Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 28, 2016

Yadgir District Reported Crimes


Yadgir District Reported Crimes

 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 94/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 26/04/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-05 ¦JA PÉ oÁuÉÃUÉ ¸ÀPÁðj vÀ¥ÉñÀ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ï L ©ÃªÀÄgÁAiÀħ UÀÄr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä 11 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ F ªÀÄÆ®PÀ £Á£ÀÄ ¸ÀwñÀ PÁA§¼É ¥Éưøï oÁuÉ ªÀgÀ¢ PÉÆÃqÀĪÀzÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉç AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦L r¹© AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¨Á¥ÀÆUËqÀ £ÀUÀgÀzÀ°è£À ©.J¸ï.J£ï.J¯ï D¦Ã¸ï »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è eÁ° PÀAnAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ §ºÁgÀ E¹àl dÄeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£Àå «gÉñÀ PÀgÀrUÀÄqÀØ ¦L r¹© AiÀiÁzÀVj ¹§¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) ²æÃ. UÀÄAqÀ¥Àà ºÉZï.¹-115 2) ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄzï ±À¦üAiÉÆâÝÃ£ï ºÉZï.¹-58 3) ²æÃ. UÀÄvÀÛ¥ÀàUËqÀ ¦¹-213 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æÃ. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀ¼À¸ÀUÀÄAqÀ ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: zÉë£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. 2) ²æà CA§®¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀ½¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ¥À. ¥ÀAUÀqÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆÃA¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¦L r¹© gÀªÀgÀ ¸ÀPÁðj fÃ¥À£À°è 4-00 ¦JA PÉÌ ºÉÆgÀlÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¨Á¥ÀÆUËqÀ £ÀUÀgÀzÀ°è£À ©.J¸ï.J£ï.J¯ï D¦Ã¸ï »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è eÁ° PÀAnAiÀÄ ºÀwÛgÀ 4-25 ¦JA PÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ 4-30 ¦.JA PÉÌ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV zÁ½AiÀÄ°è MlÄÖ 11 d£ÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ ºÉøÀgÀ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: gÀrØ ¸Á: UÀuɱÀ£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV C£ÀªÀ ºÀwÛgÀ 1400 gÀÆ. ¹PÀ̪ÀÅ 2) ¸ÀÆUÀgÀrØ vÀAzÉ «ÄãÀgÀrØ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: gÀrØ ¸Á: ¨Á¥ÀÄUËqÀÀ£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 1700-00 gÀÆ 3) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Àà ºÀwÛPÀÄt ªÀAiÀiÁ:43 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: gÀrØ ¸Á: ¨Á¥ÀÄUËqÀÀ£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 1100-00 gÀÆ ¹PÀ̪ÀÅ 4) ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÀrØ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ:39 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: gÀrØ ¸Á: UÀuɱÀ£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 2100=00 gÀÆ ¹PÀ̪ÀÅ 5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ¼Éî¥Àà dPÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 52 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: gÉrØ ¸Á: zÉë£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 700-0 gÀÆ. ¹PÀ̪ÀÅ 6) «ÃgÀtÚUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÁgÀrØ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: gÀrØ ¸Á: UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 2700-00 gÀÆ ¹PÀ̪ÀÅ 7) «±Àé£ÁxÀgÀrØ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð G:ªÁå¥ÁgÀ eÁ:gÀrØ ¸Á: ±ÀgÀt£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 3500-00 gÀÆ. ¹PÀ̪ÀÅ 8) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁºÉçUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ:36 ªÀµÀð G:ªÁå¥ÁgÀ eÁ; gÀrØ ¸Á: rVÎ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 1400-00 gÀÆ. ¹PÀ̪ÀÅ 9) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀĺÉêÀÄzÀæPÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 