Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 21, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ.21-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É «µÀÄÚ vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà §AiÀiÁå¥ÀÆgÀÄ 22 ªÀµÀð G¥ÁàgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ.G½ªÉÄñÀégÀ¢AzÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà mÁæPÀÖgï.£ÀA.PÉJ-36-nJ-7356 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï.£ÀA. PÉJ-36-nJ-7356 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà §AiÀiÁå¥ÀÆgÀÄ 57 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À G¥ÁàgÀ ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/12 PÀ®A.279, 304(J) L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁå£À¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà PÀnUÉÃgÀ 18 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁjPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ w½zÀgÉ ºÉÃUÉ JAzÀÄ ¨sÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ fêÀ£À fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ.20-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁå£À¥Àà£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï D¸ÀàvÉæ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÀÆ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ.20-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà PÀnUÉÃgÀ 20 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 01/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:20.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĨsÁ£ï ¨ÉÃUï ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀßUɼÉAiÀÄ d«ÄÃ¯ï ¥Á±Á E§âgÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃvÁß¼ï UÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »gÉÃPÉÆÃmÉßÃPÀ¯ÁÝn EgÀĪÀ SÁzÀjèAUÀ zÀUÀðzÀ ºÀwÛ gÁwæ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è »A¢¤AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ M§â J.¦. ¥Á¹AUÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÉÄqÀ ¨ÁdÄ ¤AvÀªÀÄ»§Æ§C° JA¨ÁvÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ªÀiÁ£À« PÀqÉUɺÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀĨsÁ£ï ¨ÉÃUï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:08/2012 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 17.01.2012gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄ. gÀ¶ä vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ 17 ªÀµÀð¸Á:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ §»zÉÃð±ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï E°èAiÀĪÉgÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ d¯Á¯ï ¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2012 gÀAzÀÄ 105 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18400/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ನಗದು ಹಣ ದೋಚಿದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂದನ .
ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 19-01-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಮೋದ ತಂದೆ ಟಿ.ವಿ ವಾಸುದೇವ ಸಾ ತಳಗಾರ ತಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾಪೂರ ಹಾವ ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಗದರ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಮತ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋರಟಾಗ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಪ್ರಮೋದ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರಿಂದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು, ಮಾನ್ಯ ಎಸ.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು (ಎ) ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಎ.ಎಸ.ಪಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ರವರು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆರವರು,ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಯಣ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಮತ್ತು ಅಪರಾದ ಪತ್ತೆ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಮಾರುತಿ ಎ.ಎಸ.ಐ, ರಪೀಕ, ಶಿವರಾಜ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ, ಶಶಿಕಾಂತ, ರಾಮು, ದೇವಿಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ರಾಮು ಪವಾರ ಇತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನು ದೋಚಿದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ್ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ಡಬ್ಲೂ-0011 ನೇದ್ದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದಸ್ತಿಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂದನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ:
ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಅವನಪ್ಪ ಉದನೂರ ಸಾಪ್ಲಾಟ ನಂ.117 ಮ.ನಂ.891 ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಸಾ:2 ನೇ ಬ್ಲಾಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ,.ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶರಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ಪುರಾಣಿಕ ಸಾರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ರಾಜು ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಬೋಸಗಾ, ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ಮ ಸಾ ಚಹಾ ಹುಸೇನ್ ಚಿಲ್ಲಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ:20.01.2012 ರಂದು ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಐ.ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 4100/-ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು 5 ಮೋಬೆಲ್ ಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 5/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ:
ಶ್ರೀ ಸಿರಾಜುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ಕೌಲಗಾ ಸಾಸಿಬರಕಟ್ಟಾ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾದಪೀರ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಎಸ್-6081 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಾಚಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಉಪ್ಪಿನ ಸಾ: ಕಿರಣಗಿ ಇತನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೇನು ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 9/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-01-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, EªÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ SÁ¸ÀVAiÀÄ°è ¸Á®ªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÁUÀÄ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ¹zÉÝñÀégÀzÀ°è ¸Á® vÉÃUÉ¢zÀÄÝ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/01/2012 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmɬÄAzÀ 1230 UÀAmÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ °Ã¯ÁªÀw UÀAqÀ gÁªÀÄgÀvÀ£À @ vÁ£Áf qÁªÀgÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: gÁd£Á¼À EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄgÀvÀ£À @ vÁ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ qÁªÀgÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß 5 d£À vÀAVAiÀÄA¢gÀ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨ÁåAQ£À ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀVAiÀÄ ¸Á®ªÁVzÀÄÝ, E£ÀÆß vÀ£Àß 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁr¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É zÀĵÀàjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-01-2012 gÀAzÀÄ 0645 UÀAmɬÄAzÀ 0745 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀzÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄqÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁ: ¸Áé«Ä, G: ¹.Dgï.¦, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¨É¼ÀPÀÆt¬ÄAzÀ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ eÉÆåÃw GqÀĦ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ZÀºÀ PÀÄrAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA EAf£ï £ÀA PÉJ-38/J¯ï-1468 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¯ÁPÀ ªÀiÁr eÉÆåÃw GqÀĦ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj GqÀĦ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. £ÀAvÀgÀ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ««gÀ EAf£ï £ÀA JZï10EJ¥sï©JZï65773, ZÉ¹ì £ÀA JªÀiï©J¯ïJZïJ10EWÀqï«40976, §tÚ ¹ ¹®égï C.Q 42,172=00 £ÉÃzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 18/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢Ã°¥À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÁgÀªÁr, ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ £Á®Ì£É ªÀÄUÀ¼ÁzÀ zsÀgÀw vÀAzÉ ¢Ã°¥À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆV gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt ºÉÆgÀUÀqÉ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°°è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ¸À§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUɯÁè ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÀgÀÆ zsÀgÀwAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°®è, zsÀgÀw EPÉAiÀÄÄ PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚÚzÀªÀ½zÀÄÝ, £ÉÃgÀªÀÄÄUÀÄ, vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, 5’5 JvÀÛgÀ, §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÀÄZÉÑ EgÀÄvÀÛzÉ, EPÉAiÀÄÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 20-01-2012 DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-24/25, 4099 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ CAPÀıÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀĺÁgÀ, ¸Á: £É®ªÁqÀ, vÁ: ¤®AUÁ EvÀ£À vÀAzÉ CAPÀıÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CAPÀıÀ EªÀjUÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20-01-12 gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À-Q£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉ.J-37/f-321 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀªÉÃð±À ¹.¦.¹-338 EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁd¸Á§ EªÀgÀ£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ Q£Áß¼À PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢¸ÀzÀ ¹ÌÃqï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¸Á§ EªÀjUÉ ºÀuÉUÉ, JzÉUÉ ¨Áj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸ÀªÉðñÀ EªÀjUÉ ºÀuÉUÉ, JqÀUÁ® »ªÀÄär ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀªÉÃð±À ¹.¦.¹-338 EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ.ಪ್ರಮೋದ ಟಿ.ವಿ ತಂದೆ ವಾಸುದೇವ ಸಾ ತಳಗವಾರ, ತಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಜಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪೂರ, ಹಾವ ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 19/01/2012 ರಂದು 2330 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2345 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ 53 ಕ್ಯೂ 9393 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಮದ್ಯದ ಸೆಂಟರ ಕಾಮತ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಪಲ್ಸರ್ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಡಬ್ಲು 0011 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು, ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಎಡಹಲ್ಲನ್ನು ಮುರಿದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಭಾರಿಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಕಿ 74500/- ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 14/12 ಕಲಂ: 397 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.