Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 3, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ
 
C¥ÀjZÀvÀ ºÉAUÀ¹ì£À ±ÀªÀ CAzÁd 30-35 ªÀAiÀĸÀÄì
        F ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ J¯Áè ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ oÁuÁ¢üPÁjUÀ¼À°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæºÁ¸À vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ gÁªï 49 ªÀµÀð eÁw ¨ÁæºÀät G:ªÀPÀð  E£ïì¥ÉPïÖgï  ¤gÁªÀj E¯ÁSÉ ¸Á: PÀ«vÁ¼À, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀªÉãÀAzÀgÉ, ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄjvÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 65 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ AiÀÄzÀÝ®¢¤ß PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ CªÀÄgÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄAzÉ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À°è CAzÁd 30-35 ªÀAiÀĹì£À MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¹£À ±ÀªÀªÀÅ ¤Ãj£À°è vÉîÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¤Ãj£À°è vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀASÉå 3/2014 PÀ®A;174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                            
                  F ªÉÄîÌAqÀ ¨sÁªÀavÀæ«gÀĪÀ C¥ÀgÀavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §UÉÎ vÀªÀÄä oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÝ°è PÀÆqÀ¯Éà PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ CxÀªÁ F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁt PÀgÉUÀ½UÉ gÀ« ¹ GPÀÄÌAzÀ ¦.J¸ï.L PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.

¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À oÁuÉ        : 08538-252028,  ªÉÆÃ: 9480803867
¹.¦.L. ªÀÈvÀÛ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ      : 08538-220222, ªÉÆÃ.9480803837
r.J¸ï.¦.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ      : 08535-220333 ªÉÆÃ:9480803822
f¯Áè ¤¸ÀÛAvÀÄ WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ : :08532-235635,
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿ.02-04-2014ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಕುರಕುಂದಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ನಂಬರ: ಕೆ.-36/ಯು-7756ರ ಸವಾರ ಸಾ:ಸಿರವಾರ FvÀ£ÀÄ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಗ ರಮೇಶನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿರವಾರ-ಕವಿತಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನವಲಕಲ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ  ರಮೇಶನು ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು CzÉ CAvÁ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ, ಜಾತಿ:ನಾಯಕ, ವಯ-52ವರ್ಷ,    ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ:ಸಿರವಾರ 8ನೇ ವಾರ್ಡ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2014 ಕಲಂ: 279,337,338.IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ: 06-02-2012 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁðzÀ®AiÀÄzÀ°è D¦üøï CªÀ¢üAiÀÄ°è 1) ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ: ªÀÄÆPÀ¥Àà, ºÀjd£À, ¸Á: ºÀnÖ PÁåA¥ï. 2) ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ; §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà, ¸Á: ºÉÆ£ÀßPÁlªÀĽî,  3) §AqÉ¥Àà vÀAzÉ; ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà,  ¸Á: ºÉÆ£ÀßPÁlªÀÄ½î ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ FUÁUÀ¯É ¢£ÁAPÀ: 05-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ: ¢. gÀAUÀ¥Àà, FPÉAiÀÄ PÀ¨ÁÓzÀ°ègÀĪÀ CgÀPÉÃgÁ ºÉÆç½AiÀÄ ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 77 MlÄÖ «¹Ûtð 20 JPÀgÉ 27 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è, UËgÀªÀÄä¼À PÀ¨ÁÓzÀ°ègÀĪÀ 2 JPÀgÉ 20 d«ÄãÀ£ÀÄß PÀ§½¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ, DgÉÆæ £ÀA 01 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è, vÁ£Éà UËgÀªÀÄä¼ÉAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ £ÀA 02 ªÀÄvÀÄÛ 03 £ÉÃzÀݪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÀÆ. 2,38,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æà CªÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ; ¢: gÀAUÀAiÀÄå ¸Á: ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ Rjâ ªÀiÁr¹ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ¤dªÉÃAzÀÄ £ÀA©¹, UËgÀªÀÄä¼ÀAvÉ ºÉ§ânÖ£À SÉÆnÖ ¸À» ªÀiÁr vÁ£Éà UËgÀªÀÄä¼ÉAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ EvÀgÉ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀAZÀ£É ( ªÉÆøÀ ) ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æÃd¨sÀÄæ¢Þ£ï ¥Á±À vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà, 30ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, G: ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¥sÉÆÃgïªÉÄãï PÉ®¸À, ªÀÄ.