Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 27, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ,ªÀAiÀÄ:66ªÀ, G: ¤ªÀÈwÛ ¦.J¸ï.L , ¸Á:PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ¦.qÀ§Äè.r PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ºÉAqÀw dAiÀĪÀÄä¼ÀÄ 1984 gÀ°è AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA.207/AiÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ 1 JPÀgÉ 11 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀĪÀé¼À PÀqɬÄAzÀ Rjâ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ zÀgÀUÀAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:35ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:¨ÁzÀ°ð , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀļÀÄî ªÀA±ÁªÀ½ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¸Àȶֹ ¢£ÁAPÀ:28-01-1994 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀÄÄmÉñÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:04-09-2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è DgÉÆæ 02. £ÁUÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ,ªÀAiÀÄ:26ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ , vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.56/2014 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 67/2014 PÀ®A. 465, 468, 419 ¸À»vÀ 34 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ: 26-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀtÚ vÀAzÉ: zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, 30ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß.  JgÀqÀ£ÉAiÀÄ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¥ÉÃ¥Àgï N¢PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄvÁÛ UÀÄ¢ÝzÀÝ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ DzÉÃ¥Àà£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ: DzÉ¥Àà, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀqÉAiÀĪÀjUÉ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ZÀÆj, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/14 PÀ®A.,143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149   L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ದಿ.26-02-2014ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ವಯ-24ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ   ಸಾ; ಬಲ್ಲಟಗಿ  FvÀನ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಟಗಿ  ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು  ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ [1]  ವೀರಪಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಹಂಪಯ್ಯ      [2] ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ        [3]ಅಮರೇಶ ತಂದೆ  ಕರಿಯಪ್ಪ ಬೊಂಬಾಯಿ   [4] ನರಸಪ್ಪ [5] ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ    [6] ಈರೇಶ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ  ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ: ನಾಯಕ ಸಾ:ಬಲ್ಲಟಗಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಅದೇ ನೆಪ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಿನೇ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹರಿದಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಹೊಡೆದು ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಿ.ಮಿ ರವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದು ಗುಂಪುಗೂಡಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿ ರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51 / 2014 ಕಲಂ: 143.147.341.323..ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ: 26-02-14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ wªÀÄäAiÀÄå ªÀiÁåzÀgÀUÉÆüÀ ¸Á- PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ  FvÀ£ÀÄ  PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ  DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ DmÉÆêÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À §® ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠠²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ, 20ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ 4d£ÀÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ , DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄßvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¸ÀܼÀ¢AzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ      CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠠 ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2014. PÀ®A. 279, 337, 338  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA.« PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

            ದಿನಾಂಕ 26/02/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮೃತ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ.28 ªÀµÀð, eÁ.¥ÀAZÀªÀĸÁ° G.¸À.Q.¥Áæ.±Á¯É vÉÆqÀQ vÁAqÁzÀ°è ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á.aªÀÄäqÀ vÁ.dªÀÄRAr f.¨ÁUÀ®PÉÆÃl.FvÀನು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರಿನಿಂದ ವಾಪಾಸ್ ಮುದಗಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು-ಮುದಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಡೈಮಂಡ ಡಾಬಾದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಳ್ಳದ ಸಮೀಪ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್.ನಂ.ಕೆಎ-48-ಕ್ಯೂ-2261 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ನಂ.ಕೆಎ-01-ಎ.ಬಿ-5662 ಗಾಡಿಯ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ, ಮೃತನಿಗೆ ಬಲಭಾಗದ ಮಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ ²æñÉÊ® vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ.34 ªÀµÀð, eÁw.¥ÀAZÀªÀĸÁ° G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.aªÀÄäqÀ vÁ.dªÀÄRAr f.¨ÁUÀ®PÉÆÃl. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2014 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2014 gÀAzÀÄ  41 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    6800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-02-2014


<div align="justify"><span style="font-family:Nudi Akshar;font-size:130%;"></span></div><div align="justify"><span style="font-family:times new roman;font-size:130%;">This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section. </span></div><div align="justify"></div><div align="justify"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:130%;"></span></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:130%;"></span></div><div align="justify"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:130%;"></span></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"><span style="font-family:Nudi Akshar;font-size:130%;"></span></div><span style="font-family:Nudi Akshar;font-size:130%;"><div align="justify">

