Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 23, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸುಲೇಪೇಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಪರುಶುರಾಮ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮರಪಳ್ಳಿ ಸಾಃ ಹೂವಿನ ಬಾವಿ ತಾಃ ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಾನು  ದಿನಾಂಕಃ18/09/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟುಶ್ಯನ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಾಶಾ ಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನ ಸಾಬ ಸವಾರಿಮಹಬೂಬ ತಂದೆ ಬಾಶಾ ಸಾಬ  ಸವಾರಿ, ಚಿನ್ನು ಸಾಬ ತಂದೆ ಬಾಶಾ ಸಾಬ  ಸವಾರಿನಸೀಮಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಬಾಶಾ ಸಾಬ  ಸವಾರಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 62/2012 ಕಲಂ. 341504323324506 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ಕಲಂ. 3 (1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಆಕ್ಟ್ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ಲರ   ವ:75  ಉ: ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕ ಸಾ|| ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಿಂದುಗಡೆ  ಅಶೋಕ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 23-06-12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  7-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೇಟ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಸುರೇಶ ಗಣಜಲಖೇಡ ಇವರ ಮನೆಯ  ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಇಬಿ 3226 ನೇದ್ದನ್ನು ಸವಾರ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು   ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 67/2012  ಕಲಂ: 279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ sಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-06-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀĽî, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ eÁw, G: ¥ÉưøÀ ºÉqï PÁ£Àìmɧ¯ï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 10-3-208 C§ÄÝ® ¥ÉÊd ¥ÉÆð¸À ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ ¸ÀA¢¥À, ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉAmï eÉƸɥsï ¦AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¦AiÀÄĹ ¢éÃwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 01-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀA¢¥ÀÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀA¢¥À EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ £Á¼É ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w½zÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆåljPÀgÀt ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L¦¹ :-
10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dUÀ£ÁßxÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ ¨Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÁlgï mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, EPÉUÉ M§â¼ÀÄ 9 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É, EPÉAiÀÄ UÀAqÀ 6-7 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À QjQj ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ ¨Á¥ÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ §AzÁUÀ CªÀjUÉ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀt PÀÆqÀĪÀ¢zÉ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ dUÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢zÀ®è CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§tÚ vÀAzÉ RÄvÀ§tÚ UÀqÀØzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑAiÀÄ£ï, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ²ÃgÉÆêÀÄt ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAzÁågÁt JA§ÄªÀ¼ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/05/2012 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/06/2012 gÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄUÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀvÉÛ E¯Áè, DvÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀºÀ ªÀiÁvÁr®è, ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2012 PÀ®A 420, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L. SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É Dgï.n,.N. ZÉPÀÌ ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄAiÀÄÆgÁ ºÉÆmÉïï JzÀgÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ £ÀA§gÀ E®èzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ §AzÁUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ 1) ºÀgÀ±ÀzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sÉÆâݣÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆ®UÁAªï, vÁ: ¦ügÉÆÃd¥ÀÄgÀ fPÁð, f¯Éè: £ÀĺÁ ªÉÄêÀvÀ (ºÀjAiÀiÁt) EvÀ¤UÉ PÁj£À zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä w½¹zÀPÉÌ ºÁdgÀ ¥Àr¸À°®è, ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄvÉÆç⠪ÀåQÛAiÀiÁzÀ DgÉÆæ 2) dªÀıÉÃzÀ vÀAzÉ J¸Á§SÁ£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÉªÀÄSÉÃqÁ, vÁ: ¦ügÉÆÃd¥ÀÄgÀ fPÁð, f¯Éè: £ÀĺÁ ªÉÄêÀvÀ (ºÀjAiÀiÁt), ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ PÁgÀ ZÉPïÌ ªÀiÁrzÁUÀ MAzÀÄ PÁåj ¨ÁåV£À°è 750 UÁæA vÀÄPÀªÀżÀî 3 §AUÁgÀzÀAvÉ PÁtĪÀ ©¸ÉÌlUÀ¼ÀÄ, EªÀÅUÀ¼À MAzÉÆAzÀgÀ C.Q. 10,000/- gÀÆ, EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV, EªÀÅUÀ¼ÀÄ gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ d£ÀjUÉ ºÉÆgÀV£À zÉñÀzÀ §AUÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý FV£À ¨É¯ÉAiÀÄ CzsÀð QªÀÄäwUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. EzÀgÀ §UÉÎ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ 1) 750 UÁæA vÀÄPÀªÀżÀî 3 §AUÁgÀzÀAvÉ PÁtĪÀ ©¸ÉÌlUÀ¼ÀÄ C.Q. 30,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2)£ÀA§gÀ E®èzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ªÀiÁgÀÄw ¹Ã¥sÀÖ PÁgÀ  C.Q. 2,50,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÉÊPÁr UÀ°èAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É «dAiÀÄ®Qëöä ªÉÆÃmÁgïì ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÄÊ£ÉÆ¢ÝãÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®gÀÆè E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 7 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2360/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÉÃgÀ¨ÁgÁªÀ zsÁªÀÄ£ÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ®½î EvÀ£À CtÚ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ºÉʧw, «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁgÀ¨Áj ºÁUÀÄ CA¨ÁzÁ¸À PÁgÀ¨Áj J®ègÀÆ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÁ°¨Á¯ï DqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] vÁvÁågÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 2] ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 3] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ CZÀªÀ¯É, 4] «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 5] £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ºÉʧw J®ègÀÆ ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ vÀªÀÄä «µÀÄÚ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªÀ FvÀ¤UÀÆ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯É ²ªÁf  ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛj CAvÀ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¨É£Àß°è, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  


GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ    ಸಾಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 22-06-12 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಐವಾಹ-ಶಾಯಿ ರೋಡನಿಂದ ಲಾಹೋಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಆರ್ 6739 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು  ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 66/2012  ಕಲಂ: 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ sಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