44 G: ªÁå¥ÁgÀ eÁ: ¨sÁªÀ¸ÀgÀ PÀëwæÃAiÀÄ ¸Á: ¨Á¥ÀÆUËqÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 800-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¹PÀ̪ÀÅ 10) ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ §gÀªÀÄgÀrØ ªÀAiÀiÁ: 54 eÁ: gÀrØ ¸Á:¨Á¥ÀÆUËqÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 700-00 gÀÆ. ¹PÀ̪ÀÅ 11) ¤AUÀtUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀgÉqÉØ¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ ¸Á: ºÀAiÀiÁå¼À(©) ºÁ:ªÀ: §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 600-00 gÀÆ. ¹PÀ̪ÀÅ  £ÀAvÀgÀ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀtzÀ°è 3600-00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹PÀ̪ÀÅ. »ÃUÉ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20300-00 ºÁUÀÄ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉù£À ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀPÀëªÀÄzÀ°è 04-45 ¦JA ¢AzÀ 05-45 ¦JA CªÀ¢AiÀÄ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. zÁ½AiÀÄ°è ZÀ£ÀߥÀà QgÀzÀ½î FvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÁÝV w½zÀÄ §A¢vÀÄ ¹QÌ ©zÀÝ 11 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 6-05 ¦JA PÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.CAvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2016 PÀ®A 78(3) PÉ ¦ DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 26/04/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 8-15 ¦JA PÉ oÁuÉÃUÉ ¸ÀPÁðj vÀ¥ÉñÀ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ï L ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ F ªÀÄÆ®PÀ £Á£ÀÄ ¸ÀwñÀ PÁA§¼É ¥Éưøï oÁuÉ ªÀgÀ¢ PÉÆÃqÀĪÀzÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 06-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉç AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦L r¹© AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ  E¹àÃl dÆeÁl DqÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉUÉ M¦à¹ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ©.¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ 06.15 ¦JA PÉÌ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÀAzÀgÉ, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼ÉÃ¥ÉÃoÀzÀ°è£À ¨sÁUÀ¥Àà£À ºÉÆÃmɯï JzÀÄjUÉ RįÁè ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄèvÁÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ ²æà «gÉñÀ PÀ½îUÀÄqÀØ ¦L r¹© WÀlPÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) ²æÃ. UÀÄAqÀ¥Àà ºÉZï.¹-115 2) ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄzï ±À¦üAiÉÆâÝÃ£ï ºÉZï.¹-58 3) ²æÃ. UÀÄvÀÛ¥ÀàUËqÀ ¦¹-213 ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æÃ. §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ §gÀªÀÄgÀrØ ªÀAiÀiÁ:41 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: gÀrØ ¸Á: ¨Á¥ÀÆUËqÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2) ²æà ¥ÀªÀðvÀgÀrØ vÀAzÉ UÀÄgÀ§¸À¥Àà zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ:42 ªÀµÀð G: GPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UËqÀÆgÀ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¦L r¹© gÀªÀgÀ ¸ÀPÁðj fÃ¥ÀUÀ¼À°è 06.30 ¦JA PÉÌ ºÉÆgÀlÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É¥ÉÃoÀ JjAiÀiÁzÀ°è ¨sÁUÀ¥Àà£À ºÉÆÃmɯï JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ 06.45 ¦.JA PÉÌ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV zÁ½AiÀÄ°è MlÄÖ M§â ªÀåQÛ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀÚ G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: G¥ÁàgÀ ¸Á: ºÀ¼É¥ÉÃoÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¸ÀzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀdqÀw ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ MAzÀÄ aÃn ºÁUÀÄ d£ÀjAzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4400-00 gÀÆ ¹QÌzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 7.00 ¦JA ¢AzÀ 08.00 ¦JA ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß F ªÀgÀ¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ

