Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 8, 2012

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:- 07-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁ ²æà §¸À£ÀÀUËqÀ vÀAzÉ: zÉÆqÀØ¥Àà, 26ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÁgÀZÁ®PÀ ¸Á: ªÉÄÃzÀ£Á¥ÀÆgÀÄ. vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ eÁ®ºÀ½î¬ÄAzÀ - gÁAiÀÄZÀÆjUÉ vÀ£Àß PÁj£À°è ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀjUÀÄqÀØzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: CqÉÆØÃqÀV ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ: gÀAUÀtÚ, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: dA§®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤®è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A.341,324,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 07/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-40 UÀAmÉUÉ L© gÀ¸ÉÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà §Ar ªÀ:35 ªÀµÀð, eÁ:ªÀqÀØgÀ, G:PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.01-05-227/165 L© gÉÆÃqÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄU£ÁzÀÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀ:11 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÉÎ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ «PÀæªÀÄ ¥Ánïï vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ DåQÖêÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/J¯ï-4377 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëößvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®ªÉÆtPÁ® PɼÀUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA08/2012 PÀ®A 279 338 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2012 gÀAzÀÄ 44 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,600/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-01-2012

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2012 PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: ºÀįÁå¼À EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄPÁÛ EªÀ¼ÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ PÀA¥ÀÆålgÀ PÀ°AiÀÄ®Ä OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ºÁUÀÆ EvÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ Hj£À ªÉPÀAl vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hj£À ¨Á¯Áf, ªÉPÀAl & ¥ÀAqÀj J®ègÀÄ OgÁzÀ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀzÀ PÀA¥ÀÆålgÀ E£À¸ÀÄÖlzÀ°è ºÉÆÃV ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÉÛ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ½zÀÄÝ CªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉPÀAl PÉÆüÉPÀgÀ, 2) ªÉAPÀl vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ PÉÆüÉPÀgÀ, 3) ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÉÆüÉPÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀįÁå¼À EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2012 PÀ®A 498(J) L¦¹ eÉÆvÉ 3, 4 r¦ DåPïÖ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÉÃt UÀAqÀ ®QëöäPÁAvÀ ªÀlÖªÀĪÁgÀ ¸Á: ¹AzÀV, ¸ÀzÀå: OgÁzÀ (©) EPÉAiÀÄÄ 2009 £Éà ¸Á°£À°è OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ®QëöäPÁAvÀ ªÀlÖªÀĪÁgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¦æw¹ gÀføÀÖgÀ ªÀiÁågÉÃd DVzÀÄÝ ¸ÀzÀå OgÁzÀ eÉøÁÌA PÀZÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁUÀðzÁ¼ÀÄ CAvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹PÉÆArzÀÄÝ, EPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ®QëöäPÁAvÀ, CvÉÛ gÀvÀߪÀiÁ¯Á, £ÁzÀt bÁAiÀiÁ, ªÀiÁªÀ ¸ÀÄgÉñÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À CªÀÄgÉñÀégÀ J®ègÀÄ ¤£ÀÄ ¨ÉÃgÉ eÁwAiÀĪÀ½zÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è ºÁUÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ªÀUÉÊgÉ J£ÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ 10,00,000/- gÀÆ ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ©lÄÖ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁWÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QÃgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ FUÀ 3 wAUÀ¼À UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄUÀÄ ¨ÉÃqÀ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹PÉÆ CAvÀ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ C®èzÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À® ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ w½ ºÉýzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀÄ, ªÀgÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 04/01/2012 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ®QëöäPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¤£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÉÆAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 7-1-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§Ä ¨sÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA PÉ.J-56/E-1935 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÉÆÃdgÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ wgÀĪÀ zÁj£À°è DgÉÆæ §¸ï £ÀA PÉ.J-38/J¥sï-566 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ C½AiÀĤUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ, ¨Á¬ÄUÉ ºÁUÀÆ Q«UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ vÉÆÃqÉAiÀÄÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2012 PÀ®A 20(©) (2) (¹) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.J¸ï vÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ PÀ§AzÀ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÀÄ®í£À zÀªÁðeÁ ©ÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAUÀ®gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀÄÄ¢gÁd ªÀAiÀÄ: 25 eÁw: ªÀÄÄ¢gÁd, ¸Á: eÁ¤ì °AUÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: gÁªÀÄAiÀÄA ¥ÉÃmï, f: ªÉÄÃzÀPÀ (J¦) EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 03-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ PÁªÀÄuÁÚ R¥À¯É ¸Á: ¨Á宺À½î EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ PÁªÀÄuÁß vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw R¥À¯É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨Á宺À½î EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-37/JA-3464 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »rzÀvÀzÀ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁªÀÄtÚ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÁzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è DgÉÆæAiÀÄÄ £À¤ßAzÀ vÀ¥ÁàVzÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ºÀt PÀÄqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ, ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÉÊzsÁå¢üPÁj gÀªÀjUÉ w½¹gÀĪÀÅ¢¯Áè, DgÉÆæAiÀÄÄ ºÀt vÀgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¢£ÁAPÀ: 06-01-2012 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ªÀiÁvÁqÀ®Ä §AzÀ ºÉƸÀ zÉÆqÉØ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ¤Ãd ¹Üw w½¹zÀgÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¸Ë®¨sÀå ¹UÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÉÊzÁå¢üPÁj gÀªÀjUÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ªÉÊzÁå¢üPÁj gÀªÀgÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ D¸ÀàvÀæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀå ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಖಣದಾಳೆ ಇವರ ಮನೆಯ ಎದರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲೈಸನ್ಸಯಿಲ್ಲದೇ ಸರಾಯಿ ಕ್ವಾಟರ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರಗೆ ಪಿಐ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಗುಂಡಪ್ಪಾ, ಯೆಜಿಕಲ್ , ಪರಶುರಾಮ, ಬಸವರಾಜ ಹಾಗೂ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಹಣಮಂತ ರವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಖಣದಾಳೆ ಸಾ: ಮಾಲಗತ್ತಿ ಇತನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸರಾಯಿ ಕ್ವಾಟರ್ ಬಾಟಲಿಗಳ 4 ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸಗಳು ಅ.ಕಿ. 6240=00 ರೂಪಾಯಿ ನೇದ್ದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 5/2012 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,