Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 20, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-12-2016

 
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-12-2016

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2016, PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ದಿನಾಂಕ 19-12-2016 ರಂದು ¸ÀÄzsÁPÀgÀ JJ¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ರವರು ಚಾಂದೋರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಡ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಶನೂರದಿಂದ ಸಂತಪುರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕುಶನೂರ ಸಂತಪುರ ರೋಡಿಗೆ ಕುಶನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಧನರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹತ್ತಿರ ಯಾರು ಇದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಳೆಯ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಇದ್ದು ಅದರ ನಂ. ನೋಡಲು ಎಪಿ-12/ಡಿ-6540 ಇದ್ದು ಅ.ಕಿ 25,000/- ರೂ. ಆಗಬಹುದು, ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ ಯಾರು ವಾರಸುದಾರರು ಇಲ್ಲದೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಎಪಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಇದರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. 03ಜಿ20ಎಫ್15974 ಹಾಗು ಇಂಜಿನ್ ನಂ. 15-397ಸಿಎಮ್ ಜಿಬಿಜಿ ಇರುತ್ತದೆಮ ಸದರಿ ಮೋಟಾ ಸೈಕಲ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

 

ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2016, PÀ®A 498(J), 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁgÁt UÀAqÀ gÀ«AzÀæ ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V, ¸ÀzÀå: CtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ®PÀëöät ªÀiÁ¼ÀUÉ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ«AzÀæ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»ÃPÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ CtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14-12-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀAqÀ gÀ«AzÀæ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ E°èUÉPÉ §A¢¢Ý CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ K¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÉ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ azÀA§gï ¸Á: ¹¸Éð OgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉPÀÌ¥Áà CwªÁ¼À ºÁUÀÆ ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃr dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19-12-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2016, PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 4 & 5 J¸ï.¹/J¸ï.n CmÁæ¹n PÁAiÉÄÝ 1989 :-

ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಸಾ: ಕುರುಬಖೇಳಗಿ ರವರಿಗೆ ಕುರುಬಖೇಳಗಿ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 195 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ ಜಮಿನು ಇದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ @ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಸೊನಾಳೆ, ಸಾ: ಕುರುಬಖೇಳಗಿ ಇತನು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ 10 * 10 ಜಾಗವನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕಬ್ಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ, ದಿನಾಂಕ 08-09-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸದರಿ ಜಮೀನಿವಿನ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಸಿಮಿಂಟಿನ ಪೋಲುಗಳು ನೆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ಆರೋಪಿಯು ಈ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಲ್ಲುಗಳು (ಪೊಲಗಳು) ಹೂಳಕೂಡದು ಇದು ನನ್ನ ಜಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆತನ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ನಡುವೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿಯು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ನಿಂದೆನ ಮಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 19-12-2016 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.        

 §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2016, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

