Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 14, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¹r®Ä ©zÀÝ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ 13-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ±ÀAPÀgï gÁAiÀiï  vÀAzÉ ¥ÁAqÉgÁAiÀiï  ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð eÁ ®ªÀiÁt G- PÀnÖUÉ ªÁå¥ÀgÀ ¸Á- ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ vÁAqÀ [J¦] ºÁ:ªÀ: D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄgÁfð ªÀiÁzÀj ±Á¯É ªÀÄÄAzÉ   vÀ£Àß JgÀqÀÄ JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÀQët ¢QÌ£À°è EgÀĪÀ MAzÀÄ eÁ° VqÀPÉÌ FUÉÎ 7 wAUÀ¼À »AzÉ Rjâ ªÀiÁrzÀ 1] MAzÀÄ J«ÄäAiÀÄ ¨É¯É 22,000/- gÀÆ 2] E£ÉÆßAzÀÄ J«ÄäAiÀÄ ¨É¯É 20,000/- gÀÆ MlÄÖ 42,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¦gÁå¢AiÀÄÄ  eÁ°VqÀPÉÌ PÀnÖzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀßzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è UÁ½ ,UÀÄqÀÄUÀÄ, «ÄAa£À°è M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà ¹r®Ä eÁ° §rzÀÄ §rzÀÄ  JgÀqÀÄ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄÃ,ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ ü CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ «Ä±ÉèäAiÀÄ¸ï £ÀA- 01/2014 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.  

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                ದಿನಾಂಕ 13-04-2014 ರಂದು 01) ಶಂಕರ @ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಯಾ. 22 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ. ಉಪ್ಪಾರ  ಸಾ. ಬಾಯದೊಡ್ಡಿFvÀ£ÀÄ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà J.n. ¥ÁnÃ¯ï ¦.L. r.¹.L.©. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 180 ಎಂ.ಎಲ್ ಗಳ .ಟಿ. ಒಟ್ಟು 96 ಪೌಚಗಳನ್ನು ರೂ.5,434=00 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ºÁUÀÆ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.34/ eÉ-8625 ¹.r. 100 C.Q.gÀÆ.20,000/-£ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ  AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2014 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ:- 13-04-2014 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ  ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉʨsÀªÀ£À ºÀwÛgÀ 1)§eÁeï ¥À®ìgï ¹®égï §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï (£ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢®è) £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2)AiÀĪÀĺÁ PÀæPïì PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 PÀÆå-4265 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä §eÁeï ¥À®ìgï ¹®égï §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï (£ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢®è ) ºÁUÀÆ AiÀĪÀĺÁ PÀæPïì PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 PÀÆå-4265 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ½UÉ gÉÆÃqï ±ÉÆà ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è   DgÉÆævÀgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¥ÀPÀëzÀ zÀédUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ zÀédªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqï±ÉÆÃzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁV, ZÀÄ£ÁªÀuÉ DAiÉÆÃUÀzÀ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ Që¥Àæ ¸ÀAZÁj zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-57 gÀªÀgÀÄ  ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ¸À»vÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2014 PÀ®A.171(ºÉZï) , 188 L¦¹. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ. 
