Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 31, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ:29/8/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà GlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄt vÉÆÃqÀĪÀ ¥Á½AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è (1) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ 22 eÁw ZÀ®ÄªÁ¢ (2) §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB20 (3) AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 45 ¸ÁB GlPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:121/2013 PÀ®A:341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:29/8/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà E§âgÀÆ GlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄt vÉÆÃqÀĪÀ ¥Á½AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è 1) «gÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 26 (2) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà, eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 23 (3) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 22 J®ègÀÆ ¸ÁB GlPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:120/2013 PÀ®A:341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj CPÀëvÁ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 13 ªÀµÀð eÁw ªÀÄrªÁ¼ï G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: ªÀÄ¹Ì FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ §mÉÖ MUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄ¹Ì UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ªÉÄãï PÉãÁ¯ïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Æ eÁj ©zÀÄÝ ¤ÃjUÉ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ 66 £Éà vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ±ÀªÀªÁV ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀĪÀiÁj CPÀëvÁ FPÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÉãÁ®zÀ°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀÄrªÁ¼ï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀªÀ®PÀ¯ï vÁ : ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 13/2013 PÀ®ªÀÄ: 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:31.08.2013 gÀAzÀÄ 268 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 40,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-08-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-08-2013

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2013, PÀ®A 498(J), 302 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸ÀgÁªÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ ºÀAUÀgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¥ÁAræ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±Áå°PÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÁgÀ¨sÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄgÀ PÉ®¸À, ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ EvÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀ½UÉ 2 ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, C½AiÀÄ EvÀ¤UÉ F ªÀÄÆzÀ®Ä ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆzÀ®£É ºÉAqÀw ©lÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ±Áå°PÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ±Áå°PÁ¨Á¬Ä EPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ±Áå°PÁ¨Á¬Ä EPÀUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ ±Áå°PÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C¤Ã® PÁgÀ¨sÁj ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ±ÀªÀ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÁQ DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ±Áå°PÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ C¤Ã® PÁgÀ¨sÁj EvÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ DPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
ªÉÄúÀPÀgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ gÁZÀÑ¥Áà »¯Á®¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 40 PÉÌ ªÀiÁAeÁæ £À¢ PÀqɬÄAzÀ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¨ÉƼÉUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ²ªÁ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è 1 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ Rj¢ ªÀiÁr £À¢ wÃgÀzÀ°è MAzÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀÆr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀPÉÌ ºÁQzÀ C®Ä«Ä¤AiÀÄA PÉç® ªÉÊgÀ 180 ¦üÃl ªÉÊgÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 25-07-2013 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆîzÀ°è £À¢ zÀqÀzÀ°è PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀPÉÌ 180 ¦üÃl C®Ä«Ä¤AiÀÄA ªÉÊgÀ C.Q 8500/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ªÉÊgÀ AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÊgÀÄ PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀPÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÊgÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÉç® ªÉÊgÀ ºÉÆîUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ C¤Ã® vÀAzÉ gÁeÉñÀégÀ ªÀÄAUÁ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ w¦àAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃlgÀPÉÌ ºÁQzÀ PÉç® ªÉÊgÀ w¥ÉàAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄaÑ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀÄ.r SÁ°PÀ vÀAzÉ JA.r. ¥Á±Á«ÄaiÀiÁå  d£ÀªÁqÀPÀgÀ ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C«ÄÃgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® n«Ã±À£À ªÀÄÄV¹PÉƪÀÄqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¥ÀlÖzÉêÀgÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C«ÄÃgÀ EªÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ Q«UÉ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É »AzÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Friday, August 30, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-08-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-08-2013

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 282/2013, PÀ®A 498(J), 302, 304(©) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£À C° PÀ£ÀPÀmÉÖªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sÀgÁ£Ád ¨ÉÃUÀA ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ 3  ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ vÀ§gÉÃd SÁ£À EvÀ¤UÉ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ ¤Ãr ºÁUÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ RZÀÄð PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÉà £ÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉUÉ CAzÁd 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä RZÁðVzÀÄÝ, ¥sÀgÁ£Ád EPÉUÉ CgÀºÁ£ÀSÁ£À 14 wAUÀ¼À UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) vÀ§gÉÃSÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀSÁ£À, ªÀiÁªÀ 2) C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀSÁ£À vÀAzÉ CºÉªÀÄzï SÁ£À, CvÉÛ 3) ¥sÁwêÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀSÁ£À, £ÁzÀ¤ 4) ¥sÀgÁºÀvÀ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ, £ÁzÀ¤ 5) §Ä¸ÀgÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ J®ègÀÆ ¸Á: ZÀÄr UÀ°è ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ 6) CfÃd vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¥sÀgÁ£Ád EPÉUÉ «£ÁB PÁgÀt ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃrPÉAiÀÄAvÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀA¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ ¸Àj¸Án C®è vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ C§ÄÝ® ±À«Ä FvÀ£À ªÉƨÉÊ® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÁUÀ ªÀÄUÀ¼À £Á¢¤ ¥sÀgÁvÀ ¨ÉÃUÀA w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ dégÀ §A¢zÉ zÁªÀSÁ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉýzÀ¼ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ CfÃd vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÁ§j¬ÄAzÀ ªÀÄUÀ C§ÄÝ® ±À«Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÀ°èAiÀÄ 1) ªÀÄPÀÄâ® CºÉªÀÄzï PÀ£ÀPÀmÉÖªÁ¯É, 2) ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A PÀ£ÀPÀmÉÖªÁ¯É, 3) ªÀĺÀäzÀ RÆgÀªÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ f¯Á¤, 4) ªÀĺÀäzÀ C°AiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß «QëøÀ¯ÁV ¥sÀgÀ£Ád EPÉAiÀÄÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAr¯Áè DPÉUÉ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ §mÉÖ¬ÄAzÀ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ F PÉƯÉUÉ ªÀÄÄRå PÁgÀtªÉãÀAzÀgÉ ¥sÀgÀ£Ád EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAvÀ¹ÛUÉ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀgÀzÀQëÃuÉ vÀgÀ°®è JAzÀÄ zÀÄgÀzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À»¹PÉÆAqÀ¼ÀÄ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÉA§ zÀÄgÀzÉÝñÀ¢AzÀ §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¨sÀÄgɱÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: EzÀUÁ ªÉÄÊzÁ£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV gÀÆ«Ä£À°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ ¯ÁPÀgï ¸ÀºÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¯ÁPÀgï£À°ènÖzÀÝ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ±ÀÄ®ÌzÀ ºÀtªÁzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 23,000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2013, PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà MqÉAiÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, G: ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°è PÉî¸À, ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ OgÁzÀ(©), EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JA.