Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 24, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-01-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-01-2018

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀÄzÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ©Ãj(PÉ) gÀªÀjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 45 £ÉÃzÀÝgÀ°è MlÄÖ 4 JPÀgÉ 22 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÄÝ, UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð »AzÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ PÉãÀgÁ ¨ÁåAQ£À°è 3 ®PÀë ¨É¼É ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ aAw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 03-01-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ vÀªÀÄä DPÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀAqÀ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀgÀ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü ªÁ¸À£É §gÀÄwÛvÀÄÛ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F §UÉÎ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ aAw¹ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄzÀÝ£ÀÄß ¸Éë¹gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ gÁªÀÄ°AUÀ UÀAqÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¨sÁ°ÌAiÀÄ PÀ£À¸É D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï£À ªÁ¸ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-01-2018 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁtÂÃPÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÉÆèÁ ªÀÄzÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-01-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-01-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ gÁªÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á®, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ C§Äݯï gÀ»A vÀAzÉ C§Äݯï d°Ã® gÀªÀgÀ ¨sÁvÀA¨Áæ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®PÉÌ vÉÆUÀj PÉÆAiÀÄÄåªÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¸ÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C§Äݯï gÀ»A EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁ EªÀgÀ JqÀUÁ®Ä »A§r ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ ¨sÁvÀA¨ÁæzÀ°è SÁ¸ÀV ªÀÄzÀÄÝ ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgï£À ®PÉÆÃnAiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-01-2018 gÀAzÀÄ ¯ÁvÀÆgï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, C°è aQvÉì PÁ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ «oÀ® PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á®, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 10-01-2018 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ¯É ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24-01-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 09/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರಾವ್ ತಂದೆ ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯಾ, ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಯಾದವ, ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 33, ಕೆ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ನೌಬಾದ್ ಬೀದರ ರವರು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಶೇಖ್ ವಲಿಸಾಹೇಬ್, ಸಾ: ರಾಯಣ್ಣ ಪಾಲೇಮ್, ಪೆದವೆಗಿ ಮಂಡಲ್, ಯೆಲ್ಲೂರು ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಎಪಿ-37/ಬಿಎ-9275 ನೇದನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಿಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 24-11-2017 ರಂದು 2230 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಮರು ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 25-11-2017 ರಂದು 0600 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ ವಾಹನ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ವಾಹನದ ವಿವರ 1) ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಲಸ್ 2) ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಎಪಿ-37/ಬಿಎ-9275 2) ಚಾಸೀಸ್ ನಂ. ಎಮ್.ಬಿ.ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಎ.10.ಇ.ಎಲ್.99.ಜಿ.01916, 3) ಇಂಜಿನ್ ನಂ. ಹೆಚ್.ಎ.10.ಇ.ಬಿ.99.ಜಿ.01063, 4) ಮಾಡಲ್ 2009, 5) ಬಣ್ಣ: ಕೆಂಪು, 6) ಅ.ಕಿ 25,000/- ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 23-01-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 13/2018, PÀ®A. 302, 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÀQî vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ZÁAUÀ¯ÉÃgÁªÁ¯É ¸Á: DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f : ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀĢãÁ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ PÀ¼ÉzÀ 8-9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄÆägÀ CTî vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¤qÀªÀAZɪÁ¯É FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ vÀAV ºÁUÀÆ ¨sÁUÀ ZÀ£ÁßVAiÉÄ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è ¨sÁªÀ£ÁzÀ CTî EvÀ£ÀÄ vÀAV ªÀĢãÁ ¨ÉÃUÀA EvÀ¼ÉÆA¢UÉ ¤£Àß UÀÄtUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ  ¸ÀªÀiÁdzÀ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ MAzÉgÀqÀĸÀ® vÀAVUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁªÀ vÀAVUÉ ZÀ£ÁßV ElÄÖPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ vÀAVAiÀÄÄ ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À §½PÉ CªÀ¼À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁå ¤qÀªÀAZɪÁ¯É FvÀ£ÀÄ CAzÀgÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DªÁUÀ ¨sÁªÀ£ÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ¯É¯Áè ªÉÄÊ£ÉƢݣï vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁå ¤qÀªÀAZɪÁ¯É ¸Á: DtzÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£ÁßJSÉýî FvÀ£ÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄUÉƸÀÌgÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ E¸Áä¬Ä® EvÀ£ÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ vÀAzÉUÉ fêÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ 5-6 wAUÀ¼À »AzÉ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ PÉøÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ, DªÁUÀ ¨sÁªÀ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è qÉʪÀ¸Àð ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ¨sÁªÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ¤qÀªÀAZɪÁ¯É gÀªÀgÀÄ DUÁUÀ  vÀAVAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-01-2018 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÄÊ£ÉƢݣï vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁå ¤qÀªÀAaªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: DtzÀÆgÀ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ 2345 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå, vÁ¬Ä ªÀÄPÀÆÛªÀiï¨ÉÃUÀA, vÀAV ªÀĢãÁ ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£Ár vÀ£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©lÄÖ§gÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24-01-2018 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢ü ¥sÀvÀÄæ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄĤÃgÀ«ÄAiÀiÁå ZÁAUÀ¯ÉÃgÁªÁ¯É ¸Á: DtzÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå FvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ¤qÀªÀAZɪÁ¯É FvÀ£ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÉA¥ÀÄ PÀ°è£À §AqÉ JwÛ ºÁQzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV £ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜÃwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä, vÀAV, CtÚ J®ègÀÆ vÀªÀÄÆägÀ CAUÀ£ÀªÁr ºÀwÛgÀ ¹.¹. gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ £ÉÆqÀ®Ä CªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C°èAiÉÄà dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï  FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ FvÀ¤UÉ WÀl£É §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24-01-2018 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀĺÀªÀÄäzï zÀ¸ÀÛVgÀ E§âgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAUÀ£ÀªÁr ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå FvÀ¤UÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣï FvÀ£ÀÄ ªÀiÁzÀgÀZÉÆÃzÀ ¸Á¯É ªÉÄÃgÉ ¨sÉÊ vÀĪÀiÁígÉ ªÀeÁ ¸Éà eÁ£À¢AiÀiÁ ºÉÊ Deï vÉÃgÉPÉÆà £À» bÉÆÃqÀvÁ RvÀA PÀgÀvÁ CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ ªÉÄÊ£ÉƢݣï FvÀ¤UÉ £À£ÀUÉÃPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀÄ £ÀÆQzÀÝjAzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣï FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄvÉÛ ªÉÄÊ£ÉƢݣï FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ PÀ°è£À §AqÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¨ÉúÉƱÀ DVzÀÝjAzÀ vÀPÀët §AzÀÄ «µÀAiÀÄ ¤ªÀÄUÉ w½¹gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ªÉÊzÀåjUÉ vÉÆÃj¸À®Ä ªÉÊzÀågÀÄ £ÉÆÃr ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹gÀÄ, £ÀAvÀgÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ AiÀiÁgÉÆà vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå gÀªÀjUÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ¸Á«£À ¸ÉÃqÀÄ wj¹PÉƼÀî®Ä PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýîî ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 11/2018, PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23-01-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¥ÉƯÁ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀzÀä¸Á°, ¸Á: ZÁPÉÆw £ÀUÀgÀ dÄ£ÁUÀÄgÀÄPÀÄ® ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zɪÀzÀvÀÛ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¹AzÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄ«Ä£À £ÀUÀgÀ ªÀÄļÉUÁAªÀ gÉÆqÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£À C±ÉÆÃPÀ ¯Áå¯ÉAqÀ zÉÆøÀÛ ªÁºÀ£À ¸ÀA. JªÀiï.ºÉZï-13/¹AiÀÄÄ-7699 £ÉÃzÀgÀ°è d¼ÀPÉÆÃl£À°è CAUÀÆgÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zɪÀzÀvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ CAUÀÆgÀ£À ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ gË¥sÀ vÀAzÉ §¹gÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ d¼ÀPÉÆl¢AzÀ ©lÄÖ gÁ.