Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 11, 2013

RAICHUR DISTRICT PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ¥ÀæPÀluÉ

::gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀjAzÀ 1 PÉ.f. ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï( C.H.  POWDER) d¦Û::

 EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.11.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  ªÀiÁUÀðªÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ MAzÀÄ ¦üPï D¥sï ªÁå£ï £ÀA: J.¦.22/ qÀÆè 6232 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï £ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉ f¯Áè ¥Éưøï D¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï D¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹.¦.L. ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ MAzÀÄ ¦üPï D¥sï ªÁå¸ï §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä 1 PÉ.f. ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï (PÀ®¨ÉjPÉ ºÉAqÀ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ «µÀPÁj ¥ÀzÁxÀð)C.Q.gÀÆ: 500/- ¹QÌzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀAvÉÆÃóµÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð ¸Á: §zÉÝ¥À°è vÁ: AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ  ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgÀ£ÀÄß ªÀ±Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. F §UÉÎ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

::gÁAiÀÄZÀÆgÀ f¯ÉèAiÀiÁzÁåAvÀ ¥ÉưøÀjAzÀ Që¥Àæ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ 46 dÆdÄPÉÆÃgÀgÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ::

      ¢£ÁAPÀ:10.11.2013 gÀAzÀÄ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀiÁzÁåAvÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ KPÀ PÁ®zÀ°è zÁ½ £Àqɹ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è 1 ¥ÀæPÀgÀt 10 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,300/-,   ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è 1 ¥ÀæPÀgÀt 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 14,300/- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è 1 ¥ÀæPÀgÀt 17 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,500/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è 2 ¥ÀæPÀgÀt 12 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9630/-»ÃUÉ MlÄÖ 5 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ   46 d£À dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ  E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 84,730/- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ;-10/11/2013 gÀAzÀÄ   19-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁ墠²æÃ.gÀ¸ÀÆ®SÁ£ï ºÉZï.¹.103.§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.  ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 466. gÀªÀgÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ N.¦.PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ ¨Á®AiÀÄå PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®zÀ°è »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀgÁd FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ¤é PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¹zÉ ¹ÌqÁV PɼÀUÉ ©¼À®Ä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd E§âjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà PÀqÉUÉ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ 108 PÉÌ PÀgɪÀiÁr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ j¥ÉÆÃlð ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2013. PÀ®A.279, 337, 338,L¦¹. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                FUÁUÀ¯É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå PÉÆAUÀAqÉÃgÀ 25ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- PÀjUÀÄqÀØ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁådå EgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzÀ ¢£ÁAPÀ:- 10-11-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ E§âgÀÄ PÀÆr §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ HgÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ PÉ£Á® ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ UÀAUÉ ¸Á- PÀjUÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ §ArAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ¤£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè K£À¯Éà £ÁªÀÅ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉãÀÄ CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÀzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ®è£ÀªÀÄÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 303/2013 PÀ®A: 341 323, 324, 504, L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ದಿನಾಂಕ 10-11-2013 Aದು ಬೆಳಗ್ಗೆ zÉÆqÀØ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀ¥ÀUÀ¯ï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : PÀÄrð ಮತ್ತು ನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರರಾದ ಸಣ್ಣ ನಿಂಗಪ್ಪಸಣ್ಣ ಈರೇಶ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವುನಮ್ಮ ಎತ್ತುದನಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತಾ ಮೇಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಾಮಣ್ಣನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರಾಮ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗನಾದ ಅಮರೇಶ ಇವರು