¹ PÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ d£ÀjAzÀ w½zÀ ªÀiÁ»w J£ÉAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆøÀzÁV ºÀÄnÖzÀ vÀ£Àß UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä¤Ãr ¸ÀvÀÛ £ÀAvÀgÀ ©Ã¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ UÉÆvÁÛzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw JzÀÄgÀUÀqÉ zsÀƼÀ¥Áà zÉêÀPÀvÉÛ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ £Á¯ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ºÉÆøÀzÁV ºÀÄnÖzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ   AiÀiÁªÀÅzÉÆ ªÀÄ»¼É UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤Ãr ªÀÄgÉ ªÀÄÄZÀÄÑUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄUÀÄ ¸ÀvÀÛ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ ©Ã¸Ár ºÉÆÃVzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 281/2013, PÀ®A 338 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà vÉUÀA¥ÀÄgÉ ¸Á: PÀ®ªÁr EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀt ªÉÄ°AzÀ «zÀÆåvÀ ºÉÊmÉ£Àë£ï vÀAw ºÁzÀÄ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ, D «zÀÆåvÀ vÀAwAiÀÄÄ ¸Àr®ÄUÉÆArzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂUÉ ¸Àà±ÀðªÁUÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ, CzÀ£ÀÄß ¸Àj ¥Àr¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ «zÀÄåvÀ ±ÀQÛ ªÀÄAqÀ½ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ªÀiËTPÀªÁV 3-4 ¸À® vÀAw ¸Àr®ÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÁUÀ°è £ÉgÉ-ºÉÆgÉAiÀÄgÀ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ° ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆÃzÀgÉ CzÀÄ CªÀjUÉ vÀUÀÄ° C£ÁºÀÄvÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ JAzÀÄ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ w½¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¤®ðQë¹gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ DlªÁqÀÄvÁÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀt ªÉÄÃ¯É ºÉÆzÁUÀ ¸Àr®ÄUÉÆArzÀÝ «zÀÆåvÀ ºÉÊmÉãÀë£ï vÀAw CªÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÀUÀ°zÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀqÀ©r¬ÄAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÀìUÁV ©ÃzÀgÀUÉ ©ÃzÀgÀ¤AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ºÁUÀÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¤AzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¯ÁvÀÆgÀ£À ®ºÁ£É D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ «zÀÆåvÀ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2013, PÀ®A 504, 506, 354 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 67 L.n DåPïÖ :-
DgÉÆæ CdgÀ vÀAzÉ ®PÀëgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÉÆÃlUÉgÁ EvÀ£ÀÄ 3-4 wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 99804837988 ªÀÄÆ®PÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁºÀeÁzÀ UÀAqÀ E¸Áä¬Ä®¸Á¨ï ¨ÁeÉÆüÀUÉ ¸Á: PÉÆÃlUÉgÁ EªÀgÀ ªÉÆèÉʯïUÉ PÀgÉ ªÀiÁr C²èî ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Áßr ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ w½¸À®Ä CªÀgÀÄ DgÉÆæUÉ ¢£ÁAPÀ 27-08-2013 gÀAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2013, PÀ®A 406 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÀºÀ¨Ád SÁ£ÀA vÀAzÉ JA.r.d»gÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÁvÀ¼À £ÀUÀj ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ JA.r.CdgÀ° vÀAzÉ G¸Áä£À C° ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀå PËlÄA©PÀ ¸ÀªÀĸÀå GAmÁV «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£À DVzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤ÃrzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ £ÀA©¹ E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÉÆqÀzÉà £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»§Æ¨ï FvÀ£ÀÄ UÀÄdj ªÀå¥ÁgÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. NtÂAiÀÄ°è zÁjAiÀÄ°è ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýÃzÀÝPÉ ªÀÄ»§Æ¨ï FvÀ£ÀÄ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 6.30 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁAiÀÄ, 40 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, ¸Á: 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà dÄUÀj ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAwAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj eÁ° PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ G©â£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2013 PÀ®A: 324, 504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dAiÀIJæà UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà UÉÆÃr£Á¼À ªÀ: 30, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉð PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà UÉÆÃr£Á¼À ªÀ: 55 ªÀµÀð,eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À vÀAzÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÁ¸À«zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆæ PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄZÀÄÑ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®èPÉÌ PÉqÀ«zÁUÀ DPÉAiÀÄÄ DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄaÑ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ JgÀqÀÄ PÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2013 PÀ®A 448, 504, 354, 324, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.30/08/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA.PÉJ-36-nJ-8381 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°.