Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 21, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                 
 «PÁ¸À vÀAzÉ PÀıÁå eÁzsÀªï ªÀ: 50 eÁ: D¢ªÁ¹,G:PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:«¼Á UÁæªÀÄ, vÁ®ÆPÀ: ªÀiÁ£ïUÁAªï f¯Éè: gÁAiÀÄUÀqï, ªÀĺÁgÁµÀÖçÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄw¨Á¬Ä UÀAqÀ «PÁ¸À eÁzsÀªï ªÀ: 45 eÁ: D¢ªÁ¹,G:PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:«¼Á UÁæªÀÄ, vÁ®ÆPÀ: ªÀiÁ£ïUÁAªï f¯Éè: gÁAiÀÄUÀqï, ªÀĺÁgÁµÀÖçÀ FPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ, ºÉAqÀw EzÀÄÝ, ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ gÁAiÀÄUÀqï f¯ÁèzÀ «¼Á UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹UÀ½zÀÄÝ, E¢Ý®Ä vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ 3 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ §A¢zÀÄÝ,   ¢£ÁAPÀ:20-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀĹºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ªÀÄÄjUÉ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ªÀÄw¨Á¬Ä UÀAqÀ «PÁ¸À eÁzÀªï, 45ªÀµÀð, eÁ:D¢ªÁ¹, G:PÀÆ° PÉ®¸À, FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ CqÀÄUÉ ªÀiÁrgÀĪÀ¢®è. ªÀÄzÀå PÀÄrzÀÄ PÀÄAwgÀÄ« ¤£ÀßAvÀªÀ¼ÀÄ EzÀÝgɵÀÄÖ ©lÖgɵÀÄÖ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà ¹ªÉÄAn£À PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄw¨Á¬ÄAiÀÄ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÀuÉUÉ, ¨Á¬ÄUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ªÀÄw¨Á¬ÄAiÀÄÄ PÀĽvÀ°èAiÉÄà PÀĹzÀÄ ©¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw C£Àß ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ PÀÄ¢AiÀÄÄwÛzÀÝ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄw¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ« UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV «®£ï vÀAzÉ gÉÆûzÁ¸ï Z˺Áuï ªÀ: 22 eÁ: ®ªÀiÁt G: ªÉÄùÛçà PÉ®¸À ¸Á: ªÁUÀ®Æeï vÁ: C¹Ö f: ©Ãqï( ªÀĺÁgÁµÀÖç) FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2012 PÀ®A: 302 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀÄ»w:_

           ¢£ÁAPÀ.20-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ  vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà PÉÆÃrºÁ¼À ªÀAiÀÄ.28 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀ£À¸Á«.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄ£ÉvÀ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹ zÉÆqÀØ zsÀé¤AiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, DvÀ£À  CPÀÌ£À UÀAqÀ£ÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ¨É½îUÀ£ÀÆgÀÄ (DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ) FvÀ£À vÀAmÉUÉ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ ºÉÆÃUÀzÉà EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀĪÀÄä ¸ÀĪÀÄä£Éà §AzÀªÀ£Éà PÀ°è¤AzÀ »AzɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà ¥ÀÄ£ÀB PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.AvÀvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/12 PÀ®A.323.324 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

          ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 24 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ºÀÄqÁ ¸Á: ºÀÄqÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁjUÉ AiÀiÁPÉ ªÀÄ®V¢ÝAiÀiÁ ºÉÆgÀUÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆà CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ JzÀÄÝ ¤£ÁåªÀ£À¯Éà ®AUÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÀ©âtzÀ ¥Éʦ¤AzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 250/2012 PÀ®A.324,504,506 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ 20-08-2012 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸ÁB GzsÁâ¼À EªÀgÀÄ PÀæ±Àgï fÃ¥ÀÄ £ÀA§gï PÉJ-37 -4473 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¥ÉÆÃvÁß¼À-vÉÆÃgÀt¢¤ß gÀ¸ÉÛ zÉÆÃvÀgÀ§Ar UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà MªÉÄäÃ¯É JqÀPÉÌ wgÀÄ«zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀzÀÝjAzÀ  CA§ªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀÄB27 ªÀµÀð eÁwB PÀÄgÀ§gÀÄ GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB GzÁâ¼À ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð eÁwB ªÀÄĹèA MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁºÀ aPÀÌ¢¤ß ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 82/12 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¨Á®¥Àà vÀA ºÀ£ÀĪÀÄAv¥ÀàÀ ªÀ; 50 eÁ; ªÀqÀØgÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; GªÀÄ®Æn vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2012 gÀAzÀÄ GªÀÄ®Æn ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è, «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ EzÀÝ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÉÊgï DPÀ¹äPÀ ºÀjzÀÄ «zÀåvï PÀA§PÉÌ ¸Àà±ÀðUÉÆAqÀÄ, «zÀÄåvï ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¨Á®¥Àà MAzÀÄ JªÉÄä ºÁUÀÆ ¸ÁPÀÄ £Á¬Ä DPÀqÉ ºÉÆÃV PÀA§PÉÌ vÁVzÁUÀ «zÀÄåvï ¸Àà±ÀðUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ. AiÀiÁªÀ fêÀºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¥ÁætÂUÀ¼ÁzÀ JªÉÄä ºÁUÀÆ £Á¬Ä ¸ÀwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ®ÄPÁì£ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 12.000/- gÀÆ DUÀÄvÀÛz. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ.MISS CRIME NO : 08/2012 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                   PÀ£ÁåPÀĪÀiÁjAiÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ UÀuÉñï FvÀ¤UÉ FUÉÎ 3 ªÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ  EªÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßVzÀÄÝ 3 wAUÀ¼ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ C®ägÁ ªÀÄAZÀ PÉÆr¹®è  vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ  £ÀAvÀgÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉýzÀÄÝ  DyðPÀ vÉÆAzÀgɬÄAzÀ ºÀt PÉÆqÀzÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ  fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 19.08.12 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀªÀÄqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ  «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 8-10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸Á: §¼Áîj FvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 20.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/12 PÀ®A 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L¦¹    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.08.2012 gÀAzÀÄ  56 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-08-2012