£ÀA. 21/5 dwÛ PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ PÁåA¥ï    gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.59/2014 PÀ®A- 465,468,419,420 ¸À»vÀ 34  L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ¢£ÁAPÀ:01-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆî¥À°è UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ ²æà UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà, 28ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:PÀÆæ¸ÀgïUÁr qÉæöʪÀgï ¸Á:UÉÆî¥À°è FvÀ£À  aPÀÌ¥Àà£ÀÄ w¥ÉàAiÀÄ°è PÀ¸À ºÁPÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üÃgÁå¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ £ÀA9 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÀ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß J¸É¢zÀÄÝ,  ¦ügÁå¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£ÀÄ AiÀiÁPÀ¥Àà ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÀ¥Éà J¸ÉAiÀÄÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ 1)ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå, 2)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå 3)ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå 4)²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà 5)ªÀÄÄzÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà 6)zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀi¥Àà £É°èUÁgï 7)§¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà 8)ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà, 9)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, 10)ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, 11)ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:UÉÆî¥À°è UÁæªÀÄ.   EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ  PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ F »A¢£À eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ »A¢£À zÉéõÀ«lÄÖPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÀÄtÚ¤UÉ ,DvÀ£À ªÀÄUÀ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ 61/2014 PÀ®A: 143,147,148,504,324,323, ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ದಿನಾಂಕ 02-04-2014 ರಂದು E¸ÁæAiÉÄïï vÀAzÉ dA¨sÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ- 47 ªÀµÀð eÁ- Qæ²ÑAiÀÄ£ï G- ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á- dÄ®ÄAUÉÃgÁ  ºÁ-ªÀ- ªÉÄÃxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ¹¢ÝQ ¯Éà ºËmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ಮಗ  SÁeÁºÀĸÉãÀ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ C¸ÁèªÀiï - ¹¢ÝQ ¯Éà Omï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, EªÀgÀÄ  ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ನಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುವಾಗ, ತಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಖಾಜಾಹುಸೇನ ಈತನು ಬಂದು ಎಲೇ ಸೂಳೇಯರೇ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರಾ, ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನು, ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಖಾಜಾಹುಸೇನ ಈತನು ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನ ಎಡ ಕಾಲಿನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನ ಮಗ ಅಸ್ಲಾಂ ಈತನು ಸಹ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ನೂಕಿದನು, ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಹ ಹಿಡಿಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಣೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಹಣೆಗೆ ಬುಗುಟಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಜಾನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಈತನಿಗೂ ಸಹ ಆರೋಪಿತನು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದನು, ನಂತರ ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ಈತನು ಎಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2014 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
