Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 4, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-03-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-03-2017

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2017, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-03-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà zsÀ£ÀÆßgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉÆqÀA§¯ï, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÁ¬Ä ±ÁAvÁ¨Á¬Ä gÀªÀjUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ eÉÆ£ÉßPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁºÁgÀÄzÀæ¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«. J¸À. JPïì.J¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. n.J¸ï-07/E.ªÁAiÀiï-3265 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÁ¬ÄUÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¸ÀA§A¢ü ¸ÀĤïï vÀAzÉ PÀ®è¥Áà qÁ§PÉ ¸Á: eÉÆ£ÉßPÉÃj gÀªÀgÀÄ ¸ÀĤ® EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CªÀgÀ »AzÉ §gÀĪÁUÀ eÉÆãÉßPÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ eÉÆãÉßÃPÉÃj PÁæ¸À ªÀÄzsÀå gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAUÀªÀiÁä PÉÆÃgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁºÁgÀÄzÀæ¥Áà ¸Á: eÉÆãÉßPÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ±ÁAvÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ §®UÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀÆqÀ¯É CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C°è E°è SÁ¸ÀV aQvÉì PÉÆr¹ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 02-03-2017 gÀAzÀÄ ªÀįÁègÉrØ £ÁgÁAiÀÄt D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è aQvÉì PÉÆr¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ C°èAzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 03-03-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2017, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ® ¸ÀªÀiÁzÉ ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¯Áj ¨ÉÃjAUï £ÀA. PÉJ-39/4543 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆÃAqÀUÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄqÀ©, vÁ: ºÀĪÀÄ£À¨Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ Rj¢ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 27-10-2016 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè DmÉÆà £ÀUÀgÀzÀ°è §²ÃgÀ ªÉÄÃPÁ¤ÃPï EvÀ£À UÁågÉÃd JzÀgÀÄUÀqÉ R° ¯Áj ¤°è¹ ªÀÄÄA¨ÉÊ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 01-11-2016 gÀAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯Áj EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 27-10-2016  jAzÀ 01-11-2016 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/4543, C.Q 6,90,000/- gÀÆ., £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 03-03-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2017, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-03-2017 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À²Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉAzÀÄ f.JªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁwäAiÀÄAvÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ d«ÄgÉÆâݣï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ fªÀAV ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C¯Áè£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr J®ègÀÄ MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2040/-gÀÆ., MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2017, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-03-2017 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À²Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉAzÀÄ f.JªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁwäAiÀÄAvÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§uÁÚ ¨ÉîÆgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UËArUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr J®ègÀÄ MªÀÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1820/-gÀÆ., MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2017, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 03-03-2017 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À²Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ f.JªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÀzÀj PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁwäAiÀÄAvÉ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ UÀuÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd »¥ÁàUÉð ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlUÁgÀ, ¸Á: §£À±ÀAPÀj UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr J®ègÀÄ MªÀÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1800/-gÀÆ., MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಣ್ಣಿ ಸಾ:ನಾಲವಾರ, ತಾ:ಚಿತ್ತಾಪೂರ, ಹಾ.ವ: ವಿಶ್ವನಗರ, ಸೇಡಂ ರವರು ದಿನಾಂಕ:03-03-2017 ರಂದು ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾವನಾದ ಸುರೇಶ ಪಾಟೀಲ್ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ತೊಟ್ನಳ್ಳಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ-KA33 F-39 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವು. ನಮಗೆ ಸೇಡಂ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಸಿನ ಡ್ರೈವರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವು, ನಮ್ಮ ಮಾವನಾದ ಸುರೇಶ ಇತನು ಮುಂದುಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಸ್ ಮುಂದಿನಿಂದ ರೋಡ ದಾಟುವಾಗ ಸದರಿ ಬಸ್ಸಿನ ಡ್ರೈವರ್ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ರೋಡ್ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಸಿದನು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾವ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು ಆಗ ಬಸ್ಸಿನ ಟಾಯರ್ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದು ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಎಡಗಾಲ ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾದವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು. ನಾನು ಮತ್ತು ಬಸನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸದರಿ ಡ್ರೈವರನಿಗೆ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಕುರಾಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಇಂದು ದಿ:04-03-2017 ರಂದು 01-25 ಎ.ಎಮ್. ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾಲಗೆ ಬೆಂಕಿ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ  02/03/2017 ರಂದು 10-00 ಪಿಎಂ ದಿಂದ ದಿ: 03/03/17 ರಂದು 00-30 ಎಎಂದ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಲೆಂಗಟಿ ಸಾ: ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ ತಾ:ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ರವರ  ಬುಕ್ಕ್ ಸ್ಟಾಲ ಮತ್ತು ಪಾನಶಾಪಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂದಾಜು 1,27,580-00 ರೂ. ಗಳಷ್ಟು ಬುಕ್ ಸ್ಠೇಶನರಿಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.