ನಮಗೆ ಕೂಗಿ ಎತ್ತುದನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದುನಾವು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದುರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ರಾಮಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಶಿವಮ್ಮ ತಾಯಿ ನರಸಮ್ಮ ಇವರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಯಾಳಿಸಿ ಬೈಯುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದನಗಳು ಮೇಯುತ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ಅಮರೇಶ ಇವರು ಬಂದು ನನಗೆನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಾಮಣ್ಣ ನನಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಎದೆಗೆಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆಯ ಹತ್ತಿದ್ದುಆಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅಮರೇಶನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಎದೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗುದ್ದಿದನು ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಶಿವಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಕೆಯ ಅತ್ತೆಯಾದ ನರಸಮ್ಮ ಇವರು ಕೈಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿಎದೆಗೆ ಹೊಡಿ ಬಡೆ ಮಾಡಿದರು ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಾರಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ನೋವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 237/2013 ಕಲಂ 504, 341, 323 ಸಹಿತ 34 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ : 10/11/13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ  gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄtÚ ªÀ-38 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀÄrð vÁ-ªÀiÁ£À« ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಮರೇಶ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶಿವಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾದ ನರಸಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದುಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವಾಪಾಸ್ ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಯಾರಾಗಿದ್ದುಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡನಿಂಗಪ್ಪ ಸಣ್ಣನಿಂಗಪ್ಪಸಣ್ಣ ಈರೇಶಇವರು ತಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದುಅವರಿಗೆ ಯಾಕೇ ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದುಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಲೇ ಅಂತಾ ಬೈದು ದನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೀರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದುಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದುರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಮರೇಶ ಹೆಂಡತಿ ಶಿವಮ್ಮ ತಾಯಿ ನರಸಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ 1] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ನಾಗಪ್ಪಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ದೊಡ್ಡನಿಂಗಪ್ಪಸಣ್ಣನಿಂಗಪ್ಪ, ಸಣ್ಣ ಈರೇಶ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗೂಟಗಳನ್ನು  ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಯಮ್ಮ, ಮತ್ತು ಸೋಸೆಯಂದಿರಾದ ಯಲ್ಲಮ್ಮಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮಮಾಳಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಾಗಪ್ಪನ ಮಗಳಾದ ಸಕ್ರೆಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದವರೇ "ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದನಗಳು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲಾ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೀ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತೀರಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಾಗಪ್ಪಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರು  ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಡಿ ಗೂಟಗಳಿಂದ ಅಮರೇಶನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎದೆಗೆ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದುಸಣ್ಣನಿಂಗಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಡಿ ಗೂಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದುಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನರಸಮ್ಮಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಈರೇಶ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಡಿಗೂಟದಿಂದ ತಲೆಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದುಇದರಿಂದ ಬಾಯಿ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ಶಿವಮ್ಮಳಿಗೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮಮಾಳಮ್ಮ ಸಕ್ರೆಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಾಯಮ್ಮ ಇವರು ತಲೆಗೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದುನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಾಪಾಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಲೇ ಇವತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರೀ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋದರು. ಕಾರಣ ಮೇಲ್ಕಂಡ 9 ಜನರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು  ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.236/2013 ಕಲಂ 143, 147, 148, 504,324,326,323 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ: 10.11.2013 gÀAzÀÄ ರಾತ್ರಿ 2000 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾನವಿ ಸಿಂಧನೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರ್ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆದೆಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ಅಮರಣ್ಣ ಉಳಿಮಸುರು, 40 ವರ್ಷ,ಲಿಂಗಾಯತಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾದೇವತಗಲ್ ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ. ಮಾನವಿ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್..(ಕಾ.ಸು) ªÀiÁ£À« ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 14300/- ರೂ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 235/13 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 12-11-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಸಜಿದಾ ಬೇಗಂ ಇವಳು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಸದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೇಂದರೆದಿನಾಂಕ 10-06-2012 ರಂದು ²æêÀÄw ¸ÀfzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÉÃSï ªÀĺÉÃ§Æ¨ï ¥ÁµÁ ªÀAiÀiÁB 22 ªÀµÀð eÁB ªÀÄĹèÃA GB ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ£É £ÀA 2-3-40 CAzÀÆæ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ಮದುವೆಯು ಶೇಖ್ ಮಹೇಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ಸಾಃ ಆದೋನಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರನಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ ವರದಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನುಅರ್ದ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ರಿಂಗ್ ನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಂತರ ಮದುವೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರನ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಅರ್ದ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ರಿಂಗ್ , ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಜೆಯಾಜ್ ಸಾಮಾನುಗಳು,ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ 02 ತೋಲೆ ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಗೆ ವರದಕ್ಷಣೆ ಹಣ 50 ಸಾವಿರ ರೂ ಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಾರಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಉಪಜಿವನಕ್ಕಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 05-11-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ ಕೇಸ್ ನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜಿವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 213/2013 ಕಲಂ 498(),323,504,506, ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3& 4 ಡಿಪಿ ಯಾಕ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:11.11.2013 gÀAzÀÄ  110 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-11-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-11-2013

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2013 PÀ®A. 143, 147, 498(J), 313, 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ-10-11-2013 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸À«Äæ£ï¨ÉÃUÀA UÀAqÀ £Á¸ÀgÀ«ÄÃAiÀiÁå ªÉÄÃPÁ¤Pï ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð ¸Á-gÁeÉñÀégÀ ¸ÀzÀå-RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ªÀiÁZÀð-2012 gÀ°è gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è £Á¸ÀgÀ«ÄÃAiÀiÁå gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 6 wAUÀ¼À PÁ® C£ÉÆãÀåªÁVzÀÄ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¯Áj C¥sÀWÁvÀªÁVzÀÝÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ CvÉÛ ªÀĸÁÛ£À© ,ªÀiÁªÀ ¥Á±ÀÄ«ÄÃAiÀiÁå ,£Á¢¤AiÀÄA¢gÁzÀ ,CgÉÃ¥sÁ© UÀAqÀ ªÀ¹A ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå gÁeÉñÀégÀ ,®wÃ¥sÁ© vÀAzÉ ¥Á±ÀÄ«ÄÃAiÀiÁå,DAiÀiÁ±Á© vÀAzÉ ¥Á±ÀÄ«ÄÃAiÀiÁå ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄAzÉgÁzÀ £ÁeÁgÀ«ÄÃAiÀiÁå,£ÁºÉÃzÀ«ÄÃAiÀiÁå ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÉÆÃzÁgÀ ªÀiÁªÀA¢gÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÉÆøÀr gÁAqï vÀÆ zÀ°AzÀgÀ ºÉÊ  vÀÆ D£ÉÃ¸É ºÀªÀiÁgÁ ¯ÁjPÀÆ mÉPÀÌgÀ ºÉÆÃUÀAiÀiÁ vÀÆ zÉÃPÀ£ÉPÀÆ© CZÁÑ £À»Ã CAvÀ ¢£Á®Ä ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÀÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹ ‘gÁAqï vÀÆ vÀĪÀiÁgÉ ¨Á¥ï PÁå ºÀÄAqÁ ¢AiÀiÁ C©ü vÀĪÀiÁgÉ ªÀiÁ-¨Á¥À WÀgÀ¸Éà KPÀ ¯ÁR ¥ÉʸÁ ¯Á£Á Ogï KPÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¯Á£Á vÀĪÀÄPÀÆ gÀR¯ÉÃvÉ £À»vÀÆ £À» gÀR¯ÉÃvÉ’ CAvÀ ºÀÄAqÁ rªÀiÁAqïÀ  ªÀiÁrzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAzÁdÄ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À UÀ¨sÀðt CªÀ¢AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤ CgÉÃ¥sÀ© EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ fAzÁ vÉ¯ï ¸Áävï JuÉÚ MAzÀÄ ¹¸É ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è ¨ÉÃgÉ K£ÉÆà EAzÀÄ vÀgÀAºÀzÀ OµÀzsÀ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉzÀj¹ ‘¦ gÁAqï £À» vÉÆà vÉgÉPÉÆà RvÀA PÀgÀvÉÆà CAvÀ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ºÉýzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ PÀÆrzÁUÀ MAzÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ £ÀAvÀgÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ ¥ÁægÀA§ªÁV UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ-31-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÁgÀzÀ UÀAqÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀA¢gÁzÀ ±ÀÄPÀÆÌgÀ ¥ÀmÉî ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¸ÀÆgÀ ¥ÀmÉî E§âgÀÄ ªÀÄÄ-¨ÁeÉÆüÀUÁ  F £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RlPÀ aAZÉÆý £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ  §AzÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÁUÀÄ CªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À ZÀZÉð £ÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ‘gÁAqï vÀÆ ¥ÉÊ¸É ¯ÉPÉ D£Á ¨ÉÆïÉÃvÉÆà ªÀiÁ ¨Á¥À WÀgÀªÉÄà ¨ÉÊlvÉ Ogï  ©ÃzÀgÀ ªÀÄ»¼Á  ªÀÄAqÀ¼À ªÉÄ §Ä¯ÁAiÀiÁ ºÀªÀÄPÀÆ PÁå ºÉÆÃUÀAiÀiÁ vÀÆ PÁºÀ© eÁ ©UÀqÀ£É ªÁ¯Á £À»Ã vÉÃgÉPÉÆà ¥sÀgÁPÀwà zÉÃvÉ ZÀ®£É £À»ÃzÉÃvÉ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E§âgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è §AzÀ E§âgÀÄ ‘gÁAqï PÀÆ ZÉÆÃqÀÆ ªÀÄvï vÀÆ ¥ÉÆð¸ÀªÉÄà UÀAiÀiÁ¸ÉÆà OgÀvÀÀPÀÆ ªÀÄvï gÀR¯ÉÆÃ’ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄAiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢üAiÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 11/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 10/11/13 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÁfÃzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ SÁ¹ÃªÀiï C° ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á// ºÀ«Ä¯Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃl® CAUÀr ElÄÖ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥sÉʪÀÄzÁ¨ÉÃUÀA ºÁUÀÄ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ fñÁ£À 5 ªÀµÀð, 2) ªÀÄÈvÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ DAiÀiÁ£À ªÀAiÀÄ 3 ªÀµÀð CAvÁ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/10/13 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ DAiÀiÁ£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÁfÃzÀ ªÀAiÀÄ 3 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ Dl DqÀÄvÁÛ ºÉÆl°UÉ CAvÁ PÁ²lÖ ºÁ°£À  ¨sÉÆUÉƤAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ CªÀ£À ºÀÆlÖAiÀÄ ºÀÆPÀ̼À §½, ¨É£ÀÄß »AzÀ, UÀÄ¥ÁÛAUÀ eÁUÉ, vÉÆqÉUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀÆArzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjR ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzsÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÃaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ  ©ÃzÀgÀzÀ ¥ÁæAiÀÄ« D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆVzÀÄÝ C°è ¸ÀºÀ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀrªÉÄ DUÀzÀ PÁgÀt ºÉÃaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀåzsÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 08/11/13 gÀAzÀÄ G¸Áä¤ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÀæ¨ÁPÉÌ ºÉÆV E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 09/11/13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj WÀl£À DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀA¨sÀ«¹zÀjAzÀ ªÀÄUÀ CAiÀiÁ£À EªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2013 PÀ®A 32, 34  PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 10-11-13 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆ£Àßr PÀæ¸ï ºÀwÛgÀ 4 Q.«ÄÃ. GvÀÛgÀPÉÌ  ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ £À«Ã£À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À »gɪÀIJ ªÀAiÀÄ 25 eÁw QæñÀÑ£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ FvÀ£ÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ MAiÀÄĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JA.J¯ï.zÀ MlÄÖ 26 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CAzÁd QªÀÄvÀÄ gÀÆ; 848=00 ºÁUÀÆ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæ £À«Ã£À EvÀ£ÀÄ ¥ÀgÁj EzÀÄÝ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-11-13 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÉæÃ¥Áà vÀAzÉ C¥ÀàuÁÚ gÀAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G// ²PÀëPÀ ªÀÄÄ// ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/10/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Gj£À ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ ¤°è¹ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÁå£À CAzÁd 1 ¦.JªÀiï. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆî¢AzÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ 29/10/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁå£À 1 ¦.JªÀiï UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤Ã° §tÚzÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ EAfãÀ £ÀA§gÀ-ºÉZïJn06J8ºÉzï405009 ªÀÄvÀÄÛ eÉ¹ì £ÀA. ºÉZï©J¯ïºÉzïJL06eÉ8ºÉZï405304 EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ CAzÁd QªÀÄävÀÄ 24000=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CavÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-11-2013 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¨sÁAUÉ ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ«(JAJ¸ï) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®ªÀÅ CA¨É¸ÁAUÀ« ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 60:2 gÀ°è EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨Á«UÉ MAzÀÄ 3 JZï ¦ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀÆr¹zÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÀgÉAl ªÉÆÃmÁj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 13,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-11-2013gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨Á«UÉ PÀÄr¹zÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 379/2013 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/10/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð eÁ : PÉÆgÉgï G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : qÉÆÃtUÁAªÀ (zÉñÀªÀÄÄR) vÁ : OgÁzÀ EªÀgÀ ©ÃUÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ£É FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ : 09/11/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ©ÃUÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ£É FvÀ£À ¢ªÀ¸ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ E¯Éè G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛ£É. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 10/11/2013 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ªÀiÁtÂPÀ ªÀiÁ£É ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAVÃvÁ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ eÉʲæ C½AiÀÄ£À vÀAV ®Qëöä¨Á¬Ä ºÁUÀÄ C½AiÀÄ£À vÀªÀÄä ²ªÁf ªÀiÁ£É J®ègÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ 1) UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ 2) gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ£É ªÀÄvÀÄÛ 3) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á : ¨sÁ°Ì gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ “ gÀAr ¸Àƽ £ÀªÀÄä C¥Àà ¸ÀwÛzÁÝ£É D¹Û ºÀAa PÉÆqÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ UÉÆ«AzÀ FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.  £ÀAvÀgÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ²ªÁf ªÀiÁ£É FvÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ §® Q«AiÀÄ PÉüÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÉÛ UÉÆëAzÀ FvÀ£ÀÄ eÉʲæ EªÀ½UÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£ÀÄ ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dÆgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 380/2013 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/11/2013 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÊd£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð eÁw : PÉÆgÉgï G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : »gÉêÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/11/2013 gÀAzÀÄ 7 J.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÀiÁ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉêÀÄoÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÁzÀ 1) ªÀiÁtÂÃPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ£É 2) ²ªÁf vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ£É ªÀÄvÀÄÛ 3) gÀvÀ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ£É J®ègÀÆ ¸Á : »gÉêÀÄoÀUÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÀæªÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä vÀAzÉ AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ºÉÆA¢ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ DV®è ¤ÃªÀÅ ºÉÆgÀUÀqÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛj JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀgÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PɽzÀPÉÌ CzÀgÀ°è ªÀiÁtÂÃPÀ FvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁ£É. ºÁUÀÄ ²ªÁf FvÀ£ÀÄ JzÉAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2013 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/11/2013 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ©gÁzÁgÀ. ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C¥Á¢vÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÄvÁgÀ ºÁUÀÆ eÉÆvÉ E£ÀÆß 02 J®ègÀÆ ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ. vÁ: OgÁzÀ (©).  PÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ «£ÀPÁgÀt zÀÆgÀÄ ¤Ãr¢  CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2013 PÀ®A 341, 323, 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 08/11/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¨sÁgÀw¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ UÉÆgÀmÉ, ¸Á: UÀÄqÀ¥À½î EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆzÀ°èAzÀ ¸ÉÆAiÀiÁ ¨É¼É gÁ² ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¥Á¢vÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà UÉÆgÀmÉ. ¸Á: UÀÄqÀ¥À½î. EªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ C¥Á¢vÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAzÀ KPÉ mÁæöåPÀÖgï KPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ §A¢¢ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢½UÉ ¸ÀºÀ K gÀAr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2013 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 08/11/2013 gÀAzÀÄ C¥Á¢vÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ UÉÆgÀmÉ ¸Á: UÀÄqÀ¥À½î FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà UÉÆgÀmÉ. ¸Á: UÀÄqÀ¥À½î EªÀgÀ CtÚ£À ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ¸ÉÆAiÀiÁ ¨É¼É gÁ² ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨É¼É ºÁ¼ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ C¥Á¢vÀgÀÄ E§âgÀÆ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C¥Á¢vÀ£ÀÄ £À«Ää§âgÀ ªÀÄzÀå ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀĪÀªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ©zÀj£À §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 10/11/2013 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀÄPÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀÄzÁPÀgÀ EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38/9186 £ÉÃzÀgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀªÀÄä UÁæªÀĪÁzÀ PÉgÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀÄzÁPÀgÀ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ KgÀ¥ÉÆøÀð ªÉÄÃ¸ï ºÀwÛgÀzÀ wgÀÄ«£À°è MªÉÄäÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® wgÀÄV¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀÄPÀgÀ EªÀjUÉ JqÀPÉʪÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹  vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.