Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 13, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 13-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 ¢£ÁA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-12-2008

¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀÄ£ÉUÀ¼À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ : §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt PÀ¼ÀªÀÅ

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 234/2008 PÀ®A: 457,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 8,9/12/08 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è  »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¦üAiÀiÁ¢ü ²ªÀVj ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ²ªÀVj ºÉʪÀzÁ£À   ZÁAiÀÄð 41 ªÀµÀð, G:J¯ï.L.¹.¸ÀºÁAiÀÄPÀ  eÁw:¨ÁæºÁät ¸Á:»gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EzÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁVðUÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÉ EzÀÝ C®ªÀiÁgÀ ¨ÁVî ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉæøÉïÉl C.Q. 12000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀzÀÄÝ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 231/2008  PÀ®A: 457,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 8,9/12/08 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd UËAqÀ   ªÀAiÀÄ:37 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄgÁoÀ, G:ªÀQîªÀÈwÛ ¸Á:»gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §,PÀ¯Áåt ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁVðUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÉ EnÖgÀĪÀ C®ªÀiÁgÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQ M¼ÀUÉ EnÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ dĪÀÄPÁ C,Q. 6000/- gÀÆ MlÄÖ 7000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


mÁmÁA ¥À°Ö : £Á®éjUÉ UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå426/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 12/12/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ºÀÄ||¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ EzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æà £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÉƸÀªÀĤ ºÉý §gɹzÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ,  ¢::12/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉýî¬ÄAzÀ ºÀÄ||¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä MAzÀÄ lAlA DmÉÆ £ÀA PÉJ-39/5197 £ÉÃzÀgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀzÀ°è M§â «zsÁåy¤ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è ºÀwÛ PÀƽvÀÄPÉÆAqÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DnªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀÄlUÀÄ¥Áà PÁæ ¸ï ºÀwÛgÀ NªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rw vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£ÀUÉ vɯÉAiÀÄ »AzÉ , JqÀ¸ÉÆAlPÉÌ , JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É , JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÄ DmÉÆzÀ°è «zsÁåy𤠪ÀiÁºÁzÉë vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À CPÀgÉrØ EªÀ½UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ , ªÀÄvÀÄÛ KqÀPÉÊUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ PÁgÀt DgÉÆæ ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ºÉÆ® ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀzÀÝjAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr D¹Û £ÀµÀÖªÀiÁr DgÉÆæ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA189/2008 PÀ®A 427,379 L¦¹

            ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà UÀuÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÀAUÀ¼É ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 53/G £ÉÃzÀÄÝ £À£ÀUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄ CAvÀ DgÉÆævÀ dUÀ£ÁßxÀ  dªÀiÁzÁgÀ ¸Á/ UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà PÉüÀÄwÛzÀÝ EzÀPÉÌ M¥Àà¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 10/11-12-08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ vÀAw ¨Éð ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀA¢lÖ 200 ¹ªÉÄAn£À PÀA§UÀ¼À ¥ÉÊQ 99 ¹ªÉÄAn£À PÀA§UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 19800/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀ®èzÉà E£ÀÄß½zÀ PÀA§UÀ¼ÀÄ PÉqÀ« ,MqÉzÀÄ CAzÁdÄ 15000/- gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JA§ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¸ÀA±ÀAiÀÄ, zÉéõÀPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A. 324 504 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á; PËoÁ [PÉ] £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A. 324 504 506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj rQÌ : ªÁºÀ£À dRA

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå427/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 12/12/08 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆwð ºÀ¼Áî¼É gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 11/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀPÉÌ gÁºÉ £ÀA.9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢::12/12/08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉÎ 0400 UÀAmÉUÉ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5110 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ NªÉÄäÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁqÀzÉ ¨ÉæÃPÀ ªÀiÁrzÀjAzÀ MªÉÄä¯É £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ºÉÆV DgÉÆæAiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ºÉÆAzÉ rQÌ AiÀiÁ¬ÄvÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà PÁå©£À dfÓ ºÉÆV ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆæ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ £ÁUÀgÉà PÉƽî EvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄ

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 252/08: 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹    

¢£ÁAPÀ 12/12/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Ánî ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÉÆÖrAiÉÆzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ : ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ PÀgÁ¼É ªÀAiÀÄ 29 G/ªÁå¥ÁgÀ eÁ/ªÀÄgÁoÁ ¸Á/zsÁgÀdªÁr vÁ/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ CqÀvÀ ªÁå¥ÁgÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ  ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CAzÀÄ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨Éî֢AzÀ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: 4 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ, 9 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:12.12.2008 gÀAzÀÄ 1640 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á:ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï ¸ÀA:PÉJ.36, nJ.2075,mÁæ°¸ÀA:PÉJ.37,1866 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà J¸ï.©.JA.¨ÁåAPï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 9 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ ªÀÄ£ÉÆÃeï vÀAzÉ £ÁUÀgÁeï ¸ÀdÓ£ï 3£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyðUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¹, NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 225/2008 PÀ®A:279,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA & 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.12.2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ ¸Á: PÀ£À¸Á«UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï ¸ÀA:PÉJ.36, nJ.2557 £ÉÃzÀÝgÀ°è £É®Äè ºÀÄ®Äè ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĹÌ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÉÄzÀQ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è mÁæPÀÖgï¤AzÀ mÁæ°AiÀÄ PÉÆAr PÀ¼Àa mÁæ° ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ «ÃgÀ¨sÀzsÀæUËqÀ »gÉà AiÀÄgÀ¢ºÁ¼ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ªÀĹ̥Éưøï oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 173/2008 PÀ®A:279,337¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:11.12.2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÁªÀÄzÁgï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÉÆÃoÁPÁæ¸ïºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ 22 ªÀµÀð, ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 160/2008 PÀ®A:279,337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ºÁUÀÆ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12.12.2008 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CPÀâgïC° ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ PÀæµÀgï¸ÀA:PÉJ.37, JA.2112 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà J¸ï©JA ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,ºÉZï.8032 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiË®¥Àà ¸Á: E.eÉ.ºÉƸÀ½î EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀĸÉãÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ£ÀUÀgÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 227/2008 PÀ®A:279,337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ºÁUÀÆ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     

     : ªÀÄlPÁ dÆeÁl, £Á®égÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 1600/- d¦Û :

²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÉÆÃmÉ FgÀtÚ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ «µÀÄÚ¸Á vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ¸Á ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀgÀAiÀÄå E§âgÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn, 2 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀĺÀt: 1600/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀÀA.226/2008 PÀ®A:78(3)PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ E®èzÀ PÁgÀÄ ¥ÀvÉÛ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ D±Á¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è MAzÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ E®èzÀ PÁgÀÄ ¤AwgÀĪÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁ»w w½zÀ ²æà ¥ÀÄ®èAiÀÄå gÁoÉÆÃqï ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÀÀoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ªÁºÀ£À ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÁUÀ ¹®égï §tÚzÀ mÁmÁ EArPÁPÁgÀÄ EzÀÄÝ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¸ÉÊqï«ÄgÀgï QwÛºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ PɼÀUÉ vÀgÀazÀAvÉ DVzÀÄÝ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀ §l£ï¸ÀÄvÀÛ vÀgÀazÀAvÁV §tÚºÉÆÃVzÉ. »AzÀ-ªÀÄÄAzÉ £ÀA§gï¥ÉèÃl QwÛºÁQzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁqÀ¯ï. DLSBSII CAvÁ EzÀÄÝ ZÉù¸ÀA:*600142 79170 * EAf£ï¸ÀA: 279001153804 EzÀÄÝ C.Q.gÀÆ:1,50,000/-¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ E®èzÀªÁºÀ£ÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹, ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ¥ÀvÉÛPÀÄjvÀÄ d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁoÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:102 zÀA.¥Àæ.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ:
ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

