Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, February 13, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-02-2011

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2011 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁªÀ vÀAzÉ CªÉÄÊvÀgÁªÀ ªÀiÁ° ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 74 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹¹ð (J) EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ DvÀä£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀ ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹¹ð(J) EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸Á¬Ä¹zÁÝgÉ CAvÁ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉRgÀ ¥Ánïï EvÀ£À eÉÆvÉ ¹¹ð(J) UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÈvÀ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ DvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀݼÀzÀ°è gÀPÀÛªÁVzÀÄÝ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ ±ÁæªÀªÁVzÀÄÝ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¥Àj²Ã°¸À®Ä ¥ÀqÀ¸Á°AiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀgÉ ¸ÀÄvÁÛ¼ÉvÉAiÀĵÀÄÖ gÀPÀÛ PÀ¯É DVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ«zÀÝ PÉÆÃuÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¨ÁV°£À ªÉÄîâUÀzÀ°è ¸Àé®à gÀPÀÛ PÀ¯É EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ±ÀªÀzÀ ¥ÀPÀÌ «µÀzÀ ¨Ál° EzÀÄÝ EvÀ£À ªÀÄÈvÀ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÉÆ¸É ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛgÀ°¯Áè vÀ£Àß UÀAqÀ¤zÀÝgÉ £À£ÀUÉ ¸ÀévÀAvÀæ EgÀªÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¸Á¬Ä¹gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/01/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀÄAoÁt ²ªÁgÀzÀ°è ªÀÄįÁè ªÀiÁj ºÀ¼ÀîzÀ zÀqÀPÉÌ EgÀĪÀ ¸ÀPÁðj ¨Á«UÉ PÉÆr¹zÀ 7.30 JZï.¦ ¨ÉÆgÀªÉ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ CA,Q. 30,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAiÀÄðzÀ²ð UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzsÀgÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ºÀ½îSÉÃqÀPÀgï, ¸Á: CVæPÀ®Ñgï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA PÉJ-32/JA-2983 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðl¢AzÀ CVæPÀ®Ñgï PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/2759 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¸Á: AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ «gÀÄzÀÝ ¢Q̤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀPÉÊUÉ, PɼÀvÀÄnUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀĺÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2011 PÀ®A 341, 325, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï eɹèêÀiï vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzï gÁeÉèÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£À fÃ¥ï£À ¥Á½ §AzÁUÀ DgÉÆæ «gÉñï vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÁ®zÉÆrØ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥Áå¸ÉAdgï vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁd£À ¸ÁPÀgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: PÁgÀ¯Á, vÁ: £ÁAiÉÄÃUÁAªÀ, f: £ÁAzÉÃqÀ (JA.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀgÀĨÁ¬Ä, ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉÆÃd ºÁUÀÄ eÁªÀÄgÀÄ£À UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä JwÛ£À §ArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁºÁvÁä UÁA¢ü ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É¬ÄAzÀ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ zsÀƼÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ PÉÆæÃdgÀ£À ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JwÛ£À §ArUÉ §® ªÀÄUÀΰUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¥ÁzÀPÉÌ, JqÀUÉÊ CAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ¨É£Àß°è UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ, ªÀÄUÀ£À §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÀzÀj ±ÀAPÀgÀ EvÀ¤UÉ ¨É£Àß°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 323, 341, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/02/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ UÉÆÃzÁªÀj UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµï, ¸Á: n.ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ºÀÄ®Äè vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà EvÀ£À E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÉÊPÁ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, CªÀÄgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ J®ègÀÄ ¸Á: n.ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ JPÉ ºÀÄ®Äè vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÀ¥Á¼ÀzÀ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/02/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã¯ï vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ¯ï EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ mÁmÁ 407 ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ-38/5437 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ M§â ¯ÉçgÀ £ÉÆA¢UÉ PÀªÀÄoÁuÁ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-38/4326 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁuÁ gÀ¸ÉÛ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀĽvÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/02/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: ©.ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¨sÀvÀªÀÄÄUÉð ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À 1) ¦üÃlªÉÃgÀ ¸À§ªÀIJ𧮠ªÉÆÃmÁgÀ 7.5 JZÀ.¦. C.Q. 15000/- gÀÆ, 2) ºÀ¹Û ¥ÉÊ¥À 70 ¦üÃl C.Q. 4000/- gÀÆ, 3) ¥ÁªÀgÀ ¸Éàçà C.Q. 2000/- gÀÆ, 4) PÉç® ªÉÊAiÀÄgÀ C.Q. 4000/- gÀÆ, EvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 2000/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 27000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà §AqÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/eÉ1032 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ eÁÕ£À¸ÀÄzsÁ ±Á¯ÉUÉ ©ÃqÀ®Ä ºÉÆUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/J¯ï-5565 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ, ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/02/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà GzÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: mÉÆÃPÀj PÉƽ, ¸Á: wæ¥ÀägÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É wæ¥ÀÄgÁAvÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà jÃPÁë £ÀA PÉJ-39/2158 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£À£ÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj C¦à CmÉƪÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà PÀȵÁÚ PÉêÀf ¸Á|| dªÀ½ PÁA¥ÉèPÀì UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, «Ä¤ «zÁ£À ¸ËzsÀzÀ JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ JgÀmɯï UÉÆÃzÁ«Ä£À°èzÀÝ ©.n.J¸ï. G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :±ÀQïÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ¨ÁµÁ¥ÀmÉî ¥ÉưøÀ ©gÉÃzÁgÀ ¸Á|| ©¼ÀªÁgÀ vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ M§â¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¨ÁµÁ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÀmÉî ªÀÄÆ°ªÀĤ ¸Á: ©¼ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä §rzÁUÀ £Á£ÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý £ÀA©¹ £Á£ÀÄ M¥Àà¢zÀÝgÀÆ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ »rzÀÄ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ PÀÄwÛUÉ MwÛ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ªÀiÁzÉò ¸Á|| ¸ÀĪÀtð £ÀUÀgÀ ±ÁºÀ §eÁgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, vÀ£À߸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É n«±À£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DgÁzsÀ£Á ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 32 « 5996 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ©üêÀÄ£À½î ¸Á|| ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 12-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt¥Àà §½ZÀPÀæ ,²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀgÀqÀV wªÉÄäñÀ ¨ÁqÀ®, UÀÄgÀÄ£ÁxÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ, CAiÀÄå¥Àà ªÀÄArUÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÉUÀ£ÀÆgÀ J®ègÀÄ ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr J¼ÉzÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.