£ÀA.PÉJ-36-nJ-8382 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà PÀ£À¸Á« mÁæPÀÖgÀ.£ÀA.PÉJ-36-nJ-8381 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.¦PÀ½ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß D²ºÁ¼À - SÉÊgÀªÁqÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©.f.£ÁAiÀÄÌ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ D²ºÁ¼À vÁAqÁ¢AzÀ SÉÊgÀªÁqÀV PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄÀ°è SÉÊgÀªÁqÀV ±Á¯ÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ TÃgÉ¥Àà FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ TÃgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝtÚ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀÄ.32 ªÀµÀð, eÁw.®A¨Át GzÉÆåÃUÀ.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/13 PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 29-09-2013 gÀAzÀÄ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ CqÀ«¸Áé«Ä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼ÉªÀÅ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ 5-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Æå¯É£Àì£À°è §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-08-13 gÀAzÀÄ 2-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥ÀàzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA: 34/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.08.2013 gÀAzÀÄ 154 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮೋಯಿನುಲ್ಲಾ  ಹುಸೇನಿ @ ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಯೂಸೂಫ್ ಸಾ: ರೋಡಕಿಣ್ಣಿ   ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಹೊಲ  ಸರ್ವೆ  ನಂ: 1 ನೇದ್ದರ  ಜಮೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಮಶಾನ ಇರುವುದ ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ  ಕಟ್ಟಿಗೆ  ಕಂಬೆಯಿಂದ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 28-08-2013 ರಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ  ಸರದಾರ ಸಾಬ  ತಂದೆ  ಖಾಸಿಮಸಾಬ ಜಮಾದಾರ ಇವರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ್ಯಕ್ರೀಯೇ ಮಾಡಲು  ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಸ್ತಿ  ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  02-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಾನು ಮತ್ತು  ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ವಲಿವುಲ್ಲಾ ಹುಸೇನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಸೈಯದ್ ಅಲೀಮ್ ಪಾಶಾ ಹಾಗೂ  ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ  ಕೆಲವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ  ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ  ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ  ಗ್ರಾಮದ 1.ಮಸ್ತಾನ ಪಾಶಾ  ತಂದೆ ಸರದಾರಸಾಬ ಜಮಾದಾರ ಹಾಗು ಈತರರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಢಿ  ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ  ಸಂಭಂದಿಕನಿಗೆ ದಫನ್ ಮಾಡಲು ಕುಣಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿ ರುವದನ್ನು  ಕಂಡು  ನನ್ನ ತಮ್ಮ ವಲಿವುಲ್ಲಾ ಈತನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ  ಆಸ್ತಿ  ಇದ್ದುಸ್ಮಶಾನ  ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ  ಇದೆನೀವು ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕುಣೀ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು  ನಮಗೆ ಈ ಜಾಗ ನಮ್ಮದಿದೆಭೋಸಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುಣೀ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ ಅಂತಾ  ಹೇಳಲು ಹೋದ  ನಮಗೆ ಬಡಿಗೆಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ದುಃಖಾಫತಗೊಳಿಸಿದ್ದು  ಮತ್ತು  ನನ್ನ ಮಗನಾದ  ಅಲೀಮ್  ಪಾಶಾ ಈತನಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ  ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು  ನಿಮಗೆ  ಮರ್ಡರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ  ನಮ್ಮ  ಮೈ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ತುಳಿದು ನನ್ನ ಮಗ  ಅಲೀಮ್ ಪಾಶಾ ಈತನ ತೊಡ್ಡು  ಹಿಡಿದು ಒಡ್ಡು ಮುರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ನಮ್ಮೂರ ಜಮೀಲೋದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಸಿರಾಜೋದ್ದೀನ್ ಜಮಾದಾರ ಹಾಗು ಈತರರು ಬಂದು ಜಗಳ ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ  ಕುರಿತು ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   

