Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 26, 2009

Bidar District Daily Crime Update 26-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-01-2009

£ÀªÀeÁvÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß w¥ÉàAiÀįÉè¸ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀĺÁvÁ¬Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. :-15/09 PÀ®A ;-318 L¦¹

¢£ÁAPÀ; 24,25-01-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß gÀºÀ¸ÀåªÁV §aÑqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£ÀUÉ ºÀÄnÖzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊd zÀUÁðzÀ DjÃ¥sï EªÀgÀ ªÀÄ£É »AzÀÄUÀqÉ PÀ¸À©¸ÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÉƧâgÀ aîzÀ°è ©¸ÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ gÀPÀëuÉ E®èzÉ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ F ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

§¸ïì - ¨ÉÊPï ªÀÄzsÀå rQÌ : E§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå26/09 , PÁ£ÀÆ£ÀÄ 279, 337, 338 IPC ¥ÀæPÀgÀt

¢::25/01/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦JL [PÁ¸ÀÄ] ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ü ²æà JªÀiï.r SÁeÁ vÀAzÉ JªÀiï.r E¸Áä¬Ä® ¨ÉÆgÁ¼ÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð G-¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á-eÁªÀÄ £ÀUÀgÀ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁªÀÄPÀ 25/1/09 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ gÀeÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä JªÀiï.r E¨Áæ»A ªÀAiÀÄ-12 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®ªÁzÀ PÀ®è¥ïà vÀAzÉ UÀÄzÉUÉ¥Áà ªÀiÁ¸ÀÛgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä ºÉý¢ÝjAzÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/JZï-2439 §eÁd ¹n ºÀAqÉæqÀ £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä vÀªÀiï JªÀiï.r E¨Áæ»A ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆî £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®¨ÁUÁð gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É vÁeÉÆâݣÀ ¸ÁÌçöå¥À CAUÀr ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÀqɬÄAzÀ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ §¸Àì £ÀA J¦-28/gÀhÄqï-2600 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ §®PÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ,. £À£Àß vÀªÀÄä JªÀiï.r.E¨Áæ»A EªÀ¤UÉ §® PÀtÂÚt ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ©.CAdAiÀÄ vÀAzÉ ©üªÀįÁ ¨Á£ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ qÉ¥ÉÆë£À ZÁ®PÀ 271659 ¸Á-©© £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ £É®UÉÆAqÁ f¯Áè CAvÁ w½¬ÄvÀÄ £Á« UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©zÁÝUÀ ºÉÆ®¢AzÀ §jwÛzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉ JªÀiïr E¸Áä¬Ä® EªÀgÀÄ WÀl£É £ÉÆÃr £ÀªÀÄUÉ aQvÀ¸Á PÀÄjvÀÄ £ÉÃgÁªÀV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj §¹ì£À°è PÀÄAvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ WÀl£É DzÀ PÀÆqÀ¯Éà §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ

fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ jÃw ¤µÁ̼Àf fÃ¥À ZÁ®£É : JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ..12/09 PÀ®A. 279 L¦¹ PÀ®A.

