Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 13, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 13-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 13-12-2010

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12-12-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð G: 9£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð eÁ: J¸ï.¹ ºÀjd£À ¸Á: PÀÄgÀªÀiÁgÀ¥À½î (JªÀiï.ºÉZï.) ¸ÀzÀå ±ÁºÁ¥ÀÆgÉ UÉÃl ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ gÀAfÃvÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ gÀAfvÀ EvÀ£ÀÄ PÉÃgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ £ÉÆÃr §gÉÆÃt CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ gÀAfvÀ EªÀgÀÄ PÉÃgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¦üAiÀiÁð¢ NtÂAiÀÄ gÁºÀÄ® vÀAzÉ eÁeÁð ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ E§âgÀÆ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝgÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À FeÁqÀ®Ä ¤Ãj£À°è M¼ÀUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ EªÀjUÉ J®èjUÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV FeÁqÀ®Ä §gÀÄw¯Áè J®ègÀÆ CªÁUÀ DªÁUÀ ¸Àé®à ¤ÃgÀÄ EgÀĪÀ PÀqÉ FeÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉgÉAiÀÄ zÀrØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÄÝ J®ègÀÆ FeÁqÀ®Ä ¸Àé®à M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ C°è vÉUÀÄÎ §AzÀÄ gÀ« M¼ÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ CªÀ¤UÉ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV gÁºÀÄ® ºÉÆÃzÀ£ÀÄ gÁºÀÄ®¤UÉ »rAiÀÄ®Ä gÀAfvÀ ºÉÆÃV J®ègÀÆ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÀÄwÛzÁÝUÀ J®ègÀÆ aÃgÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAfvÀ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£À PÉÊ eÁjvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÀÆzÀ®Ä »ÃrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ ¹UÀ°¯Áè J®ègÀÆ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è gÀ« EvÀ£ÀÄ ¸Àé®à FeÁqÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆV C°è ªÀÄļÀVgÀÄvÁÛ£É. »ÃUÉ J®ègÀÆ M§âgÀ£ÀÄß M§âgÀÄ »rzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÆgÀÄ d£À ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 302, 201 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12-12-2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ºÀA¢PÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð eÁ: vÉ®AUÀ (FqÀUÁgÀ) G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁeÉñÀégÀ ¸ÀzÀå §£Àß½î UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¤ÃvÁ UÀAqÀ Q±ÉÆÃgÀ vÉ®AU ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: FqÀUÁgÀ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ(©) vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ EªÀ¼À£ÀÄß C¤vÁ UÀAqÀ QñÉÆÃgÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CxÀªÁ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ ¸Á¬Ä¹ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±ÀªÀiÁqÀ®Ä CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÁQë £Á±À ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁr ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/12/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀiÁä vÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ºÀjd£À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà PÀÄAzÀ£À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 7-12-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉUÉ ZÀ½UÁ®zÀ°è Hj ºÀaÑ PÁ¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ M«ÄäzÉƪÉÄä¯É ZÀPÀÌgÀ §AzÀÄ HjAiÀÄ°è ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQÃvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 11-12-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 1045 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11-12-2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀªÀiÁð, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÄÝ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ J¸ï.¹ ªÀiÁ¢Uï, 2) ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà E§âgÀÆ ¸Á UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±Á°ªÁ£À EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É DzÀgÉ ¹zÀÄÝ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 192/2010 PÀ®A 448, 323, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10-12-2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«Ãt vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÉÃAUÀn ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ²æà UÀuÉñÀ £Émï PÉ¥sÉ CAUÀr ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ¹.JA.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ, ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁPÉÃvÀ f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃd «zsÁåyð ºÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ E£ÀÆß JgÀqÀÄ d£ÀgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉUÀ½AzÀ CAUÀrAiÀÄ PËAlgÀ, PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀiÁ¤ÃlgÀ, ¥sÉæêÀÄ UÁè¸À, MqÉzÀÄ CAzÁdÄ 20,000/- gÀÆ ºÁ¤ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 498(J) 323, 504, 506.eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/12/2010 gÀAzÀÄ 1350 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉòæà UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ PÀÄ®PàtÂð ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: UÉÆÃgÀªÀ ¸Á °A¨Á¼À(PÉ) (JªÀiï.J¸ï.) ¸ÀzÀå ºÀ½î vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀĺÁgÁµÀ×ç gÁdåzÀ °A¨Á¼À(PÉ) UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁxÀ PÀÄ®PÀtÂð JA§ÄªÀzÉÆÃA¢UÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ, CvÉÛAiÀÄgÁzÀ DgÉÆæ 1] ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÀÄ®PÀtÂð 2] ¨sÁªÀiÁ¨sÁ¬Ä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ E§âgÀÄ ¸Á °A¨Á¼À(PÉ) vÁ GªÀÄUÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 11/12/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀZÁåªÁV ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉÀ-§qɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-¢£ÁAPÀ :12/12/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ zÉëAzÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á vÁ®ÆPÁ aAZÉÆý, ¸ÀzÀå a¢æ EªÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/2488 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ, ¹r-100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-17/eÉ-7544 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ (r¥sÉQÖªï £ÀA§gï ¥ÉèÃmï) £ÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ M¼ÀV¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DmÉÆà ©zÀÄÝ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À qÀ©âUÉ, ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/12/2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¤AUÀzÀ½îPÀgÀ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¤AUÀzÀ½îPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â®UÉgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 39/eÉ-2895 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ alUÀÄ¥Àà¢AzÀ ªÀ¼ÀTArUÉ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀ¼ÀTAr gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É gÉêÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwgÀÛ gÉÆr£À §¢UÉ EgÀĪÀ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 143, 147, 498(J), 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/12/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÁA§¼É EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀð ¸ÀÄRªÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆ ªÀÄ£É PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀĺÁåºÀß 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ E£ÀÆß 10-15 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/12/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀ AzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á: ¨ÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ zsÀ£ÀÄßgÁ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÀ£ÀߥÁà E£ÉÆêÁ £ÀA PÉ.J 38 JªÀiï 1501 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CtzÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ®¬ÄPÉÆAqÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:12.12.2010gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ CgÀÄuïPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ZÉ£À¥ÀàUËqÀ wUÀ½ PÉJ¸ïCgïn¹ §¸ï £ÀA.PÉJ34/J¥sï-1030£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRÊ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÆÃvÁß¼ï UÁæªÀÄzÀ°è UËqÀ£À ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ 5 ªÀµÀðzÀ ¨Á®Q £ÀA¢¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¨Á®QAiÀÄ vÀAzÉ ²æà zÀ¸ÀÛVjgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

        gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃf£À°è §AiÉÆà PɫĹÖç ¥ÉÆæ¥sÉøÀgïgÁzÀ qÁ: ¸Ë¨sÁUÀå ®QëöägÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.12.2010gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ZÉÃA§gï£À°ènÖzÀÝ 1) C.Q.gÀÆ.7,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 2)¥sÁ¸ïÖ mÁæöåPï PÀÆ®gï §Æè PÁ¸ÀªÉÄnPï, 3) C.Q.gÀÆ.20,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 12 UÁæAªÀżÀî MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ §¼É¬ÄzÀÝ ¥ËZï ºÁUÀÄ 4) CAzÁdÄ 600-700 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 35,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.12.2010gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


        ¢£ÁAPÀ:11/12-12-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ CªÀÄgÉñÀégÀ ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ïUÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV J.¹.E.Dgï PÀA¥À¤AiÀÄ J¯ï.¹.r 15 EAa£À ªÀiÁ¤lgï, J¯ï.f PÀA¥À¤AiÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ C.Q gÀÆ 20000/- ªÀÄvÀÄÛ Kgïmɯï 2 rnºÉZï C.Q gÀÆ 4000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà r.¨Á§ÄgÁªïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2010 PÀ® 324, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÁªÀÄtÚ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÉÆ0¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä ºÀwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ «£Á PÁgÀt KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj C0xÁ C0¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ DvÀ¤UÉ PÉʬÄ0zÀ ,§rUɬÄ0zÀ §qÉzÀÄ zÀÄ;R¥ÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß 407 «Ä¤ ¯Áj £À0- PÉ.J-37/8924 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄ0zÀ ªÀdæ§0rAiÀÄ PÀqÉ dgÀPÀÄ0n gÀ¸ÉÛAiÀĪÉÄÃ¯É Cw eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢0zÀ £Éqɹ PÉÆ0qÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ dgÀPÀÄ0n zÁn Dgï.n.N gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤AiÀÄ0vÀæt vÀ¦à ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåçPÀÖgÀ £À0§gÀ PÉ.J- 37 n.9054 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝj0zÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ EvÀ¤UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥À UÀAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢.¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 87/2010 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀÄ, G: UËArPÉ®¸À, ¸Á: ºÁUÀ¯ÁݼÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ°è ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä EªÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÁÌV £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ, §¸ÀtÚ ºÁUÀÆ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃj £ÀªÀÄÆägÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ°è PÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ©lÄÖ §A¢zÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÀÄt vÉUÉzÀÄ ¸Àä±Á£ÀzÀ°èAiÉÄà ElÖ ¸À®PÉ ºÁUÀÆ UÀÄzÀÝ°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà £Á«gÀĪÁUÀ ¤ÃªÉ®è PÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ vÉUÉ¢j CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, PÀ£ÀPÀ¥Àà£ÀÄ ¯Éà ¨ÉƸÀÄrªÀÄUÀ£Éà HgÀ°è PÀÄt vÉUÉAiÀÄ®Ä ¤ÃªÉà E¢ÝgÉãÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« £À£Àß §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ eÉÆÃgÁV MzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ «gÀÄ¥ÀtÚ, §¸ÀtÚ, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, FgÀtÚ PÀÄj ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨Áå°ºÁ¼À J®ègÀÆ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ¥Àà E§âgÀÆ "¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£À EªÀgÉ®ègÀÆ §A¢zÀÝPÉÌ G½zÀÄPÉÆAr, ¤Ã£ÉãÀgÀ PÀA¥ÉèÃAmï VA¥ÉèÃAmï CAvÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉÖõÀ£ïUÉ ºÉÆÃzÀgÀ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 210/10 PÀ®A :323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁf. JªÀiï.J¯ï.J. D£ÉUÀÄA¢ gÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉPÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ KjAiÀiÁzÀ PÀÄA¨ÁgÀ ºÉÆÃmÉî ºÀwgÀ E½¹ DmÉÆà ¨ÁrUÉ gÀÆ 25 UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr PÉÊ ªÀÄĵÀ× ªÀiÁr ¨Á»UÉ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.327/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 12-12-2010 gÀAzÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ²æà ¸ÀħæªÀätåA zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ²æà «ÃgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÀ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀUÀ CªÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀħæªÀätåA vÀAzÉ CAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 5:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ²æäªÁ¸À vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ f. ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ eÉÆøɥsï, ªÀAiÀĸÀÄì 54 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ Dgï-4266 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß »AzÀPÉÌ ºÁQ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ §® ¨sÁUÀPÉÌ lZï ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV f. ¨sÁ¸ÀÌgï FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ®Ä: PÉ.J-37/ 8385 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 222/2010 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉUÉ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQÌAUï PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÁ¥À¸À ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÁæ ¸ÀPÀð¯ï ¸À«ÄÃ¥À ²æÃzsÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ PÀvÀÛ®°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ fÃ¥À ¤°è¹ »rzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®°è EzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀévÀÄÛ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 28/2010 PÀ® 174, ¹.Dgï.¦.¹

