Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 10, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄ,ªÀÄ UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà  58ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB UÉÆêÀĹð vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ,FvÀ£ÀÄ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Ààಈತನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದು, ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗು ಆರೋಪಿ ನಂ.3 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Ààಮತ್ತು 4 gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ನೆದ್ದವರು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ನೆದ್ದವರ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಹೊಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು vÀ£Àß UÀAqÀ  ಆರೋಪಿ . ನಂ. 1 ಈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಉಪಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ 10-10-2014 ರಂದು 7-00 .ಎಂ. ಸುಮಾರು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಗೋಮರ್ಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ಇವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ರಿಂದ 4 ನೆದ್ದವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಕೈಯಿಂದ ಮೈ, ಕೈ,ಗೆ ಹೊಡೆದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 235/14 PÀ®A.504,109,341,323,506 gÉ.«. 34L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

          «ÃgÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦ügÁå¢ ®Qëöäà UÀA ¤gÀÄ¥Á¢  ªÀAiÀiÁ; 28 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G:  ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; «ÃgÁ¥ÀÆgÀ ºÁ,ªÀ.¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ vÁ.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ºÉÆ®«zÀÄÝ CzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°ègÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ 2-6-14 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ eÉÆvÉ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÁUÀ 1) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀA wªÀÄätÚ £ÀAzÁ¥ÀÆgÀ 602)AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £ÀAzÁ¥ÀÆgÀªÀ.28 3)wªÀÄätÚ vÀA zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £ÀAzÁ¥ÀÆgÀ ªÀ.25 4)AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA ±ÀgÀ§tÚ GzÁå¼ À¸Á. J¯ÁègÀÄ «ÃgÁ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ½UÉ CªÁZÀåªÁzÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÀzÁr CªÀªÀiÁ£À¥Àr¹ DPÉUÉ, DPÉAiÀÄ vÀAzÉUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ E¯Áè CAzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ .EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 150/2014 PÀ®A: . 323. 504. 506. 354. 355 447 gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                     ದಿನಾಂಕ:-09.10.2014 ರಂದು 2030 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಪಿ.ಸಿ. 235 ರವರು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮಾನ್ಯನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಂಖ್ಯೆ 334/2014 ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:-03.09.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 04.29 ಗಂಟೆಯಿಂದ 04.44 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಎಮ್.ಕೆ. ಭಂಡಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಡಾ|| ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಗಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ 1) £ÀgÀ¹AºÀ®Ä 29 ªÀµÀð   2) ªÉAPÀmÉñÀ 25 ªÀµÀð   3) «ÃgÉñÀ 28 ªÀµÀð4) JªÀiï.¦. ¸ÀÆAiÀÄð 22 ªÀµÀð         PÀæ. ¸ÀA. 1 jAzÀ 4 EªÀgÀ vÀAzÉ ¢|| £ÀgÀ¸À¥Àà     PÀæ. ¸ÀA. 1 jAzÀ 5 EªÀgÀÄ ¸Á|| ºÀjd£ÀªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.       6) E¤ß§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀåPÉÌ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è. ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಅವರ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆಪಾದಿಸಿ E¤ß§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀåPÉÌ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è EªÀರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ನಂ. 5  gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ UÉÆwÛ®è 55 ªÀµÀð ಇವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದು ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:  195/2014 PÀ®A: 3, 4 KARNATAKA PROHIBITION OF     VIOLENCE AGAINST MEDICARE SERVICE PERSONNEL AND     DAMAGE TO PROPERTY IN MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS     ACT , 2009 & 323, 504, 506, 109 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.   CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w;-
