°£À ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ, »ªÀÄärUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆtPÉÊUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢®è, Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ, PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2013 PÀ®A. 279.337.338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

 
¢£ÁAPÀ:-17/10/2013. gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ dAUÀ §ºÀzÀÆÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÉÄñÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J.¦.09-JDgï-0640 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼ÀPÉÌ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À PÉÆUÀAn ¥ÁåPÀÖj PÀqÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¥ÉÆÃvÁß¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼À ©æeïØ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ dAUÀ §ºÀzÀÆÝgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dA¦£À°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¹zÀ ¥À°ÖUÉƽ¹zÀÄÝ F WÀl£ÉAiÀÄ°è ZÁ®PÀ dAUÀ §ºÀzÀÆÝgÀÄ FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É PɼÀV£À vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ,JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ,ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ gÀªÉÄñÀ FvÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨Á¬ÄUÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2013.PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 17-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀĸÁé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁtzsÁ¼À FvÀ£À CPÀÌ ºÀÄ°UɪÀÄä¼À ¸ÀAUÀqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀļÀîAiÀÄå, DAd£ÉÃAiÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀªÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁrzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚA¢gÀÄ vÀªÀÄä CPÀ̼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£ÉßAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚA¢jUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÀÄRB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÆÝ C®èzÉà dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CPÀÌ ºÀÄ°UɪÀÄä¼À vÀ¯ÉUÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀ©âzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.AvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2013 PÀ®A 504, 323, 324, 354, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
²æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ @ ©üêÀÄtÚ 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 168 PÉ.J¸ï.¹.©.PÁélæ¸ï PÀªÉÃj £ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ 3 £Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ 18 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À C¸Àâ£ï EAd¤ÃAiÀÄjAUï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À VjñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 20.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ ,¸ÀÄzsÁPÀgï VjñÀ EªÀgÀÄ ±ÀPÀÌw£ÀUÀzÀ PÉ.¦,¹. AiÀÄ°è ªÉ°ØAUï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.10.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ w¥ÀàgÁAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ VjñÀ «£ÉÆÃzï PÀĪÀiÁgï PÀÆr PÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀȵÀÚ £À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄVzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉtªÀÅ ¹UÀ°®è. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ; 19.10.2013 gÀAzÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆrzÁUÀ FdÄ ¨ÁgÀzÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. DrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

 
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:19.10.2013 gÀAzÀÄ 113 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-10-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-10-2013

