Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 4, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉƦvÀgÀ §AzsÀ£À 07 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À d¦Û:_
    ¢£ÁAPÀ 03.05.2014 gÀAzÀÄ  ºÉZï.©.¸ÀtªÀĤ ¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÄ PÉæöÊA ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄZÉðqï ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀĪÁUÀ C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀªÁV ¹PÀÌ 1] ºÀ¸ÀªÀÄvï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀ©Ã¨ï ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð G: ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À ¸Á: UÀAUÁ ¤ªÁ¸À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2] ªÀÄ»§Æ§ UÀįÁªÀiï vÀAzÉ UË¸ï ªÀiË£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: dÆå¸ï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀÄR ±ÁAw PÁ¯ÉÆä D±Á¥ÀÆgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV E§âgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£ÀªÀgÁVzÀÄÝ «ªÀzsÀ PÀqÉ ¨ÉÊPï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀzÁV M¦àPÉÆArzÀÄÝ r.J¸ï.¦. «.©. ªÀÄrªÁ¼Àgï, ¹.¦.L. PÉ.§¸ÀªÀgÁeï gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MlÄÖ 07 »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiË®å gÀÆ,. 2,80,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆÃ¥ÀvÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¹zÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀ F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA¹¹ f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ 5,000/- gÀÆ,. §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             DgÉÆæ £ÀA.  1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzsÉ ªÀÄj¸Áé«Ä  ¸Á; GªÀÄ®Æn FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 23ªÀµÀð,G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: GªÀÄ®Æn ºÁ.ªÀ: ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ  vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ¤zÀÄÝ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 FvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ, GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄzÀ°è 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ DPÉUÉ 2 ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀÄ£À: DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 09-04-2014 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ  PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ fêÀAvÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 03-05-2014 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 168/2014 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  97/2014 PÀ®A. 498 (J),323,506 gÉ/« 149 L¦¹ & 3, 4 r.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ-03-05-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ  ¸Á§tÚ UËrUÉÃj 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ±ÁPÁ¥ÀÄgÀÄ(ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ) FvÀ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀiÁªÀ£ÀUÀĪÀ  ªÀiÁ£À±À¥Àà E§âgÀÄ f.EgÀ§UÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqsÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁUÀ°AUÀ¸Áé«Ä vÀAzsÉ ©üªÀıɥÀà UÀÄjPÁgÀ ¸Á- f.EgÀ§UÉÃgÀ  FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹  K£À¯Éà ªÀÄUÀ£É F¸À®  JA.¦ J¯ÉPïì£À°è ©.eÉ.¦  UÉzÉAiÀÄÄvÀÛzÉ ¨ÉlÄÖ PÀlÄÖwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÁÝUÀ K£À¯É DPÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄĪÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ¤UÉ ¨ÉÊzÁUÀ AiÀiÁPÉ FjÃw ¨ÉÊAiÀÄÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CAzÁUÀ  DgÉÆævÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ CqÀØ §gÀÄwÛà CAvÁ CAzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ JzÉ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ  vÀ£Àß §®UÁ°£À  ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ  ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.74/2014. PÀ®A-341,504,355  L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಸವಾರೆಪ್ಪ :60 ವರ್ಷ ಜಾ:ಏಳವರ್ , :ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ , ಸಾ:ಏಗನೂರು ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀ ಮಗ ಶಿವುಕುಮಾರ್ ಈತನು ಕುಡಿಯುವ ಚಟದವನಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕುಡಿದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೆ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ:03.05.2014 ರಂದು ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ಆಗ ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ವಯ: 29 ಜಾ: ಅಗಸರ್ (ಮಡಿವಾಳರ್) : ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ: ಏಗನೂರು ಈತನು ನೀರು ಬಿಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮಗನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನೀನು ನೀರಿಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಬರುತ್ತಿಯಲ್ಲಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ದಬ್ಬಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥೀತಿಯಲ್ಲಿದದು, ಆತನನ್ನು ಇಲಾಜ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ 8.20 ಗಂಟೆಗೆ ವೈಧ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ  ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕುಂಟು ಮಲ್ಲೇಶನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:  136/2014 PÀ®A: 304 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ. .
¢£ÁAPÀ 03-05-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤AUÀAiÀÄå vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ¥ÀgÀ¥Àà£ÀªÀgï, 58ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: f. EgÀ§UÉÃgÀ vÁ: zÉêÀzÀÄU FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì HgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ®APÀ¥Àà zÀ¼ÉÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ªÀiÁ£À±ÉAiÀÄå ¥ÀgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ, 2) gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ: UÉÆëAzÀ¥Àà ¥ÀgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ, 3) AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ; gÀAUÀAiÀÄå ¥ÀgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ, J®ègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: f.EgÀ§UÉÃgÀ.   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ DVzÀÝ dUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr  `` J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ‘’ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.75/2014. PÀ®A-341, 504, 323, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ:- 03-05-2014 gÀAzÀÄ  5-10 ¦.JA PÉÌ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ  UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ avÀæªÀÄA¢gÀ ºÀÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ  ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ1) UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 52    eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ   2) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ   G: qÉæöʪÀgï ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ 3) ¨Á¥ÀÆf vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 42 eÁ: F½UÉÃgï  G: ªÉ°ØAUïªÀPïð ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ    4) ¸ÀĨÁâgÁªï vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀåZÁAiÀÄð ªÀAiÀiÁ: 50 eÁ: §rUÉÃgï G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ   5) CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ DzÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ: 27    eÁ: dAUÀªÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1050/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 77/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦ügÁå¢ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀAa£Á¼À ªÀAiÀiÁ: 45  eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ  G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À                       ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï FPÉAiÀÄ    C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 2.05.2014 gÀAzÀÄ    1) ¨sÁ¸ÀÌgÀgÉrØ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëgÉrØ          2) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁªÀgÀUÉÃgï   3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀjd£À J¯ÁègÀÄ ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÉƯÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA PÉ,J-37 / 5576 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄ ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°èzÀݪÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2014 PÀ®A 366 (J) gÉ/« 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಜನ್ನಾ ನೀಲಿಮಾ ಗಂಡ ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ @ ನಾನಿ 23ವರ್ಷ, ಈಳಿಗೇರಾ ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾಃ ಕೆ.ಹಂಚಿನಾಳಕ್ಯಾಂಪ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ ) ವಾಸು ತಂದೆ ಆಂಜನೇಯ ಈಳಿಗೇರ 2) ಶ್ರೀನು ತಂದೆ ಬರಾ ಕಿಟ್ಟಯ್ಯ  ಈಳಿಗೇರ 3)ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರಾವ ತಂದೆ ಪದ್ದಯ್ಯ ಈಳಿಗೇರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಃ ಕೆ.ಹಂಚಿನಾಳಕ್ಯಾಂಪ gÀªÀgÀÄ  ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಾವ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತರ ನಡುವೆ ಪ್ಲಾಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು,  ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ 01-05-2014 ರಂದು 2-40  ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅರೋಪಿತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಾವನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಲೇ ಸೂಳೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೀಯಾ ಅಂತಾ ಬೈದು  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಣೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು,  ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ಮತ್ತು 3 £ÉÃದ್ದವರು ಕೈಯಿಂದ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2014 PÀ®A. 504, 324 ರೆ.ವಿ. 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2014 gÀAzÀÄ 37 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-05-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 04-05-2014

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2014, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 28-04-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ವಗ್ಗೆ ಸಾ: ಕಂದಗೋಳ gÀªÀgÀÄ vÀನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶರಣಮ್ಮಾ eÉÆvÉAiÀÄ°è ಊಟ ಮಾr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ºÁUÀÆ ಹೆಂಡತಿ ಪಡಸಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂqÁUÀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ ನಗದು ಮತ್ತು 5 ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರು ಮತ್ತು 5 ಗ್ರಾಮಿನ 3 ಸಣ್ಣ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇ¢Ýರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಮಲಗಿದ ªÉÃಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-05-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-05-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÀUÀj ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JA.¹ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÁzÀUÉ, 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà zÁåqÉ, 3) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà PÉÃzÁgÉ, 4) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ¥Áà JqÀªÉ J®ègÀÆ ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjUÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 2500/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¸ÉÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-05-2014 gÀAzÀÄ n.Dgï. gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÁ®zÉÆÃrØ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃjzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÉ®è Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀtPÉÌ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ £À¹Ã©£À E¹ÖÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ªÁ®zÉÆrØ ©ÃzÀgÀ, 2) PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨sÁ« PÀnÖ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁ®zÉÆrØ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ »rzÀÄ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1020/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ತಂದೆ ಕಾಮಣ್ಣ ಬಂಧು  ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 4/1 ನ್ಯೂ ಘಾಟಗೆ ಲೇಔಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ತಾನು ಮಂಗಳೂರ  ಎಂ.ಐ.ಟಿ.ಇ ಕಾಲೇಜದಲ್ಲಿ  ಎಂ.ಟೇಕ್‌ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ ವರ್ಕ ಇರುವುದ್ದರಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 03-05-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಕಡೆ ಹೊಗುವ ಬಸ್ಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ 38-ಎಫ್‌-836 ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಗೇಜ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ ವರ್ಕ ಹಾಗು ಲ್ಯಾಪಟ್ಯಾಪ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗನ್ನು  ಸಿಟ ಕ್ಯಾರಿಯರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬೈಕ ಕಿಲಿ  ಕೊಡಲು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು  ನೊಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ  ನ್ನ ಲ್ಯಾಪಟ್ಯಾಪ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಡೇಲ್ ಲ್ಯಾಪಟ್ಯಾಪ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 30,000/- ರೂ  ಮತ್ತು ನೊಕಿಯಾ ಸಿ1 ಮೊಬೈಲ ಸಿಮ ನಂ. 9986007669 ಅದರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು  2000/- ರೂ ಇರುತ್ತದೆ.  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶಂದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.