Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 6, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ :04-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08.00 ಗಂಟೆಗೆ ±ÉÃSï EªÀiÁªÀiï vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢Ýãï, ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèÃA. G:PÉJ-36/1263 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:ªÀÄZÉðqïUÁæªÀÄ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಆಟೋ ನಂ.ಕೆಎ-36/1263 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿಹಾಳದಿಂದ- ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಗೆ ಕೆಲಸದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ರಾಯಚೂರ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ರಾಯಚೂರು-ಲಿಂಗಸ್ಗೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರ-ಲಿಂಗಸ್ಗೂರ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಆಟೋದಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರೋಪಿತನ ಮರ್ಮಾಂಗದ ಹತ್ತಿರ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಗೆ, ಬಲಗೈ ಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2014 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 06-01-2014 gÀAzÀÄ 7-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü SÁzÀgÀ¨ÁµÀ vÀAzÉ §ÄqÀظÁ§ 22 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ªÉ°ØAUï PÉ®¸À, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ FvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25-JPïì-3135 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ¨sÁµÀ¸Á§ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CA¨ÁªÀÄoÀ¢AzÀ ¸Á®UÀÄAzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀįÉèÃ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, PÀÄgÀħgÀÄ, DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸Á®UÀÄAzÀ¢AzÀ ¸ÉƪÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ºÀuÉUÉ, PÀÄwÛUÉ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À©Ã¸Á§ FvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ J®§Ä ªÀÄÄjzÁAVvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÀ®èPÉÌ, §®ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2014 PÀ®A. 279, 337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                           ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ DªÀÄÄðUÀA ªÀAiÀiÁ: 40, eÁw: D¢ (J¸ï.¹) G: ºÁ¸ÉÖ¯ï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁ«£À¨Á«  ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ªÀiÁ«£À¨Á«UÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆjUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÝ CzÉà jÃw ¢: 06.01.2014 gÀAzÀÄ  ¸ÀºÁ ªÀiÁ«£À¨Á«UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÄîÌAqÀ DmÉÆÃzÀ°è °AUÀ¸ÀÄUÀÄj¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝzÀ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è D¥Á¢vÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dA¦£À°è ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ¥À°ÖAiÀiÁV¹zÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ gÀªÉÄñÀ¤UÉ »AzɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV    ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV¹ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/14 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ : 05/01/14 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ರಬ್ಬಣಕಲ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] D®A¥ÁµÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀ-38 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-ªÀÄgÀAPÀAmÁæPÀÖgï ¸Á-L.©.gÀ¸ÉÛ ªÀiÁ£À«
2] SÁeÁSÁ£ï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ÄSÁ£ï ªÀ-45 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-mÁæPÀÖgï ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á-£ÁAiÀÄPÀªÁr, eÁAqÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ, ªÀiÁ£À« 3] SÁ¹ASÁ£ï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ÄSÁ£ï ªÀ-45 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-mÁæPÀÖgï ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á-¹ªÉÄÃAl gÉÆÃqÀÄ ªÀiÁ£À« 4] ªÀÄĸÁÛ¥sï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ±ÉÃSïºÀĸÉÃ£ï ªÀ-58 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-mÁæPÀÖgï ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á-¨Á¨Á£ÁAiÀÄPÀ PÁ¯ÉÆäªÀiÁ£À« 5] ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ-40 ªÀµÀð eÁ-ªÀqÀØgÀÄ G-¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À ¸Á-dqɧ¸Àì¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ »AzÉ d£ÀvÁºË¸ïPÁ¯ÉÆäªÀiÁ£À« 6] UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÊ®¥Àà ªÀ-43 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ ¸Á-¦.qÀ§Æè.r.PÁåA¥ï ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಿಂಧನೂರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಮಾನವಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ.ಸು) ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 8034/- ರೂ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 5 ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗಳು ಅ.ಕಿ.ರೂ 77000/- ರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.08/14 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                 ದಿ.05-01-2014 ರಂದು 3-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಕೋಟೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿರೇಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಗೆ ನೂರ್ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1]ಕಂಠೆಪ್ಪ , 2) ವೀರಭದ್ರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ , 3) ಸುಬಾನ್ , 4)  ನಾಗಪ್ಪ , 5) ಹನುಮಂತ ಕಬ್ಬೇರ್ , 6) ವಾಗೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ , 7) ಗೌಡಿ @ ಗೌಡಪ್ಪ ಕುರುಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಸಿಂಧನೂರು gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು , ಪಿ.ಐ ಡೆಎಸಬಿ , ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಡಿಸಿಆರಬಿ ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿ 05 ರಿಂದ 07 ನೇದ್ದವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು , ಆರೋಪಿ 01 ರಿಂದ 04 ನೇದ್ದವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸದರಿಯವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.2430/- , 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು , ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಆರ್-5213 ಅಕಿ.ರೂ.5000/- ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.10/2014 , ಕಲಂ.87 ಕ.ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