Thursday, August 29, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.29/08/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DmÉÆÃ.£ÀA.PÉJ-36-9883 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ - ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà ªÀÄ¹Ì PÁæ¸ï E£ÀÆß 1 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÁUÉÎ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ zsÀjAiÀÄ¥Àà ®A¨Át FvÀ¤UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ UÀzÉÝ¥Àà @ ¸ÀtÚUÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀqÀPÀ®è, ªÀAiÀÄ.42 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀħgÀ, G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/13 PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.08.2013 gÀAzÀÄ 162 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-08-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-08-2013

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ U˸À ±ÁºÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ£ÁßC° ±ÁºÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: gÉÃPÀļÀV, ¸ÀzÀå: UÀAr zÀUÁð gÁ.ºÉ £ÀA. 9 EªÀgÀÄ UÀAr zÀUÁð ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/©PÉ-1440 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀqÀØgÀjArPÁ ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ¯ï, EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ªÀiÁ£ÀPÁj, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀnÖvÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ aPÀÌ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ²gÀt¥Áà ªÀiÁ£ÀPÁj, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ°è §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀnÖvÀÄUÁAªÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-08-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀnÖvÀÄUÁAªÀUÉ §AzÀÄ J®ègÀ eÉÆÃvÉ HlªÀiÁr ªÀÄ®ÄUÀĪÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÉ CAvÀ w½¹gÀÄzÀgÀÆ ºÁUÉ J®ègÀÄ ¥ÀqÀ¯Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ vÉÃdªÀiÁä EªÀgÀÄ zÉêÀgÀ ªÀÄ£É PÀ¸ÀUÀÄr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ gÀ« EvÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Dgï.¹.¹. bÁªÀtÂAiÀÄ PÉÆArUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀÄ ajzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁAvÀªÀiÁä J®ègÀÄ £ÉÆÃr gÀ« EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2013, PÀ®A 379 L¦¹ eÉÆvÉ 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 28-08-2013 ರಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಕಳ್ಳರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಆಟೋವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದ£ÀÄß ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಬೆಲದಕುಂಡಿ ರವರ ಬೀಳು ಬಿದ್ದ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನೀಲಗಿರಿ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಇಬ್ಬರೂ ಪಂಚgÀ£ÀÄß ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಬೆಲದಕುಂಡಿ ರವರ ಬೀಳು ಬಿದ್ದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನೀಲಗಿರಿ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಎರಡು ಆಟೋಗಳು ನಿಂತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಕಳ್ಳರು ಆಟೋಗಳ ಪೈಕಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆಟೋದ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅದರ ಇಂಜಿನ್  ಬಿಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದರು, ಆಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ಸಮಕ್ಷಮ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥sÀAiÀiÁd vÀAzÉ ±ÀgÀ¥ÉƢݣÀ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: GqÀħ£À½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) ªÀÄzÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, 3) ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, E§âgÀÄ ¸Á: ZÀZÀð PÁ¯ÉƤ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, 4) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, 5) ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, E§âgÀÄ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É ದಾಳಿ ಮಾಡಿ CªÀjUÉ ಆಟೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಆಟೋ ನಂ. ಎಪಿ-23/ವಾಯ್-1319 ನೇದನ್ನು ಹೈದ್ರಾಬಾದನ ಬಿಎಚ್ಎಲ್ ನಿಂಗಂಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರ ಇಂಜಿನ್ ಸುನಿಲ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಧೂಂಪಾ ಇವನ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-39/3065 ನೇದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-39/3065 ನೇದರ ಇಂಜಿನ್ ಚಿಚ್ಚಿರುತ್ತೆವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ಸದರಿ ಆಟೋಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಟೋ ನೋಡಲು 1) ಬಜಾಜ್ ರಿಯರ್ ಆಟೋ ನಂ. ಎಪಿ-23/ವಾಯ್-1319 ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟಾಪ್ ಅದರ ಅ.ಕಿ 1 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂ, 2) ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-39/3065 ಕಪ್ಪು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟಾಪ್ EzÀgÀ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಜಿನ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಇಂಜಿನ್ ನಂ. ಬಿಎಲ್ಎಚ್27806 ºÁUÀÆ .ಕಿ 80,000/- ರೂ, 3) ಬಜಾಜ್ ರಿಯರ್ ಆಟೋ ನಂ. ಎಪಿ 23-ವಾಯ್-1319 ನೇದರ ಇಂಜಿನ್ ನಂ. ©JJ«ÄnE13903 ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾನಾಗಳು, ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಪಾನಾ, ಒಂದು ಪಕ್ಕಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಕೂ ಡ್ರೈವರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಂನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾr, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga Distric Reported Crimes

