Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 5, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 05/03/2010
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 PÀ®A 324, 323, 504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀªÀAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð G PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉ®¸À eÁåw ®A¨Át ¸Á ¥ÀÆ®¹AUï vÁAqÁ ªÀĺÁqÀÆtUÁAªï. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ 1)ZÀAzÀgï vÀAzÉ ©üêÀįÁ ¥ÀªÀgï. E§âgÀÄ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ mÉÆýAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ UÁA¢ü ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. mÉÆý ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ 20% ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁvÁVzÀÄÝ MAzÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ MAzÀÄ ¯Áj & mÁæöåPÀÖgï, ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ mÉÆýAiÉÆÃA¢UÉ ¨ÁUÀ® PÉÆÃmÉAiÀÄ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è 3 wAUÀ¼ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J¯ÁègÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀt RZÀÄð ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 3/3/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 4/3/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj vÁAqÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÀ§Äâ ¸ÁV¹zÀ vÀ£Àß mÉÆýAiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¤ÃrzÀÝ 3000/- gÀÆ ºÁUÀÆ vÀ£ÀßUÉ §gÀ¨ÉÃPÁVzÀ 20% ºÀtªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä mÉÆýAiÀĪÀjUÉ C°èAiÉÄà ©lÄÖ AiÀiÁPÉ §A¢gÀÄªÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£Àß eÉÆÃvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà mÉÆý ªÀiÁr¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »ÃUÉPÉÌ D£ÀÄßwÛ¢Ý £À£Àß ºÀt £À£ÀUÉ PÀÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ aPÀÌ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À PɼÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÆ »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀiÁ ¥Àr¹ vÀ£Àß CtÚ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆæ 2) §§®Ä vÀAzÉ ©üêÀįÁ ¥ÀªÁgÀ 3) PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ©üêÀįÁ ¥ÀªÁgÀ 4) zÉëzÁ¸ï vÀAzÉ ±ÀAPÀgï DqÉ J¯ÁègÀÄ ¸Á ¥ÀÆ®¹AUï vÁAqÁ ªÀĺÁqÀÆtUÁAªï. gÀªÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ,ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÁUÀÆ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ PÀaÑ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ & gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É. UÀÄ£Éß £ÀA 19/2010 PÀ®A 447, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L,¦,¹:-
¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ
ºÀĸÁߨÁzÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð G : MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ.gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£ÀgÉgÀrØ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á,ªÀÄ,, «oÀ¥ÀÆgÀ.gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ F »AzÉ PÉÆïÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 03/2010 £ÉÃzÀÝgÀ°è£À DgÉÆævÀgÀ°è 3 d£À ºÉÆÃrvÉ£ÉAzÀÄ ¥Àæw M§âjUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É. UÀÄ£Éß £ÀA 18/2010 PÀ®A 324, 504, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 1030 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À«ÄÃzÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâ£À §gÀUÀ®zÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð G : DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ.DgÉÆæ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ §PÀÌuÁÚ ªÀiÁqÀV eÁw:ªÀiÁ¢UÀ ¸Á,, ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ. gÀªÀgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÁgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà UÀAUÁzÀgÀ§PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀgÀ eÁvÀæ ºÉÆVzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉƦvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÀZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr §® PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É. UÀÄ£Éß £ÀA 17/2010 PÀ®A 279,338 L,¦,¹ eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀiï,«DPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁd¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð G: PÀÄA¨ÁjPÉ ¸Á: ªÀÄzÀgÀV.gÀªÀgÀÄ ²æà UÀAUÁzsÀgÀ§PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀgÀ eÁvÉÛ E¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3926 £ÉÃzÀgÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆÃqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄjAzÀ §AzÀ D¥ÀjavÀ DmÉÆà ZÁ®PÀÄ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É.C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÁ°£À ªÉÆüÀPÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 03/03/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀeÁ£À£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì.gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð. 2)®Qëöä UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì.gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬Ä eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀ£ÀÄß PÉý dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »ÃrzÀÄÝ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¤Ã£ÁågÀÄ CAvÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 04/03/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀĸÀÄì 44 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ¸ÀzÀå DgïÀ.E.¹ ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAVèõÀ£À°è §gÉzÀ Cfð ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁ°Ì DgÀ.E.¹ PÁ¯ÉÃdzÀ°è ªÉÄPÁ¤PÀ¯ï «¨sÁUÀzÀ°è G¥À£Áå¸ÀPgÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/03/2010 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmɬÄAzÀ 0950 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠨sÁ°Ì DgÀ.E.¹ ªÉÄÃPÁ¤PÀ¯ï «¨sÁUÀzÀzÀ°èzÁÝUÀ vÀÀªÀÄä «¨sÁUÀzÀ «zÁåyðAiÀiÁzÀ DgÉÆæ CgÀÄt vÀAzÉ ZÀÄ£Áß¹AUÀ ZÀªÁít 25 ªÀµÀð eÁ :gÁd¥ÀÆvÀ G: 5£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgÀ (ªÉÄPÁ¤PÀ¯ï ) ¸Á: ±ÁgÀzÁ £ÀUÀgÀ eÁé¯Á¥ÀÄgÀ ºÀjzÁégÀ GvÀÛgÀRAqÀ (gÁdå) EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ºÁUÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÀÛ£É. JAzÀÄ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄPÀ®Ä §A¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ¨Á§¼À ªÀAiÀÄ:65 ªÀµÀð ¸Á: §dgÀAUÀ£ÀUÀgÀ vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ f:£ÁAzÉÃqÀ(JªÀiï.J¸ï.) gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw EA¢gÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀÄgÁªÀ EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÁ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ §¸À¸ÁööåAqÀ PÀqÉUÉ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/1841 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉ.E.©. gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ gÀAUÀªÀÄA¢gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ EA¢gÁ¨Á¬ÄUÉ §®¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀÆgÁªÀ EªÀjUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ, JqÀUÁ°UÉ, §®UÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA 32/2010 PÀ®A 147, 148,341, 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 4-3-2010 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¹JZï¹ 743 gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.566/2010 ¢£ÁAPÀ 4-3-2010 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀvÀæzÀ°è PÀ®A 156(3)£ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è vÀ¤SÉ £ÀqɬĹ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À®Ä ¦¹ 13/2010 £ÉÃzÀgÀ°è gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÁnPÀgÀ ¸Á;a¢æ gÀªÀgÀÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;a¢æ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆA¢UÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀAvÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 24/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀÀ 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ 2) ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ 3) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ 4) PÀ¸ÀÄÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§Ä PÀÄA¨ÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á/®R£ÀUÁAªÀ. gÀªÀgÀ JªÉÄä ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ:31ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:®R£ÀUÁAªÀ.gÀªÀgÀ
PÀ©â£À ¨ÉüÉAiÀÄ° ©nÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ JªÉÄä AiÀiÁPÉà ©ÃnÖ¢Ý CAvÀ PɼÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀå ºÉÆV dUÀ¼À ©r¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ®Äè & PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¸À°gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®A 324, 323, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ §ªÀiÁð ªÀ/52 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ/ PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á/D£ÀAzÀ ªÁr.gÀªÀgÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÉÊd¥Áà WÉÆÃzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆl¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ¨sÀÆgÉ eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/D£ÀAzÀ ªÁr.gÀªÀgÀÄ ¸ÉgÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ Ý ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 279,304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£ï ¹AzÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ¨ÉÆÃgÀA¥À½î .gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåQÖçÃAiÀÄ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä PÀÆ°PÉ®¸ÀPÁÌV ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀiÁªÀ ¨sÀgÀvÀ ¸ÉÆzÀgÀvÉÛ «dAiÀÄ®Qëöä J®ègÀÆ JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ ¨ÉãÀaAZÉÆý UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥sÁåQÖçÃAiÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ E§âgÀÆ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåQÖçà PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqï ªÀÄÄSÁAvÀgÀÀ §AzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ »AzÉ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ F ¥ÀjuÁªÀÄ £ÀªÀÄä UÁr ¥À°ÖAiÀiÁV ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ºÁUÀÆ JwÛ£À ªÉÄðAzÀ ºÁzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆìÄvÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÀªÀgÀ ªÀÄÄR dfÓ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ JvÀÄÛ PÀÆqÁ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÀqÉ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ CªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ £ÉÆÃr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¤ªÀÄätÚ¤UÉ £ÉÆÃqÀÄ £Á£ÀÄ ¯Áj ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ¥ÉưøïjUÉ w½¹ §gÀÄvÉÛ£É ¤®è¸ÀzÉ NrºÉÆÃzÀ ¯ÁjAiÀÄ ¨É£ÀßnÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ. 15 ¤«ÄµÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï 11 JªÀiï 3796 EzÀÄÝ ¥ÉưøïjUÉ »rAiÀÄ®Ä w½¹gÀÄvÉÛ£É. CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄgÀ¥À½îPÀgÀ JAzÀÄ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 341, 447 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ; 04-03-10 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦J¸ïL ±ÁºÀUÀAd PÀqÉ ºÉÆzÁUÀ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ NtÂAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Qæ±ÀÑ£À ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄzÀ d£ÀgÀÄ MAzÀÄ ²®Ä¨ÉAiÀÄ£ÀÄß ²æÃzsÀgÀ ¨ÁAUÉè gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CqÉ vÀqÉ DUÀĪÀAvÉ £ÉÀqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁUÀ Nt d£ÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ CµÀÖgÀ°è ¦J¸ïL C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀiä fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAzÀ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÁªÀĸÀ£À EªÀ£ÀߣÀÄß £Á£ÀÄ UÀÄwð¹gÀÄvÉÛãÉ. ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è E£ÀÄß 03 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀUÀgÀ ¸À¨sɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀ¯ÁgÀzÉ ²®Ä¨ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½zÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 03/03/10 gÀAzÀÄ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw PÀÄgÀħgÀÄ, ªÀAiÀÄ:39 ªÀµÀð, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ ºÀd£Á¼À.gÀªÀgÀ UÀAqÀ ºÀd£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ CAvÀåQæÃAiÉÄUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÄAeÁ£É¬ÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ gÁwæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä JAzÀÄ ¨sÁ«¹ DPÀ¹äPÀªÁV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¤lÆÖgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà PÀÄgÀħgÀÄ, ªÀAiÀÄ:43 ªÀµÀð, ¸Á/ ºÀd£Á¼À. gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010 PÀ®A 395 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà «ÄÃgÀUÀÄt ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð ¸Á zÁqÀV ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ zsÁ¨sÁzÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ¨Á¯Áf, zÀ±ÀgÀxÀ, ¥sÀAiÀiÁeï, £ÉºÀgÀÄ CAvÁ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀªÀÄä zsÁ¨sÁPÉÌ HlPÉÌ §A¢zÀÝ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ZÁ¼ÀQ, £ÀgÀ¹AUÀ ¸ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ zsÁ¨sÁzÀ°è Hl ªÀiÁr ©®Äè PÉÆÃqÀĪÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr zsÀªÀÄQ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. VgÁQUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ F ªÉÆÃzÀ®Ä vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÝ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ZÁ¼ÀQ, ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ZÁ¼ÀQ, FgÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ, JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà G¥ÁàgÀ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ EªÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è zsÁ¨sÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ gÁdÄ ZÁ¼ÀQ EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãïzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤£Éß £ÀªÀÄUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀªÀ£ÀÄ zsÁ¨sÁzÀ°è EzÁÝ£É ¨ÉÃUÀ£É vÀ®ªÁgÀÄ gÁqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ºÁUÀÆ J®èjUÀÆ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ßj CAvÁ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀÄä zsÁ¨sÁzÀ ºÀÄqÀUÀjUÉ ¸ÀĪÀÄä¤gÀ®Ä ºÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ZÁ¼ÀPÉ, §¸À¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀÄUÀgÀ, £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸ÀUÀgÀ, CgÀ«AzÀ ®ªÀiÁtÂ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀUÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀÄ, PÀ©âtÚzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄ, vÀ®ªÁgÀÄ, ZÉÊ£ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É zsÁ¨ÁPÉÌ £ÀÄVÎ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä JjAiÀiÁzÀ°è zsÁ¨sÁ ElÄÖ §ºÀ¼À ¯Á¨sÀ UÀ½¸ÀÄwÛzÁÝ£É CªÀ£À UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉ ®Æn ªÀiÁrj CAvÁ aÃgÁqÀÄvÁÛ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©¸ÁqÀÄvÁÛ PÀÄaðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ UÁè¸ï MqÉzÀÄ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èAzÀ ºÀt PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä §A¢zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CqÀØ §gÀ®Ä J®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É £À£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆUÀÄ ©zÀÄÝ PÉÊUÉ §AzÀAvÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è£À 5,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, PÉÊAiÀÄ°è£À PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉé£À°èzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ PÀ©âtzÀ ¥Éʦ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ J®èjUÀÆ ºÉzÀj¹ £ÀAvÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ PÀÄað mÉç¯ï MqÉzÀÄ »AzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 39 eÉ 942 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥Éʦ¤AzÀ dfÓ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. MlÄÖ 8.500/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯï PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/- gÀÆ AiÀĵÀÄÖ zsÁ¨sÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 05/2010 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ; 24 ªÀµÀð eÁw;®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ aAvÁQ.gÀªÀgÀÄ vÁAqÉAiÀÄ Q±À£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÁPÀ®Ä EnÖzÀÝ a®QUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) UÀt¥Àw vÀAzÉ ¥ÉÆêÀiÁ ZÀªÁít.EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä a®QUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä PÁPÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è KPÉ EnÖ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄä PÁPÀ EqÀÄ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ EnÖgÀÄvÀÛ£É CAvÀ ºÉüÀĪÁUÀ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ 2) ¥ÉÆêÀiÁ vÀAzÉ £ÁªÀiÁ ZÀªÁít ¸Á; C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ aAvÁQ.EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà £À£Àß ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CAzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ£ÉßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¨ÉâgÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 04.03.2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ C®§£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÉzÀ°è ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DgÉÆæ ºÀÄ°UÉAiÀÄå ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ¯ÉªÀ¯ï ªÀiÁr PÉÆqÀĪÀAvÉ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁr FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÉÆnÖzÀÄÝ , FUÀ ©lÄÖPÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ©lÄÖPÉÆqÀzÉà vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ HgÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉÆr¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 04.03.2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆæüvÀgÀ ºÁQzÀ ¸ÉÆ¥Éà ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁPÀÄ CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ºÀÄ°UÉAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj d«Ää£À «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéÃóµÀ ¨sÁªÀ£É ºÉÆA¢ ªÀÄZÀÄÑ ªÀÄvÀÄÛ ©zÀj£À PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà §¸À¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 04.03.2010 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ- UÀ®UÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CgÀPÉÃgÁ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉJ 36/9927 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¨sÀUÀªÀÄä vÀAzÉ wgÀĪÀÄ®AiÀÄå 10 ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: CgÀPÉÃgÁ FPÉUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀĺÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦Pï ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ü ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À ªÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 04.03.2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ²æà ¥ÀÄ®¸À¯ï zÉÆrØ ¥ÀgÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄzÀPÀgÀPÀ¯ï ºÁ.ªÀ. PÉÆvÀÛzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á:ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀĪÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¥ÀÄ®¸À¯ï zÉÆrØ ¥ÀgÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