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 27-02-2014

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«                                            
DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà UÀAf ¸Á : ZËqÀªÀÄä UÀ°è alUÀÄ¥Áà,  gÀªÀgÀ NuÉAiÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¤AUÀzÀ½î FvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ©ÃzÀgÀ¤AzÀ ¤uÁð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤uÁ𠧸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ Hj£À SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ªÉÄÃPÁå¤PÀ FvÀ£ÀÄ DvÀ£À DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-39/5043 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ DmÉÆÃzÀ £ÀqÀÄ«£À ¹Ãn£À §®UÀqÉ PÀĽwÛzÀÄÝ CªÀ£À JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ GqÀĨÁ¼À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ GqÀĨÁ¼À - alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÉñÀ PÀÄA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-01/Jf-1990 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÉÆÃr DmÉÆà gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ gÉÆÃr£À PÉüÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà gÉhÆð ºÉÆÃV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð¤AzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃzÀ¼ÀÄ ºÉÆÃgÀ ©¢ÝzÀÄÝ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

   ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §AqÉ¥Àà gÉêÀtÚ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-700 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ - §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹èÃ¥ï DV vÀ¤ßAzÀ vÁ£É PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ±ÀgÀt¥Àà gÀªÀgÀ vɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀ°®è, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ  ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À C¥ÉÆïÉÆà D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ C°è UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 26-02-2014 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Àà gÉêÀtÚ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

   §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2014, PÀ®A 498(J), 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
  ¦üAiÀiÁ𢠥À«ð£À ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£À amÉÖªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á:             ¹¹ð (J) gÀªÀgÀÄ dÆ£ï 2012 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£À, ªÀiÁªÀ WÀÄqÀĸÁ§ amÉÖªÁ¯É, CvÉÛ ¥ÀÄvÀ°©Ã amÉÖªÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À zÀ¸ÀÛVj amÉÖªÁ¯É gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀÄ CaÑ £À» ºÉÊ vÉgÁ ¸ÀÄgÀvÀ ºÀªÉÄà ¥À¸ÀAzÀ £À» ºÉÊ vÉgÉPÀÄ ±Á¢ PÉÆ£ï PÀgÀPɯÁAiÉÄà vÀÄ vÉgÉ ªÉÄÊPÉPÉÆ ZÀ¯Éà eÁ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ UÀAqÀ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, CvÉÛ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À E§âgÀÆ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-02-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2014, PÀ®A 5, 5J(©) 7 ¦.L.n DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2014 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥Àæ¨sÀÄ ¯ÁqÀÓ gÀÆA. £ÀA. 104 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÀƼÉUÁjUÉ CAzÀgÉ M§â UÀAqÀdÄ M§â¼ÀÄ ºÉAUÀ¸À£ÀÄß ¸ÀƼÉUÁjPÉ ¸À®ÄªÁV vÀA¢zÁÝ£ÉAzÀÄ eÉÆåÃw°ðAUÀ.ZÀ.ºÉÆ£ÀPÀnÖ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦L gÀªÀgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ ¯ÁrÓUÉ ºÉÆÃV ¸ÁQëzÁgÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁr «Që¸À¯ÁV gÀÆA. £ÀA. 104 gÀ°è ¸ÀA¨sÉÆÃUÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ RavÀªÁ¬ÄvÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦L gÀªÀgÀÄ ªÀÄ»¼Á ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®£ÀÄß vÉgɬĹ gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃUÀ¯ÁV M§â UÀAqÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ M§â¼ÀÄ ºÉAUÀ¸ÀÄ CgÉ §gÉ §mÉÖAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ £ÀAvÀgÀ gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ ºÉAUÀ¸ÀÄ ®°vÁ UÀAqÀ QñÀ£À ZÀªÁt ¸Á : ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ vÁAqÁ EªÀ½ÃUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ 1) zÁªÉÆzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸Á : »¥Àà¼ÀªÁAUÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀzÀ ¸À®ÄªÁV 300/- gÀÆ PÉÆnÖzÀÄÝ gÁwæ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀAvÉ ¯ÁrÓUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀƼÉUÁjPÉ £ÀqÉ®Ä DgÉÆæ 2) ¥Àæ¨sÀÆ ¯ÁqÀÓ ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 3) ¥Àæ¨sÀÄ ¯ÁqÀÓ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ EªÀj§âgÀÄ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦L gÀªÀgÀÄ ªÀå©üZÁgÀPÁÌV ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 300/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj ®°vÁ §½¬ÄAzÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2014 gÀAzÀÄ ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï UÁæªÀÄzÀ ±ÁAvÀ°AUÉñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀÄqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ f.J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgï UÁæªÀÄ, vÁ:f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ AiÀÄÄ.J¸ï 180 JA.J¯ï «¹ÌAiÀÄ (30) ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1800/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-02-2014 gÀAzÀÄ JA.J¸ï vÁ£À¥ÀàUÉƼÀ ¦J¸ïL §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀqÀØgÀ NtÂAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ vÀ£Àß §½ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉJUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀqÀØgÀ NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÁqÉÃPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: SÉÃt gÀAeÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ WÉÃgÁªï ºÁQ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ PÉÊ a®zÀ°è ZÉPïªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ 30 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï. G¼ÀîªÀÅ 1449/- EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
</div>  