¢£ÁAPÀ 25/01/2009 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è J¦¹ 125 gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀħAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á; UÉÆgÀ£Á¼À fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-457 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ..13/09 PÀ®A. 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25/01/2009 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è J¦¹ 125 gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ªÀqÀUÁAªÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÀjd£ÀUÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-950 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A. 279 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀPÉÌ dUÀ¼À : §rzÁl, gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¥Án zÀÆgÀÄ, JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁu. UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 4/2009 PÀ®A 323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ-25/01/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÉçƧ¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¸Á-GZÁÑ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÀ §AzÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-25/1/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀ®è¥Áà EªÀgÀ ºÉÆmÉî£À°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄÄPÀÄÛªÀĸÁ§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ 2] SÁeÁ«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄÃAiÀiÁ ¸Á-GZÁÑ 3] ¨Á§Ä«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ J¯ÁègÀÆ ¸Á-GZÁÑ C°èUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉUÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤rzÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 5/2009 PÀ®A 323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ-25/01/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà SÁeÁ«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ ¥ÁµÁ«ÄÃAiÀiÁ vÀªÀÄlUÁgÀ ¸Á-GZÁÑ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÀ §AzÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-25/1/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ 2] ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ 3] UÀÄqÀÄ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ 4] ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ UÀÄqÀÄ ¸Á§ ¸Á-GZÁÑ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀ®è¥Áà EªÀgÀ ºÉÆmÉî£À°è PÀĽvÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ C°èUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤rzÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA-5/09 PÀ®A-323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA12/2009 PÀ®A323,307,427,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25/01/2009 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀªÀiÁt @ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ²®ªÀAvÀ ¸Á eÉïï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 24/01/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ-ªÀÄgÀR® gÉÆÃqÀ ªÁlgÀ ¦ü®ÖgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¨É° ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß UÉüÉAiÀÄ£À EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï. 04/ J.JPïì/ 3694 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀégÁd gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ EzÀÝ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀgÉÆïÁ PÁgÀ £ÀA. J.¦/10/J.¹/5558 ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ªÁt ©ÃqÀ ¥sÁåQÖçAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀjzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄwð¹ PÁj¤AzÀ £Á£ÀÄ PÉüÀUÉ E½zÁUÀ MªÉÄäÃ¯É £À£Àß PÀqÉ Nr §AzÀ ²æÃ. ±ÉÊ®A ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄgÁj EªÀj§âgÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ MwÛ »ÃrzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ G¥ÉÃAzsÀæ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÉÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ vÀ®ªÁj¤AzÀ £À£Àß ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® UÉÊ gÉmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄä PÁj ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃqÉ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ CAvÀ fêÀ ¸À»ÃvÀ CAzÀªÀ£É PÉÊ £À£Àß ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è , ¨ÉtÂÚ£À°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CªÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀÄÝ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃV ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ºÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À UÁdÄ ºÁUÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ QlQAiÀÄ UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £Á£ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/01/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀîvÀ£À : ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀ ¸ÁªÀÄVæ PÀ¼ÀªÀÅ
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA :- 17/09 PÀ®A: 454,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-1-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ©Ã¯Á® PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ²æà ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á®PÀgÁªÀÄ gÀt«ÃgÀPÀgÀ ¸Á ©Ã¯Á® PÁ¯ÉÆä PÉA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉM¼ÉUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ MAzÀÄ ±ÁªÀÄ ¸ÀAUÀ rfvÉïï PÁåªÀÄgÁ , 10 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ , UÀ¯Áè(ºÀÄAr) AiÀiÁ°èzÀ ºÀt , »ÃUÉ MlÄÖ C Q 23,700=00 QêÀÄäw£ÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 454,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA02/09 PÀ®A174 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ: gÀhÄgɪÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ PÁªÀÄtÚ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ ¤lÆÖgÀ (©) EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ 0400 UÀAmÉUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥À DPÀ¹äPÀÀªÁV DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼À ±ÀjÃgÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ PÀrªÉÄ DUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 24/01/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É EPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:02/09 PÀ®A:174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 16/2009 PÀ®A87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 25/01/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄ ¨sÉÃnÖ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À£À°è ºÉÆgÀlÄ §UÀzÀ® vÁAqÁ ¨ÉÃnÖ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä dÄeÁlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁqÀªÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀtĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ ºÉÆV 1645 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀgÀÄ ¥ÀgÉî JA§ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁVlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AvÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ F PɼÀV£ÀAvÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉƺÀgÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð 2. ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Áà gÁAiÀÄUÉÆAqÀ 3. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ 4. UÀt¥Àw vÀAzÉ ZÀAzÀæUÉÆAqÁ 5. ªÀÄ. CAiÀÄĨï vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁå 6. gÁdÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ PÁqÀªÁzÀ vÁAqÁ EzÀÄÝ EªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀ®Ä 3 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ ºÀt F jÃw MlÄÖ 52 dÆeÁlzÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 2520/- gÀÆ EzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 1645 UÀAmɬÄAzÀ 1815 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀj 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄUÉƽ¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁA mÁA ¥À°Ö : ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 279, 337, 338eÉÆvÉ 187L.JA.«. PÁ¬ÄzÉ :-