UÀȺÀt ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr »A¸É ¤rzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

aAZÉÆý oÁuÉ :²æêÀÄw.UÉÆÃzÁªÀj UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ©ÃgÀ£À½î ¸Á|| RÄzÁA¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UËqÀ£À £Á¯ÁzÀ°è ±ÀgÀt¥Áà EzÀ¯Á¬Ä ¸Á|| aªÀiÁä¬ÄzÀ¯Á¬Ä ºÁ|| ªÀ|| RÄzÁA¥ÀÄgÀ vÁ|| aAZÉÆý EªÀ£ÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £É®PÉÌ PÉqÀ« d§gÀzÀ¹Û¬ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ CªÀ½UÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ©ÃgÀ£À½î , ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà ©ÃgÀ£À½î, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ©ÃgÀ£À½î ¸Á|| ªÀÄƪÀgÀÄ RÄzÁA¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ vÁ|| aAZÉÆý EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß MªÀÄä¯Éà £ÀÄAVzÀÄÝ CzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¸ÀĸÁÛV ¨ÉúÉÆøÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°è ©zÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¼À UÀAqÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAxÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

E¹àÃl dÆeÁl ¤gÀvÀ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ §lUÉÃgÀ © UÁæªÀÄzÀ ºÁ¼À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄr ºÀwÛgÀ CAzÀgÀ §ºÁgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl CqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ªÀiÁr ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À , CªÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1550/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 04-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà ªÉƺÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ²ÃSï ZÁAzÀ ªÀÄÄjVªÁ¯É ¸Á: frJ PÁ¯Éä ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr UÀÄ®§UÁð ªÀÄUÀ ªÉƺÀäzÀ jAiÀiÁ£ï FvÀ£ÀÄ LnL PÁ¯ÉãÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ N«Ä¤ PÁgÀ £ÀA: PÉJ.32/.JªÀiï 7847 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀj®èzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 956 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ¦¹ 152 gÀªÀgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;23/10 PÀ®A: 366[J] 109 ¸ÀA: 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆæ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ vÉÆ£À¸À½î UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ »gÉƺÀÄAqÁ ¥Áå±À£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J29 PÉ-9655 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÁ¥À¸ÀÄì »AzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Áà ¸Á: EAUÀ¼ÀV CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §UÉÎ PÉüÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EAUÀ¼ÀV Rt ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆÃzÉÆà UÉÆwÛ¯Áè CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀÄ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÀl ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À :-