               
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2014 gÀAzÀÄ  102 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,800 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-04-2014


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 14-04-2014

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2014 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹. eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 13/04/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨sÀƸÁ ¸Á// ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ UÀr¤AUÀzÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ±Á®Ä ºÉÆ¢¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwAiÀÄ eÉÆvÉ n.«í.J¸ï ºÉÊ« qÀÆån ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 39/ºÉZï-3743 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ alUÀÄ¥Áà- L£Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÁA¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ PÉÆqÀA§® PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, §®PÁ°£À gÉÆArUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ fÃ¥À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ ¹Ã®égÀ §tÚzÀ ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPÀì fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉ.J-33/JªÀiï-690 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CªÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. CzÉà ªÉüÉUÉ ¨ÉÃgÉ fæ£À°è §gÀÄwÛzÀÝ vÀªÀÄÆägÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄzÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ µÀtÄäRAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ gÀvÀߥÁà ¨sÀƸÁ gÀªÀjUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13/04/2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÀUÁgÀzÀ°è EqÀ¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï CTïï vÀAzÉ  ¸ÉÊAiÀÄzï C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ¸Á¨ï, ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.1-2-49, gËvÁ°ÃªÀiï, £ÀAiÀiÁ PÀªÀiÁ£ï M¼ÀUÉ, ©ÃzÀgï EªÀgÀ CwÛUÉUÉ aQvÉìUÉƸÀÌgÀ ©ÃzÀgï £ÀªÀfêÀ£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ, CªÀjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 22-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-eÉ-8737 gÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è  ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀiÁgÀ£É ¢£À ¢£ÁAPÀ 23-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 4-50 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¤°è¹ ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-eÉ-8737  ªÁºÀ£À EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ F jÃw EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-eÉ-8737 ZÁ¹¸ï £ÀA. JA©J¯ïºÉZïJ10EJ¯ï8fJ08877 EAf£ï £ÀA. ºÉZïJ10E©8fJ30454 ªÀiÁqÀ¯ï-2008, PÀ¥ÀÄà/PÉA¥ÀÄ §tÚ, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ-41,000/-gÀÆ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2014 PÀ®A 171(f) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 131, 133 Dgï.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13-04-2014 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ  ²æà n. Dgï. zÉÆqÉØ JQìPÀÆånªÀ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï §UÀzÀ® ªÀÈvÀÛ 49-7 ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¨É½UÉ 1100 UÀAmÉUÉ §UÀzÀ® ªÀ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀAZÀj¸ÀĪÁUÀ MAzÀÄ DmÉÆà d£ÀvÁ zÀ¼ÀzÀ C¨sÁåyðAiÀÄ ¨Áå£Àgï zÉÆA¢UÉ zsÀ餪ÀzsÀðPÀ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÉ F ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¹°¹zÁÝUÀ, f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ DmÉÆÃUÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁgÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀ DmÉÆà ¸ÀASÉå PÉ.J. 39 ©. 8781 EzÉ DzÀgÉ ¸ÀzÀj DmÉÆà ¸ÀASÉå PÉ.J. 32 ©. 8791 DVgÀÄvÀÛzÉ. f¯Áè ¥ÉưøÀ ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjAzÀ zsÀ餪ÀzsÀðPÁÌV C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉ CzÀgÀ°èAiÀÄÄ PÀÆqÁ PÉ.J. 39 ©- 8791 ¸ÀASÉå DmÉÆÃPÉÌ C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁÝgÉ §¼À¹zÀ DmÉÆà ¸ÀASÉå PÉ.J. 32 © 8791 EzÉ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸À gÉrØ vÀAzÉ PÀªÀÄ® gÉrØ ¸Á: ªÀÄAUÀ®V EgÀÄvÁÛgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ §¼À¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ Dgï.n.N ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀ ¥Áæ¢üÃPÁjAiÀiÁVzÀÄÝ DzÀgÉ ¸ÀzÀj DmÉÆà ªÀiÁ°PÀgÀÄ Dgï.n.N. ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉ¢¯Áè F ªÉÄð£À PÁgÀtUÀ½UÁV ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀ zÁR°¸À®Ä PÉÆgÀ¯ÁVzÉ. F ªÁºÀ£ÀzÀ §¼ÀPɬÄAzÀ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É AiÀiÁVzÉ CAvÁ EvÁå¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2014 PÀ®A 188 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/04/2014 gÀAzÀÄ 23:30 UÀAmÉUÉ ²æà ¦.£ÁUÀ¥Áà PÁAiÀiÁð¤ªÁðºÀPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzsÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TÃvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/04/2014 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmɬÄAzÀ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸ÉƸÉÊn PÁ¯ÉÃd ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀ ¸Áé©üªÀiÁ£À læ¸ïÖ ©ÃzÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ GavÀ AiÉÆÃUÀ ¢ÃPÉë ºÁUÀÄ gÁµÀÖç ¤ªÀiÁðt ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸Áé©üªÀiÁ£À læ¸ïÖ ªÀw¬ÄAzÀ AiÉÆåÃUÀ UÀÄgÀÄ ¨Á¨Á gÁªÀÄzÉêÀ gÀªÀjAzÀ GaÃvÀ AiÉÆÃUÀ ¢ÃPÉë ºÁUÀÄ gÁµÀÖç ¤ªÀiÁðt ¸À¨sÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉ £ÀqɸÀ®Ä f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀÄð®AiÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/04/2014 gÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæzÀAvÉ 1 jAzÀ 8 µÀgÀvÀÄUÀ¼À£À «¢ü¹ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ. µÀgÀvÀÄ ¸ÀASÉå 2 gÀ ¥ÀæPÁgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¨sÁµÀuÁ/UÉÆöÖAiÀÄ°è ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ G¯ÉèÃT¸À¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ µÀgÀvÀÄ «¢ü¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ²æà J£ï.r. gÁªÀÄwÃgÉ f¯Áè ¥Àæ¨sÁj ¨sÁgÀvÀ ¸Áé©üªÀiÁ£À læ¸ïÖ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ 2014 gÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÁr µÀgÀvÀÄ ¸ÀASÉå 2 £ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ µÀgÀvÀÄ ¸ÀASÉå. 8 ¥ÀæPÁgÀ µÀgÀvÀÄ ¸ÀASÉå 1 jAzÀ 7 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝ°è  ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄÄ vÀ¤AzÀ vÁ£É gÀzÀÄÝUÉƼÀÄîªÀzÀÄ JA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ²æà J£ï.r. gÁªÀÄwÃgÉ f¯Áè ¥Àæ¨sÁj ¨sÁgÀvÀ ¸Áé©üªÀiÁ£À læ¸ïÖ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀ ºÁUÀÄ ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà £ÀqÉzÀ ¸À¨sÉ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjzÉ. F §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À eÉÆvÉ ZÀZÉð ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä «¼ÀA¨sÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 13-04-2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¹àÃlÄ [CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl] DqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ 1630 UÀAmÉUÉ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ªÁºÀ£À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MlÄÖ 09 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¹àÃlÄ [CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl] DqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â£ÀÄ CAzÀgÀPÉÌ 50/-gÀÆ. CAvÀ®Æ ªÀÄvÉÆÛ§â£ÀÄ ¨ÁºÀgÀPÉÌ 50/-gÀÆ. CAvÀ®Æ zÉʪÀ °Ã¯É Dl DqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄÝ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ PÁgÀAf ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ MlÄÖ 190/-gÀÆ. EzÀݪÀÅ. 2] zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÁgï qÉæöʪÀgï ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ MlÄÖ 160/-gÀÆ. EzÀݪÀÅ. 3] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ RAqÀÄ EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁw: J¸ï¹ zÀ°vÀ G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: PÉÆüÁgÀ[PÉ] FvÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ MlÄÖ 200/-gÀÆ. 4] gÀ²Ãzï vÀAzÉ §¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄ FvÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ MlÄÖ 130/-gÀÆ. 5] ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ J¼ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 29ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£ï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ MlÄÖ 150/-gÀÆ. EzÀݪÀÅ. 6] gÀ« vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ZËPÁ¼É ªÀAiÀÄ: 28ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£ï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ EvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 160/-gÀÆ. EzÀݪÀÅ. 7] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà PÁgÀAf ªÀAiÀÄ: 43ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ EvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 120/-gÀÆ. EzÀݪÀÅ. 8] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀÄPÀÄ̪ÀiÁgÀ ZËPÁ¼É ªÀAiÀÄ: 27ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£ï G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ EvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 130/-gÀÆ. EzÀݪÀÅ. 9] ªÀÄÄzÀÄÝ C°AiÀiÁ¸ï ¹ÖêÀ£ï vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 20ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£ï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 120/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ J®ègÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è 260/-gÀÆ. UÀ½zÀݪÀÅ. »ÃUÉ MlÄÖ 1,620/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2014 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA«í JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 12/04/2014 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ  gÁ ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ  ºÀwÛgÀ DgÉƦ PÁgÀ  £ÀA  J¦: 10 JA: 8271 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ¥ÉêÀÄ£ÁzsÀ ¹AzÉ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÁ eÁw J¸ï.¹. ºÉÆïÉAiÀÄ G: ¹.JA.¹.AiÀÄ°è ¯ÉçgÀ PÉ®¸À ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt  vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ CAUÉÆ°ªÀiÁ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀ ªÀÄÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ.56-F-3756 £ÉÃzÀÝPÉ eÉÆgÁV rQ̪ÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄÛ CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ gÁ¥sÀªÉÃAzÀæ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄÛ.  PÁgÀt ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2014 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 13/04/14 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨sÀÆ« ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ// ªÀqÀØgÀ G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á// UÀr PÀĵÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzsÀå £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁ®PÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ EªÀgÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ZÀl£À½î UÁæªÀÄzÀ°è PÉlÄÖ ºÉÆVzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß zÀÄgÀ¹Û PÀÄjvÀÄ ZÀl£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÉÆuÁ £Àr CAvÁ vÀ£Àß §eÁd ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA. PÉJ-38/JZï-2919 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ PÀÆr¹PÀÆAqÀÄ ¢°Ã¥À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ZÀl£À½î UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ¢AzÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁUÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSɽî gÀ¸ÉÛ CªÀiÁè¥ÀÆgÀ PÁæ¸À §½ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ªÀÄ£ÁßJSɽî PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/J-8335 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CAPÀÄ qÉÆAPÁV ZÁ®¬Ä¹PÀÆAqÀÄ ¸ÉÊqÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀÆÌljUÉ JzÀgÀĤAzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀÆÌlgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÉݪÀÅ. rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ¤°è¹ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀ°è £ÁªÀÅ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ  ¢Ã°¥À¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ, gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¸ÀºÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ²gÉƪÀÄt ¸Á// PÀªÀÄoÁuÁ ºÁUÀÄ ±ÉÃR CºÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR E¸ÁäAiÀÄ® ¸Á// C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊd zÀUÁð ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ F WÀl£É £ÉÆr 108 CA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgɬĹ UÁAiÀÄUÀÆAqÀ £ÀªÀÄUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ¥ÁæAiÀÄ« D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊರಳ್ಳಿ  ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ , ಶಿವಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ಮಲ್ಲವ್ವ ಮೂರು ಜನರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಣ್ಣನಾದ ಅಪ್ಪಾಶಾ ಈತನ ಮಕ್ಕಳಾದ 1) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಪಾಟೀಲ 2) ಬಾಬು ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಪಾಟೀಲ 3) ಶರಣು ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಪಾಟೀಲ 4) ರುದ್ರಗೌಡ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಪಾಟೀಲ 5) ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಆಲಹಳ್ಳಿ (ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ) ತಾ|| ಸಿಂದಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೃತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಸದರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ (ಗಣಿಹಾರ) ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, ಈ ಮನಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗಿ ಆದ, ನೀವು ಮನಿ ಕಾಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, ಏನ್ರಿ ಮನಿ ಬಾಡಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು, ಈಗ ಇವರು ಬಂದು ಮನಿ ಕಾಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದ್ಕಕೆ ನಾನು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಕೇಳಲು ಹೊದಾಗ, ಬಸವರಾಜ ಈತನು ಮಗನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಲು ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಚೂರಿದನು. ನಂತರ ಬಾಬು ಪಾಟೀಲ ಈತನು ಈ ಮಗನಿಗೆ ಕಲಾಸ ಮಾಡು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು  ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಿವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮಲ್ಲವ್ವ ಇವರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ, ಶಿವಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಶರಣು ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇಬ್ಬರು ಕೈಯಿಂದ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದರು, ಮಲ್ಲವ್ವ ಇವಳಿಗೆ ಸಿದ್ದು ಈತನು ಕೈಯಿಂದ ದಬ್ಬಿದನು, ಇದರಿಂದ ಅವಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅವಳಿಗೂ ಸಹ ಮೈ ಕೈಗೆ ಗುಪ್ತಪೆಟ್ಟುಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಂಗ್ರಹನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 13-04-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9;00 ಗಂಟೆಗೆ ಮತೀನ ಪಟೇಲ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗೃಹಿಸಿಟ್ಟ ಮರಳನ್ನು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ, ಮತ್ತು ಹಿಟಾಚಿಯಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹಾಗು ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ನಂತರ ಪಂಚರು ಹಾಗು ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಹಾಗು ಮಾನ್ಯ ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಾವುಗಳು ಮತೀನ ಪಟೇಲ ರವರ ಹೊಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರು ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಮತೀನ ಪಟೇಲ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಟಾಚಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೃಹಿಸಿದ ಮರಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಯಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾವು ಸದರಿ ಹಿಟಾಚಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಹಿದ ತಂದೆ ದಿಲಾವರ ಅನ್ಸಾರಿ ಸಾ|| ಶಾದಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ತಾ|| ಬರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ) ಹಾ|||| ಅಫಜಲಪೂರ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು, ನಂತರ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಕರಾದ ಮತೀನ ಪಟೇಲ ಹಾಗು ಮೋಸಿನ ಪಟೇಲ ರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸದರಿ ಹಿಟಾಚಿ ಮತ್ತು ಜೇ.ಸಿ.ಬಿ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಬೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿಯ ಮರಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಲಕರಾದ ಮತೀನ ಪಟೇಲ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಕೃಮವಾಗಿ ಸಂಗೃಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ  ಅಂದಾಜು 100 ಟ್ರಿಪ್ ದಿಂದ 150 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗೃಹಿಸಿದ್ದು ಇತ್ತು, ಜೇ.ಸಿ.ಬಿ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆ.-28 ಎಮ್-7134 ಅಂತಾ ಇತ್ತು ನಂತರ ಹಿಟಾಚಿ ಚಸ್ಸಿ ನಂ ನೋಡಲಾಗಿ ಎಡಿ-07-09-5982 ಅಂತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನೊಡಲಾಗಿ ಅದರ ನಂಬರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಇಂಜಿನ್ ನಂಬರ ಎಸ್324  ಸಿ24258 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಸದರಿಯವುಗ ಳನ್ನು ಜಪ್ತಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶೇಖ ಮಕಬೂಬಲ ಅಹಿಮದ ರವರು ದಿನಾಂಕ 13-04-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ದಿಂದ  ಶಹಾಬಜಾರ ನಾಕಾ ರೋಡ  ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ನಡೆದುಕೊಂಡು  ಶಾಹಾ ಬಜಾರ ನಾಕಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಫ.ಐ ಆಫೀಸ ಕ್ರಾಸ್ ಎದುರಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಜೆ-4377 ರ ಸವಾರನು ಶಹಾ ಬಜಾರ ನಾಕಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರಿನಿಂದ  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ  ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬೀಮಶ್ಯಾ ಸಾ|| ಗಂಜ್ ಕಾಲೊನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ.ಇವರು ಜೋಶಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕಲಾಯಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಮಿತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತಳಾದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಇವಳು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ  ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ದಿದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.