 

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2016  PÀ®A   323, 324, 504, 506 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 26/04/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÁ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ HlzÀ ©¯ï PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ HlzÀ ©¯ï PÉýzÀÝPÉÌ ¯É, ¨ÉÆøÀrà ªÀÄPÀ̼Éà £À£ÀUÉ ©¯ï PÉüÀÄwÛ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAzÀªÀ£Éà C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊUÉ  ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr,  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

 

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2016  PÀ®A 279,337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï « PÁAiÉÄÝ:- gÁºÀÄ® vÀAzÉ »gÁZÀAzÀ C°eÁgÀ ªÀAiÀiÁ|| 24 ªÀµÀð eÁ|| eÉÊ£À G|| ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ EzÀÄÝ F ªÉÄð£À «µÀAiÀÄzÀ°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÉÛãÉ. ¤£Éß £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 26-04-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀ£À PÁgÀ £ÀA PÉJ-25-¦-1952 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. gÁAiÀÄZÀÆgÀzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀÄ ºÉýzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤£Éß gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÉÛ CzÉà PÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ.£Á£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 26-04-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁA¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀzÁn ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀÄwÛzÁÝUÀ »AzÉ MAzÀÄ ¯Áj §gÀÄwÛvÀÄÛ. £Á£ÀÄ ¯ÁjUÉ ¸ÉÊqï PÉÆlÖgÀÄ ¸ÀºÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß PÁjUÉ »A¢¤AzÀ £À£Àß PÁjUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ £À£Àß PÁgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ ºÉÆqÉvÀPÉÌ wgÀÄVzÁUÀ ªÀÄvÉÛ ¯Áj qÉæöʪÀgÀ ¸ÉÊqÀUÉ PÁj£À »A¢£À ¨ÁV°UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ PÁgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ CµÀÖgÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÁgÀ ¥À°ÖAiÀiÁzÁUÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÉÝ£ÀÄ EzÀjAzÀ PÁjUÉ §ºÁ¼À ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÉ. £À£ÀUÉ ¨É¤ßUÉ .ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ.JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ w½¹zÉ£ÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ MAzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀAzÉ ºÁUÀÄ C¤Ã® E§âgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ £ÉÆÃr PÁgÀzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÀÄ £Á£ÀÄ gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ FUÀ ¨É¼ÉUÉÎ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ. PÁgÀt  £Á£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA  PÉJ-25-¦-1952 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀ ¯Áj ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ F CfðAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ.

 

©üà UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 46/2016 PÀ®A 279 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 27/04/16 gÀAzÀÄ 02.15 ¦JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ FgÀtÚ aUÀj ªÀ|| 20 eÁ|| PÀ§â°UÉÃgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| Ct© vÁ||±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/04/2016 gÀAzÀÄ eÉêÀVð vÁ®ÆQ£À UÀAªÁígÀ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ ¤«ÄvÀå £ÀªÀÄÆägÀ ªÀĺÀäzÀ ¸ÉÃoÀ EªÀgÀ mÁmÁ J¹ £ÀA PÉJ-33 JªÀiï-4351 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ aUÀj, zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ ºÁUÀÄ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÁAiÀħtÚ aUÀj ºÁUÀÄ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ PÀÆr UÁrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÁdÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ Ct©¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉƸÀÆgÀ zÁn CzsÀð Q¯ÉÆà «ÄÃlgï zÀÆgÀzÀ°è ©æeï ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl mÁmÁ J¹ £ÀA PÉJ-33 JªÀiï-4351 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlªÀ£Éà MªÉÄä¯Éà JqÀ¨sÁUÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀªÀÄUÀ먀 ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ £À£ÀUÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ZÀAzÀªÀÄä EªÀjUÉ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. zÁåªÀªÀÄä EªÀ½UÉ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌr ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀÄä EªÀjUÉ §®UÀqÉ ªÀÄÄrØ, §®¥ÀPÀÌrUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ vÀPÀët mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ Cfð

  
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 55/2016 PÀ®A 4(1J),21 22 JA.JA.Dgï.r DPÀÖ ¸ÀAUÀqÀ 379 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 27/04/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ vÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤Ãr ¸ÀzÀj ¤ÃrØzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ £Á£ÀÄ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ J.J¸ï.L UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ F ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀÄUÉ vÀªÀÄä°è ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/04/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁªÀ®¸Á§ ¦.¹ 268 E§âgÀÄ PÀÆr UÁdgÀPÉÆÃl eÁvÉæ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÉ¥ÉmÁè PÁæ¸ÀzÀ°è AiÀiÁzÀVj-UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÉÆÃqÀªÉÄïÉ, ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ(G¸ÀÄPÀÄ) vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀC£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ 575 r.L ¸ÀgÀ¥ÀAZÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgÀ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj EAf£À £ÀA PÉ.J 33, n.J 5775, mÁæöå° £ÀA PÉ.J 33 n 1634 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï£À°è AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ C£ÀÄߪÀ §UÉÎ RavÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ, C®èzÉà ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ gÁAiÀÄ°Ö ¥ÀgÀªÁ¤UÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉ.J 33, n.J 5775, mÁæöå° £ÀA PÉ.J 33 n 1634 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹, ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä EAzÀÄ 07-30 J.JA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦gÁå¢üAiÀiÁV J¸ï.ºÉZï.N gÀªÀjUÉ  ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-04-2016
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-04-2016

ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2016, PÀ®A 498(J), 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
CAzÁdÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀfAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£Á UÀAqÀ CTî ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: CªÀįÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¸ÁzÀPÀ ¥ÀmÉî EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CTî ¥ÀmÉî gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÀªÀgÀ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ ZÉ£ÁßV EgÀÄwÛzÀÄÝ, UÀAqÀ F »AzÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ vÉÃgÉPÉÆ SÁ£Á ¥ÀPÀ£Á £À» DvÁ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀAqÀ CTî ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀ ¥ÀmÉî ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁªÀ ¸ÁzÀPÀ C° ¥ÀmÉî, CvÉÛ jhÄãÀvÀ¨ÉUÀA EªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É CªÀįÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-04-2016 gÀAzÀÄ UÀÄqÀةãÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä JA.r C°ÃªÀÄ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ CTî ¥ÀmÉî EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¤Ãj£À ¨ÁlzÀ°ègÀĪÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ZÉ°ègÀÄvÁÛ£É EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, JqÀ UÀqÉ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÂÚ£À°è ¤ÃgÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ PÀtÄÚ ¨ÉAQ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ PÉÊ »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄ¯É ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä JA.r C°A ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÉÃd vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀPÀÌ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಮಟಕಾ ಜೂಜುಕೋರರ ಬಂಧನ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:- ದಿನಾಂಕ 27/04/2016 ರಂದು ಶ್ರೀ ಕಪೀಲ ದೇವ ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಮುಜುಬುದ್ದೀನ ಹೆಚ್.ಸಿ 410, ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಸಿಪಿಸಿ 386, ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಸಿಪಿಸಿ 900 ರವರೊಂದಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಆಳಂದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ  ಟೋಲ ನಾಕಾ ಹತ್ತಿರ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಗುಂಪಾದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಪಂಚರಾದ 01] ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನ್ಯಾಮನ 02] ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ನೈಕೋಡಿ ಸಾ|| ಇಬ್ಬರೂ ಸುಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸುಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಗುಂಪಾದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಓಪನ ನಂಬರ ಬಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ ನಂಬರ ಬಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಕೂಗುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಅಪ್ಪಾರಾವ  ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮೇಲಿನಕೇರಿ ಸಾ|| ಸುಂಟನೂರ  ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಚಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ಆತನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 7010/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ, ಒಂದು ಮೋಬೈಲ, ಆಪಾದಿತನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ.ಕೆ.ಎ 32, ಇಜೆ 2075 ಇದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ನಿಂಬಗಾ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 26/04/2016 ರಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ಹೊಸಳಿ, ಸಾ|| ವಿಧ್ಯಾನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಮತ್ತು ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಸಿರಗಾನೂರ ಸಾ|| ಬಸವ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಇಬ್ಬರೊ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಜವಳಿ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32, ಇಡಿ 9212 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಸಿರಗಾನೂರ ಈತನು ತಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32, ಇಡಿ 9212 ನ್ನು ಬಾಬಾ ಫಕ್ರೂದ್ದೀನ ದರ್ಗಾ ದಾಟಿ 1 ಕೀಮಿಟರ ದಾಟಿ ಸ್ಟೇಶನ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಕಡೆಗೆಬರುವ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸ್ಕೀಡ ಆಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ ಮೈ ಕೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 27/04/2016 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಚನನ್ಬಸವ ಬುದಿಹಾಳ ಹಾ:ವ: ಡಿ.ಎ.ಆರ್.ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 13/04/16 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ಹ 1-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1-15 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ವ್ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ 1) ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಅರ್ದ ತೊಲಿ ಅ.ಕಿ. 14.000/- ರೂ 2) ಬಂಗಾರದ ಚಪ್ಲಾರ 3 ತೊಲಿ ಅ.ಕಿ.75.000/- 3) ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ 1 ತೋಲಿ 25.000/- 4) ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ 1 ತೋಲಿ ಅ.ಕಿ. 25.000/- 5) ಬಂಗಾರದ2 ಉಂಗುರಗಳು 4 ಗ್ರಾಮ.ಅ.ಕಿ. 10.000/-ರೂ.ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 3000/- ರೂ. ಹಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1.52.000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದು ವ್ಯಾನೇಟಿ ಬ್ಯಾಗ ಸಮೇತ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.