±ÀºÁ¨sÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀªÁé UÀAqÀ zsÀ±ÀéAvÀ ¨ÁåqÀgÀ ¸Á: ªÀÄrØ £ÀA:1 »nÖ£À VgÀt ºÀwÛgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ¸ÉÃA¢ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ 25 °ÃlgÀ ¸ÉA¢ C.Q. 250 ºÁUÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà QȵÁÚ vÀAzÉ ©üêÀıÁ ¯Á¼À¸ÀAV ¸Á|| PÀdðV vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £ÁUÀoÁtzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÁÝgÉ fÃ¥ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÉÆÃt £ÀqÉ JAzÁUÀ ¸ÁAiÀħuÁÚ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ²ªÀ¨Á¼À zÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ D PÀqÉ AiÀiÁPÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ C°è £ÀªÀÄä d£ÀgÀÄ EzÁÝgÉ C°è ºÉÆÃV ¨ÁrUÉ ªÀÄÄV¸ÉÆÃt CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj zÁ¨Á zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀħuÁÚ FvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÃUÀªÁV Nr¸ÀĪÁUÀ zÁ¨Á ºÉÆìÄvÀÄ ¤°è¸ÀÄ JAzÁUÀ PÀgÀdV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ±Á¼À gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ SÁeÁ¸Á§ zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ ¤£Àß CtÚ ¹zÁå gÀAr ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÁÝ£É CAvÁ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ £ÀÆQ¹ PÉÆlÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ElÖAV¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ±ÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á|| ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-03/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÁªÀÅ EgÀ¯ÁgÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ°è £ÁªÀÅ ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Q°PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EnÖgÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ£ÀÄß MlÄÖ CAzÁdÄ 24,800/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

    

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁðÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/10 PÀ®A 379, 323, 504 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ®PÀëöät AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£À ¸Á: ªÀiÁgÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ªÀiÁgÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁAiÀÄ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢ zË®¸Á§ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð FvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ £ÀÆQ C°èzÀÝ CzÁAdÄ 10000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ JgÀqÀƪÀgÉ EAa£À 7 PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß §ArAiÀÄ°è ºÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

110 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀt

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/10 PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡

¢£Á0PÀ: 04-03-2010 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà §Ar ªÀAiÀiÁ 3 eÁ. ªÁ°äÃQ ¸Á. ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄg FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀr UÁæªÀÄzÀ°è £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 04-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹.©. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §¸ï-¸ÁÖ¥ï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á:UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÀÆå-4145 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁUÀ¥Àà PÉÆÃj ªÀAiÀÄ: 40 EªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà §® ¥ÁzÀzÀ »A§qÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

PÁgÀlV ¥Éưøï AiÀÄÄrDgï UÀÄ£Éß £ÀA.8/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ gÁeÁ© vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§, ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ CªÀ½ÃUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà DUÁUÀ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ C£ÀÄßwÛzÀݼÀÄ CªÀ½UÉ SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁVgÀ°®è, ¢: 04-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁ±ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹zÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì÷¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

vÁªÀgÀUÉÃgÁÀ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.02/10 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ

¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ 11-00 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀÄAmÉ¥Àà vÀA/ PÀ£ÀPÀ¥Àà gÁåªÀtQ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, eÁ. ºÀjd£À G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ¥ÀÄgÁ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¥ÀÄgÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀªÀÄäzÀÄ 4 JPÀgÉ ºÉÆ® EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 04-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄr¸À°£À°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀaÑzÀ M¯ÉAiÀÄ ¨ÉAQ DPÀ¹äPÀªÁUÀ UÀÄr¸À°UÉ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ 81000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 20 aî ¸ÀeÉÓ, CPÀÌrPÁ¼ÀÄ, MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ, UÀ¼É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, 10000=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁAqÀ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ §gÉ ºÁUÀÆ UÀÄqÀ¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀ ªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.