Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 22, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-10-2016


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-10-2016

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 87 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà PÀ£ÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw:  PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÉÆüÀPÉgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀ£ÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÉÆüÀPÉgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-PËrAiÀiÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-24/1008 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ rQÌ ªÀiÁr PÁgÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À JqÀUÁ°£À »ªÀÄär ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2016, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄuÁ UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ¥sÀÄ®¹AUï vÁAqÉ ªÀĺÁqÉÆtUÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀÄ UÉÆëAzÀ vÁAqÉAiÀÄ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæzÀ°è CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ JAzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£Á®Ä vÀªÀÄä vÁAqɬÄAzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÉÆ«AzÀ vÁAqÉUÉ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20-10-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀºÀ UÉÆëAzÀ vÁAqÉUÉ ºÉÆÃV 1600 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀ𻹠CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæPÉÌ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 21-10-2016 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ UÉÆëAzÀ vÁAqÉAiÀÄ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæPÉÌ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EvÀÄÛ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 18-10-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¸À®ÄªÁV §A¢zÀÝ 1) 25 PÉ.f vÀÆPÀzÀ 3 CQÌ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q. 1200/- gÀÆ., 2) 25 PÉ.f vÀÆPÀzÀ 1 UÉÆâü ¥ÁPÉÃl C.Q 400/- gÀÆ., 3) 25 PÉ.f vÀÆPÀzÀ 9 UÉÆâü »nÖ£À ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q. 2000/- gÀÆ., 4) 10 PÉf vÀÆPÀzÀ 4 ¨É®èzÀ ªÀÄÄzÉÝUÀ¼ÀÄ C.Q 1000/- gÀÆ., 5) 5 PÉ.f PÁ¬Ä©Ãd (±ÉAUÀzÁtÂ) C.Q 500/- gÀÆ., 6) 10 PÉ.f ºÉ¸ÀgÀÄ¨É¼É C.Q 500/- gÀÆ ºÁUÀÄ 7) 50 ¹ÖÃ¯ï ¥ÉèÃlUÀ¼ÀÄ C.Q 1500/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è, ¢£ÁAPÀ 20,21-10-2016 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ MlÄÖ C.Q. 7100/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ DzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2016, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 20-10-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÀPÁë¼É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħÄgÀ, ¸Á: RlPÀaAZÉÆý ರವರು ತಮ್ಮ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್.ಎಲ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ-39/ಇ-8583 ನೇದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಖಟಕಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ರಾಸ ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದವಾಡಿ ರೋಡಿಗೆ ಬೀರದೇವ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೊ ಮಿನಿ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆ.ಎ-28/ಬಿ-5865 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿತನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾದಿತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲಿ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2016, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁéxÁð UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ K®ªÀiÁmÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: ZÀÆ®¥ÀÄUÁð UÁæªÀÄ, vÁ: zÉêÀt (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀÄ vÀÀªÀÄÆäj¤AzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV §¹ìUÉ §AzÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÀĸÀÌ® ¥ÁnUÉ E½zÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀĸÀÌ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ ªÀĸÀÌ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀĸÀÌ® PÁæ¸À-ªÀĸÀÌ® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁV Nr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ dA¦£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ eÉÆÃgÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÉ ©lÄÖ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ªÀĸÀÌ® PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÉrØ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ gÉrØ ºÁUÀÆ ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÀ§â°UÉÃgÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢UÉ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 303/2016, ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 21-10-2016 ರಂದು ರುದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ.ಎನ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ರೂದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಎದುರುಗಡೆ ಖುಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಭಿಮಣ್ಣಾ ತಾಂಬೊಳೆ ವಯ: 43 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 2) ಅಶೋಕ ತಂದೆ ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ಪಾಟೀಲ ವಯ: 58 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠ, 3) ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಪಟ್ನೆ ವಯ: 60 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 4) ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿರಾದರ ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠ, 5) ಶಿವಕಾಂತ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ಸಿಂಧೆ ವಯ: 43 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ :ಎಸ್.ಸಿ (ದಲಿತ), 6) ರೇವಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಯರನಳ್ಳೆಕರ್ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 7) ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಾಂಬೊಳೆ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 8) ಅಂಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ವಯ: 46 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ ಹಾಗೂ 9) ದಿಲೀಪ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ಜೋಳದಾಪಕೆ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ (ದಲಿತ) ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ರೂದನೂರ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಠಾತ್ತನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ 1) 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳು, 2) 9 ಹಳೆ ಮೋಬೈಲಗಳು ಅ.ಕಿ 14,800/- ರೂ., 3) ನಗದು ಹಣ 12,750/- ರೂ. ನೇದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.