             ದಿ.05-01-2014 ರಂದು 3-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ  ರಾಮಕಿಶೋರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗಾರ್ಡನ್ ಹಿಂದೆ ಹುಣಿಸೆಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] ನಾಸೀರ್ ಪಾಷಾ, 2) ನಾಗರಾಜ್ , 3) ಮಾಳಪ್ಪ, 4)  ಸುಂಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಸಿಂಧನೂರು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ( PÁ&¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.1570/- , 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁu ಗುನ್ನೆ ನಂ.11/2014 , ಕಲಂ.87 .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
:
           ದಿ.05-01-2014 ರಂದು 3-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ  ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವಾಸವಿನಗರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1)ಪಂಪನಗೌಡ ಮಹಿಬೂಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು2)ಶಂಕರಗೌಡ ಸಾ:.ಜೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ , 3)ಫಾಹೀಮ್ ಪಾಷಾ ಸಾ:ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಂಧನೂರು     4)ಗೌಸಪಾಷಾ ಸಾ: ಮಹಿಬೂಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು  gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ( PÁ&¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.2080/- , 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು , ಮೂರು ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರಗಳು , ಒಂದು ಟಾಟಾ ಸೂಪರ್ ಎಸಿಇ ವಾಹನ  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.12/2014 , ಕಲಂ.87 .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
                    ದಿ.05-01-2014 ರಂದು 5-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಗಂಗಾನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ವಡೇಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಸಾ: ಗಂಗಾನಗರ ಸಿಂಧನೂರು,ಹನುಮಂತ ಸಾ: ಗಂಗಾನಗರ ಸಿಂಧನೂರುಬಾಷಾ ಸಾ: ಗಂಗಾನಗರ ಸಿಂಧನೂರುರಹೀಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್  ಸಾ: ಗಂಗಾನಗರ ಸಿಂಧನೂರುರಿಯಾಜ್ ಮೇಸನ್ ಸಾ: ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಿಂಧನೂರು gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾgÉ CAvÁ §ªÀÄzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  ಎಮ್.ಬಿ ನಂದಗಾವಿ ಪ್ರಬೇಷನರಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ರಾಯಚೂರು    ಪಿ.ಐ ಡಿಎಸಬಿ , ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಡಿಸಿಆರಬಿ ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿ 04 ರಿಂದ 05 ನೇದ್ದವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು , ಆರೋಪಿ 01 ರಿಂದ 03 ನೇದ್ದವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸದರಿಯವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.1820/- , 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 3 ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ್ ಗಳನ್ನು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.13/2014 , ಕಲಂ.87 ಕ.ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
              ¢£ÁAPÀ.05.01.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ G½ªÉÄñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà PÀ£Áß¼À 50 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ. J®ègÀÆ ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ & ¦PÀ½ºÁ¼À. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ  ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2510/- & 52 E¸ÉàÃmï J°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  08/14 PÀ®A.87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ
             ¢£ÁAPÀ.06.01.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.15 UÀAmÉUÉ PÀ£À¸Á« UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀÄAPÀèªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è .gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ºÀÆUÁgÀ, 31 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ fÃgÀ, J¯ÉQÖçöAiÀÄ£ï, ¸Á.PÀ£À¸Á«. EªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV, 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄzÁÝ£É CAvÁ EzÀÝ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV, vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß »gÉïÉQ̺Á¼À UÁæªÀÄzÀ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀÄgÀÄqÀV FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß CAUÀdrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV, DvÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1530/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2014 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                    ¢£ÁAPÀ: 05-01-2014 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JA.PÉÌ UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¦£À°ègÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ) ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁät G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ2) ªÀÄ°èPÁdÄð vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: PÀÆ°PɸÀ ¸Á: J.PÉ UÉÆÃ¥Á® £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ3)s¸ÀÆj¨Á§Ä ªÉÄùÛçà ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï4) UÀ« vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: ªÀÄ»§Æ§Ä PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ5) gÀªÉÄñÀ ¥ÀÆeÁgÀ ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À( DgÉÆæ £ÀA 3 jAzÀ 5 £ÉÃzÀÝgÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ £À²Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt  gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¹A§A¢ü¹zÀ 1800/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  06/2014 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                ¢£ÁAPÀ: 05-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-10 ¦.JA PÉÌ UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¦£À DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²§zÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ,  ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ )  azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 49 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ©üªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ºÀqÀ¥ÀzÀ G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï3) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀĸÁé«Ä ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï4) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ DAd£É¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï gÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr E¹àÃl dÆeÁlzÀ ºÀt 1900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2014 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

           ¢£ÁAPÀ : 05-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¹.JZï. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ D¢£ÁgÁAiÀÄt ªÀ:39 eÁ:PÀªÀÄä G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï EªÀÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉJ-37/5722 gÀ°è ¨sÀvÀÛ PÉÆAiÀÄÄåªÀ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ SÁ£Á¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÉAPÀmÉñÀ G¥ÁàgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÉ£Á¯ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è ¥Á¸ï DVgÀĪÀ J¯ÉQÖçPÀ¯ï ªÉÊgïUÉ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀÝ ¨sÀvÀÛzÀ PÉÆAiÀÄÄåªÀ AiÀÄAvÀæzÀ mÁ¥ï DPÀ¹äPÀªÁV lZï DV ¨ÉAQ Qr §AzÀÄ EAf£ïUÉ ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ EAf£ï, ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ï ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ, ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ mÉÊgïUÀ¼ÀÄ, »A¢£À §®UÀqÉAiÀÄ JgÀqÀÄ mÉÊgïUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  3,00,000/-(ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë) £ÀµÀÖªÀÅAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ J¥sï.J. £ÀA. 01/2014 PÀ®A: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:06.01.2014 gÀAzÀÄ    53 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-01-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-01-2014

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2013, PÀ®A 341, 326, 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¹gÀAf ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¹gÀAf ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ PÁSÁð£É gÉʯÉé ©æd ºÀwÛgÀ zsÁ¨Á ºÁQPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛ£É, zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ Hj£À «£ÉÆÃzÀ @ ¦AlÄÖ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ zsÁ¨Á ¸ÀºÀ EgÀÄvÀÛzÉ EUÀ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ «£ÉÆÃzÀ£À ªÀÄzsÉå ºÀtzÀ ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, EzÉ MAzÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «£ÉÆÃzÀ@ ¦AlÄÖ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©), 2) ¨Á§ÄgÁªÀ ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀj§âgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ zsÁ¨Á PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ gÉʯÉé ©æd ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CAzÀÄ «£ÉÆÃzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ vÀ¯ÁégÀ¢AzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä JqÀPÉÊ ªÀÄÄAzÉ vÀAzÁUÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÀwÛ PÀmÁÖzÀAvÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2014, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-04-2013 gÀAzÀÄ ªÉAPÀl OgÁzÉ EvÀ£À ¸ÉÆzÀgÀ C½AiÀÄ gÁPÉñÀ ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ PÀȵÀÚ¥Áà vÀªÀÄätÚ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: amÁÖ EªÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À ªÉÄïÉ, ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É PÉÆ¯É PÉøÀ ªÀiÁr¹ eÉðUÉ ºÉÆV eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀå ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀzÉà ©ÃzÀgÀzÀ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è r.¹.¹. ¨ÁåAQ£À ¥Á¸À §ÄPÀ EzÀÝ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 04-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV ¥Á¸À §ÄPÀ vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉƦvÀgÁzÀ 1) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ, 2) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ, 3) gÁdªÀiÁä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ, 4) ªÉAPÀl vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ, 5) ¸ÀAd¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 6) ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 7) vÀªÀÄäuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, 8) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ, 9) ¤®ªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: J®ègÀÄ amÁÖ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ PÀÆr gÁPÉñÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©¸ÁrgÀÄwÛj CAvÁ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr PÉƬÄw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÉÊ CAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, PÉʬÄAzÀ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-01-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆ¥ÀvÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉƱÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà gÁªÀÄwxÀð ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: J¸ï.