            ಆರೋಪಿ ಅಮರೇಗೌ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಸಾನಬಾಳ 45 ವರ್ಷ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ|| ಮಸ್ಕಿ FvÀ£ÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕಾವ್ಯ ಗಂಡ ಪಂಪನಗೌಡ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಲಿಂಗಾಯತ 21 ವರ್ಷ ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ|| ಕಲ್ಮುಂಗಿ ಹಾ||||ಮಸ್ಕಿ  FPÉAiÀÄ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆರೋಪಿತನು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಈಗ್ಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 02-04-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 20-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ , ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಮನೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಎಷ್ಠು ಸಲ ಹೇಳಬೆಕು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರು ಆರೋಫಿತನಿಗೆ ಯಾಕೇ ರೀತಿ ಬೈಯುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೈ ಮತ್ತು ನೈಟಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಬಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಟ್ಟಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ, ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 59/14 ಕಲಂ 504,323,324,354,506 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು


¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
             ದಿನಾಂಕ:02-04-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ತಾವು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಲು ಮತ್ತು ಮದ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಲು 1] PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: G¥ÉàÃj , zÀgÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀ®A vÁ: UÀzÁé¯ï2] CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀA¨ÉñÀ ªÀAiÀiÁ:24 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á:¨ÉÆüÀªÀiÁ£ï zÉÆrØ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 3] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚAiÀÄå ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á: UÁtzÁ¼À vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ4] £ÁUÀgÁd «ÄãÁQë ¨ÁgÀ ªÀiÁ®PÀgÀÄ ¸Á:UÁtzÁ¼À (DgÉÆæ £ÀA;1 jAzÀ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ , DgÉÆæ £ÀA:4 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ.)  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಫೋರ್ಸ ವಾಹನ ಸಂ:ಕೆಎ-36 ಎ-4867 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ಜೆ.ಕರುಣೇಶಗೌಡ ಪಿಐ ಡಿಸಿಆರ್.ಬಿ ಘಟಕ ರಾಯಚೂರು ರವರು ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ »rzÀÄ  ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ ಒಟ್ಟು 37 ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ 36 ಬಾಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ತಲಾ 48, 180 ಎಂಎಲ್.ನ ಇಂಪಿರಿಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಟಲಿಗಳು, 1 ಬಾಕ್ಸನಲ್ಲಿ 45, 180 ಎಂ.ಎಲ್.ನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 1773 ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಅ.ಕಿರೂ. 2.05.029/- ಬೆಲೆ ವುಳ್ಳ ಮದ್ಯವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗು ಫೋರ್ಸ ಗಾಡಿ ನಂ:ಕೆಎ-36 ಎ-4867 ಅ.ಕಿ.ರೂ. 2.00.000/- ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ಒಟ್ಟು 4.05.029/- ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁgÀ¥Àr¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦.J¸ï.L. ( PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä  ಠಾಣಾ  ಗುನ್ನೆ ನಂ:55/2014 ಕಲಂ; 171(ಹೆಚ್) 188 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಯಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊArgÀÄvÁÛgÉ.

            ¢: 02-04-2014 gÀAzÀÄ  16-30 UÀAmÉUÉ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ DgÉÆæ £ÀA                                                                01 )D£ÀAzÀ vÀAzÉ zÀAqÀ¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï ,   21ªÀµÀð, eÁ:PÀ¨ÉâÃgï, ¸Á:ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï vÁ:zÉêÀzÀÄUÁð£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ (PÁélgï) PÁUÀzÀzÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA 02 ªÀÅqï¯ÁåAqï ªÉÊ£ï ±Á¥ï ªÀiÁ°PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ ¸Á:ºÀnÖ £ÉÃzÀݪÀ£À ªÉÊ£ï±Á¥ï£À°è PÉÆAqÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï aîzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä NAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ  ²æà ²æà ªÀÄÄgÀ½ JªÀiï.J£ï ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1)30 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ïzÀÄ, 2)48 N.n.«¹Ì 180 JªÀiï.J¯ïzÀÄ .»ÃUÉ MlÄÖ 78 ¨ÁnèUÀ½zÀÄÝ CzÀgÀ C.Q=4166/- gÀÆ. 3)MAzÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-32 PÀÆå-4669 C.Q 20,000/-gÀÆ»ÃUÉ MlÄÖ 24,166/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál° ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/14 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

