Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 14, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-01-2013
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2013, PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-01-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ Q±À£ÀVj vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ Vj UÉÆøÁé«Ä ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆøÁ¬Ä, ¸Á: ªÀqÀØUÁð, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀAzÀ£À¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±À£ÀVj UÉÆøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀØUÁð EªÀ½UÉ RaðUÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CAzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JtÂÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À CuÁÚ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧§ÄæªÁºÀ£À vÀAzÉ ¨Á®zÉêÀVj ¨sÀĪÁ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆøÁ¬Ä, ¸Á: UÀÄAdn OgÁzÀ, vÁ: GªÀÄUÁð, f¯Áè: G¸Áä£À¨ÁzÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è §gÉzÀ MAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ¸À«ÄÃ¥À M§â D¥ÀjavÀ 60-65 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ §®UÁ® »ªÀÄärUÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀqÉAiÀįÁgÀzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÀĽwÛzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É DvÀ£ÀÄ ¨ÉúÉÆõÀ DVzÀÄÝ £ÉÆÃr UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄArèPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉUÉ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd J¸ï EAUÀ¼É ¦.J¸À.L ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ aPÀÌ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¹PÀÌ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âAzÀAiÀĪÀgÉÆqÀ£É £ÁUÀ£ÁxÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ±ÉÃmÉÖ¥Áà, 2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UËqÀ¥Áà, 3) gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ CtgÁªÀ, 4) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, 5) ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà, 6) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ UËqÀ¥Áà ¥Ánî J®ègÀÄ ¸Á: aPÀÌ£ÁUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢ gÀªÀgÀ ¸ÁºÀAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÝ MlÄÖ ºÀt 1280/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï PÁqÀðUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀPÉÆÃtÂ(©) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£ï ¨É¼ÀQ£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà zÀzÁÝ¥ÀÆgÉ ºÁUÀÄ 8 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt (©)  EªÀgÉ®ègÀÄ PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ £À¹©£À E¹àAmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 4 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, G½zÀ 5 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1020/- ºÁUÀÆ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĮĸÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-01-2013 gÀAzÀÄ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ®UÀÄr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À¹Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.r.¸À£À¢, ¹.¦.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁ®UÀÄr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà RAqÁ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ªÉAPÀl vÀAzÉ gÀvÀßgÁªï ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, 3) UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ CqÉ¥Àà @ £ÁUÀ¥Àà ¥ÁmÉß, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4) ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀiÁºÀ±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 5) gÀwPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁÝgÁªÀÄ §ÄgÀÄqÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 6) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀgɸÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 7) gÀvÀßgÁªÀ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªï ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, 7 d£À ¸Á: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÀ ºÁUÀÆ 8) gÀ« vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀÄUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 9) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Àà ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, E§âgÀÄ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52,900/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, 9 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀdªÀÄĤ߸Á UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï eÁA¥ÁqÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: CtzÀÆgï EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï eÁA¥ÁqÀªÁ¯É EªÀjUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ËzÀÝ D±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¸Áä¬Ä¯ï EvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ E¸Áä¬Ä¯ï EvÀ£À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ®Ä, ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ d¨ÁâgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀ£Àß½î, vÁ: f¯Éè: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiïºÉZï-01/Jr-5566 £ÉÃzÀgÀ »A¨sÁUÀ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ ªÀÄĤÃgÀ JA¨ÁvÀÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-¨É£ÀPÀ£À½î gÉÆÃr£À°è ©ÃzÀgÀ PÉÆmÉAiÀÄ ¢°è zÀªÁðeÁ ªÀÄÄAZÉ JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-8872 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄîÄÛnUÉ, ªÉÄïÁãUÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ±ÉÃjPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ (JªÀiï), ¸ÀzÀå: UÉÆ°¥ÀÆgÀ ¸ÀįÁÛ£À±ÀºÁ ªÀÄ£É £ÀA 23-4-759 ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À §¸ÀªÉñÀégÀ ºÀwÛgÀ E½zÀÄ, £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ CAqÀgÀ ©æÃqÀÓ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/2998 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ JqÀPÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ UÀÄArAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ RAqÀgÁd vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ vÁA¨Á¼É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÀ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¹zÁÝxÀð vÀAzÉ zsÀªÀÄð ¹AzsÉå ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ (ºÉÆðAiÀiÁ), PÉJ-39/6521 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ  EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¦à DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÉÆÃt ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E½zÀÄ ªÀÄ£ÉJUÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢JUÀ E¯Áå¼À UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ E¯Áå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ §gÉÆÃt ¨Á CAvÁ PÉgÉzÀÄPÉÆAqÀĺÉÆÃV E¯Áå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ©lÄÖ §gÀĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¦à DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ UÀÆmÁzÀ PÀ°èUÉ rQ̪ÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁjgÀPÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄð vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 13-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èAiÀÄå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æÃ.PÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ,55ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀÄ.UÀÄr ¥ÀÆeÁj PÉ®¸À ¸Á- ¨ÉuÉPÀ¯ï. FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä ºÁQgÀĪÀ PÀ°è£À°è DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄUÉ ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁQPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯É ¤ªÀÄUÉ ªÀÄ£É EzÉ F PÀ®ÄèUÀ½AzÀ £Á£ÀÄ EgÀ°PÉÌ ªÀÄ£É PÀnÖPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj ºÁUÀÆ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr PÀ°è¤AzÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DUÀ DvÀ£ÀÄ C°èAzÀ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À JgÀqÀ£É CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ PÀÆr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊAiÀįÁè ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖUÉƽ¹ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄUÉ PÀ°è£À°è ¨sÁUÀ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2013 PÀ®A, 143,147,148,341,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 13.01.2013 gÀAzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdgÉrØ 19 ªÀµÀð.eÁ:-°AUÁAiÀÄvÀ,G:-«zsÁåyð, ¸Á;-¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. F ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÁæw ¤«ÄvÀå vÀªÀÄä «PÀÖgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36-«-5540 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÉÆ®¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ¹Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J.36-J-1280 gÀ ZÁ®PÀ.gÀ¦ü ¸Á;-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ,FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgÀPÉÆlÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀQ«UÉ ºÁUÀÆ JqÀPÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ »A§qÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2013. PÀ®A.279,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187.LJA« PÁ¬ÄzÉ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 