¢:11-12-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄ: ¸ÀĪÀtð vÀAzÉ §®ªÀAvÁæAiÀÄ ¸Á: ªÀÄÄgÀUÁ£ÀÆgÀgÀªÀjUÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ¸Á: ªÀÄÄgÀUÁ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¦æw¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉà ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ DUÁUÀ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÄÝ FUÀ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ,CªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ªÉƸÀ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. F PÁgÀtPÁÌV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà£À vÀAzÉ, vÁ¬Ä, CtÚ CwÛUÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÄ: ¸ÀĪÀtð½UÉ PÉʬÄAzÀ,§rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
²æëgÀÆ¥ÁQë vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Àà ¸Á: PÉÆãÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ ¢:12-12-08 gÀAzÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ32/JªÀiï5427 £ÉÃzÀÝgÀ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÁÌV ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ vÀºÀ¹® PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸ÁAiÀħtÚ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÁºÀ£ÀzÀ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ ºÀ¸ÀÄ §AzÁUÀ CzÀ£ÀÄß G½¸À®Ä ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ ZÀZïð ºÀwÛgÀzÀ ¥ÁªÀÄÄ £ÁAiÀÄPÀgÀªÀgÀ PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
¢:08-12-08 gÀAzÀÄ ²æà FgÀuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ZÁªÀÄ£Á¼À gÀªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ DgÁªÀÄ«gÀzÀÝjAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ lAlA «Ää qÉÆÃgÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ33/2859 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ & ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è FgÀuÁÚ ZÁªÀÄ£Á¼ÀgÀªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ lAlA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁrzÀÄÝ FgÀtÚ¤UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀ PÁgÀt G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ FgÀtÚ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢:12-12-08 gÀAzÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð zÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ lAlA ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ:
ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 12/12/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 J.JªÀiï ²æà RĶðzÀ JZï¹.88. ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ ¦,¹.1103 gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ªÀqÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÉÇÃqÁ¥sÉÆãï lªÀgï ºÀwÛgÀ zÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À¸À¥ÀzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ vÀA C§Äâ¨ÁµÁ ZÀ¥ÀgÁ² ¸Á:ªÀqÀUÉÃgÁ JAzÀÄ w½¸À¯ÁV C°è EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ 109 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
¢£ÁAPÀ:12/12/08 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀÄ°AiÀÄ¥Áà zÀAr£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ºÀÄ°AiÀÄ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ªÀĺÁUÁAªÀ PÁæ¸À£À°è vÀªÀÄä JªÉÄä & JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ alUÀÄ¥ÁàPÉ̺ÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À £ÀA PÉJ32/ f192 £ÉÃzÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹¸ÀÄvÁÛ JªÉÄäUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÀÄ°AiÀÄ¥ÀàgÀªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JªÉÄä ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°AiÀÄ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ ²æà J£ï.© ªÀÄoÀ¥Àw ¦J¸ïL PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/08 PÀ®A 279 338 & 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 12-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-30 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ°AUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-37/841 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀwÛPÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¨ÁdÆ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁA mÁA UÁr £ÀA PÉ.J-29/4068 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ²æà ²ªÀ°AUÀ¥Àà EªÀjUÉ §®PÁ®Ä §®PÉÊUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A. 273, 284, 308 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-08 gÀAzÀÄ 02-00 ¦.JAPÉÌ ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀj§âgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 8932=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 650 JA.J¯ï.£À 24 £ÁPËl ©AiÀÄgÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 180 JA.J¯ï.£À 48 Njd£À¯ï ZÉÆAiÀÄì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 180 JA.J¯ï.£À 48 £ÀA. 1 ºÉ滃 «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 180 JA.J¯ï.£À 48 N®Ø mÁªÀ£Àð «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÄ 90 JA.J¯ï.£À N®Ø mÁªÀ£Àð «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MAzÀÄ PÁå£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál° ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀgÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 40000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À MAzÀÄ n.«.J¸ï ¸ÁÖgÀ ¹n ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 PÀÆå 996 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 14/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ CwAiÀiÁV ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl«zÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ¤UÉ DvÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÁUÀÆå ©nÖgÀ°®è. ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/12/2008 gÀAzÀÄ 2.30 ¦.JA PÉÌ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁärzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 6.15 UÀAmÉUÉ ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.