ಅನಧಿಕೃತ ಆಯುಧ ಹೊಂದಿದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 28/8/2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಡಾ: ರಾಮ.ಎಲ್.ಅರಸಿದ್ಧಿ ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ಪ್ರೋಬೆಶನರಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ.28-8-2013 ರಂದು 11-45 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಡಬರಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ ರಿಂಗರೋಡ ಹತ್ತಿರ  ಮಹಮ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ @ ಜಗ್ಗು ದಾದಾ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯಾವುದೋ ಅಪರಾಧ ವೆಸಗುವ ಕುರಿತು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ  ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಜನರು ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಡಿದು ಚಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮಹಮ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ @ ಜಗ್ಗು ದಾದಾ  ತಂದೆ  ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ ಸಾ;ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ. ಮಿಲ್ಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಇತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲಿಯಾಜೊದ್ದಿನ  ತಂದೆ ಖುರ್ಷಿದ ಪಟೇಲ ಸಾ;ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ. ಮಿಲ್ಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಹರಿತವಾದ ಚಾಕು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು ಪೈಯೂಮ ಶಾಹಾಪೂರ ಎಂಬುವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನು  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು , ಇಂದು ದಿನಾಂಕ.28-08-2013 ರಂದು 12-30 ಪಿ.ಎಂ.ದಿಂದ 1-30 ಪಿ.ಎಂ.ದವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಪ್ರಕಾರ ಜಪ್ತಿ ವಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು , ಒಂದು ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲು, 2 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು , ಒಂದು ಚಾಕು, ಒಂದು ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರದೋಂದಿಗೆ ಜೋತೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Wednesday, August 28, 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ DgÉÆÃUÀå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 21, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ £ÀA 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ £Àqɹ MAzÀÄ ªÀµðzÀ £ÀAvÀgÀ UÀuÉñÀ CAvÁ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÉ£ÁßV¢Ýà £À£ÀßAvÀºÀªÀ¤UÉ KPÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ CAvÁ ²Ã®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ 1) DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ ZËgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° 2) ZËgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À3) ZËgÀªÀÄä UÀAqÀ ZËgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ 4) D£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 5) §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 52, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ 6) PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DPÉUÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÞUÀ ¸ÀzÀj CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£É ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr DPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß ºÉt ©Ã½¸ÀĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2013 PÀ®A 143, 147, 504, 448, 354, 323, 506 498(J) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw GªÀiÁ UÀAqÀ: ªÀiË£ÉñÀégÀ.JA. 43ªÀµÀð, «±ÀéPÀªÀÄð, G: SÁ¸ÀV ²PÀëQ qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌ ±Á¯É zÉêÀzÀÄUÀð ¸Á: ¥Éưøï PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð. ªÉÆ.£ÀA. 9449549671 FPÉUÉ FUÉÎ 17 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀiË£ÉñÀégÀ.JA. vÀAzÉ: C¥ÀàAiÀÄå, G: ªÀQîgÀÄ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ¸À£ï 2008 gÀ ªÀgÀUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 2009 £Éà ¸Á°¤AzÀ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ UÁ¬Äwæ ¥Ánïï J£ÀÄߪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉæêÀÄ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ CA¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉ. ¢£ÁAPÀ: 25-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚA¢gÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ UÁ¬Äwæ ¥Ánïï vÀAzÉ: ZÀAzÀæAiÀÄå ªÀQïï zÉêÀzÀÄUÀÀð £ÉÃzÀݪÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ¤UÉ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj UÁ¬Äwæ vÀAmÉUÉ ºÉÆzÀgÉ, ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2013 PÀ®A. 498(J), 504, 323, 109, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ ªÀiÁ//¥Á// ªÀAiÀÄ.49 ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÁZÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ¤UÉ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À vÉÆAzÀgɬÄzÀÄÝ ªÀÄÄzÀUÀ°è£À°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ §ºÀ¼À ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 27.08.