 

¢£ÁAPÀ: 13.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ: 25 eÁ: dAUÀªÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: eÁ°ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 36 ªÉÊ-2852 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄAd¥Àà PÀÄgÀħgï EªÀ£À£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ PÉ.ºÀAa£Á¼À PÀqɬÄAzÀ eÁ°ºÁ¼À PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ®Äè PÀÄlÖgÉ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®ÄèPÀÄlÖgÉUÉ ºÁ¬Ä¹ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. »A¢£À ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 14.01.2013 gÀAzÀÄ WÀÀ£ÀªÀÄoÀzÀAiÀÄå vÀAzÉ dA§AiÀÄå PÉA¨Á«ªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: dAUÀªÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÁ°ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2013 PÀ®A 279. 337. 304(J), L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 14.01.2013 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ¼À: - C£Àéj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ«vÁ¼ÀzÀ ¯Á¼ÉøÁ§ zÀUÁðzÀ ºÀvÀÛjgÀ ZÁ®PÀ °AUÀtÚ @ ¤AUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ36-ºÉZï. 9969 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤zsÁ£ÀªÁE £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPïì £ÀA: PÉJ 36-J-0793 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjªÀÄzÀ ¤AUÀtÚ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2013 PÀ®A: 279,338, L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.01.2013 gÀAzÀÄ 145 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT


                                    -: ಪೊಲೀಸ ಪ್ರಕಟಣೆ:-

          ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 1,25,000 ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದಿನೇ ದಿನೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಲುಗಡೆ ನಿಷೇದಿಸಿದ (No Parking/Wrong parking ) ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವದು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕೂಡಲೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತಹ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವಂತೆ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೀಗಹಾಕಿಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೊಬೈಲ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಚೀಟಿಯನ್ನು ವಾಹನದ ಸೀಟಿಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿದ ಚೀಟಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ ನಂ. ಗೆ ಕರೆಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಬೀಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

                                                                   
                                    ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಸಾಗವಾನಿ ಮರದ ತುಂಡುಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿ:12/01/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:40 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಲಾರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು ನೋಡಿ,ಶ್ಯಾಮರಾವ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಕನ್ನಿ ರಾಮ, ಸುಧಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಹೆಚ.ಸಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಪಿಸಿ ರವರು ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಲಾರಿ ನಂಬರ ಎಮ್.ಇ.ಜಿ.7053 ನೇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಗವಾನಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ತರಹದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಯಾವದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಲು, ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಶೇಖ ಮುಸಾ ತಂದೆ ಮೈಹಿಬೂಬಸಾಬ ಬಿದರಿಬಾಮಿಯಾ ವಯಸ್ಸು-55 ವರ್ಷ ಉ:ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸಾ:ಮಹಡಿ ಮೊಹಲಾ ಗಂಜ್ ಏರಿಯಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಇತನ ಜೋತೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೂಬ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಓಡಿ ಹೋದವನ ಹೆಸರು ಶಿವಪ್ಪಾ @ ಶಿವಣ್ಣಾ ಕಂಬಾರ ಸಾ:ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಅಂತಾ ಚಾಲಕನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಗವಾನಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ತರಹದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅ||ಕಿ|||28,000/ ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು  ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮರದ ತುಂಡುಗಳು ಸಾಗವಾನಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ತರಹದ ತುಂಡುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಆರಣ್ಯಧಿಕಾರಿ ಆಳಂದ ರವರು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ,ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಾಲಿಕನ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಪೆಯಾಗಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:5/2013 ಕಲಂ,98 ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1963 ಮತ್ತು 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.