         ಪಿರ್ಯಾದಿ ¥ÀÆ®è¥Àà vÀAzsÉ UÀAUÀ¥Àà ¥ÀªÁgÀ 30 ªÀµÀð, eÁw: ¯ÁªÀiÁ¤ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dAVgÁA¥ÀÄgÀÄ vÁAqÀ FvÀನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ¢üÃgÀÄ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À ¹AUÀ¥Àà ನೆದ್ದವನು ನೀನು ರೋಡಲ ಬಂಡಾ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಕೂಲೋಂದನ್ನು ನೇಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 3000/- ರೂ ಕೋಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಪೀಡಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ವಿರೋದಿಸಿದ್ದು ¢£ÁAPÀ: 09-10-2014  ರಂದು  ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÆÃqÀ® §AqÁ PÁåA¥À£À DPÀì¥ÀqÀð ±Á¯É ºÀwÛgÀ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಆಣ್ಣಂದಿರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೂಂಡಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ 1 ನೆದ್ದವನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ 7 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಬಡಿಗೆ, ರಾಡು ಮತ್ತು ಚಾಕುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ರಾಡಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಎದೆಗೆ ತಿವಿದು, ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಮೂಖ ಪೆಟ್ಟುಗೋಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ಆತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ  ಕೋಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಲುಕ್ಸಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮೂಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 285/14 PÀ®A. 143, 147, 148, 504, 341, 324, 376, 511,  506, 427, 307,    ¸À»vÀ 149 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 J¸ï.¹/J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           09/10/2014 ರಂದು 20-10 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಚಲುವಾದಿ 35 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಚಲುವಾದಿ ,                  ಉ;-ಹೊಲಮನಿ ಕೆಲಸ,ಸಾ:-ಸುಂಕನೂರು ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು,FPÉAiÀÄ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಇದ್ದು ನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಾದ ರಮೇಶನು ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜಪ್ಪಗೌಡ,ಅಮರೇಗೌಡ, ವಿಯಜಪ್ಪಗೌಡ,ಇವರು ಬಂದು ರಮೇಶನಿಗೆ ಕುಡಿದು ಯಾಕೇ ಬೇಕಾದಂಗ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಲೇ ಬ್ಯಾಗರ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಎಂದು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ವಿಜಯಪ್ಪಗೌಡ ಈತನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎದೆಗೆ ಚೆಪ್ಪಲಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಎದೆಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ನೂಕಿದನು, ನಂತರ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ರಮೇಶನಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಶಿವಪ್ಪನಿಗೆ ಒದ್ದು ಹೊಡೆದಿದ್ದರು, ಆಗ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಹನುಮಮ್ಮ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಮುದುಕಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಈತನು ಕೈಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಗುದ್ದಿದನು ನಂತರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಆಪಾಧಿತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿ ಒದ್ದು ಹೊಡೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈದು ನಿಮ್ಮ ಯಾರೆ ಮನೆಯಾಗಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ಅಂದು  ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು ಆಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಯು ಸೊನ್ನೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಾಗ  ಬಸನಗೌಡ ಈತನು ತನ್ನ ಬುಲುರೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮಸ್ಕಿ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು ಆಗ ನಾವು ಅಂಬ್ಯೂಲೇನ್ಸಗೆಪೋನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅಂದರೂ ಸಹ ಕೇಳದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಕಾರಣ ಧಯಾಳುಗಳಾದದ ತಾವುಗಳು ನನ್ನ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2014.ಕಲಂ.143,147,323,324,354,355,504,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(10)ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಯಿದೆ-1989 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:09/10/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ,40ªÀµÀð,eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ºÁUÀÄ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À QüÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ. ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É aÃgÁr £À£ÀUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑvÀÄ CAvÁ MzÀgÁqÀ®Ä ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°èzÀÝ £ÁªÀÅ Nr §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ PÀÆqÀ¯Éà UÁ§jAiÀiÁV HjUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fæ£À°è £Án OµÀ¢ü PÉÆr¸À®Ä gÁªÀÄzÀÄUÀðPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ  §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è UÀ§ÆâgÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À QüÀĪÀ PÁ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ  ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁVzÀÄÝ, DvÀ£À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§ CªÀ®A©vÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 15/2014 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                  ಮೃತ ಹನುಮೇಶ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 12 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಸಾ: ಸಿಂಗಡದಿನ್ನಿ FvÀನಿಗೆ ತಲೆ ಸರಿಇರದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಆಗಾಗ ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 09-10-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 09-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಣ್ಣ 