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄÄzÀUÀ°èUÉ ºÉÆÃV UÉƧâgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß HjUÉ §AzÀÄ, zÀrØUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV, vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀeÉÓ ºÉÆ®zÀ°è ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ//¥Á// ªÀAiÀÄ.40 ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ, G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.PÁZÁ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 14/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


ಫಿರ್ಯಾಧಿ  ಶ್ರೀ ಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ @ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವಯಾ 32 , :ಮನೆಕೆಲಸ , ಸಾ:ಚಿಕ್ಕದಿನ್ನಿ ಹಾ::ಆನ್ವರಿ ಗ್ರಾಮ gÀªÀgÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ:01 ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ವಯಾ 36, :ಒಕ್ಕಲುತನ
ನೇದ್ದವರು  ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾಧಿಯು ಆರೋಪಿ ನಂ:01 ನೇದ್ದವರ ವಿರುದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ದಿನಾಂಕ:21-08-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಇದ್ದ ಆನ್ವರಿ  ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ  G½zÀ 4 d£À ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ  ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋರ್ಟ ಪಿಸಿ-16 ರವರು ಖಾಸಗೀ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಂ 54/13 ನೇದ್ದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/2013 ಕಲಂ: 323,354,504,506 ¸ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqï ¸À«ÄÃ¥À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: F½UÉÃgï ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÁÌV gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ, ªÀiÁ£Àå ¦,J¸ï,L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2250-00, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ 2 ¥ÀA¥Á¥Àw PÁgÀlV £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ §ÄQÌ DVzÀÄÝ, 1£Éà DgÉÆævÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀÄlPÁ aÃn ºÀt CªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV CªÀ£ÉÆA¢UÉ ±Áå«ÄïÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É.CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.08.2013 gÀAzÀÄ 114 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-08-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-08-2013

ºÉÆPÀæuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2013, PÀ®A 504, 302 L¦¹ :-
ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾಕರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುನೀಲ ತೋತರೆ ಸಾ: ರಾವಿ [ಎಮ್.ಎಸ್.] EªÀgÀ ಮದುವೆ DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ vÉÆÃvÀgÉ ¸Á: gÁ«, vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ [JªÀiï.J¸ï] ಈತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ DVzÀÄÝ, ಈತನಿಂದ d¤¹zÀ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷದ್ದು ಇದೆ, ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸಲ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಗರ್ಭವತಿ ಆದ ನಂತರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ರಾರು ಆಗಿ ಕಳೆದ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ 5 ದಿವಸಗಳ ಮೊದಲು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ತವರು ಮನೆ ಲಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು G½¢gÀÄvÁÛgÉ, ದಿನಾಂಕ 19-08-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಹೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದಗೀರಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ-ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬºÀಳಷ್ಟು ನಿಶಕ್ತಿಯುತವಿದ್ದು, ಮರು ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ತವರು ಮನೆ ಲಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಶಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತೀರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, £ÀAvÀgÀ ದಿನಾಂಕ 26-08-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ DgÉÆæAiÀÄÄ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲಗಿzÀÄÝ, ನಸುಕಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಶೆ ಇಳಿzÀ ªÉÄÃ¯É JzÀÄÝ ವಿನಾB ಕಾರಣ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ಜಗಳಗೆದು ಬೈಯುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಯುತ್ತಾ ಜಗಳ ತೇಗೆzÀÄ ಈ ಮಗು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀ£ÀÄ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾ£ÀÄ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಲಗಿಕೊಂrzÀÄÝ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 0700 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರು ಎzÁÝUÀ ಕೂಡ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ಕೂಸಿನ ಕತ್ತು ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ CAzÀgÀÆ PÀÆqÀ ಕೂಸಿಗೆ ಹಿಡಿzÀÄ ಮಗುವಿಗೆ ಖತಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು DUÀ J®ègÀÆ ಚಿರಾಡುªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪೈಕಿಯವರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಇತರರು ಬಂದು DgÉÆæUÉ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ಕೂಸಿನ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಗೊಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು, ಮಗುವಿಗೆ ನೊಡಲು ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಹೊಗಿgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಶೀಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ¸ÀzÀj 9 ¢ªÀ¸ÀzÀ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26, 27-08-2013 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è vÉÆÃgÀuÁ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ²æà ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀzÀ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV UÀÄrAiÀÄ°è£À UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄrAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è vÀAzÀÄ CzÀgÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ £ÀUÀzÀÄ a®ègÉ ºÀt 4,000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 27-08-2013 ರಂದು ತೆಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿಪತಾರವ ಬಿರಾದಾರ ರವರ ಹೊಟಲ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 6 ಜನರು ಪರೇಲ ಎಂಬ ನಸಿಬಿನ ಜುಜಾಟ ಆಡುwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.Dgï.AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಕಂಡು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á: vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, CªÀgÀ ವಶದಿಂದ 52 ಇಸ್ಪಟ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ 7,800/- ರೂ d¦Û ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ ಹಾಗು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊ¼Àî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
©ÃzÀgÀ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ gÁAiÀįï PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ zÉêÀvÀgÁd ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀëvÉæAiÀÄ, ¸Á: PÉʯÁ±À ¯ÉÃOl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¨Á¯Áf J¯ÉPÁÖç¤PÀì ªÀÄvÀÄÛ EAlgÀ¥Éæöʸɸï CAUÀrAiÀÄ ±ÉlgÀ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¢£ÁAPÀ 26-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmɬÄAzÀ 27-08-2013 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ 1) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ J¯ï.E.r ªÉÆqÀ¯ï £ÀA. AiÀÄÄ.J.23.J¥sï.4003.J.Dgï.J¯ï.JPïì.J¯ï, PÀæ.¸ÀA. JªÀiï.Dgï.3.J¯ï.3.¦.©.r.603640 C.Q. 7500/- gÀÆ, 2) MAzÀÄ vÉÆò¨Á J¯ï.E.r. ªÉÆqÀ¯ï £ÀA. 23.¦.AiÀÄÄ.2002.E, PÀæ.¸ÀA. r.02.J.2.eÉ.01704.J¯ï.1 C.Q 7500/- gÀÆ, 3) MAzÀÄ ¸ÉÆä J¯ï.¹.r. ªÉÆqÀ¯ï £ÀA. PÉ.J¯ï.«.22.©.JPïì.3501.J£ï.5, PÀæ.¸ÀA. 3389946, C.Q. 7500/- gÀÆ, 4) MAzÀÄ AiÀÄÄ.¦.J¸ï ¥ÁæAmÉPï C.Q. 1000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 23,500/- gÀÆ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.       

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2013, PÀ®A 3(10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ 1989 eÉÆvÉ 341, 504, 323, 324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 27-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ wªÀÄä¥Áà vÀAzÉ AiÉÄAPÀ¥Áà MqÀØgÀ, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: aAvÁQ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 01) gÁdgÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀiÁgÉrØ PÉÆAqÁmÉ, 02) UÉÆÃ¥Á¼ÀgÉrØ vÀAzÉ «oÀ®gÉrØ K£À¥ÉÆÃvÀ¯É E§âgÀÆ ¸Á: aAvÁQ, vÁ: OgÁzÀ (©), EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ K ªÀqÀØ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ®Äè KPÉ vÀA¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ªÀÄä ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAzÉà ªÀÄÆgÀÄ mÁæöåPÀÖgï PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ºÁQgÀÄvÉÛÃ£É CAzÁUÀ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÁw CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr MwÛ »rzÀÄ §Æn¤AzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAzÁdÄ 07-08 ¸À® ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ §AzÀÄ ªÉÄð£À ºÁUÀÆ PÉüÀ¨sÁUÀzÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ C®àªÁV C¯ÁèqÀÄwÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr CAV ºÀjzÀÄ PÉʪÀÄĶ׬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.