.¢£ÁAPÀ .11-12-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ±ÁAvÀªÀé UÀAqÀ PÀ®è¥Àà ªÉÄÃn ªÀ.40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀ ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á. PÀ®ÄègÀ FPÉAiÀÄÄ PÀ®ÄègÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À vÀUÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ FPÉAiÀÄ §®UÁ® QgÀĨÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ EzÀjAzÀ FPÉUÉ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ .12-12-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£É ¸ÀA. 196/2010 PÀ®A 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉUÉ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ºÁUÀÆ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¦.¹. 76, 55, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J.-37/f-346 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÉrØ PÁåA¥ï, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ, ºÉZï. §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ F HgÀ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ £À£ÀUÉãÀÄ ªÀiÁqÀvÁ£À, AiÀiÁªÀ£ÁgÀ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ CAvÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼À£Àß £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÉÆâ®è CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¥ÀæPÁgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010, PÀ®A: 279, 337 ,338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ¥Áå¹AiÀÄ£ï ¥Àè¸À £ÀA PÉ.J. 22-qÀ§Æè 1459 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà CAPÀ®V ¥ÉÊgÀªÀiÁå£À [J¥sï.r 2982 ] EvÀ£À£ÀÄß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ°è n¦£ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀnzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Dgï.J¸ï. ªÉéæqÀÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj£ÀA§gÀ
¹.J£ï.n 9181 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ vÀÄnAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÉgÉazÀÄÝ ,vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®§ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, 2ªÉÆÃtPÁ°UÉ vÉgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉgÉazÀÄÝ, ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÁ® »A§qÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊUÉ vÀgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 


 


 


 


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀÄgÀPÀÄAmÁ oÁuÉ :²æà »ÃgÁ¯Á® vÀAzÉ ¸ÀÆgÁd gÁoÉÆÃqÀ ¸ÉPÀÆåjn D¦üøÀgï «¹J¥sÀ ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀÄ, «¹J¥sï PÀA¥À¤AiÀÄ mÉA¥ÉÆà £ÀA. PÉJ/32-JA-4823 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà ¸Á: «¹J¥sï ¸ÉÃqÀA JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÄÊ£Àì ªÀgÀPï ±Á¥À ªÀiÁåAUÀf£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀÄgÀPÀÄAmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ¤eÁªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ¸Á || ºÀªÀiÁ®ªÁr ¸ÉÖõÀ£À KjAiÀiÁ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¢:12-12-10 gÀAzÀÄ ¦.r.J EAd£ÉjAUï PÁ¯ÉÃd gÉïÉé CAqÀgï ©æeï ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 3 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MªÀÄä¯Éà JzÀÄjUÉ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ, £À£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ ` 1000/- PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.