            ¢£ÁAPÀ: 023.04.2014 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ.ಸು) ಮಾನವಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ರಾಜೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಿಲ್ಲೆಸಗೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1] FgÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, 35 ªÀµÀð, ªÀqÀØgï, PÀÆ° PÉ®¸À / ¥Áå¸É£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.36/AiÀÄÄ-985 gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: FgÁ¥ÀÆgÀ vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2] ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄtÚ, 30 ªÀµÀð, ªÀqÀØgï, ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: FgÁ¥ÀÆgÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ3] «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁgÀ, 28 ªÀµÀð, ªÀqÀØgï, ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À / §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃ.¸ÉÊ PÉ.J.36/«-3158 gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: ©. ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ4] ¸ÀĨsÁ£ï vÀAzÉ PÀjw¥ÀàAiÀÄå, 30 ªÀµÀð, Qæ²ÑAiÀÄ£ï , PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ©. ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
5] gÁdÄ vÀAzÉ FgÀ¥Àà dPÀ̯ï, 28 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À / ¹.r qÁ£ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J.36/J¯ï-2763 gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: ¥ÀÆjw¦è vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 6] £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ, 24 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀÆjw¦è vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪೌಚಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1] 90 JªÀiï.J¯ï. G¼Àî 80 ºÉêÀqÀìð, «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ  CQ gÀÆ 2028=60 2] 180 JªÀiï.J¯ï. G¼Àî 20 Njf£À¯ï ZÉÆ¬Ä¸ï «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ   CQ gÀÆ  966=003] 330 JªÀiï.J¯ï £À QAUï ¦ü±Àgï 16 n£ï ©Ãgï C.Q gÀÆ 912=00  4] 90  JªÀiï.J¯ï. £À 130 JªÀiï.¹. gÀªÀiï ¨Ál° C.Q gÀÆ 4426=50         »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj 8333 gÀÆ 10 ¥ÉÊ¸É gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 5] ¥Áå¸É£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.36/AiÀÄÄ-985  C.Q gÀÆ 20,000/- gÀÆ 6] §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃ.¸ÉÊ PÉ.J.36/«-3158    C.Q gÀÆ 15,000/- gÀÆ7] ¹.r qÁ£ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J.36/J¯ï-2763   C.Q gÀÆ 15,000/- gÀÆ       »ÃUÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¨É¯É 50,000/- gÀÆ        ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál° ºÁUÀÆ 3 ªÁºÀ£À UÀ¼À MlÄÖ ¨É¯É 58,333 gÀÆ 10 ¥ÉÊ¸É £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß  ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂqÀÄ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ    ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 102/14 ಕಲಂ 32,34 ಕೆ.ಈ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                     ದಿನಾಂಕ: 02.04.2014 ರಂದು 22.15 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪಾದಿತರಿಬ್ಬರು ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಪೋತಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದೊರೆತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಪಂಚರು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1] ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಡೋಲ್ ಭೀಮಣ್ಣ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಹರಿಜನ : ಒಕ್ಕಲುತನ  2] ಹನುಮಂತ ರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುನ್ನೂರು ರಡ್ಡಿ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಇಬ್ಬರು ಸಾ: ಗಾರಲಪಾಡ ದರೂರು ಮಂಡಲ ತಾ: ಗದ್ವಾಲ್  EªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ಅವರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ 180 ಎಂ.ಎಲ್. IMMPERIAL BLUE ವಿಸ್ಕಿಯ 46 ಬಾಟಲಿಗಳು ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ,. 115.64 ಒಟ್ಟು ರೂ,. 5,319.44 ಅಂತ ಇದ್ದು ಹನುಮಂತ ರಡ್ಡಿ ಈತನ ವಶದಲ್ಲಿ 180 ಎಂ.ಎಲ್. BAG PIPER ವಿಸ್ಕಿಯ 48 ಪೋಚ್ ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಚಿನ ಬೆಲೆ ರೂ,. 68.11 ಒಟ್ಟು ರೂ,. 3269.28 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 8,588.72 ರೂ,. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದು ಉಳಿದ ಅಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು. ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಹಾಗು ಆರೋಪಿರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  107/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  01 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.04.2014 gÀAzÀÄ 73 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.