ದಿನಾಂಕ 18-12-2016 ಮತ್ತು 19-12-2016 ರ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಡೆಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ವಯ 37 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ, ಸಾ: ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ರವರ ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಫಳಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೀಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಮಧ್ಯದ ಫಳಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಫೋಕಣಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಲಗದಿಂದ ಫಳಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಮುರಿದು ಅಂಗಡಿಯ ಫಳಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅತೀ ಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಕಳುವಿನ ಸಾಮಾನುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 1) ಗಣೇಶ ಬಿಡಿಗಳ 6 ಬಂಡಲಗಳ ಅ.ಕಿ 2160/- ರೂ., 2) ನಂದಿನಿ ಬಿಡಿಗಳು 5 ಬಂಡಲಗಳು ಅ.ಕಿ 1075/- ರೂ., 3) ಉಸ್ತಾದ ಬಿಡಿಗಳು 7 ಬಂಡಲಗಳು ಅ.ಕಿ 980/- ರೂ., 4) ಗೊಲ್ಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ 25 ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅ.ಕಿ 2000/- ರೂ., 5) ಬ್ರಿಸ್ಟಾಲ್ ಸಿಗರೇಟ್ 20 ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅವುಗಳ ಅ.ಕಿ 1000/- ರೂ., ಹಾಗು ಗಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ 1000/- ರೂ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 8215/- ರೂ. ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಂಗಡಿಯಂತೆಯೆ ದಸ್ತಗಿರ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ಸಿತಾಳಗೇರಾ ರವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಅವರ ಅಲಮಾರದಲ್ಲಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ 10 ತೊಲೆಯ ಒಂದು ಜೊತೆ ಚೈನುಗಳು ಅವು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಅ.ಕಿ 3000/- ರೂ. ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸೀರೆಗಳು ಅವುಗಳ ಅ.ಕಿ 1000/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 4000/- ರೂ. ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮೈನೊದ್ದಿನ್ ರವರ ಮನೆಯ ಕೋಣೆಯಿಂದ 1/2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಳೆಯದು ಅದರ ಅ.ಕಿ 6000/- ರೂ. ಆಭರಣಗಳು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 8215=00 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ದಸ್ತಗಿರನ ಒಟ್ಟು 4000=00 ರೂಪಾಯಿ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಹಾಗು ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ ರವರ 6000=00 ರೂಪಾಯಿಯ ಹಳೆಯ ಬಂಗಾರ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 18,215=00 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಳವು ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.                                                                                                            