¢::25/01/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÀæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð gÀªÀgÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw ªÀÄUÀ¼ÀÄ L±ÀéAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁ¢üPÁ vÀªÀÄä ¸Àa£À ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀ°èAiÀÄ vÀAV ¸ÀÄgÉÃSÁ d¯ÉÝ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĦæAiÀiÁ »ÃUÉ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀmÁÖ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ MAzÀÄ lAlA £ÀA PÉJ-38/3523 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj lAlA £ÀA. PÉ.J-39-3523 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »ÃrvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ M¼ÀUÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁUÀAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁæöå° ¥À°Ö : ºÀ®ªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 11/2009 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 25/01/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ CmÉÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-38/3177 £ÉzÀÝgÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï AiÀÄĸÀÄ¥sÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÄ gÉÃPÀļÀV PÀqÉUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉƦvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß CmÉÆ mÁæ° ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀÄvÁÛqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «gÉÆâ¹zÀÝPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PÀteÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ F±ÀégÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÉlÖ ZÀlUÀ¼ÀÄ PÀ°¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉlÖ ZÀl PÀ°¸À¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¥Á®PÀgÀÄ ºÀt ¤ÃqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ : ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¸ÀÄ¥ÀÄvÀæ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A 309 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dªÀĹzÀ© UÀAqÀ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á: gÉãÁ UÀ°è gÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀ gÀhiÁAVÃgÀ EvÀ£ÀÄ M§â£É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ £À£ÀUÉ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀjAzÀ CªÀ£À vÁ¬Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ¸ÀAeÉ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ gÀhiÁAVÃgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ §ºÀ¼À ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ RaðUÉ AiÀiÁPÉ ºÀt PÉÆnÖ¯Áè JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅ¢¯Áè, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢¯Áè RaðUÉ ºÀt PÉÆnÖ¯Áè £À£ÀUÉ fêÀ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁPÁVzÉ, £Á£ÀÄ K£ÁzÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬ÄAiÀÄÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸Á¬ÄAiÀÄÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ PÀrØ ¥ÀnÖUÉ PÉÆgÉzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀjAzÀ CªÀ£À JzÉ, ¨É£ÀÄß , PÉÊPÁ®Ä §ºÀ¼À ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°è EgÀªÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹ÛUÁV zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/2009 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-01-2009 gÀAzÀÄ 0945 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á;UÀrUËAqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-01-2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀ¨Á ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå EzÀÝ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ¥ÀAqÀÄ, £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ºÀ¹ ©½ eÉÆüÀzÀ PÀ½PÉ JPÉ QwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