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2012 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ©Ãj (©) EvÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀAvÉÆõÀ ©gÁzÁgÀ JªÀiï.f.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è ¸ÉÃPÀÆåjn UÁqÀð PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À ¸À®ÄªÁV Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ- GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÆ®PÀ ºÀaÑPÀªÀÄäl PÁæ¸ï¢AzÀ ¥sÁåPÀÖj PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-9782 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ qÀÆån ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥sÁåPÀÖj PÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃrgÀÄvÁÛ£É, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄazÀ DgÉÆæ PÁgï £ÀA JªÀiï.JZï-12/EJªÀiï-651 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C«ÄÃvï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: £À¼ÉUÁAªÀ (JªÀiïJ¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄazÀ ¥Á¸ÁV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQ°UÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀää gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C¥Àཹ ©zÀÝ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ªÀÄÄAzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄqÀ© PÀªÀiÁ¯Á¥ÀÄgÀ gÉÆÃqÀ£À ªÉÄÃ¯É R°® RÄgÉʹ CªÀgÀ  zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛÃgÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ©üêÀiÁuÁÚ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄqÀ© ªÁrUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ-36/4088 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ R°® RÄgÉʹ EvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÁzÀZÁj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «zÁåªÀw UÀAqÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¥Á¯Ár ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆïÁè, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© ªÁr EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19, 20-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀªÀÄðgÁd vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ eÉÆåÃw ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉAiÀÄ°èlÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32/PÉ-2950 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 205/12 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ gÁªÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀÀ, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ (Dgï) ¸ÀzÀå: eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÃeï PÁæ¸À PÉ.E.© gÉÆÃr£À°è ªÉÄUÀÆgÉ PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ.E.© PÀqɬÄAzÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA. J¦-28/rºÉZï-7510 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ, JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ®°PÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À eÉÆvÉAiÀÄ°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛ §¢¬ÄAzÀ »AzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ PÁgï £ÀA JªÀiï.JZï-12/EJªÀiï-651 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C«ÄÃvÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: GzÀVÃgÀ (JªÀiïJ¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå ¸Áé«ÄUÉ rQ̪ÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå£À §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ »AzÉAiÉÄà §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj PÁj£À §¢AiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:20-08-=2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ದೇವಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಶಿವಶರಣ್ಪಾ ಕೂಡಿ ಮದರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಖಣಕಿ ಲೋಡ ಇಳಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರವನ್ನು ಶಿವಶರಣಪ್ಪನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಸ್ತೆಯ ಹಸನಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂದಾಜು 8-45 ಪಿ.ಎಮ್‌ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರಕ್ಕೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಈತನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಟ್ರಾಕ್ಟರದ ಟ್ರಾಲಿಯ ಹಿಂದಿನ ಗಾಲಿ ಎದೆಯ ಹಾಗೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲರೇಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಟ್ರಾಕ್ಟರದ ಟ್ರಾಲಿಯ ಹಿಂದಿನ ಗಾಲಿ ಎದೆಯ ಹಾಗೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ದೇವಪ್ಪಾ ದಂಡೋತ್ತಿ ಈತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ನಂಬರ ನೋಡಲು ಕೆಎ-32 ಎಫ್.-1084 ಇದ್ದು ಸದರಿ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಸೈದಪ್ಪಾ ಗಜಕೋಶ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಸಾ|| ನದಿಸಿನ್ನೂರ ತಾ|| ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 109/2012 ಕಲಂ 279 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.