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/16 PÀ®A 279 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/12/2016 gÀAzÀÄ 13:45 UÀAmÉUÉÀ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ 13:50 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ £ÉÆÃr CªÀgÀ ¥ÉÊQ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÆûeÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ªÀiÁ¸ÀÄ®zÁgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄĹèA G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸ÁB ¤uÁð UÁæªÀÄ vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ fB ©ÃzÀgÀ ªÉÆ £ÀAB 7411581652 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ,   ¢£ÁAPÀ 19/12/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ56E3899 £ÉÃzÀgÀ »AzÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ £Á¹ÃgÀ vÀAzÉ ¯Á® CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¤uÁð UÀÄwÛ§¸ÀªÀuÁÚ eÁvÁæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¤uÁðUÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ39 ºÉZï. 5108 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ UÀÄAqÁgÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ¸Á: ¤uÁð EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ £Á¹ÃgÀ EvÀ¤UÉ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ , §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ , §® ºÀÄ©âUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/16 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:19/12/2016 gÀAzÀÄ 20:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀnÖ ¨ËUÉ ªÀAiÀÄ:31 ªÀµÀð G:ZÉÊvÀ£Àå EArAiÀÄ£ï ªÉÄÊPÉÆæà ¥sÉÊ£ÉãÀì §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃAdgï eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:DmÉÆãÀUÀgÀgÉÆÃqÀ £Ë¨ÁzÀ PÁ¼É ºÁ¸ÀÖ¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÁ:f:©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°ègÀĪÀ ZÉÊvÀ£Àå EArAiÀÄ£ï ªÉÄÊPÉÆæà ¥sÉÊ£ÉãÀì ªÀiÁå£ÉÃAdgÀ CAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉÉ. ¥sÉÊ£Áå£Àì¢AzÀ d£ÀjUÉ ¸Á®PÉÆlÄÖ CªÀjAzÀ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  d£ÀjAzÀ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀwAiÀiÁzÀ ¸Á®zÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ºÉZï.r.J¥sï.¹ ¨ÁåAQ£À°è ¢£Á®Ä dªÀiÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. d£ÀjUÉ ¸Á® PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÉÊ£ÉãÀìzÀ°è ºÀt EqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÉÛªÉ. ¢£ÁAPÀ:08/12/2016 gÀAzÀÄ dªÀiÁzÀ DzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß 4:30 UÀAmÉUÉ ºÉZï.r.J¥sï.¹ ¨ÁåAQUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ±ÀA¨sÀÆ°AUÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁåAQ£À°è ¸ÀªÀðgï ©Ãf EzÉ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä DUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÁUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÉÊ£ÉãÀìzÀ°èAiÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°è ElÄÖ ¯ÁPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:09/12/2016 gÀAzÀÄ 7:30 ¦.JA. UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¥ÉÊ£ÉãÀìzÀ PÀA¥ÀÆålgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ±ÀA¨sÀÆ°AUÀ ¸Áé«Ä ¸Á:ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) gÀªÀgÀÄ ¥ÉÊ£ÉãÀìzÀ°è dªÀiÁ DzÀ 4.17,000/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1140/-gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß lædjAiÀÄ°è ElÄÖ ¯ÁPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:09/12/2016 jAzÀ 7:30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:11/12/2016gÀ ªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ¥sÉÊ£ÉãÀì gÀeɬÄzÀÝ PÁgÀt £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÉÊ£ÉãÀì PÀqÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:12/12/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07:20 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¥ÉÊ£ÉãÀìzÀ°è ¦üÃ®Ø D¦üøÀgÀ DzÀ ¹zÀÝ°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ E§âgÀÄ ¸Á® ªÀ¸ÀÆ°ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥sÉÊ£ÉãÀìzÀ°è£À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÁUÀ ¥sÉÊ£Éäì£À ¨ÁV®Ä vÀgÉ¢zÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ±ÀA¨sÀÆ°AUÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¹zÁUÀ ±ÀA¨sÀÆ°AUÀ gÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÉÊ£Éäì£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ C®ªÀiÁgÁ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°è EnÖgÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ  C®ªÀiÁgÁ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 4.17,000/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 1140/-gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥Àja PÀ¼ÀîgÀÄ  PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 335/16 ಕಲಂ 41 ( D), 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ : 19/12/2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಎಸ್ಐ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ ರುವರು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ,ಸಿ-983 ಶೇಕ್ ಮೊದ್ದಿನ ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಾಲಹಳ್ಳಿ  (ಕೆ) , ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಬೀದರ ಹುಮನಾಬಾದಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 1800 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬರ ಇಲ್ಲದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದು , ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತಂದಿರುವುದಾಗಿ  ಸಿಕ್ಕ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿಯಂತೆ ನಾವು 1815 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಬಸ ಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಜಾಜ ಕವಾಸ್ಕಿ ಬಾಕ್ಸರ ನಂಬರ ಇಲ್ಲದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದು , ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಮ್ಮದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಚಾಂದಪಾಶಾ ಕಾಲೆಬಾಯಿ , :ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಕ್ಯಾನಿಕ್ , ಸಾ:ಬ್ಯಾಳಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದವನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು , ಸದರಿಯವನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ  , ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರುತ್ತಿ , ಯಾರಿಂದ ಖರಿದೀಸಿದ್ದಿ , ಅದರ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು , ಅವನು  ವಾಹನದ ನೊಂದಣಿ ಮಾಲಿಕನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸದೇ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು , ಅವನು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.  ಸದರಿ ಎಮ್.ಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತಂದೆ ಚಾಂದಪಾಶಾ ಕಾಲೆಬಾಯಿ ವಯ:29 ವರ್ಷ : ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಯಾನಿಕ್ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ:ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ)  ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ: ಬೀದರ. ಇತನ ಮೇಲೆ  ಸಂಶಯ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಕುಲಂಕುಶವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ,  ಅವನು ತನ್ನ ಮೆನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 5 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ  ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದನು . ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು  1]. ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಎಮ್.ಎಎ.8947 7 . ಕಿ. 13,000/- ರೂಪಾಯಿ. 2]. ಒಂದು ಬಜಾಜ ಎಮ್80 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ 39 2867 .ಕಿ. 12,000/- ರೂಪಾಯಿ.  3]. ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಎಬಿಐ 5329   . ಕಿ. 15,000/- ರೂಪಾಯಿ.  4]. ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಜಾಜ ಕವಾಸ್ಕಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಓಆರ್ 07 ಜಿ7807 . ಕಿ. 15,000/- ರೂಪಾಯಿ.  5]. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ100   ನಂಬರ ಇಲ್ಲದ್ದು , . ಕಿ. 20,000/- ರೂಪಾಯಿ.  ಸದರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹಾಗು ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.