vÉÆÃlzÀ ¨Á«¬ÄAzÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21,22/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃmÉÖ¥Áà gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«UÉ PÉÆr¹zÀ 3 ºÉZï¦ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄtÂÚ£À PÉÆqÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÁQ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£À£Éß xÀ½¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:26/01/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀAUÀ£ÀUÉÆAqÀ£ÀªÀgÀ ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ ºÀt PÉüÀ°PÉÌ ¸ÀĪÀÄ£À¨Á¬Ä zÁ§PÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁf, vÁ£Áf, gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ºÀt PÉüÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes: «zsÀÄåvï PÀA§PÉÌ ¯Áj rQÌ, gÀÆ: 50 ¸Á«gÀ £ÀµÀÖ :
¢£ÁAPÀ :25.01.2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D£ÀAzÀ 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÁgÀxï£ÀUÀgÀ f¯Áè : ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÉæöÊ®gï¯Áj¸ÀA:ºÉZïDgï.38,J¯ï.3429 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CgÀ¨ïªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛPÀqÉUÉ wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°ègÀĪÀ ºÉʪÀiÁ¸ï «zsÀÄåvï PÀA§PÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÀA§ªÀÅ ¨ÁV, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ:50,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æäªÁ¸À.©. QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¸ÀA:09/2009 PÀ®A 279.427 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ 134 ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :- EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:25/01/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Áà vÀAzÉ ¨Á®AiÀiÁå £ÁAiÀÄÌ¯ï ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ ºÁ;ªÀ: gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ PÁåA¥ÀgÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°èAiÀÄ PÀªÀ½ gÁ²AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÁqÀ¥Àwæ ºÁQPÉÆÃAqÀÄ ªÀÄvÉÛ CzÀ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀwÛAiÀÄ §lgÀ ºÁQPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß ¯Áj £ÀA J.¦.12-«-0238 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL ±ÁºÁ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ: 24-01-09 ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁgÁAiÀÄt gÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï gÁªÀ R«ÄÃvÀPÀgï ¸Á: ¸ÁvÀUÀÄA§d JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁvÀUÀÄA§d PÀqɬÄAzÀ qÀAPÁ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁn ªÀÄÆvÀæ «dð£É ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ qÀAPÁ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA: PÉJ.32/JªÀiï.3507 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL ¸ÀAZÁjAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ E¹àmï dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ 25-01-2009 gÀAzÀÄ 3:15 ¦JªÀiïPÉÌ gÉʯÉé ZÁ¼ÀzÀ ¥ÉƸïÖ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ £À¹Ã§zÀ E¸Éàmï dÆeÁmï DqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ²æÃPÁAvÀ C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦J¸ïL[PÁ.¸ÀÄ] ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zsÁ½ ªÀiÁr DgÉƦvÀgÁzÀ 1] ªÀÄ®èAUï vÀAzÉ C§ÄÝ® £À© ¸Á¨ï ±ÉÃR 2] £ÀÆgï vÀAzÉ gÀÄPÀªÉƢݣï 3] ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ PÉøÀÄ Z˪Áít 4] gÁdÄ vÀAzÉ ºÁd¥Áà £ÀqÀÄUÉÃj 5] ªÉƺÀ£ï vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² 6] vÀAUÀgÁd vÀAzÉ ¸Á§£À 7] JªÀiï.J. ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ±ÉÃSï gÀªÀjUÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÀ ºÀwÛgÀ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3390/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :- EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-01-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà CªÀÅn ¸Á|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °ÃTvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ¤UÉ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ 25-01-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà §®ªÁzÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà CªÀÅn ªÀAiÀÄ|| 19 ªÀµÀð ¸Á|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¢AzÀ UËgÀ(©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÀÄ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA19/2009 PÀ®A 302 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ²æà gÀªÉÄñÀ gÉÆnÖ.¦.J¸ï.L. C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ. gÀÀªÀgÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :- EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/01/09 gÀAzÀÄ ²æà C§Äݯï gÀeÁPÀ vÀA. §qɸÁ§ qÉAUɪÁ¯É ¸Á. UÉÆÃV ¥ÉÃoÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ±ÀªÀiï±ÉÃgÀ vÀA. C§ÄÝ® gÀeÁPÀ qÉAUɪÁ¯É EªÀ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆV ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ 5 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ£À°èAiÀÄ ¤Ãj¤AzÀ ªÀÄÄR vÉÆüÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV DAiÀÄ vÀ¦à mÁåAQ£À°è ©zÀÄÝ JqÀ ªÉÄ®QUÉ gÀPÀÛPÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt vÁªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽî CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ [C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt] AiÀÄÄrDgï £ÀA 02/2009 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.«. DåPÀÖ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. ¸ÀÄgÉÃ±ï ¥ÉÇæ. ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, ¢£ÁAPÀ: 25.01.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É D¨ssÀAiÀÄ ¸Á®ªÀAl ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ J£ï.ºÉZÀ 63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄ¯É zÀzÉÃUÀ¯ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà M§â ªÀåQÛUÉ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïè ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ »AzɯÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À eÉé£À°èzÀÝ ªÉƨÉʯ£À°è ¦üÃqï EzÀÝ ªÉƨÉʯ £ÀA. 9901336095 £ÉÃzÀÝPÉÌ jAUÀ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀPÉÌ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÄÃ¯É qÁ: §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ElV ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ©.J.JA.J¸ï ªÉÊzÀågÀÄ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/09. PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 25-01-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-34/J¯ï-143 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ FzÁÎ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÁ£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ, JqÀ vÀÄnAiÀÄ ºÀwÛgÀ, §® ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ §® ºÉ§ânÖ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ vÀÄnUÀ¼ÀÄ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀÄqÉØPÀ¯ï ªÀAiÀĸÀÄì: 24, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ¦Väà KeÉAmï, ¸Á|| ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L-1, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀtÚ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸Á|| ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.