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ. :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಸಿಂಗಡದಿನ್ನಿ FvÀನು ಹಾಗೂ ಮೃತನು  ಸಿಂಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಶೇಖರಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲಿPÉÌ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಮೃತನು ಅದೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು  ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2014 PÀ®AB 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 9-10-14 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜೆ,ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಂಧನೂರದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಂಖ್ಯೆ 202/14 ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ zÁåªÀĪÀÄä UÀA ªÀÄ®è¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ 27 G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.PÀgÀÄqÀa®Ä«Ä vÁ.¹AzsÀ£ÀÆgÀ FPÉUÉ ಸುಮಾರು 10 ವಷð ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ,  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ 1) ªÀÄ®è¥À vÀA «gÀÄ¥ÁóPÀë¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ 32 ¸Á.§ÄPÀ£ÀnÖ2)«gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ 60 ¸Á.§ÄPÀ£ÀnÖ3)²æêÀÄw ¸ÀAUÀªÀÄä UÀA «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 50 ¸Á.§ÄPÀ£ÀnÖ4)zÉêÀ¥Àà vÀA «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 40 ¸Á.§ÄPÀ£ÀnÖ5)®PÀëªÀÄä UÀA zÉêÀ¥Àà 30 ¸Á.§ÄPÀ£ÀnÖ  vÁ.¹AzsÀ£ÀÆgÀ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಇನ್ನು 20.000 ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ  ಇಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ವಿನಾಕಾರಣ  ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 20-06-2014 ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು  ಕರಡು ಚಿಲುಮಿ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ  ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು  ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಯಾಕೇ ತಂದಿಲ್ಲ  ಅಂತಾ   ಬೈದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಖಾಸಿಗಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 149/14 ಕಲಂ 498 ().506.ಪಿ.ಸಿ ಹಾಗೂ 3 ಮತ್ತು 4ಡಿ.ಪಿ.ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಗಜನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 09.10.2014 ರಂದು 1030 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ಸುರೇಶ್ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ, 34 ವರ್ಷ. ಕುರುಬರ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ಸಾ: ಶೆಲವಡಿ ತಾ: ನವಲಗುಂದ ಹಾಲಿವಸ್ತಿ: ಮನೆ ನಂ. 1-11-53/54 ಶ್ರೀಮನಗರ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ ಜಾಗೀರ ವೆಂಕಟಾಪೂರ-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣತುಂಗಾ ಆಗ್ರೋ ಇಂಟಸ್ಟ್ರೀಜ್ ಮುಂದಿನ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ..25/.ಕೆ. 7341 ನೇದ್ದನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ್ಗೆ, ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ವೆಂಕಣ್ಣ, 43 ವರ್ಷ, ಕಮ್ಮಾ, ಗುಮಾಸ್ತ ಕೆಲಸ ಕೃಷ್ಣಾತುಂಗಾ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಜ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ..36/.ಸಿ. 8751 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ  ಸಾ: ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß  ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ರಾಂಗ ಸೈಡ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲದೇ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ  PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 264/2014 PÀ®A 279,338 L.¦.¹. 187 ಮೋ.ವಾ.ಕಾಯ್ದೆ.CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 09/10/14 ರಂದು 1800 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಬಸ್ಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಸಾ: ಜಾಗೀರಜಾಡಲದಿನ್ನಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಮಗ ಮೌನೇಶ್ ಈತನು ಮಾನವಿ ನಗರದ ಲೊಯಲಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಅದೇ ಶಾಲೆಯ ಹಾಸ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ  07-10-14 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-15 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಲೊಯಲಾ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾದರ್ ರೋಹನ್ ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನಂದರೆ, '' ನಿನ್ನ ಮಗ ಮೌನೇಶ ಈತನಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಶೀಟ್ ಗೆ ತಂದೆಯ ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮನೆಯಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಆತನು ಸೋಮವಾರ ದಿನಾಂಕ 06-10-2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಸ್ಟಲದಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿ ಹೋದವನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು'' ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಫಾದರ್ ಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮೌನೇಶ ಈತನು ಒಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ನನ್ನ ಮಗ ಮೌನೇಶ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.  ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಇಂದು ಬಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 274/14 ಕಲಂ ಹುಡುಗ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.10.2014 gÀAzÀÄ 147  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   25,800/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.