©.L PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 3) ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ eÉƸɥsÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: QæòÑÃAiÀÄ£ï, ¸Á: ZÀZÀð ºÀwÛgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ, 4) ªÁ¸ÀÄ vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ, 5) ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 6) ¸ÀazÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀrØ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: «zÁå PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥Á jAUï gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ £ÉÊnAUÀ¯ï ±Á¯É ¥ÀPÀÌzÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï J¯É dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,250/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ aªÀÄPÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: vÀÄgÀPÀªÀqÀUÁAªÀ, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ (J¥À) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ UÉÆ¥Á®gÀrØ EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÀÆå-1026 £ÉÃzÀgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ eÉÆgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ dªÁígÀ¹AUÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-23/JJ-9349 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ »ÃUÉ E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àqɹ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÀAmÉ¥Àà EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ :  ಶ್ರೀ ಫಿರೋಜ ತಂ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಲದಾಫ ಸಾ|| ಕುರಿಕೋಟ ರವರು ದಿನಾಂಕ 05-01-2014 ರಂದು ತಮ್ಮ ಪಂಚರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಾಲಪ್ಪ ಕೂಡಾ ಆತನ ಹೋಟಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮದ್ಯಾನ 3.45 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೆ ವೇಳೆಗೆ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚರ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಹೋಟಲದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಟಲ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಅಂಗಡಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ತನಗೆ ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಬುಜಕ್ಕೆ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಬಾಲಪ್ಪನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ,ಎಡಗೈ, ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ ಗಳಾಗಿದ್ದು ಎದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾ ಗಿದ್ದು ನಂತರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೊರುತ್ತಿತ್ತು ಕಾರ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಕಾರ ನಂ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆ,, 39 ಎಮ್, 1610 ಪೋರ್ಡಪೀಗೋ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರು ಇದ್ದು ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಸಾಗರ ತಂ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಮಳಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ|| ಹುಮನಾಬಾದ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಂಘಾವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ  02-01-14 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ 1. ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ಶೇಕ 2. ಆಶ್ಮತ ಬೀ ಗಂಡ ಸಿದ್ಧಿಕಿಮಿಯ್ಯಾ 3. ಚಾಂದತಾರಾ  4. ಉಸ್ಮಾನ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬ ಶೇಕ 5. ಮಾಲಾನ ಬೀ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಟೋ ಕೆಎ 39 3773 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಸ್ತಾನ ಬೀ ಗಂಡ ಹುಸೇನ ಸಾ: ಮಿಸಬಾ ನಗರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ  ತಾಲೂಕಿನ ಧನ್ನೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರು, ಕೊಡದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.  ತಾವು ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಲಾಷ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿ  ಕೈಯಿಂದ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ದಬ್ಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪಂಡರಿನಾಥ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಬೂಟೆ ಸಾ|| ಪಾಪನಾಶ ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಶಿವನಗರ ಬೀದರ ಹಾ.ವ|| ಮನೆ ನಂ.10-2-105 ಗುಡ್ ಲಕ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಆನಂದ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು. ದಿನಾಂಕ. 04.01.2014 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 7.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರೂಮ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಫಿಸಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸುರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರದಿದ್ದುಮತ್ತು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪಾದಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಖರಿದಿಸಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತಗೆಯಲು ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿದ 1) ಒಂದು ನಿಕಾನ್ ಕಂಪನಿಯ D300ಕ್ಯಾಮರ್ ಅ.ಕಿ|| 85,000/- 2) ಕ್ಯಾಮರಾದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ ಅ.ಕಿ|| 18,000/- 3) ಕ್ಯಾಮರಾದ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ 300 MM ಅ.ಕಿ|| 15,000/- 4) ಕ್ಯಾಮರಾದ ಲೆನ್ಸ್ 18*105 MM  ಅ.ಕಿ|| 18,000/- 5) 15 ಡಿ.ವಿ.ಡಿ ಕ್ಯಾಸೆಟಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ|| 1,36,000/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ.ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಗ ಸಮೇತ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.