Gulbarga District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮೋಸಿನ್  ತಂದೆ ಸಾದೋದ್ದಿನ್ ಖುಷೇಷಿ ಸಾ : ಹುಸೇನಿ ಗಾರ್ಡ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಹೆಂಡತಿ ಸುಮೆರಾ ಇವಳು ಕಳೆದ 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರುನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ತನ್ನ ತಂಗಿ ದೀಪಾ ಇವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೆ ಇರುತ್ತೆನೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 26-02-2014 ರಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಬಿ.ಟಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಹೋಟೆಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 04-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ವಸಿಂ ಈತನು ಕರೆಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದೇನೆಂದರೆ ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿಯ ನದೀಮ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೊಂಡಿ  ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಹೊಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಅವನ ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಕೆಳೆಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹುಸೇನ ಗಾರ್ಡನ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹಾಗೂ ನಾನು, ಗೆಳೆಯರು ಹಿಡಿದು ಕೂಡಿಸಿರುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೊಡಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಜನರು ನೇರೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನದೀಮ ಇವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಅವನು ಒಂದನೆ ಅಂತಸ ದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾನು,  ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬಾಗಿಲು ತರೆದಿದ್ದು ಇದ್ದು ಬೆಡ್ ರೂಮಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬೆಡ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಅಲಮಾರಿಗಳು ತರೆದಿದ್ದು ಇದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚಲ್ಲಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಬಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೆಳಗಿನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲಮಾರ ತೆರೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಳು ಚಿಲ್ಲಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಬಿದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿರುತ್ತೆನೆ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಅವನ ಪ್ಯಾಂಟಿನಿಂದ ಜೋಬಿನಿಂದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಜೈನುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವುಗಳು ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳು ರಾನಿಯ ಬುಸರಾ ಇವಳ ಕಾಲು ಜೈನು ಅಂದಾಜು 6 ತೋಲೆ ಅ.ಕಿ 3,000/- ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದು  ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :  ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಸೋಮಯ್ಯ ಇಂದ್ರಿಲಾ ಸಾ:ಸಂಜಯ ನಗರ ಜನಗಾಂವ ಜಿ:ವರಾಂಗಲ್ಲ  ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ  ರವರು ದಿನಾಂಕ 25-02-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಫರಹಾತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ದಾಟಿ ಕೆರೆಯಂಗಳದ ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಪಂಪ ಎದರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೊದ ಎಡಗಡೆಯ ಮುಂದಿನ ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್‌ ಪಂಕ್ಚರ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೈರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೊವನ್ನು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಇಂಡಿಕೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಟೈರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಟೈರ್‌ನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾನು ಟೆಂಪೊದ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತು ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಜಾಕನ್ನು ಎರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನು, ಕ್ಲೀನರ ರಮೇಶ ಇತನು ಕೂಡಾ ಹೊರ ಬಾಜು ದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಟೈರ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 26-02-2014 ರಾತ್ರಿ 12-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೊಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೊ ಸ್ತಳದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಗಡೆಯ ಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಂದ ಟೈರ ಹಾಯಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಂತೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಎಡಗಡೆ ಮೇಲಕಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನರ್‌ ರಮೇಶ ಇತನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿದು ಹೋಗಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಬಲಗಡೆಯ ಕಾಲಿನ ಮೋಣಕಾಲು ಕೇಳಗೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಂತೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಎಡಗಡೆಯ ಕಾಲಿನ ಮೋಣಕಾಲು ಕೇಳಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ವಾಹನವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಅದು ಕೂಡಾ ಹಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಗುವ ಐಚರ ಗೂಡ್ಸ ಗಾಡಿಯಿದ್ದು ಅದರ ನಂ ಎಪಿ 28 ಟಿಇ5327 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ನರಸಿಮ್ಲೂ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಎದೆಗೆ,  ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಭಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.