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2013, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-10-2013 gÀAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²æÃ¥Àw ºÀÄt¸À£Á¼É ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆÃA¢UÉ ºÀÄtf [J] PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀiÁåQìAiÀÄ°è ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁåQìAiÀÄ°è d£À eÁ¹Û EzÀÄÝzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁåQì PÁ姣À ¨ÁV°£À ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQìAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¼À¸ÀzÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀ UÀAqÀ eÉÆð ºÉÆÃV ªÀiÁåQì¬ÄAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÁVgÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉ CªÀgÀ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼À ¦AræUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQìAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹ DgÉÆæAiÀÄÄ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀiÁåQìAiÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ²æÃ¥Àw vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀÄt¸À£Á¼À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 16-10-2013 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ £ÁgÁAiÀÄt ºÀÈzÁAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀįÁègÉrØ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è zÁR°¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-10-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2013, PÀ®A 287, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 18-10-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöäà ಗಂಡ ರಾಜಪ್ಪಾ ಸಾ: ಮಂದಕನಳ್ಳಿ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è  ಬಸಮ್ಮಾ, ಮಾಣೆಮ್ಮಾ, ಪಾರಮ್ಮಾ, ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ, ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಮುಕ್ತೆದಾರ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಸೋಯಾಬೀನ ರಾಶಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ 15,000/- ರೂ ಗೆ ಗುತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸೋಯಾಬೀನ ರಾಶೀ ಮಾಡಲು ಧರ್ಮಣ್ಣಾ ರವರ ಮಶೀನ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಮುಕ್ತೆದಾರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ತಂದು ರಾಶೀ ಮಶೀನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಇವನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಸೋಯಾಬೀನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಶೀನದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಸಮ್ಮ ಇವಳು ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಶೀನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷ ಕವಚ ಇರದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಕೂದ®Ä ಮಶೀನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಸಮೇತ ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಲೆಗ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ರಾಜು ಮುPÉÛದಾರ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅವಗಢ ಮಶೀನ ಮಾಲಿಕ, ಹೊಲದ ಮಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಮಶೀನ ಚಾಲಕನ ಅಜಾಜರಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲPÀëvÀ£Àದಿಂದ ಜರುಗಿgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ  ಸಾ|| ಕುಡಕಿ ಇವರು  ದಿನಾಂಕ 18-10-2013 ರಂದು 0800 ಗಂಟೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ  ತಮ್ಮೂರಿನ  ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ  ಗುಡಿಯ  ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ  ಶಿವಾನಂದ ಸುತಾರ ಹತ್ತಿರ ಬಿತ್ತುವಕೂರಿಗೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ 1) ಮಲಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, 2) ಸಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, 03)  ರಾಜು ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, 4) ವಿಠ್ಠಲ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, 5) ಮಹಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ 6) ಪಿಂಟಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ 7) ಚಂದ್ರಶಾ ತಂದೆ ವಿಠೋಬಾ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಕಿ ಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು   ಭೋಸಡಿ  ಮಗನೆ  ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ  ಪಾಲುಕೇಳುತ್ತಿಯಾ ಅಂತ  ಬೈದು  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಮುಂದೆ  ಹೋಗದಂತೆ  ತಡೆದು  ನಿಲ್ಲಿಸಿ    ಮಗನಿಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ಬಡೆಗೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ  ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ.  ಪಿಂಟು  ಇತನು  ಕಲ್ಲಿನಿಂದ  ಎಡಗೈ  ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ  ಹಾಗೂ  ಅಂಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೋಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ  ಸಾ|| ಕುಡಕಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 18-10-2013 ರಂದು 0800 ಗಂಟೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ 1) ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ 2) ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, 3) ಶಿವಾನಂದ  ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ,ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಕಿ ಗ್ರಾಮ.ತಮ್ಮೂರಿನ  ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ  ಶಿವಾನಂದ  ಸುತಾರ  ಇತನ  ಹತ್ತಿರ  ದಿಂಡು  ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು   ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ  ತಡೆದು  ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮಗನಾ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೊಲದ ಪಾಲು  ನಮಗೂ ಬರ್ತಾದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕದಾರ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೆ ಹಕ್ಕ ನಮಗೂ ಅದ ಆದರೆ ಬೆಳೆ ನೀವೆ ತಿಂತಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳಬಂದಾಗ ಅಂತ ಬೈದು  ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೋಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮ ತಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಠೋಡ ಸಾಃ ಕಾಳನೂರ ತಾಂಡಾ ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:18-10-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವನಾದ ಗಿರೀಶ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾಃ ಹಗ್ಗನೂರ ತಾಂಡಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗೀರಿಶ ಈತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ:32, ಈಎ:6943 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕಲಕೋರಾ ತಾಂಡಾ ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವನಾದ ಸೋಮಶೇಖರ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠ ದೋಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಃ ಬೋಳೆವಾಡ ಇವರು ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಕೈ ಮಾಡಿ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಖೋರಾ ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಮಲಾಪೂರ ವರೆಗೆ ಬಿಡಲು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಮಲಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು. ನಾವು ಕುಳಿತ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಗೀರಿಶ ಈತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹುಮನಾಬಾದ ಎನ್.ಹೆಚ್. 218 ರೋಡಿನ ಕಮಲಾಪೂರ ಜೀವಣಗಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಮಲಾಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ:48, ಎಂ:984 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಕ್ರೀಷ್ಣಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ನ್ಯಾನೂಗೌಡ ಸಾಃ ನಾಗರಾಳ ತಾಃ ಮುಧೋಳ ಜಿಃ ಬಾಗಲಕೋಟ ಈತನು ತನ್ನ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರಿಗು ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಬಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 17-10-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ನಾಸೀರ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ, ಉಃ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 8360 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ, ಸಾಃ ರೋಜಾ (ಬಿ) ರೋಜಾ ಠಾಣೆ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ತನ್ನ ಅಟೊರಿಕ್ಷಾ ನಂ.ಕೆ.ಎ 32 8360 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಹೋಟಿ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಾಹೋಟಿ ಪೆಟ್ರೊಲ ಬಂಕ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವ್ಹೇ ಪಾಯಿಂಟ ಎದರುಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರ ನಂ. ಎ.ಪಿ 10 ಎ.ಜಿ 9191 ಅಂತಾ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಹಸ್ತದ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆಎಡಗೈ ಭುಜಕ್ಕೆಎಡಗಡೆ ಪಕ್ಕೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಮುನ್ನಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಕೈಲಾಸ ನಗರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 17-10-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಇವರು ತುಳಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೊಗಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಕಿಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶಹಬಜಾರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೊಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 18-10-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಬಿಗ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಸೂಟ್‌ಕೆಸನಲ್ಲಿದ್ದ 1] 6 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಅಕಿ 15000/- 2] 4 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಜೋತೆ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಅ.ಕಿ 11000 ಮತ್ತು 3] 3 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು  ದಿನಾಂಕ 17-10-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.