ºÉ £ÀA. 65 ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ zÁn vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ NªÀgÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA. 65 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 24-01-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ LZÀgï ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-09/©¹-4151 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj LZÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¸ÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ MªÉÄä¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ C±ÉÆÃPÀ ¯Áå¯ÉAqÀ zÉÆøÀÛ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÉêÀzÀvÀÛ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ LZÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® ºÀÄ©â£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ, zÉêÀzÀvÀÛ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¹AzsÉ EªÀ£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C®èzÉ CAUÀÆgÀ£À ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï gË¥sÀ vÀAzÉ §¹gÀ¸Á§ EªÀ£À §®PÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj LZÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ gË¥sÀ EªÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁ ºÉà £ÀA. 65 gÀ ¥ÉmÉÆæðAUï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನ ಬಂಧನ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ  : ದಿನಾಂಕ 23-01-2018 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ  ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂಗಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಕಾರದ ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಗಂಗಾನಗರದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೋಗಿ ಜೀಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ನಾವು ಜೀಪಿನಿಂದ ಇಳಿದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಿಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಟೇಟ್ರಾ ಪಾಕೇಟಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಸಾ: ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಓಡಿ ಹೊದವಳ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಸಲು ಓಡಿ ಹೊದವಳ ಹೆಸರು ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಕೂಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸದರಿಯವನ ಅಂಗಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಸದರಿಯವನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 260/- ರೂ ದೊರೆತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓರಿಜಿನಲ್ ಚ್ವಾಯಿಸ್ ವಿಸ್ಕಿ 90 ಎಮ್.ಎಲ್.ದ್ದು 80 ಟೇಟ್ರಾ ಪಾಕೇಟಗಳಿದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ 28.ರೂ 13 ಪೈಸೆ. ಒಟ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 2250. ರೂ 40 ಪೈಸೆ. ಇವಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಾಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಭವಾನಿಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಠೋಡ ಸಾ||ಬಳೂರ್ಗಿ ತಾಂಡಾ ತಾ||ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು  ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆ ಅಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 22-01-2018 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 04/2018 ನೇದ್ದರ ಪ್ರರಕಣದ ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಕುರಿತು ನನಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ಇಪಿ-7120 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಚವಡಾಪೂರ, ಸ್ವೇಷನ ಗಾಣಗಾಪೂರ, ದುದನಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಸದರಿ ಪ್ರರಕಣದ ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮರಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ಅಂದಾಜು ಸಮಯ 7.30 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಬಸ ಡಿಪೋ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆನು ನನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಎಡ ಎದೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋದನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಅರ್ಜುನ ಕಂಪನಿಯ ಇದ್ದು ಅದರ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಟಿಬಿ-0397 ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಚಾಲಕನಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವನ ಹೇಸರು ವಿಳಾಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಉಗಾಡೆ ಸಾ||ಬಂಕಲಗಾ ಹಾ||ಶಿವಬಾಳ ನಗರ ತಾ||ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು  ದಿನಾಂಕ 22-01-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಹೊಸ್ಮನಿ ಈತನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೆಎ-53 ಇಇ-0453 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಗು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನಾದ ಪ್ರದೀಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹೊಸ್ಮನಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ದವಲಮಲ್ಲಿಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ಶಿವೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಬುಲೇರೊ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಸದರಿ ಬುಲೇರೊ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ನಡೆಸುತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದಾಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೇವು ಸದರಿ ಬುಲೇರೊ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹಾಗೇಯೆ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಹೋದನು ನಾವು ಸದರಿ ವಾಹನದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಎ-32 ಎನ್-1638 ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದು, ತಲೆಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರದೀಪನಿಗೆ ಕೈಕಾಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.